PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Problem z dotarciem ogłoszeń do sygnatariuszy niniejszej petycji

2012-12-17 21:45:57

Szanowni Państwo,

wcześniejsze ogłoszenia docierały bez problemu. Z przykrością informujemy, że nie z naszej winy, ostatnio nie działa funkcja przesyłania powiadomień do sygnatariuszy petycji o nowym ogłoszeniu pomimo właściwego zaznaczenia.Teresa Wojda

Informacja " POLSKA OJCZYZNA POLAKÓW..."

2012-12-16 22:14:37

Nakazem chwili jest mobilizacja Narodu Polskiego aby wołanie o ratunek T. Wojda i M. Bejda na forum Parlamentu Europejskiego 09.10.2012 r. w Brukseli, odwróciło niebezpieczeństwo wiszące nad Polską.

Uwierzmy, że razem stanowimy nieprawdopodobną siłę, która przepędzi wrogów Narodu Polskiego !

 

Zdjęcie

Polska, Ojczyzna Polaków została oddana bez żadnego wystrzału w ręce wrogów Narodu Polskiego. Dokonuje się podbój gospodarczy, informacyjny i propagandowy.

Wypowiedziano woj.ę Narodowi Polskiemu. Zdra.cy Narodu Polskiego sprowadzili okupanta do bram Łowicza i powiatu łowickiego w celach neokolonialnego wyzysku i rab.nku naszych bogactw naturalnych. W tajemnicy, z naruszeniem prawa sprzedano w Łowiczu Polską Ziemię firmie z USA pod truc.cielską bazę wydobywczą wraz z wiertnią, do obsługi pól wiertniczych na 3/4 terytorium Polski. Trwa jej budowa pomimo, że Prokuratura Rejonowa w Łowiczu uznała mieszkańców za pokrzywdzonych (post. z 29.10.2012r Ds. 765/12).

W Polsce w ciągu ostatnich 50 lat wykonano ponad 7500 odwiertów geologicznych w celu poszukiwania i wydobywania węglowodorów, gdzie zastosowano niszczącą, agresywną technikę hydraulicznego szczelinowania połączoną z użyciem materiałów wyb.chowych, co już spowodowało trzęsienia ziemi np. w Wielkopolsce.

Każdy odwiert geologiczny na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów to :

 • nieustanna, niemożliwa do uniknięcia emisja metanu, tlenku węgla i innych gazów  do atmosfery

 • zatrucie i niszczenie zasobów wód podziemnych i gruntowych

 • skażenie radioaktywne powietrza i gleby

 • stała ponadnormatywna emisja hałasu / brak egzekwowania przez władze konieczności budowy wokół odwiertów ekranów dzwiękochłonnych

 • zużywanie ogromnych ilości wody za darmo

 • brak metody utylizacji odpadów wiertniczych i składowanie ich w przypadkowych, niedozwolonych miejscach

 • brak jakichkolwiek zabezpieczeń finansowych i odpowiedzialności karnej za spowodowanie katastrof ekologicznych czy humanitarnych

 • dopuszczona możliwość manipulacji w kwalifikacji złóż, ilości wydobywanego surowca, zasobów czy też zużywanych związków toksycznych/brak odpowiednich służb kontrolnych i nadzoru społecznego

 • grożba wywłaszczeń bez szans na godziwe odszkodowania

 • spadek wartości nieruchomości i atrakcyjności turystycznej terenów objętych odwiertami

 • niszczenie dróg i infrastruktury jak też zanieczyszczanie spalinami przez ciężki sprzęt obsługujący te odwierty

 • niebezpieczeństwo spowodowania wypadków drogowych przez pojazdy przewożące niebezpieczne substancje

 • bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia dla Polaków ze względu na użycie środków toksycznych, mutagennych i kancerogennych

 • zyski z wydobywania surowców wywożone do firm matek mających siedziby poza granicami kraju

 • prace wiertnicze i badania w całej Polsce jak też budowa bazy w Łowiczu w znacznej części finansowane z pieniędzy podatników, Skarbu Państwa. Premier Tusk przeznaczył 5 mld zł. dodatkowo na dofinansowanie wydobycia gazu łupkowego przez światowe koncerny wydobywcze, na których ciążą wyroki sądowe za niszczenie środowiska i łamanie praw człowieka w innych regionach świata

 • zamiast obiecanych korzyści już każdy Polak dopłaca do poszukiwania i wydobywania węglowodorów 1112 zł /rok, wg. ekspertyzy naukowej CZR w Łodzi

 • nie ma nic wspólnego z niezależnością energetyczną Polski, bowiem rząd Tuska uzależnił Polskę energetycznie do 2040 r. od dostaw węglowodorów z Rosji, po najwyższych na świecie cenach w ilościach wielokrotnie przekraczających potrzeby naszego kraju

 • korupcja w Ministerstwie Środowiska, gdzie wydawane są koncesje na bogactwa naturalne, manipulacje i zafałszowania w podawaniu informacji do opinii publicznej

 • przeznaczanie unijnych pieniędzy na pozorowany opór społeczny jak np. instytuty obywatelskie, organizacje ekologiczne, partii zielonych powiązanych z Krytyką Polityczną

 • marnowanie środków finansowych na monitoring, który w żaden sposób nie jest w stanie zapobiec degradacji środowiska a jedynie sprawiać ma wrażenie, że wszystko jest bezpieczne

 • akcje lobbingowe wśród polityków polskich jak też w Parlamencie Europejskim, jak np. wystawa o gazie łupkowym, konferencje, bankiety, imprezy integracyjne organizowane przez koncerny energetyczne

 • presja D.Tuska i Ministra Środowiska na europosłów z Polski aby nie dopuścili do zakazu wydobywania węglowodorów w całej Unii. Premier Tusk zwraca się do przewodniczącego Komisji Europejskiej, aby "Komisja strzegła gazu łupkowego przed lobbingiem tych którzy z różnych powodów nie chcieliby, aby gaz łupkowy stał się alternatywnym źródłem energii"

 • inwigilacja i zastraszanie rzeczywistych przeciwników odwiertów w Polsce

 • niebezpieczeństwo zastosowania kosztownej, już wdrażanej w Elektrowni Bełchatów , technologii CCS, tj. wstrzykiwania pod wysokim ciśnieniem skroplonego CO2 wraz z toksycznymi spalinami dla wspomagania wydobycia gazu ziemnego, co jest bom bą z opóźnionym zapłonem, która dopełni dzieła zniszczenia

Już jest zatruta woda w kranach w Łowiczu i okolicy. Władze lokalne, Prokuratura Rejonowa, Prokurator Generalny oraz inspekcje sanitarne ignorują nasze wołanie o czystą , zdrową wodę. Wydobywanie węglowodorów w Polsce nie ma żadnego uzasadnienie ekonomicznego ani gospodarczego, jest grożne dla Polski i Narodu Polskiego. Zmierza bowiem do zniszczenia polskiego rolnictwa i wraz z genetycznie zmodyfikowanymi organizmami, Chemitrails, HAARP, przymusem toksycznych szczepionek, ma na celu zagładę Narodu Polskiego.

Nakazem chwili jest mobilizacja Narodu Polskiego aby wołanie o ratunek T. Wojda i M. Bejda na forum Parlamentu Europejskiego 09.10.2012 r. w Brukseli, odwróciło niebezpieczeństwo wiszące nad Polską.

Uwierzmy, że razem stanowimy nieprawdopodobną siłę, która przepędzi wrog ów Narodu Polskiego !

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi. Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski .

OBYWATELSKI RUCH OPORU. petycjeonline.com, protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze

 


Teresa Wojda

Informacja " POLSKA OJCZYZNA POLAKÓW..."

2012-12-16 16:08:28

 Teresa Wojda

NIE CHCEMY TEKSASU W ŁOWICZU I W POLSCE

2012-12-16 16:02:51

Łowicz. 10.12.2012 r.

Teresa Wojda, Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska

Dorzecza Bzury i Słudwi

Stowarzyszenie Regionalne

Wsi Urzecze „Łowiczanie”

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Pan

Krzysztof Figat

Starosta Łowicki

Pan

Bolesław Heichman

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego

 

 

W imieniu mieszkańców uznanych za pokrzywdzonych przez Prokuraturę Rejonową w Łowiczu w sprawie nr Ds.765/12 budowy bazy hydraulicznego szczelinowania firmy United Oilfield Services w Łowiczu zwracamy się do Szanownego Pana Starosty i Pana Przewodniczącego Rady o podjęcie niezwłocznych działań w celu likwidacji trucicielskiej bazy hydraulicznego szczelinowania firmy United Oilfield Service w Łowiczu poprzez:

 

 • wydanie decyzji o cofnięciu pozwolenia na budowę bazy hydraulicznego szczelinowania firmy United Oilfield Service w Łowiczu

 

 • odrzucenie wniosku o pozwolenie na budowę wiertni węglowodorów, największej w Polsce, 65-metrowej na największym osiedlu mieszkaniowym w Łowiczu

 

 • podjęcie uchwały o zakazie wydobywania węglowodorów, zakazu stosowania hydraulicznego szczelinowania , unieważnienia koncesji na poszukiwanie i wydobywania wydobywczych zakazu technologii CCS wspomagającej to wydobycie na terenie powiatu łowickiego wzorem Powiatu Nowosądeckiego

 

 • zorganizowanie szerokiej akcji informacyjnej w mediach, łącznie z konferencjami prasowymi z udziałem mediów ogólnopolskich celem rzetelnego przedstawiania sytuacji

 

 • Odrzucanie wszelkich propozycji analiz oddziaływania środowiskowego przez biznesowe agendy asekuracyjne rządu, czy koncernów wydobywczych. Przykładem może być nieznana nam Fundacja Greenings Poland, która powołuje się na kontakty z nami i udaje orędowników zagrożonych. Próbuje bezprawnie przejmować rolę inicjatyw obywatelskich w celu robienia jedynie wrażenia odbytych konsultacji społecznych w interesie koncernów, czy firm wydobywczych. Stanowczo sprzeciwiamy się pozorowanym działaniom pro środowiskowym. Podkreślamy, że żadne zapisy raportów środowiskowych, czy decyzji nie zapobiegną faktycznej, nie możliwej do uniknięcia, degradacji środowiska i niszczenia pokładów geologicznych Ziemi. Tak więc bezcelowe jest marnotrawienie środków publicznych na ten cel zważywszy, że Komisja Europejska niebawem wprowadzi zakazu hydraulicznego szczelinowania w obszarach ochronnych wody pitnej i nie może być badania i wspierana ze środków publicznych //www.petycjeonline.com/forum/19081/start/1925.

 

Na terenie rolniczego powiatu łowickiego na przestrzeni kilkudziesięciu lat wykonywane były badania sejsmiczne, odwierty poszukiwacze węglowodorów (np. w gminie Kocierzew, Kiernozia) a tym samym doszło do zubożenia i zatrucia zasobów wodnych co negatywnie wpłynęło na rolnictwo, zdrowie i życie mieszkańców.

Powstanie Bazy Frackingu zintensyfikuje wydobycie węglowodorów. Nastąpi zamiana pól rolniczych na pola wydobywcze co doprowadzi do utraty żródła utrzymania większości mieszkańców tego rolniczego terenu .Starostę Łowickiego postawi przed koniecznością masowego wywłaszczania pod dyktando okupantów wydobywczych.

Czy godzi się Pan starosta, jako syn Ziemi Łowickiej, pełnić rolę kata i skazywać na tułaczkę, ubóstwo, choroby i śmierć mieszkańców powiatu, świadomych sprowadzanego zagrożenia?

Nasze ostrzeganie i wołanie o ratunek w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej pomimo prześladowań, dyskryminacji, inwigilacji i gróżb karalnych, nie powinno być dłużej lekceważone bo niebezpieczeństwo dotyczy wszystkich, włącznie z władzami. Wasze rodziny, jak też Wy sami będziecie ofiarami waszych błędnych decyzji.

Nasze wystąpienia, tłumaczone na wiele języków świata, zjednują ludzi w trosce o miejsce do bezpiecznego życia w Unii Europejskiej i na naszej planecie. Mamy wsparcie duchowe J.E.Ks. Prof. Andrzej Franciszek Dziuby Księdza Biskupa Łowickiego, który w skansenie w Maurzycach w maju br. podczas kazania upomniał rządzących i strażaków aby chronili nie tylko przed pożarami ale i przed wszystkimi innymi zagrożeniami środowiska życia człowieka.

Miejcie wreszcie odwagę stanąć w obronie koniecznej w okolicznościach zagrożenia życia i zdrowia społeczeństwa, którego jesteście reprezentantami.

Kongres Polski Suwerennej przestrzega sprawujących władzę i pełniących funkcje publiczne, że” zgodnie z:Art. 129. Kodeksu karnego .Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 181.§ 1. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

//wiernipolsce.wordpress.com/2012/06/25/w-obronie-ziemi-lowickiej-i-kutnowskiej-w-obronie-polski/

Mamy nadzieję, że nie chcecie Panowie wraz z Zarządem Powiatu i Radą Powiatu Łowickiego, brać na swoje sumienia niszczenie środowiska, rolnictwa a nade wszystko niszczenie zdrowia, życia mieszkańców Łowicza, powiatu łowickiego jak i całej Polski.

 

Z poważaniem

Teresa Wojda, Maria Bejda Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Otrzymują:

Prokuratura Rejonowa w Łowiczu.

Media

 

W załączeniu:

Informacja do pokrzywdzonych mieszkańców

Plakat „NIE CHCEMY TEKSASU W ŁOWICZU I W POLSCE”


Teresa Wojda

Inwigilacja, prześladowania, dyskryminacja Polaków w Polsce.

2012-11-13 22:11:03

 

Łowicz, 12.11.2012r.

Pan Martin Schulz

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Szanowny Panie Przewodniczący,

bardzo prosimy  o niezwłoczną interwencję w naszej obronie, ponieważ spełniana jest obietnica rządu RP,którego przedstawiciel B. Błaszczyk, wice minister d/s środowiska zapewnia cyt.:
"polski rząd zrobi wszystko aby nie dopuścić do protestów, które mogłyby wstrzymać proces wydobycia gazu łupkowego" :

Jako autorki listu otwartego do  Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
z 18.04.2012r. uznanego jako petycja PE nr.0578/12 i uczestniczki warsztatów
w sprawie gazu łupkowego w Parlamencie Europejskim 09.10.2012r.,
obawiamy się o nasze życie w związku z komentarzami  pod petycją
protest przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu na www. petycjeonline.com.
http://www.petycjeonline.com/a/18709 ( teksty pomówień i pogróżek jako złączniki do emaila)
Od początku istnienia tej petycji jesteśmy inwigilowane. Utrudnia się nam kontakty telefoniczne i
w internecie, m.in.. poprzez Skayp.

W jednym z ostatnich komentarzy w dniu 12.11.2012r. pojawiła się groźba podzielenia losu
posłanki i minister Barbary Blidy, którą służby specjalne naszły o 6 rano.
Wynikiem tej wizyty było rzekome popełnienie przez nią samobójstwa.

Na ochronę prawną w Polsce nie możemy liczyć, ponieważ nasze wszystkie wnioski
do prokuratury w sprawach zagrożeń i łamania prawa przez funkcjonariuszy publicznych
jak też w sprawie naruszenia dóbr osobistych są odrzucane.

W Polsce jest powszechne bezprawie w sądach i prokuraturach.
Co roku w polskich sądach zdarza się od 75 do 100 tys. pomyłek orzeczniczych.
Ile dokładnie, nie wiadomo. W statystykach Ministerstwa Sprawiedliwości nie ma takiej rubryki.
Resort zauważa tylko te przypadki, kiedy osobom niesłusznie zatrzymanym, aresztowanym lub skazanym
uda się wywalczyć odszkodowanie (za zarobki utracone w czasie odsiadki) lub zadośćuczynienie (za cierpienie moralne).
Do służbowych sprawozdań trafiają więc wyłącznie ci, którzy szczęśliwie dotrwali do uznania roszczeń.
Występowanie ponownie na drogę sądową nie tylko nie przyniesie
żadnego pozytywnego efektu ale naraziłoby nas  na jeszcze większe
niebezpieczeństwo np. zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym
albo zaocznego skazania na podstawie spreparowanych, fałszywych
dowodów czy prowokacji, co jest powszechną praktyką służb rządowych
jakie np. miały miejsce podczas marszu Niepodległości 11.11.2012r.,
w którym uczestniczyło 200 tysięcy Polaków.

Jako Polacy jesteśmy prześladowani w naszej Ojczyźnie przez żydowską
mniejszość narodową, która stosuje powszechny antypolonizm a jakiekolwiek
przejawy eksponowania dumy narodowej i symboli narodowych uznawane są jako faszyzm.

Przed ubiegłorocznym Świętem Niepodległości 11.11.2011r. wystosowałyśmy następującą
petycję, na którą nie otrzymałyśmy odpowiedzi.

Przeciw blokowaniu manifestacji narodowych w Polsce.

Robert Schuman

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczyposplitej Polskiej

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Irena Lipowska

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dość antypolonizmu w Polsce! Niechaj inne narody nie odbierają należnych Polakom praw!

W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości w mediach przetacza się dyskusja na temat obchodów tego święta przez organizacje polskie w Polsce.

Manifestacja dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległości w 1918 roku, po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję spotyka się z wielką medialną nagonką i nawoływaniem do jej blokowania.

Akcja torpedowania pokojowego przebiegu manifestacji narodowej inspirowana jest przez nacjonalistów żydowskich pod przykrywką walki z ksenofobią.

http://11listopada.org/strona/porozumienie-11-listopada,

http://poland.indymedia.org/pl/2011/11/54829.shtml?comments=true,

http://marszniepodleglosci.nowyekran.pl/post/36083,zydzi-debatuja-nad-blokada-marszu-niepodleglosci

Jest to prowokacja i nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. My, Polacy we własnym kraju mamy bezwzględne prawo wyjść wszyscy na ulicę z polską flagą w ręku i z pieśnią patriotyczną na ustach. Czy wtedy zostaniemy wszyscy nazwani faszystami?

To, że przedstawiciele naszego narodu uczestniczą w takich manifestacjach, korzystając z należnego każdemu Polakowi prawamanifestowania swojej polskości nie może spotykać się z napiętnowaniem i wrogością! Takie podejście do manifestantów jest obrażaniem każdego Polaka z osobna ! Nie jest Polakiem ten, kto zabrania Polakowi manifestowania polskości.

Jest to jawna dyskryminacja i antypolonizm. Jest równocześnie nawoływaniem przez organizacje żydowskie do nienawiści, niepokojów społecznych, do wojny, które powinny być ścigane z mocy i z całą surowością prawa.

Osoby winne naruszenia naszych praw obywatelskich zasługują na napiętnowanie i wydalenie z kraju. 
Polacy nie powinni się bać, że są Polakami. To prześladowcy Polaków, ci co blokują myśl i interes narodowy powinni się bać i być ścigani z mocy prawa.
Nie ma i nigdy być nie może przyzwolenia społecznego na prześladowanie nas w naszej Ojczyźnie tylko z tego powodu, że jesteśmy Polakami !
My innym narodom nie odbieramy prawa do świętowania i nie ingerujemy w ich sposób obchodzenia świąt narodowych !
Gdzie jest nasz, Polaków Prezydent ?
Gdzie jest nasz, Polaków Rząd ?
Gdzie jest nasz, Polaków Rzecznik Praw Obywatelskich ?
Stanowczo domagamy się podjęcia radykalnych działań w celu niezwłocznego zaprzestania prześladowania Polaków we własnej Ojczyźnie.
Żądamy wyciągnięcia wszelkich konsekwencji w stosunku do winnych naruszenia naszych praw.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Dochodzi do absurdu, że nie wolno nam Polakom w Naszej Ojczyźnie, rządzonej przez mniejszość żydowską, często ukrywającą się pod polsko brzmiącymi nazwiskami, nazwać Żyda Żydem, bo naraża to nas na zarzut antysemityzmu.
Oto przykład :

Psychole do więzienia za sianie nienawiści!

#1916 O k...! Co za forum psycholi!

2012-11-12 23:21

"Wszyscy premierzy i Prezydenci są Żydami i wraz z żydowskimi partiami brali i biorą udział w likwidacji mienia narodowego i Polski" - pierdzieleni faszyści i psychole!!!
Leczyć się trzeba a nie straszyć Żydami i łupkami!!!
Wszystkie śmieci złażą się na to forum i wylewają swoje chore obsesje!

Oświadczamy, że nie mamy żadnych powiązań z żadnymi służbami, ani koncernami a tym bardziej z Gazpromem.
Działamy z własnej inicjatywy, niezależnie, za własne środki finansowe, z potrzeby bronienia swojego miejsca do życia w Polsce, Naszej Ojczyźnie, miejsca dla naszych rodzin i Narodu Polskiego.

W związku z powszechnymi, niewyjaśnionymi okolicznościami rzekomych samobójstw m.in. Premiera Andrzeja Leppera czy gen. jednostki specjalnej GROM Sławomira Petelickiego
oświadczamy, że nie mamy zamiaru popełniać samobójstwa.

Cieszymy się dobrym zdrowiem fizycznym i umysłowym oraz szczęśliwym życiem rodzinnym.
Nie mamy kredytów ani żadnych innych finansowych zobowiązań.
Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU

 


Teresa Wojda

Przeciwstawmy się machinie zła !

2012-11-12 18:41:01

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za poparcie tej petycji, za interesowanie się forum i losami naszej działalności.

Aby nie poszło na marne nasze wołanie w Parlamencie Europejskim, 09.10.2012r. o ratunek dla zniewolonej Polski  i zmanipulowanych Polaków prosimy o  szerokie rozpowszechnianie treści naszych ogłoszeń pod petycją :protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze a w pierwszej kolejności listów do Ministra Środowiska z 9.11.2012r.

W związku z brakiem reakcji Prezydenta RP i Ministra Środowiska na nasz list otwarty z 18.04.2012r., konieczna staje się masowa akcja wysyłania emaili, umieszczania na profilach portali społecznościowych, na blogach i stronach internetowych, drukowania i wrzucania do skrzynek pocztowych czy też rozdawania wśród znajomych i sąsiadów.

Celowo stworzono nam Polakom sytuację , abyśmy byli całkowicie pochłonięci własnymi codziennymi sprawami, zabieganiem o przetrwanie, o byt własny i swoich rodzin.

Jednak, jeśli chcemy przetrwac jako naród, jako rodzina to musimy zrobić wszystko co możliwe, aby równocześnie każdy z osobna przeciwstawił się machinie zła chociażby w zaproponowanej przez nas formie. Wtedy poczujemy swoją moc i pokonamy bezradność.

Zjednoczeni będziemy stanowić nieprawdopodobną siłę, która będzie w stanie ochronić nasze życie i wszystkich ludzi na Ziemi.

Ponadto informujemy, że dzisiaj w komentarzach pod petycją siły wrogie Narodowi Polskiemu dopuściły się oszczerczych wpisów i gróźb karalnych łącznie z wykorzystaniem wizerunku Teresy Wojda i manipulacji haseł na plakatach w ramach powszechnie stosowanej w Polsce inwigilacji.

Maria Bejda, Teresa Wojda

mariakonstancja2@gmail.com, lowobywatel2@gmail.com

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

Prosimy o przesyłanie na następujące adresy:

president@europarl.europa.eu, martin.schulz@europarl.europa.eu listy@prezydent.pl, Biuro.Ministra@mos.gov.pl,  marcin.gancarz@mos.gov.pl, beata.radomska@mos.gov.pl, marcin.karolec@mos.gov.pl, info@mos.gov.pl, envi-secretariat@europarl.europa.eu ,itre-secretariat@europarl.europa.eu, janez.potocnik@ec.europa.eu,

guenter.otinger@ec,europa.eu

matthias.groote@europarl.europa.eu  , sandrine.belier@europarl.europa.eu  ,gerben-jan.gerbrandy@europarl.europa.eu  , janos.ader@europarl.europa.eu  , damien.abad@europarl.europa.eu  , johnstuart.agnew@europarl.europa.eu  , gabriele.albertini@europarl.europa.eu  , jan.albrecht@europarl.europa.eu  , francois.alfonsi@europarl.europa.eu  , amelia.andersdotter@europarl.europa.eu  , margrete.auken@europarl.europa.eu  , pascal.canfin@europarl.europa.eu  , nikos.chrysogelos@europarl.europa.eu  , yves.cochet@europarl.europa.eu  , daniel.cohn-bendit@europarl.europa.eu  , isabelle.durant@europarl.europa.eu  , marije.cornelissen@europarl.europa.eu  , michael.cramer@europarl.europa.eu  , tarja.cronberg@europarl.europa.eu  , bas.eickhout@europarl.europa.eu  , christian.engstroem@europarl.europa.eu  , Jill.evans@europarl.europa.eu  , helene.flautre@europarl.europa.eu  , sven.giegold@europarl.europa.eu  , catherine.greze@europarl.europa.eu  , gerald.haefner@europarl.europa.eu  , rebecca.harms@europarl.europa.eu  , satu.hassi@europarl.europa.eu  , martin.haeusling@europarl.europa.eu  , ian.hudghton@europarl.europa.eu  , yannick.jadot@europarl.europa.eu  , eva.joly@europarl.europa.eu  , franziska.keller@europarl.europa.eu  , nicole.kiil-nielsen@europarl.europa.eu  , jean.lambert@europarl.europa.eu  , philippe.lamberts@europarl.europa.eu  , eva.lichtenberger@europarl.europa.eu  , barbara.lochbihler@europarl.europa.eu  , isabella.loevin@europarl.europa.eu  , jo.leinen@europarl.europa.eu  , ana.miranda@europarl.europa.eu  , michele.rivasi@europarl.europa.eu  , indrek.tarand@europarl.europa.eu  , rui.tavares@europarl.europa.eu  , judith.sargentini@europarl.europa.eu  , carl.schlyter@europarl.europa.eu  , elisabeth.schroedter@europarl.europa.eu  , werner.schulz@europarl.europa.eu  , alyn.smith@europarl.europa.eu  , bart.staes@europarl.europa.eu  , keith.taylor@europarl.europa.eu  , helga.truepel@europarl.europa.eu  , ude.turmes@europarl.europa.eu  , emilie.turunen@europarl.europa.eu  , tatjana.zdanoka@europarl.europa.eu  , janos.ader@europarl.europa.eu  , damien.abad@europarl.europa.eu  , johnstuart.agnew@europarl.europa.eu  , gabriele.albertini@europarl.europa.eu  , jan.albrecht@europarl.europa.eu  , francois.alfonsi@europarl.europa.eu  , amelia.andersdotter@europarl.europa.eu  , margrete.auken@europarl.europa.eu  , pascal.canfin@europarl.europa.eu  , nikos.chrysogelos@europarl.europa.eu  , yves.cochet@europarl.europa.eu  , daniel.cohn-bendit@europarl.europa.eu  , isabelle.durant@europarl.europa.eu  , marije.cornelissen@europarl.europa.eu  , michael.cramer@europarl.europa.eu  , tarja.cronberg@europarl.europa.eu  , nikos.chrysogelos@europarl.europa  , bas.eickhout@europarl.europa.eu  , christian.engstroem@europarl.europa.eu  , Jill.evans@europarl.europa.eu  , helene.flautre@europarl.europa.eu  , sven.giegold@europarl.europa.eu  , catherine.greze@europarl.europa.eu  , gerald.haefner@europarl.europa.eu  , rebecca.harms@europarl.europa.eu  , satu.hassi@europarl.europa.eu  , martin.haeusling@europarl.europa.eu  , ian.hudghton@europarl.europa.eu  , yannick.jadot@europarl.europa.eu  , eva.joly@europarl.europa.eu  , franziska.keller@europarl.europa.eu  , nicole.kiil-nielsen@europarl.europa.eu  , jean.lambert@europarl.europa.eu  , philippe.lamberts@europarl.europa.eu  , eva.lichtenberger@europarl.europa.eu  , barbara.lochbihler@europarl.europa.eu  , isabella.loevin@europarl.europa.eu  , jo.leinen@europarl.europa.eu  , ana.miranda@europarl.europa.eu  , michele.rivasi@europarl.europa.eu  , indrek.tarand@europarl.europa.eu  , rui.tavares@europarl.europa.eu  , judith.sargentini@europarl.europa.eu  , carl.schlyter@europarl.europa.eu  , elisabeth.schroedter@europarl.europa.eu  , werner.schulz@europarl.europa.eu  , alyn.smith@europarl.europa.eu  , bart.staes@europarl.europa.eu  , keith.taylor@europarl.europa.eu  , helga.truepel@europarl.europa.eu  , claude.turmes@europarl.europa.eu  , emilie.turunen@europarl.europa.eu  , tatjana.zdanoka@europarl.europa.eu  , erminia.mazzoni@europarl.europa.eu  , chrysoula.paliadeli@europarl.europa.eu  , willy.meyer@europarl.europa.eu  , carlos.iturgaizangulo@europarl.europa.eu  , elena.basescu@europarl.europa.eu  , sonia.alfano@europarl.europa.eu  , nigel.farage@europarl.europa.eu  , heinzk.becker@europarl.europa.eu  , victor.bostinaru@europarl.europa.eu  , philippe.boulland@europarl.europa.eu  , simon.busuttil@europarl.europa.eu  , michael.cashman@europarl.europa.eu  , giles.chichester@europarl.europa.eu  , nikolaos.chountis@europarl.europa.eu  , mariya.nedelcheva@europarl.europa.eu  , mariakonstancja2@googlemail.com  , lowiczanie@wp.pl   itre-secretariat@europarl.europa.eu

Posłowie PSL

Eugeniusz.Klopotek@sejm.pl, Jan.Lopata@sejm.pl, janlopata@janlopata.pl,Henryk.Smolarz@sejm.pl, Franciszek.Stefaniuk@sejm.pl,biuro.posel.stefaniuk@wp.pl, Genowefa.Tokarska@sejm.pl,genowefa.tokarska@gmail.com, Jozef.Zych@sejm.pl, Krystyna.Ozga@sejm.pl,krystynaozga@onet.pl, Mieczyslaw.Luczak@sejm.pl, posel@mluczak.pl,Andrzej.Sztorc@sejm.pl, Piotr.Zgorzelski@sejm.pl,biuroposelskie@piotrzgorzelski.pl, Miroslaw.Maliszewski@sejm.pl,Krzysztof.Borkowski@sejm.pl, Marek.Sawicki@sejm.pl,Janusz.Piechocinski@sejm.pl, janusz@piechocinski.pl,Mieczyslaw.Kasprzak@sejm.pl, bpjar@op.pl, Jan.Bury@sejm.pl,Marek.Gos@sejm.pl, Jaroslaw.Gorczynski@sejm.pl, miroslawpawlak@tlen.pl,miroslawpawlak@o2.pl, Stanislaw.Zelichowski@sejm.pl,Zbigniew.Wlodkowski@sejm.pl, Jozef.Racki@sejm.pl,Piotr.Walkowski@sejm.pl, Eugeniusz.Grzeszczak@sejm.pl,Stanislaw.Kalemba@sejm.pl, stanislawkalemba@gmail.com,

ADRESY POSŁÓW Z PO:

Zofia.Czernow@sejm.pl, Ewa.Drozd@sejm.pl, Robert.Kropiwnicki@sejm.pl,Grzegorz.Schetyna@sejm.pl, biuro@schetyna.pl,Norbert.Wojnarowski@sejm.pl, Agnieszka.Kolacz-Leszczynska@sejm.pl,Izabela.Mrzyglocka@sejm.pl, biuro.walbrzych@mrzyglocka.pl,biuro.swidnica@mrzyglocka.pl, a.dzygala@mrzyglocka.pl,h.rzepecka@mrzyglocka.pl, Tomasz.Smolarz@sejm.pl, Jakub.Szulc@sejm.pl,biuro@jszulc.pl, Monika.Wielichowska@sejm.pl,biuroposelskie@monikawielichowska.pl, Jaroslaw.Charlampowicz@sejm.pl,posel@huskowski.eu, Michal.Jaros@sejm.pl, Roman.Kaczor@sejm.pl,Marek.Lapinski@sejm.pl, piechota@piechota.info.pl, Ewa.Wolak@sejm.pl,Bogdan.Zdrojewski@sejm.pl, biuro@zdrojewski.info,Maciej.Zielinski@sejm.pl, Krzysztof.Brejza@sejm.pl,Jaroslaw.Katulski@sejm.pl, katulski.biuro@gmail.com,Iwona.Kozlowska@sejm.pl, Pawel.Olszewski@sejm.pl,Teresa.Piotrowska@sejm.pl, Radoslaw.Sikorski@sejm.pl,biuro@radeksikorski.pl, Janusz.Dzieciol@sejm.pl,Domicela.Kopaczewska@sejm.pl, Tomasz.Lenz@sejm.pl,lukasz.lenski@platforma.org, jakub.lisowski93@gmail.com,Antoni.Mezydlo@sejm.pl, kontakt@tomaszszymanski.pl,tomasz.szymanski@sejm.pl, Marek.Wojtkowski@sejm.pl,Magdalena.Gasior-Marek@sejm.pl, Wlodzimierz.Karpinski@sejm.pl,biuro@wkarpinski.pl, bp.lukow_ck@wp.pl, Joanna.Mucha@sejm.pl,biuro@joannamucha.pl, Mariusz.Grad@sejm.pl, Grzegorz.Raniewicz@sejm.pl,Stanislaw.Zmijan@sejm.pl, Bozenna.Bukiewicz@sejm.pl,Stefan.Niesiolowski@sejm.pl, Witold.Pahl@sejm.pl,Krystyna.Sibinska@sejm.pl,Bozena.Slawiak@sejm.pl, Waldemar.Slugocki@sejm.pl,Elzbieta.Radziszewska@sejm.pl, Dorota.Rutkowska@sejm.pl,Andrzej.Biernat@sejm.pl, Artur.Dunin@sejm.pl,Agnieszka.Hanajczyk@sejm.pl, agnieszka-hanajczyk@o2.pl,biuro@hanajczyk.pl, Cezary.Tomczyk@sejm.pl, biuro@johngodson.pl,biuro@johngodson.pl, Cezary.Grabarczyk@sejm.pl,Krzysztof.Kwiatkowski@sejm.pl, posel@kwiatkowski.lodz.pl,Malgorzata.Niemczyk@sejm.pl, Iwona.Sledzinska-Katarasinska@sejm.pl,Tadeusz.Arkit@sejm.pl, Joanna.Bobowska@sejm.pl,biuro@joannabobowska.pl, Pawel.Gras@sejm.pl, Dorota.Niedziela@sejm.pl,Jerzy.Fedorowicz@sejm.pl, Lidia.Gadek@sejm.pl, Jaroslaw.Gowin@sejm.pl,biuro@jgowin.pl, interwencje@jgowin.pl, Jozef.Lassota@sejm.pl,biuro@jozeflassota.pl, lassota@jozeflassota.pl,Jagna.Marczulajtis-Walczak@sejm.pl, biuro@jagnamarczulajtis.pl,Katarzyna.Matusik-Lipiec@sejm.pl, Ireneusz.Ras@sejm.pl,kontakt@ireneuszras.pl, Marian.Cycon@sejm.pl, biuro@mariancycon.pl,Andrzej.Czerwinski@sejm.pl, bpaczerwinski@interia.pl,biuro@andrzejczerwinski.pl, Andrzej.Gut-Mostowy@sejm.pl,biuro@mostowy.pl, Urszula.Augustyn@sejm.pl, Aleksander.Grad@sejm.pl,Robert.Wardzala@sejm.pl, Elzbieta.Gapinska@sejm.pl,biuroposelskie.gapinska@gmail.com, biuro@kozlakiewicz.pl,biuro@kozlakiewicz.pl, arkadiuszklimczak@interia.pl,Julia.Pitera@sejm.pl, Czeslaw.Czechyra@sejm.pl, electus@mp.pl,Ewa.Kopacz@sejm.pl, Radoslaw.Witkowski@sejm.pl, Andrzej.Kania@sejm.pl,Jacek.Kozaczynski@sejm.pl, Czeslaw.Mroczek@sejm.pl,biuro@czeslawmroczek.pl, Alicja.Dabrowska@sejm.pl,biuro@alicjadabrowska.pl, Joanna.Fabisiak@sejm.pl,Leszek.Jastrzebski@sejm.pl, leszek.jastrzebski@platforma.org,Malgorzata.Kidawa-Blonska@sejm.pl, Marcin.Kierwinski@sejm.pl,biuro@kierwinski.pl, Roman.Kosecki@sejm.pl, Ligia.Krajewska@sejm.pl,Michal.Szczerba@sejm.pl, Marcin.Swiecicki@sejm.pl, Donald.Tusk@sejm.pl,biuro.tusk@op.pl, Barbara.Czaplicka@sejm.pl, Zenon.Durka@sejm.pl,durka.biuro@tlen.pl, Andrzej.Halicki@sejm.pl,Alicja.Olechowska@sejm.pl, Dariusz.Rosati@sejm.pl, biuro@rosati.pl,Jadwiga.Zakrzewska@sejm.pl, Andrzej.Bula@sejm.pl,biuroposelskiekluczbork@op.pl, Tadeusz.Jarmuziewicz@sejm.pl,biuro@jarmuziewicz.pl, Brygida.Kolenda-Labus@sejm.pl,Leszek.Korzeniowski@sejm.pl, eljado@wp.pl, posel_nysa@interia.pl,Janina.Okragly@sejm.pl, biuroposelskie@okragly.pl,amierzwinska@okragly.pl, mfijak@okragly.pl, Tomasz.Kulesza@sejm.pl,bp.tomaszkulesza@wp.pl, Marek.Rzasa@sejm.pl, biuro@marekrzasa.pl,biuropiotrtomanski@interia.eu, Renata.Butryn@sejm.pl,biuroposelskierb@wp.pl, Miroslaw.Pluta@sejm.pl, biuro@miroslawpluta.eu,Zbigniew.Rynasiewicz@sejm.pl, Krystyna.Skowronska@sejm.pl,Bozena.Kaminska@sejm.pl, biuro@bozenakaminska.pl,Barbara.Kudrycka@sejm.pl, biuro@kudrycka.pl, Damian.Raczkowski@sejm.pl,biuro@damianraczkowski.pl, maslowska@damianraczkowski.pl,Robert.Tyszkiewicz@sejm.pl, Jacek.Zalek@sejm.pl,biuroposelskie@jacekzalek.pl, biuroposelskie.lomza@jacekzalek.pl,Leszek.Blanik@sejm.pl, Jerzy.Borowczak@sejm.pl,joanna.umbras@jerzy-borowczak.pl, andrzej.prus@jerzy-borowczak.pl,beata.jankowiak@jerzy-borowczak.pl, Iwona.Guzowska@sejm.pl,Katarzyna.Hall@sejm.pl, biuro@hall.pl, Jerzy.Kozdron@sejm.pl,Slawomir.Neumann@sejm.pl, posel@neumannslawomir.pl,Slawomir.Nowak@sejm.pl, biuro@slawomirnowak.pl,Agnieszka.Pomaska@sejm.pl, Tadeusz.Aziewicz@sejm.pl,biuroposelskie@gmail.com, Marek.Biernacki@sejm.pl, Jerzy.Budnik@sejm.pl,biuro@budnik.pl,Teresa.Hoppe@sejm.pl, info@teresahoppe.com, Krystyna.Klosin@sejm.pl,biuroposelskie@klosin.pl, dgrunholz@klosin.pl, bopajdowski@klosin.pl,Zbigniew.Konwinski@sejm.pl, Stanislaw.Lamczyk@sejm.pl,kazimierz@plocke.pl, Czeslaw.Gluza@sejm.pl, Slawomir.Kowalski@sejm.pl,Miroslawa.Nykiel@sejm.pl, Malgorzata.Pepek@sejm.pl,Aleksandra.Trybus@sejm.pl, aleksandra.wrzecionko@gmail.com,Izabela.Leszczyna@sejm.pl, Halina.Rozpondek@sejm.pl,rozpondek.biuro@wp.pl, Grzegorz.Sztolcman@sejm.pl,sztolcman.biuro@op.pl, Jacek.Brzezinka@sejm.pl, biuro@jacekbrzezinka.pl,Borys.Budka@sejm.pl, poczta@borysbudka.pl, Andrzej.Galazewski@sejm.pl,biuro@galazewski.pl, Tomasz.Glogowski@sejm.pl, biuro@glogowski.pl,Jan.Kazmierczak@sejm.pl, biuro@jankazmierczak.pl,biuro@jan.kazmierczak.pl, Krystyna.Szumilas@sejm.pl, biuro@szumilas.pl,Krzysztof.Gadowski@sejm.pl, biuro@gadowski.pl,Joanna.Kluzik-Rostkowska@sejm.pl, Marek.Krzakala@sejm.pl,biuro@krzakala.pl, biuro@siedlaczek.pl,Ryszard.Zawadzki@sejm.pl, Ewa.Kolodziej@sejm.pl,Elzbieta.Pierzchala@sejm.pl, Danuta.Pietraszewska@sejm.pl,Marek.Plura@sejm.pl, Tomasz.Tomczykiewicz@sejm.pl,biuro.pszczyna@interia.pl, Marek.Wojcik@sejm.pl, Jerzy.Zietek@sejm.pl,marek@jerzyzietek.pl, Beata.Malecka-Libera@sejm.pl,biuro@malecka-libera.pl, Anna.Nems@sejm.pl, biuroposelnems@wp.pl,Jaroslaw.Pieta@sejm.pl, biuro.poselsaluga@op.pl,Piotr.VanderCoghen@sejm.pl, Artur.Gierada@sejm.pl, artur.gierada@wp.pl,biuro@arturgierada.eu,Konstanty.Miodowicz@sejm.pl, marzena@okla-drewnowicz.pl,Zbigniew.Pacelt@sejm.pl, celebanski@interia.pl,Lucjan.Pietrzczyk@sejm.pl, Piotr.Cieslinski@sejm.pl,elblagwsejmie@gmail.com, Miron.Sycz@sejm.pl, biuro@mironsycz.pl,Adam.Zylinski@sejm.pl, a.zylinski@wp.pl, Beata.Bublewicz@sejm.pl,Janusz.Cichon@sejm.pl, biuro@januszcichon.pl,Andrzej.Orzechowski@sejm.pl, Pawel.Papke@sejm.pl, Lidia.Staron@sejm.pl,posel@malgorzataadamczak.pl, martaapolinarska_20@wp.pl,biuroparlamentarne.po.leszno@wp.pl,Maciej.Orzechowski@sejm.pl, biuro@maciejorzechowski.pl,Mariusz.Witczak@sejm.pl, mariusz.witczak@platforma.org,Wojciech.Ziemniak@sejm.pl, wojciechziemniak@wp.pl, wojciech@ziemniak.pl,Pawel.Arndt@sejm.pl, Tomasz.Nowak@sejm.pl, biuro-po-konin@tlen.pl,Krystyna.Poslednia@sejm.pl, Maria.Janyska@sejm.pl,Killion.Munyama@sejm.pl, Jakub.Rutnicki@sejm.pl, biuro@jakubrutnicki.pl,


Teresa Wojda

O zakazy GMO - List Otwarty do Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.04.2012 r. uznany jako petycja nr. 0578/12 Parlamentu Europejskiego.

2012-11-10 16:14:28


Łowicz, 09.11.2012r.


Pan

Marcin Korolec

Minister Środowiska

Rzeczypospolita Polska

O zakazy GMO - List Otwarty do Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.04.2012 r. uznany jako petycja nr. 0578/12 Parlamentu Europejskiego.

Panie Ministrze, Pan jest Ministrem od Ochrony Środowiska Życia Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i jest Pan konstytucyjnie zobowiązany do chronienia środowiska życia człowieka a nie do podejmowania działań niszczących to środowisko.

Doczekaliśmy czasu, że sprawy bezpieczeństwa środowiska sprowadzono do absurdu. Bezpieczeństwo środowiska nie powinno podlegać żadnym negocjacjom ani głosowaniom. Przy głosowaniach przewaga paru głosów staje się wyrokiem śmierci na miliony ludzi tak jak w głosowaniu nad ustawą o nasiennictwie w Sejmie w dniu 09.11.2012r.

www.tvpparlament.pl/aktualnosci/sejm-uchwalil-ustawe-o-nasiennictwie/9053489

Sejm uchwalił bez poprawek ustawę o nasiennictwie, której projekt przygotował prezydent. Nie przeszła żadna poprawka opozycji, w tym wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Za uchwaleniem ustawy głosowało 230 posłów, 202 było przeciw.

Wśród odrzuconych poprawek znalazły się wnioski opozycji, które przewidywały m.in. zakaz dopuszczania do obrotu materiału siewnego modyfikowanego genetycznie, czy zakaz stosowania takiego materiału siewnego.

Jan Szyszko z PiS powiedział przed głosowaniem, że „dawno nie widział takiej niekompetencji rządu”, . – W wyborach parlamentarnych PO i PSL były całkowicie przeciwko GMO. Dlaczego w takim razie tej chwili wprowadzacie GMO?| – pytał Szyszko. Zaznaczył, że bierze pełną odpowiedzialność za swoje słowa, bo – jak zapewniał – zna się na sprawie.

Skoro Prezydent RP Bronisław Komorowski jest niekompetentny, jak twierdzi jego kancelaria w związku z naszym Listem Otwartym do Prezydenta RP z 18.04.2012 r. który został uznany jako petycja 0578/12 Parlamentu Europejskiego, to dlaczego występuje z projektem ustawy, która godzi w każdego mieszkańca Polski i przyszłe pokolenia Polaków?

To jest zamach na życie Narodu Polskiego, na jego przyszłość !

Szanowny Panie Ministrze, czy chce Pan brać wraz z innymi udział w świadomym i celowym ludobójstwie i skazywać nawet siebie i swoją rodzinę?

Żądamy, aby Pan Minister zrobił wszystko co możliwe, by nie dopuścić do podpisania tej haniebnej ustawy o nasiennictwie. Niech Pan uświadomi Prezydentowi RP na jakie niebezpieczeństwa narażają Naród Polski jego prawnicy z kancelarii.

Nie wierzymy w to, aby nasz Prezydent był w pełni świadomy konsekwencji tej ustawy, bo przecież spoczywa na nim konstytucyjny i moralny obowiązek obrony obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Panie Ministrze, to Pan jest organem administracji rządowej właściwym do spraw GMO w Polsce ,cyt: Do zakresu działania ministra w zakresie GMO należy: wydawanie zgody na zamknięte użycie i zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, wydawanie zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów GMO, wywóz lub tranzyt produktów GMO, koordynacja kontroli i monitorowanie działalności regulowanej ustawą oraz koordynacja gromadzenia i wymiany informacji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska w zakresie GMO. Minister właściwy do spraw środowiska wdraża ponadto postanowienia Protokołu Kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym.

Wobec powyższego od Pana, jako Ministra Środowiska mamy bezwzględne prawo żądać niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska w zakresie GMO

poprzez natychmiastowe i bezwzględne zakazy:

 • zakaz sprowadzania: nasion i pasz z GMO oraz innych zmodyfikowanych genetycznie materiałów biologicznych
 • zakaz obrotu i tranzytu wszelkich zmodyfikowanych genetycznie materiałów biologicznych.
 • zakaz jakichkolwiek doświadczeń i eksperymentów z GMO.

ww.alert-box.org/petycja/rozporzadzenie-zakazujace-gmo

Mamy prawo żądać by wzorem innych państw wprowadzone zostały zakazy dotyczące GMO, by Polska stała się wolna od GMO a równocześnie stanowczo odparte naciski ludobójczych i depopulacyjnych globalnych korporacji.

Niemcy zakazały upraw GMO*, ponieważ:

nie zbadane są konsekwencje długofalowego spożywania GMO przez ludzi”

Austria zakazała upraw GMO, ponieważ:
nie da się zachować różnorodności biologicznej jeśli wprowadzi się do przyrody rośliny GMO”

Francja zakazała upraw GMO, ponieważ:
rośliny GMO krzyżują się zanieczyszczając ekologiczne uprawy”

Włochy zakazały upraw GMO, ponieważ:
proces uwolnienia organizmów GMO do przyrody jest nieodwracalny”

(Podstawą prawną krajowych zakazów była “klauzula bezpieczeństwa” zawarta w unijnej dyrektywie 2001/18 dotyczącej GMO. Kierując się wynikami badań nad GMO, prowadzonymi na całym świecie, rządy sześciu państw uznały, że genetycznie modyfikowana kukurydza może zagrozić różnorodności biologicznej na ich terenach. Ponadto 8 września 2011 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że kraje członkowskie mogą wprowadzić zakazy upraw poszczególnych gatunków GMO na podstawie rozporządzenia 1829/2003.)

Opracowany przez 400 naukowców i sygnowany przez 58 rządów krajów całego świata, opublikowany na zlecenie ONZ i Banku Światowego w kwietniu 2008 raport nt. rolnictwa na naszym globie pt. „Międzynarodowa ocena wpływu nauk i technologii rolniczych na rozwój”, jasno stwierdza, że uprawy GMO nie stanowią rozwiązania w zwalczaniu głodu, biedy, czy zmian klimatycznych."

Jest  50 powodów aby koniecznie i niezwłocznie zakazać GMO.

maciejka.nowyekran.pl/post/79349,50-powodow-dlaczego-natychmiast-nalezy


Jedynie stanowcze zakazy dotyczące GMO są szansą zapewnienia bezpieczeństwa życia ludzi i środowiska.


Z wyrazami szacunku i poważania

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU
Teresa Wojda

LIST OTWARTY DO MINISTRA ŚRODOWISKA w ślad za brakiem reakcji Prezydenta R.P.

2012-11-09 19:25:15


Łowicz, 09.11.2012r.
Pan
Marcin Korolec
Minister Środowiska
Rzeczypospolita Polska

W związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji czy też odpowiedzi  Ministerstwa Środowiska na skierowany przez kancelarię Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nasz list otwarty z dnia 18.04.2012r., zawierający wnioski o wprowadzenie zakazów dla działań godzących w dobro i interes narodowy Polaków, poparty szeroką dokumentacją, zwracamy się do Szanownego Pana Ministra o osobiste udzielenie nam odpowiedzi na niniejsze wystąpienie.
Przy tym zaznaczamy, że nie chcemy aby rzecznik prasowy ministerstwa pozbywał nas ogólnymi, propagandowymi stwierdzeniami.

Od ponad dwóch lat śledzimy wiadomości z zakresu zagrożeń i pogłębiamy wiedzę m.in. poprzez występowanie do różnych instytucji w obronie Narodu Polskiego, bezpośredni kontakt z zagrożeniami i z mieszkańcami terenów zagrożonych.Jesteśmy autorkami wielu wystąpień do władz wszelkich szczebli w Polsce jak też do Parlamentu Europejskiego.

Skoro Prezydent RP, zdaniem przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, nie jest kompetentny w sprawach dotyczących bezpieczeństwa środowiska i bezpieczeństwa życia przyszłych pokoleń a nasz list otwarty przekazał do Ministerstwa Środowiska to tym samym nałożył na Pana Ministra decyzje w sprawach zagrożeń, w sprawach bytu i istnienia Narodu Polskiego.
W obronie suwerena jakim jest Naród Polski żądania adresowane do Prezydenta RP podlegają realizacji  przez Szanownego Pana Ministra. Wobec powyższego żądamy podjęcia niezwłocznych działań i decyzji celem wprowadzenia zakazów:

Szczególnie pilne i konieczne staje się w obecnej sytuacji unieważnienie wszystkich koncesji wydobywczych obejmujących dwie trzecie powierzchni kraju jako wydanych z naruszeniem prawa polskiego i międzynarodowego, które  równocześnie naruszają suwerenność naszego kraju, godzą w interes narodowy a w konsekwencji łamią podstawowe prawa każdego Polaka i grożą katastrofą humanitarną i ekologiczną na ogromną skalę.

List Otwarty do prezydenta RP z 18.04.2012 r  Przewodniczący  PE  Martin Schulz przekazał 3.05.2012 r  jako petycję do rozpatrzenia.
To wyjątkowe potraktowanie przez Przewodniczącego PE naszego wołania o ratunek dla Narodu Polskiego oraz  nasza osobista obecność 09.10.2012 w Parlamencie Europejskim na  świadectwo faktycznych zagrożeń dla Narodu Polskiego i nasze wołanie o zakaz wydobywania węglowodorów na terenie EU wyraźnie wskazuje, że nadeszła już pora skończyć  z okłamywaniem i stosowaniem naiwnej propagandy w Polsce jak np.  picie w studio TVP wody niby z odwiertu przez przedstawiciela rządu, Ministra Skarbu Państwa M.Budzanowskiego.tvp.info/informacje/biznes/lupki-szansa-czy-zagrozenia-dla-polski/8969887

Słuszne oburzenie społeczne wywołuje postawa wszystkich europosłów, którzy wspierają lobby energetyczne tak jak i polscy parlamentarzyści, którzy zamiast stawać w obronie praw i własności Narodu Polskiego głoszą propagandowe hasła  o niezależności energetycznej i bezpiecznych, nowoczesnych  metodach wydobywczych węglowodorów.
Stoi to w sprzeczności z faktami:


Redakcja "Najwyższego Czasu" dotarła do tekstu dwóch protokołów podpisanych w dniu 29.10.2010r. przez Waldemara Pawlaka i wicepremiera rosyjskiego rządu Igora Sieczina.
Zmieniają one kontrakt jamalski podpisany w 1993 r. i zawierają postanowienia skrajnie
niekorzystne dla strony polskiej. Aż do 2022 będziemy kupować od Rosji 1,5 raza więcej gazu niż potrzebujemy, bez prawa odsprzedaży.Uniemożliwi to dywersyfikację źródeł jego dostaw. Polski rząd stracił kontrolę nad Europol Gazem SA, a spółka ta nie może już ustalać cen przesyłu. Z kolei po 2022 roku zgodnie z umową będziemy kupować niemal cztery razy więcej gazu. Rząd Polski zgodził się na ceny przesyłu nieuwzględniające unijnych przepisów, co może skutkować karami nałożonymi przez KE. Co więcej, Polska umorzyła Gazpromowi 1,2 mld złotych długu. Szymowski pisze:"Mamy, więc do czynienia z gigantyczną aferą, której
skutki będziemy odczuwać, przez co najmniej 11 lat."

 • jedyną i bardzo niebezpieczną dla ludzi i środowiska metodą stosowaną przy każdego rodzaju odwiertach geologicznych jest  hydrauliczne szczelinowanie.Bezspornie udokumentowano w Anglii związek zastosowania hydraulicznego szczelinowania z występowaniem trzęsień ziemi a takie miały już miejsce w Polsce.
W dniu 9.10.2012r. na  warsztatach w sprawie gazu łupkowego w PE na posiedzeniu Komisji Petycji mówił o tym John Broderick, Tyndall Centre for Climate Change Research Manchester
/vodwms.europarl.europa.eu/wmv/nas/nasvod02/cod1210/wm_pad/Channel13/VODChapter_20121009_15162200_18452500_Ch13_-9e0b12113a3fa01d3a-1b08.wmv?wmcache=0
 • w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat w Polsce wykonano ponad 7500 otworów wiertniczych o głębokości przekraczającej 1000 m. Zasadniczym celem badawczym tych otworów było poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego.
www.pgi.gov.pl/pl/wody-podziemne-uslugi/1739-wody-termalne-niiu-polskiego.html

Czas najwyższy przerwać trwające od kilkudziesięciu lat niszczenie środowiska poprzez eksploatację węglowodorów, których jedyną metodą wydobywczą jest hydrauliczne szczelinowanie zastosowane już w ponad 1,2 milionach otworów na świecie, co jest potwierdzone w Raporcie B.Sonika, str.9. Raport B. Sonika  wskazuje również że: “technologia ta jest stosowana w konwencjonalnym  wydobyciu węglowodorów w UE “. Z powyższego wyraźnie wynika, że hydrauliczne szczelinowanie  stosowane jest nie tylko przy wydobyciu gazu łupkowego lecz wszystkich węglowodorów, a nie jak próbują zawężać ten problem niektórzy politycy i ich eksperci.

 • całkowicie pomija się problem ciągłej, niemożliwej do powstrzymania emisji metanu, tlenku węgla i innych gazów do atmosfery na wskutek wydobywania weglowodorów, co doskonale udokumentował i udowodnił prof. z USA Anthony Ingraffea.
www.youtube.com/watch?v=eaivKGwoTgU&feature=related

“Badacze z Duke University pobrali próbki z 68 wodociągów w stanach Pensylwania i Nowy Jork. Znaleźliśmy wyjątkowo wysokie stężenie metanu: 64 miligramy na litr wody pitnej. Normalne stężenie w wodzie wynosi jeden miligram lub mniej – powiedział prof. Jackson.

Ilość gazu w wodzie sięga poziomu, który każe obawiać się eksplozji.”

www.rp.pl/artykul/656669.html


 • Pomijany jest przez ekspertów również fakt używania  środków wybuchowych, które pomimo, że  są zabronione w zapisach koncesji na rozpoznawanie i poszukiwanie  węglowodorów, to jednak ujęte zostały  w programach nauczania technika geologii, co dowodzi ich powszechnego stosowania. /naftowka.pl/zsp4/media/pomoce/miner/zabiegi_intensyfikacji.pdf

 • Wielką manipulacją i okłamywaniem narodów są  stwierdzenia ekspertów jakoby istniały metody utylizacji odpadów wiertniczych skoro jeszcze ich  nie wynaleziono.
Corocznie, miliony ton radioaktywnych, zanieczyszczonych odpadów z wydobywania weglowodorów składowane są niedbale i nieprawidłowo. W żadnym kraju  nie ma  niezależnego, ciągłego i  kompleksowego  monitorowania skażonych pozostałości z produkcji ropy i gazu ziemnego. Dla przykładu w Wielkiej Brytanii odpady te wprowadzane są do Morza Pólnocnego.” de.wikipedia.org/wiki/Erdgas#Radioaktiver_Abfall
Odpady wytwarzane w odwiercie Kutno 2, Państowa Agencja Atomistyki nie uznała jako promieniotwórcze i w emailu do nas informuje tylko o dwóch pierwistkach promieniotwórczych : potas i radon, które nie przekraczają norm (wg prawa w Polsce) w Bq na kilogram  a nie na gram, jak to określa się w innych krajach.
Zgodnie z poziomami ustalonymi w przepisach, dopiero stężenia promieniotwórcze ponad 1000 razy większe od zmierzonych, mogłyby dać podstawę do zakwalifikowania tych odpadów wiertniczych do odpadów promieniotwórczych.”

 • Służby ochrony środowiska nie są w stanie non stop kontrolować ani monitorować przebiegu procesów technologicznych  przy odwiertach, używanych  środków toksycznych czy wybuchowych. Przeprowadzona z naszego wniosku kontrola inspekcji ochrony środowiska wiertni  Kutno2 w Gołębiewie Nowym, odległym zaledwie 3 km od 50 tysięcznego miasta Kutna, odbyła się z wcześniejszym powiadomieniem, przy zatrzymanej pracy wiertni.
Za wykryte nieprawidłowości nałożono na firmę wykonującą odwiert karę w wysokości 200 zł.
Do odwiertu pobierana jest woda za darmo ze studni wykonanej na placu obok wiertni z głębokości  tylko 50 m. Natomiast studnia dla potrzeb wodociągu ma 80 m głębokości. Teren odwiertu sąsiaduje bezpośrednio z budynkami mieszkalnymi. Nie ma żadnych ekranów dźwiękochłonnych a jedynie nasyp ziemny. Hałas rozchodzi się na całą wieś a tylko najbliżej położone domostwa otrzymały po 1000 Euro rekompensaty. Na placu obok wiertni znajduje się zadaszony zbiornik, beczki i worki ze różnymi materiałami. Wokół roznosi się odór środków chemicznych.
Nasz wniosek o ponowną kontrolę przy pracującej wiertni, bez uprzedzenia, z udziałem przedstawicieli społeczeństwa został zignorowany. Przepisy bowiem nie przewidują społecznej kontroli.
Odpady z odwiertu Kutno 2 , według protokółu kontroli (wykonanej 01.12.2011 r. na nasz wniosek)  inspekcji środowiska  nr. DEL.SK 186/2011 z  15.02.2012r., odbiera i transportuje spółka Max Eco.z.o.o. Wiry, ul Czereśniowa 3, 62052 Komorniki, bez wskazania miejsca składowania. Jak sie później okazało firma ta odpady wywozi na żwirowisko w Głobinie pod Słupskiem. db.nowyekran.pl/post/55430,utylizacja-po-polsku

Zwracamy się do Szanownego Pana Ministra  tą drogą, ponieważ nie dopuścił Pan nas na rozmowę podczas naszego protestu w Ministerstwie Środowiska 19 lipca 2012 r.
Od Pana, jako osoby upoważnionej  przez Prezydenta RP i zobowiązanej do działania  oczekujemy  podjęcia niezwłocznych decyzji celem uchronienia  Narodu Polskiego przed z premedytacją zaplanowaną  grabieżą majątku narodowego, bogactw naturalnych a w konsekwencji prowadzącą  do niszczenia Narodu Polskiego.
W Pana rękach jako Ministra Ochrony Środowiska spoczywa los i przyszłość Narodu Polskiego.Wiemy też, że to nie Pan zapoczątkował rozdawanie koncesji jak też i to, że ośrodki decyzyjne są poza krajem a rząd zmuszony jest realizować politykę sprzeczną z interesem Polski i Polaków w imię interesów globalnych korporacji.
Teraz ma Pan w ręku oręż, który może odwrócić podjęte wcześniej niekorzystne działania i decyzje.
Czas lekceważonych listów otwartych, próśb czy apeli  skończył się. Naród Polski jest zdesperowany. Nie wypełnienie  działań o które wnioskujemy naraźi Szanownego Pana Ministra jak i cały rząd na uzasadnione i w pełni zasłużone słowa "PRECZ", "STOP SZKODZENIU POLSCE I POLAKOM"!

Z wyrazami szacunku i poważania

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU


Teresa Wojda

Niech dzień 21.12.2012 roku, kończący kalendarz Majów, będzie początkiem końca lichwiarstwa światowego, a zarazem początkiem nowej ery.

2012-10-29 23:46:14

 

OGÓLNOŚWIATOWY RUCH ANTYLICHWIARSKI

 

Świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą światowy, prywatny, lichwiarski system finansowy rozpoczynamy ogólnoświatowy protest przeciw mechanizmom emisji pieniądza i kredytu. Celem światowej oligarchii finansowej, głównie świata zachodniego, jest podstępne zadłużanie państw i narodów oraz bezprawne przywłaszczanie owoców ich pracy.

Wzywamy wszystkie narody świata, aby rozpoczęły kampanie w swoich krajach przeciwko takim praktykom. Wzywamy całą światową społeczność do rozliczenia swoich rządów za realizację polityki zadłużania państw u światowych banksterów i podporządkowywania im państwowych, narodowych systemów finansowych.

 

Każde państwo musi mieć prawnie zabezpieczoną możliwość emisji własnego pieniądza bez odsetkowego, który zaspokoi potrzeby państwa i narodu. Akceptowalny dług może wynikać jedynie z różnicy salda handlowego między poszczególnymi krajami. Obecnie większość państw jest zmuszana do zaciągania kredytów w międzynarodowych instytucjach bankowych, co stwarza zagrożenie dla całych społeczeństw i gospodarek narodowych.

Niszczone są całe dziedziny gospodarek państw na rzecz korporacji międzynarodowych w imię fałszywie propagowanej konkurencji. Przyzwalanie na taką mafijno-finansową działalność w skali świata prowadzi do zniewolenia ludzkości przez zdegenerowaną światową oligarchię finansową, dążącą do zawłaszczenia zasobów naturalnych państw i narodów i dyktującą im warunki egzystencji uniemożliwiające gospodarczy rozwój.

Jej dążenia do zapanowania nad całym światem muszą zostać powstrzymane. Skuteczną walkę z finansową mafią może podjąć jedynie ogólnoświatowy Ruch Antylichwiarski, który winien być oddolną inicjatywą społeczeństw i narodów państw świata.

Rządy państw takiej walki nigdy nie podejmą, nie pozwala im na to skala ich skorumpowania przez światową mafię finansową.

 

Prezydenci USA, Abraham Lincoln zamordowany w 1865r., John F. Kennedy zamordowany w 1963r., prezes Deutsche Bank, Alfred Herrhausen zamordowany w 1989r., przywódca Libii, Muammar al-Kaddafi zamordowany w 2011r. – oto kilka tylko przykładów zbrodni światowej mafii finansowej. Powód tych zbrodni jest zawsze ten sam: zamordowani dążyli do uzdrowienia finansów swoich państw oraz do uniezależnienia państw od światowej mafii finansowej. Zatem opór przeciw zorganizowanej zbrodniczej działalności światowej finansjery musi być także zorganizowany i międzynarodowy.

 

Wszystkie rządy i parlamenty wysługujące się światowej mafii muszą zostać odsunięte od władzy i rozliczone. Tylko oddolnie zorganizowane społeczeństwa mają szansę zlikwidować żerującego na organizmach własnych państw i narodów finansowego raka - lichwiarskiego pasożyta, jakim jest światowa finansjera. Jej działania są zbrodnią przeciwko ludzkości i powinny podlegać najsurowszej karze.

 

Nie może być przyzwolenia na zbrodnie światowej mafii finansowej, która była i jest inspiratorem zbrodniczych światowych wojen, holokaustu narodów, światowego terroryzmu, walki z religiami, niszczenia kultur narodowych, niszczenia zasad etycznych i moralnych, niszczenia społecznego ładu, niszczenia oświaty, depopulacji narodów przez celowo realizowany upadek gospodarczy państw.

Każdy naród ma prawo do suwerenności, do samostanowienia, do rozwoju w pokoju. Każdy człowiek rodzi się wolny i nikt nie ma prawa go zniewalać.

 

Z punktu widzenia racjonalnej ekonomii recepta na kryzys – na eliminację przestępczej działalności finansowej mafii -, jest prosta:

 

1. długi państw należy anulować

2. musi istnieć waluta narodowa i parytet kruszcu

3. bank centralny i system bankowy muszą być państwowe (dopuszczalne banki

spółdzielcze), a polityka pieniężna w rękach rządu i parlamentu

4. wszelkie mechanizmy kreacji wirtualnego pieniądza (w tym giełdy papierów) są zakazane

5. ilość pieniądza w gospodarce musi być równoważna ilości dóbr i usług

6. nowe dobra (nie konsumpcyjne) muszą mieć pokrycie w nowym narodowym pieniądzu

7. należy dążyć do autarkii gospodarczej, co nie wyklucza wymiany międzynarodowej

8. długi konsumenckie nie mogą pozbawiać majątku sprzed zobowiązania (nigdy mieszkania,

domu, warsztatu pracy), a ich oprocentowanie nie może być wyższe od wzrostu

gospodarczego i od realnego wzrostu dochodów ludności.

 

Niech dzień 21.12.2012 roku, kończący kalendarz Majów, będzie początkiem końca lichwiarstwa światowego, a zarazem początkiem nowej ery. Ery wolnych ludzi i narodów, ery bez wojen, bez ubóstwa, bez wszechogarniającego kłamstwa i obłudy światowych mediów – własności światowych lichwiarzy.

 

Mając na uwadze wspólne dobro ludzkości apel ten kierujemy do wszystkich ludzi na naszej planecie bez względu na wyznawaną religię czy światopogląd.

 

 

PRZECIWSTAWIAMY SIĘ ŚWIATOWEMU LICHWIARSTWU !

PRZECIWSTAWIAMY SIĘ WOJNOM I TERRORYZMOWI !

PRZECIWSTAWIAMY SIĘ ZNIEWALANIU NARODÓW !

PRZECIWSTAWIAMY SIĘ UBÓSTWU !

PRZECIWSTAWIAMY SIĘ ANTYNARODOWYM RZĄDOM !

PRZECIWSTAWIAMY SIĘ KOSMOPOLITYCZNEMU GLOBALIZMOWI !

 


Teresa Wojda

Żaden naród nie może zrezygnować ze swoich praw do wolności i z własnych zadań. Nie wolno tych praw nikomu oddawać, ich obrona jest obowiązkiem moralnym, a rezygnacja z nich - zdradą!"

2012-10-11 22:49:58

Szanowni Państwo,


Dziękujemy wszystkim za złożone podpisy, rozpowszechnianie  tej petycji i naszych wystąpień, oraz za poparcie naszych działań, które pomimo wielu przeszkód, nieustannie prowadzimy.

Dla odwiedzających po raz pierwszy forum petycji  faktycznie może wydawać się wszystko mało przejrzyste ze względu na ograniczone możliwości strony petycjeonline.com.

Przepraszamy, ale nie mamy innych możliwości ani  czasu i pieniędzy na prowadzenie strony internetowej.

Sytuacja Narodu Polskiego wymaga niezwłocznych, zdecydowanych działań. Działalność statutowa  na niwie kultury ludowej, prowadzenie stowarzyszenia, zespołu "Łowiczanie", organizacja imprez dla turystów z kraju i zagranicy  itp. pochłaniają wiele czasu a przy tym mamy też swoje rodziny.

Nasza społeczna  działalność w Inicjatywie Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi jest w ramach prawnych Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie".

Przyznajemy, że sprawy są zagmatwane i trudne dla przeciętnego odbiorcy lecz " dla chcącego nie ma nic trudnego" a zwłaszcza gdy w grę wchodzi  walka o prawo do życia dla siebie, swojej rodziny, bliskich, znajomych i całego Narodu Polskiego.

Każdemu z nas Polaków, trzeba się wznieść ponad przeciętność, bo sytuacja Narodu Polskiego jest wyjątkowo trudna.

Sytuacja Narodu Polskiego wymaga patrzenia perspektywą dobra wspólnego. Tylko taka perspektywa daje szanse na przywrócenie normalności i wywalczenie dla siebie i rodziny bezpiecznego miejsca do życia.

Polacy, odwagi !
Pora stanąć ramię w ramię i wyrazić stanowczy sprzeciw wobec niszczycielskich działań sił wrogich Narodowi Polskiemu.

Z wyrazami szacunku i poważania


Mgr Maria Bejda,
Prezes Teresa Wojda


Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
______________________________________________________________________________

ODEZWA


Do wszystkich Polaków,

Sędziów, Prokuratorów, Adwokatów,

Dowódców Wojska, Policji, Wszelkich Służb,

Żołnierzy, Policjantów, Urzędników dla których

Polska nie jest pustym słowem lecz domem ojczystym,


Stańcie po stronie udręczonego, zmanipulowanego, okradanego narodu.
Stańcie w obronie praw i własności Narodu Polskiego !
To Wasza powinność wobec Narodu, Waszych żon, Waszych mężów, Waszych dzieci, matek, ojców, braci i sióstr.
Nie pozwólcie by Wami wysługiwały się obce, wrogie narodowi siły, które Waszymi rękoma już dokonują zamachu na Polskość, na suwerenność Naszej Ojczyzny.
Nie pozwólcie, by rugowano Polaków z ich Ojczystej Ziemi.
Nie pozwólcie na unicestwienie Narodu Polskiego w ramach zaplanowanej strategii "Polska 2030.Trzecia fala nowoczesności", którą proponuje rząd wyłoniony w wyniku sfałszowanych wyborów parlamentarnych.

BŁAGAMY, BROŃCIE NARODU POLSKIEGO.
BROŃCIE NASZEJ OJCZYZNY PRZED ZAGŁADĄ !

Żaden naród nie może zrezygnować
ze swoich praw do wolności i z własnych zadań.
Nie wolno tych praw nikomu oddawać, ich obrona jest
obowiązkiem moralnym, a rezygnacja z nich - zdradą!"

- Prymas Tysiąclecia - Kardynał Stefan Wyszyński

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"
Przedstawiciele Forum Organizacji Pozarządowych
Na Rzecz Obrony Praw i Własności Narodu.
OBYWATELSKI RUCH OPORU

Maria Bejda, Teresa Wojda
Łowicz, 2 stycznia 2012r.

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 


Teresa WojdaGłoś dobrą nowinę i podziel się tą petycją ze znajomymi!

Powiedz o tej petycji jak największej liczbie osób. Im więcej ludzi podpisze tę petycję, tym więcej uwagi poświęcą jej media i osoby, które podejmują decyzje.Płatne ogłoszenie

Sponsoruj miejsce na reklamę tej petycji, aby była wyświetlana na dole strony. Codziennie odwiedzają nas tysiące osób, więc jest to bardzo skuteczny i niedrogi sposób, aby wzbudzić większe zainteresowanie petycją.

Facebook