Do ambasadora Federacji Rosyjskiej w sprawie uwolnienia ukraińskich marynarzy

Polska, 28.11.2018

Szanowny Panie Ambasadorze,

Jestem oburzony/a atakiem, jakiego dopuściły się rosyjskie siły wobec jednostek ukraińskich w Cieśninie Kerczeńskiej i zwracam się za Pana pośrednictwem do władz Federacji Rosyjskiej z żądaniem natychmiastowego uwolnienia zatrzymanych marynarzy oraz zwrócenia bezprawnie zajętych okrętów.
Stoję na stanowisku, że żadna agresja w stosunkach międzynarodowych nie jest usprawiedliwiona, a eskalacja konfliktu, który trwa od kilku lat, a rozpoczęty został przez Rosję, jest wysoce nieodpowiedzialna. Konflikt między obydwoma państwami powinien być rozwiązany wyłącznie na drodze pokojowej, pod auspicjami ONZ. Dlatego oczekuję od władz Federacji podjęcia działań, które pozwolą zmniejszyć napięcie i jednocześnie będą szanowały prawa strony ukraińskiej wynikające z umów zawartych między Ukrainą a Federacją Rosyjską, a dotyczących korzystania z wód Morza Azowskiego.
W przeciwnym wypadku będę z całą stanowczością popierać wprowadzenie sankcji politycznych i gospodarczych wobec Federacji Rosyjskiej i jej funkcjonariuszy.


Польша, 28.11.2018 г.


Уважаемый Посол,

я возмущаюсь нападением российских войск на украинские подразделения в Керченском проливе и прошу Вас, через посредство властей Российской Федерации, немедленно освободить задержанных моряков и вернуть незаконно захваченные суда.
Я придерживаюсь мнения, что никакая агрессия в международных отношениях не оправдана, а эскалация конфликта, который длился несколько лет между Украиной и Россией, крайне безответственна. Конфликт между двумя странами должен быть разрешён только мирным путём под эгидой ООН. Поэтому я ожидаю, что власти Федерации предпримут cooтветствующие действия, которые помогут снизить напряжённость и в то же время будут уважать права украинской стороны в результате соглашений, заключённых между Украиной и Российской Федерацией в отношении использования вод Азовского моря.
В противном случае я буду поддерживать введение политических и экономических санкций против Российской Федерации и её сотрудников.
Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Dekoder do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook