Wniosek o uzyskanie wypłaty dodatkowych odpraw w sytuacji utraty pracy związany z likwidacją miejsca pracy,stanowiska pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Do
Alexis Lacroix
Prezesa Euro Banku S.A.
 
 
Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność Eurobank S.A. postanowiła złożyć na ręce Prezesa petycję zbiorową w imieniu pracowników zatrudnionych w Euro Bank S.A oczekujących od aktualnego pracodawcy uzyskania wypłaty dodatkowych odpraw w sytuacji utraty pracy związanej z likwidacją miejsc pracy oraz likwidacją stanowiska pracy z przyczyn niedotyczących pracownika związanych w szczególności z działaniami pracodawcy mającymi na celu zwiększenie efektywności sprzedaży oferowanych przez bank produktów, obniżenie kosztów funkcjonowania spółki, poprawę jej rentowności poprzez optymalizację struktury spółki m.in. zmniejszenie poprzez likwidację liczby placówek, zmniejszenie poprzez likwidację ilości etatów, likwidację wybranych departamentów itp.; rozwiązanie umowy na podstawie porozumienia stron z inicjatywy pracodawcy z przyczyn niedotyczących pracownika. a także utraty pracy związanej bezpośrednio z przejęciem Euro Banku przez bank Millennium. 
Wypłata dodatkowych odpraw stanowi część szerszego pakietu, który jako strona związkowa aktualnie negocjujemy z pracodawcą w ramach otwartego sporu zbiorowego pracy. 
 
Zachęcamy do podpisywania petycji.
Gwarancja wypłaty dodatkowych odpraw, o której mowa w  § 9 Pakietu Gwarancji nie obejmuje rozwiązania umowy o pracę z Pracownikiem w następujących przypadkach:
• rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron,
• rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu pracy,
• rozwiązania umowy o pracę w związku z nabyciem przez Pracownika prawa do emerytury,
• rozwiązania umowy o pracę z powodu nabycia przez Pracownika prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, 
• rozwiązania umowy o pracę w wyniku nieprzyjęcia przez Pracownika wypowiedzenia zmieniającego, jeżeli zaoferowano Pracownikowi pracę w Spółce zgodną z jego kwalifikacjami i na porównywalnym stanowisku z poprzednio zajmowanym, z zachowaniem wynagrodzenia nie gorszego niż przed dokonaniem wypowiedzenia, w dotychczasowym miejscu pracy,
• rozwiązania umowy o pracę przez Pracownika w trybie art. 23(1) § 4 Kodeksu pracy, 
• rozwiązania umowy o pracę na skutek wypowiedzenia złożonego przez Pracownika,
• rozwiązania umowy o pracę na okres próbny lub umowy o pracę na czas określony,
• w wyniku upływu czasu, na jaki została zawarta.
 
 
§ 9
Pracodawca niezależnie od innych świadczeń wynikających z Kodeksu pracy i innych przepisów prawa, wypłaci Pracownikowi dodatkową odprawę w wysokości uzależnionej od stażu pracy, według następujących zasad:
• przy stażu pracy Pracownika poniżej 3 lat: 2 - krotność średniego wynagrodzenia w Spółce,
• przy stażu pracy Pracownika co najmniej 3 letnim: 4 - krotność średniego wynagrodzenia w Spółce,
• przy stażu pracy Pracownika co najmniej 7 letnim: 8 - krotność średniego wynagrodzenia w Spółce,
• przy stażu pracy Pracownika co najmniej 10 letnim: 12 - krotność średniego wynagrodzenia w Spółce,
• przy stażu pracy Pracownika co najmniej 13 letnim: 16 - krotność średniego wynagrodzenia w Spółce.      
Odprawa, o której mowa powyżej, wypłacona będzie Pracownikowi wraz z ostatnim jego wynagrodzeniem za pracę, chyba że strony umowy o pracę ustalą inny termin wypłaty odprawy lub jej części.
 
W związku z fuzją z bankiem Millennium oraz potencjalnym ryzykiem utraty pracy związanej z likwidacją miejsca pracy oraz stanowiska pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, domagamy się objęcia gwarancją wypłaty odpraw o których mowa powyżej.

NSZZ SOLIDARNOŚĆ EUROBANK    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam NSZZ SOLIDARNOŚĆ EUROBANK do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook