Petycja w obronie Lasku Czyżyńskiego przed wycinką i przeznaczeniem pod zabudowę usługową

Szanowny Pan

Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

 

Radni Miasta Krakowa

 

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni,

Lasek Czyżyński (Zajęczy Las) w rejonie ulic Cichociemnych AK i Zajęczej oraz pobliskie łąki - to jedne z ostatnich enklaw dzikiej zieleni w tej gęsto zabudowanej części Krakowa. Mowa o terenach położonych pomiędzy ujściowym odcinkiem Białuchy, Al. Pokoju, Centrum Handlowym M1, ulicą Nowohucką a Wisłą. Są to tereny o wyjątkowych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych, które w naszej opinii oraz w opinii ekspertów (przyrodników, urbanistów) powinny pozostać niezabudowane i stanowić obszary zieleni. Podobnego zdania jest podległy Panu Prezydentowi Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, który wpisał te tereny do Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości jako obszary, które nie powinny być zabudowane, lecz powinny zostać zalesione przez Miasto.

Wobec powyższego kategorycznie nie zgadzamy się z proponowanym w projekcie planu miejscowego "Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług" przeznaczeniem tych terenów pod zabudowę usługową. Uważamy, że błędna jest już sama nazwa planu miejscowego sugerująca "koncentrację usług" w tym rejonie. Założenie to nie było konsultowane z Mieszkańcami, Radą Dzielnicy ani z radnymi Miasta Krakowa i stoi w sprzeczności z obowiązującymi wytycznymi dla tych terenów, które jednoznacznie wskazują na potrzebę ochrony terenów zielonych w tej okolicy. W szczególności przemawiają za tym następujące argumenty:

Cichociemnych.jpg

1. Dolina Wisły to jeden z ostatnich niezabudowanych kanałów przewietrzania miasta.

2. W 2017 roku Rada Miasta Krakowa jednogłośnie podjęła rezolucję skierowaną do samorządu wojewódzkiego z wnioskiem o utworzenie na tych terenach Parku Krajobrazowego Dolina Wisły. W odpowiedzi na rezolucję, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego potwierdził potrzebę ochrony tych terenów wskazując na ich wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz sugerując, aby Gmina objęła ten teren lokalną formą ochrony przyrody (np. użytek ekologiczny lub zespół przyrodniczo-krajobrazowy oraz pomniki przyrody).

3.  Lasek Czyżyński i pobliskie łąki to ostoja dzikiej zwierzyny i jeden z ważniejszych korytarzy ich migracji. Są tu m. in. sarny, dziki, zające, lisy, bażanty, a także liczne gatunki chronionych ptaków i płazów.

4. Kraków realizuje program zwiększania lesistości na lata 2018-2040. Nasze miasto ma jeden z najmniejszych wskaźników lesistości w Polsce (4%, podczas gdy standardem dla innych miast tej wielkości jest przynajmniej kilkanaście procent). Według założeń powinniśmy do 2040 roku zwiększyć lesistość do poziomu 8%, jednak mamy bardzo duży problem ze znalezieniem odpowiednich miejsc pod zalesianie. Koszt wykupu gruntów pod nowe lasy to kolejne wyzwanie, z którym władze miasta sobie nie radzą. Tymczasem w tym miejscu lasy już są - wystarczy ich nie wycinać i pozwolić na naturalną sukcesję (porastanie lasem) na pobliskich łąkach. Chcą tego mieszkańcy, chcą właściciele działek, chce Zarząd Zieleni Miejskiej i Wydział Kształtowania Środowiska, a więc podlegli Panu Prezydentowi urzędnicy. Tym bardziej kuriozalne jest więc przeznaczenie akurat tych terenów pod usługi w sytuacji, gdy mamy tu jeden z niewielu terenów, gdzie możemy dość łatwo zrealizować uchwałę w sprawie programu Lasy dla Krakowa i gdzie cieszy się to jednoznacznym poparciem Mieszkańców.

5. We wniosku do Studium złożonym przez dra Krzysztofa Wielgusa i popartym przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny, wskazano te tereny jako część Lotniczego Parku Kulturowego.

6. Czyżyny padły ofiarą procesu betonowania miasta w o wiele większym stopniu, niż inne dzielnice. Znacznie okrojono pobliski Park Lotników i tereny zielone dawnego lotniska, zabudowany ma być prawie cały Łęg od ulicy Nowohuckiej, poprzez Sołtysowską, aż po Łąki Nowohuckie. Pomiędzy ulicami Galicyjską a Na Załęczu powstaje osiedle na kilkanaście tysięcy mieszkanców. Wobec powyższego konieczne jest zachowanie niezabudowanej zielonej przestrzeni w tym rejonie, która będzie służyć mieszkańcom nowych osiedli jako miejsce wyciszenia i rekreacji.

7. W 2020 lub 2021 roku ma powstać kładka pieszo-rowerowa nad Białuchą. Otworzy to dostęp do tych terenów dla mieszkańców sąsiednich Grzegórzek, które również bardzo ucierpiały wskutek betonowania miasta. Lasek Czyżyński (Lasek Zajęczy) wraz z sąsiednimi łąkami już teraz jest popularnym miejscem rekreacji także dla mieszkańców sąsiednich dzielnic: Grzegórzek, Prądnika Czerwonego, Mistrzejowic, Podgórza, Nowej Huty i Bieńczyc. Krakowianie chętnie w tej okolicy biegają, spacerują, jeżdżą na rowerze i na rolkach, a przyciąga ich w te okolice dzika przyroda - nie niszczmy zatem tego, co jest tak ważne i cenne dla Mieszkańców.

8. Właściciele działek porośniętych lasem zgadzają się na przeznaczenie w planie miejscowym ich terenów jako obszarów zieleni i nie zgadzają się na obecne zapisy projektu planu wskazujące ten obszar pod zabudowę usługową.

Las_w_Czyzynach.jpgTereny objęte Powiatowym Powiatowym Programem Zwiększania Lesistości. Źródło: Zarząd Zieleni Miejskiej

Wobec powyższego, zwracamy się do Pana Prezydenta i radnych miejskich z następującymi wnioskami:

1. Odstąpienie od przeznaczenia terenów o których mowa w projekcie planu miejscowego pod usługi, zmiana charakteru planu z "Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług" na funkcję ochrony terenów zielonych. Wnioskujemy o zlokalizowanie funkcji usługowej w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Nowohuckiej. Jeśli to możliwe, sugerujemy aby przy ulicy oraz na terenie M1 podnieść dopuszczalną wysokość zabudowy, jeśli dzięki temu można byłoby przeznaczyć pozostałe obszary pod zieleń.

2. Popieramy przeznaczenie terenów zaznaczonych na powyższej mapce na niebiesko i seledynowo do realizacji Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości i wnioskujemy o to by zmienić kolejność i te tereny zalesić priorytetowo, w pierwszym etapie programu, natomiast być może ograniczyć skalę zalesień w Chałupkach, gdzie mieszkańcy są wobec tego sceptyczni.

3. Utworzenie użytku ekologicznego, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego lub innej lokalnej formy ochrony przyrody na terenach zielonych ograniczonych aleją Pokoju, ulicą Nowohucką, rzeką Wisłą i rzeką Białuchą.

4. Wprowadzenie do projektu planu miejscowego przedłożonego przez Prezydenta zapisu o absolutnej ochronie już istniejącej zieleni w postaci zagajników, zadrzewień, łąk i ogrodów.

5. Odstąpienie w projekcie planu miejscowego od wytyczenia nowych dróg - zachowanie istniejącego układu drogowego, który jest absolutnie wystarczający dla obsługi komunikacyjnej tego obszaru.

6. Zapisanie w projekcie planu miejscowego ochrony terenów kolejowych tak, aby pozostawić możliwość dobudowy w tym miejscu drugiego toru w przypadku, gdyby w dalekiej przyszłości uruchomiona została kolej aglomeracyjna do Łęgu (zgodnie z uwagami do planu zgłoszonymi przez Radę Dzielnicy).

---

Sygnatariuszy petycji obecnych na Facebooku zapraszamy do polubienia profilu "Lasy dla Krakowa", na którym będą publikowane informacje o dalszych losach petycji i tego miejsa. Link do profilu: http://www.facebook.com/lasydlakrakowa

 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Jakub Łoginow do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...