O poprawę sytuacji bezdomnych zwierząt w Gminie Twardogóra

3b8611231b529f8e4f9e20dca0a63371.jpgMy, niżej podpisani, mieszkańcy Gminy Twardogóra (i nie tylko) zwracamy się z prośbą o poprawę sytuacji bezdomnych zwierząt w naszej Gminie. Do napisania tej petycji skłoniła nas zzjednej strony zła sytuacja, ale też poprzednie pisma, wiadomości mailowe, sms-y, rozmowy osobiste i telefoniczne z pracownikami UG, które bądź pozostały bez odpowiedzi, bądź osiągnięta poprawa sytuacji była minimalna i niezadowalająca.

Faktem jest, że Gmina Twardogóra podjęła szereg działań mających na celu zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, jednak nie przyniosły one realnych efektów w zapobieganiu ich bezdomności. Gmina w małym stopniu korzystała z możliwości realizowania kompleksowych i wielokierunkowych działań profilaktycznych w ramach programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania ich bezdomności, w tym znakowania i rejestrowania wszystkich zwierząt domowych, ani nie wprowadzała realnych zachęt do przeprowadzania zabiegów kastracji lub sterylizacji zwierząt mających właścicieli. Działania Gminy koncentrowały się w znacznym stopniu na odławianiu zwierząt i przekazywaniu ich do schroniska w Szczytach bądź przytulisk w Boguszycach i Oleśnicy. Dodatkowo czynności te prowadzone były często niezadowalająco – brak realnej możliwości zgłaszania bezdomnych zwierząt poza godzinami pracy UG, odczuwalna przez mieszkańców opieszałość Gminy, nieudolność pracowników zajmujących się wyłapywaniem zwierząt oraz opieką w Gminnym Punkcie Przetrzymań w Grabownie Wielkim, mocno utrudniony dostęp wolontariuszy do psów przebywających w kojcach w Grabownie, nieaktualne (przedawnione kilka miesięcy) ogłoszenia na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy w UG o psach odłowionych oraz szukajacych nowych domow.
Przy braku bądź znikomym zakresie działań profilaktycznych, problem bezdomności zwierząt będzie się powiększał, kreując coraz wyższe koszty utrzymania coraz większej liczby bezdomnych zwierząt. Koncentrując się na usuwaniu skutków zjawiska, Gmina zdaje się nie dostrzegać korzyści wynikających z podejmowania właściwie zaplanowanych i wieloaspektowych działań profilaktycznych.
Wprawdzie w ostatnim czasie sytuacja się nieco poprawiła – zgoda na finansowanie kosztów leczenia oraz profilaktyki bezpańskich kotów, zwiększenie limitu sterylizacji bezpańskich kotów z 20 do 40 zabiegów w roku (co w skali całej gminy jest i tak ilością niewystarczającą), udostępnienie w trybie awaryjnym kotłowni w ZGK w Twardogórze dla chorych kotów, zaproszenie na rozmowę osób współpracujących ze Stowarzyszeniem. Należy ponadto zauważyć, że od czasu kadencji obecnego Pana Burmistrza, Zbigniewa Potyraly, kwota przeznaczona na zwierzęta bezdomne wzrosła znacząco – z kilku tys do 50 tys zł na rok, co oczywiście doceniamy. Jednak niepokoi nas sposób wydatkowania tej kwoty.  Analizując wyposażenie punktu przetrzymań, jakość i ilość karmy, którą otrzymują tam psy, stan rozpowszechniania ogłoszeń dot. znalezionych psów, czy wreszcie działania edukacyjne Gminy, a także oszczędności, które zyskuje Gmina w sytuacji, gdy praktycznie żaden pies od początku roku nie został wywieziony do schroniska w Szczytach - psy były odbierane głównie przez przytulisko w Boguszycach, a także w Oleśnicy (nawet wliczając kilka bud przekazanych do Boguszyc) – ciężko prześledzić, na co faktycznie są wydawane tak pokaźne środki. Pomimo rozmów na ten temat i obietnicy wyjaśnienia, do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Oczywiście doceniamy wszystko to, co pozytywnego zostało dokonane, jednak sytuacja wymaga szeroko zakrojonych zmian.
Gmina podejmowała pewne działania edukacyjno-popularyzatorskie na rzecz kształtowania właściwego stosunku mieszkańców do ochrony zwierząt - „Noc Sów” (dwukrotnie) oraz obchody Święta Ziemi „Goszcz czeka na bociana”. Jednak w ogóle nie organizowano imprez propagujących zapobieganie bezdomności zwierząt, w tym kastrację lub sterylizację, nie propagowano, a nawet nie umożliwiono działalności wolontariatu w punkcie przetrzymań w Grabownie, nie organizowano zbiórek karmy dla schronisk.


Postulaty jak poprawić sytuację:
1. Psy
A) Gminny Punkt Przetrzymań w Grabownie Wielkim – jako rozwiązanie doraźne
a) Dostęp do kojców gminnych w Grabownie dla wolontariuszy – wygrodzenie wraz z furtką zewnętrzną, mające na celu dostęp dla wolontariuszy, którzy są osobami pracującymi zawodowo, poza godzinami otwarcia (g.8-14). Zapewnienia, że prace te zostaną wykonane w czerwcu, do dziś pozostają bez pokrycia.
b) Poprawa warunków w kojcach - gruntowne prace naprawcze kojców, uniemożliwiające ucieczki psów, obfite ścielenie słomą – szczególnie w miesiącach zimowych, zachowanie czystości – codzienne wybieranie odchodów (niedopuszczalnym jest polewanie silnym strumieniem wody z węża gumowego w czasie, gdy w kojcu przebywa pies), solidne uchwyty na miski z wodą, zapobiegajace przewracaniu przez psy.
c) Poprawa jakości karmy – nie jest korzystnym rozwiązaniem podawanie karm niskiej jakości („marketówki”), powinny to byc karmy odżywcze, wartościowe (np. Britt, Bosch, Josera). W miesiącach zimowych– ciepła karma powinna być czymś więcej niż ugotowaną kaszą (np. gotowane podroby).
B) Udział Gminy w stworzeniu: gminnego przytuliska, ośrodka opiekuńczo-adopcyjnego pod opieką Stowarzyszenia – jako rozwiązanie docelowe (prace i inwestycje rozciągnięte w czasie)
a) Gmina udostępni teren spełniający niezbędne warunki, względnie Stowarzyszenie jest skłonne taki teren udostępnić.
b) Na początek – konieczność ogrodzenia, podłączenia mediów, utwardzenia drogi gminnej dojazdowej, utwardzenie terenu, kojce i budy - z Grabowna.
c) Z czasem, stopniowo – wiele prac mogą wykonać sami wolontariusze czy ludzie dobrej woli, Stowarzyszenie będzie poszukiwać darczyńców, będzie robić zbiórki itp. Więcej kojców, izolatka, szczeniakarnia, pomieszczenia magazynowe, ambulatorium, pomieszczenia socjalne, itp.
C) Chore psy dorosłe i szczeniaki
a) konieczność możliwości leczenia stacjonarnego w gabinecie weterynaryjnym, z którym Gmina ma podpisaną umowę; poszukiwanie przez Stowarzyszenie domów tymczasowych, docelowo – możliwość opieki nad takimi psami w Ośrodku
b) Zakres czynności finansowanych przez Gminę w odniesieniu do zwierząt odłowionych: odpchlenie + odrobaczenie + szczepienie ochronne (zapobieganie roznoszeniu się chorób), znakowanie-czipowanie + ewidencjonowanie (zapobieganie niehumanitarnemu pozbywaniu się zwierząt), sterylizacja/kastracja odłowionych zwierząt obligatoryjnie (wałęsające się psy czy koty przyczyniają się do rozmnażania niechcianych zwierząt), obligatoryjna sterylizacja/kastracja zwierząt bezpańskich przed przekazaniem do adopcji, w przypadku zwierząt niedojrzałych – stosowny zapis w umowie adopcyjnej dot. obowiązku przeprowadzenia tego zabiegu przez właściciela (na koszt Gminy); leczenie zwierząt bezpańskich – do wysokości 300zł na jedno zwierzę. Kwoty wyższe będą każdorazowo uzgadnianie z Gminą.
c) Podpisywaniem umów adopcyjnych, rozmowami i wizytami przed- i poadopcyjnymi zajmować się będzie Stowarzyszenie, z upoważnienia Gminy.

2. Koty
A) Wolnobytujace zdrowe – stopniowe odławianie, profilaktyka (odrobaczenie, odpchlenie, szczepienie ochronne), sterylizacja / kastracja (limit; min. 40 sterylizacji i 40 kastracji / rok), wypuszczenie w miejscu odłowienia, dokarmianie - szczególnie zimą (dobra jakościowo karma), sukcesywne ustawianie ocieplonych budek dla kotów w miejscach ich bytowania.
B) Chore, kocięta
a) Doraźnie: przetrzymywanie w kotłowni w ZGK w Twardogórze (konieczność zakupienia 4 klatek kennelowych, 4 zestawów: legowisko, kuweta, miski oraz na bieżąco zakup żwirku dla kotów oraz karmy. Obecnie tego typu zakupy wykonywane są przez osoby zajmujące się kotami bezdomnymi, z ich prywatnych środków)
b) Docelowo: postawienie kociarni na terenie Ośrodka oraz warunki w gabinecie weterynaryjnym, z którym Gmina ma podpisaną umowę (zapewnienie ciągłej opieki, a w przypadku chłodnych pór roku – umieszczenie w pomieszczeniu ogrzewanym). Ponadto – poszukiwanie domów tymczasowych, współpracujących ze Stowarzyszeniem.
Koszty leczenia – zasady jak przy psach. Karma dobrej jakości.
Wyleczone: profilaktyka (odpchlenie, odrobaczenie, szczepienie), kastracja / sterylizacja (zasady jak przy psach). Oswojone – kierowanie do adopcji, dzikie – wypuszczane w miejscu odłowienia.

3. Gospodarskie
Konieczność podpisania umowy z odpowiednim gospodarstwem.

4. Dzikie
Konieczność podpisania umowy z lekarzem weterynarii, który zajmuje się zwierzętami dzikimi. Obecnie na terenie naszej Gminy, w sytuacji gdy np. dojdzie do kolizji drogowej z udziałem dzikiego zwierzęcia, nie ma żadnych możliwości pomocy takiemu zwierzęciu. Rozwiązywanie problemu przy udziale myśliwych, w sytuacji, gdy zwierzę rokuje na wyleczenie i zwrócenie go naturze, jest niedopuszczalne!

5. (Do)finansowanie kastracji/ sterylizacji zwierząt właścicielskich. Wiele gmin wprowadziło te zabiegi – niektóre w odniesieniu do właścicieli, których nie stać na taki zabieg, inne – finansują to dla każdego chętnego. Statystyki jasno wskazują, że w takich gminach ilość zwierząt bezpańskich w ciągu kilku lat spadła o nawet 50 %.

6. System finansowania – rozliczania ze Stowarzyszeniem. Każdorazowe sms-y nie są wygodne dla nikogo, a zatem optymalnie by było, gdyby określała to stosowna umowa o współpracy Gminy i Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może wiele samo zrobić (wolontariusze, ludzie dobrej woli, zbiórki, darczyńcy itp.). Chodzi jedynie o konkretne wsparcie ze strony Gminy, szczególnie na początku działalności Stowarzyszenia.

7. Zgłaszanie i odławianie wałęsających się zwierząt powinno być możliwe - całodobowo, łatwo dostępny nr tel do kontaktu (strona www Gminy, Policja, ZGK w Twardogorze, itp), czas  przyjazdu do zgłoszenia – do godziny.


Korzyści jakie z tego wynikną – dla ludności: ład, czystość i bezpieczeństwo na terenie gminy, dla zwierząt – humanitarne warunki życia, dla UG: oszczędności w rozliczeniu kilkuletnim.


Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszych postulatów.

 

W imieniu niżej podpisanych:


Monika Wojnar
Przedstawiciel Stowarzyszenia
„Zwierzęta ludziom, ludzie zwierzętom”
pod patronatem Św. Franciszka z Asyżu

 

 


Monika Wojnar - Stowarzyszenie "Zwierzęta ludziom, ludzie zwierzętom"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Monika Wojnar - Stowarzyszenie "Zwierzęta ludziom, ludzie zwierzętom" do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook