Obchody rocznicy Marca’68 (petycja w związku z petycją Marzec 68 – 50 lat później…)

Mija 50 lat od Marca’68 r., ogólnopolskich protestów, w których uczestniczyła młodzież szkolna, studenci, pracownicy naukowi, ale również polscy robotnicy. Bunt społeczny  zapoczątkował łańcuch wydarzeń po zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego dramatu „Dziady” autorstwa Adama Mickiewicza, w styczniu 1968 r. 

Mająca wkrótce miejsce agresja władz komunistycznych, wpisywała się w prowadzoną od lat przez PZPR, antypolską, antykościelną i antyinteligencką kampanię polityczną. Ówczesny I sekretarz KC PZPR, Władysław Gomułka tłumaczył aktywowi partyjnemu:  „Przedstawienia Dziadów Dejmka stały się polityczną odskocznią o wymowie antyradzieckiej”. 

„Antyradzieckość” Gomułka osobiście zarzucił kilka lat wcześniej Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, w związku z obchodami Milenium Chrześcijaństwa w Polsce. Organizowane przez Kościół Katolicki uroczystości i pielgrzymki, były tak samo napadane przez tzw. „partyjny aktyw” oraz zastraszane przez antykościelne manifestacje. W Krakowie, Gdańsku i Warszawie, w sprowokowanych przez reżim zamieszkach, doszło do starć z oddziałami ZOMO. 

Do eskalacji wydarzeń przyczyniła się anty-izraelska polityka ZSRS, po zwycięstwie wojsk Izraela w tzw. „wojnie sześciodniowej” nad koalicją państw arabskich w 1967 r. W czerwcu relacje z Tel Awiwem zerwała PRL, wbrew opinii społeczeństwa, sympatyzującego z „naszymi Żydami”. Wewnątrz aparatu komunistycznego następowała eskalacja „antysyjonistycznych” i anty-żydowskich nastrojów, mająca wkrótce charakter wewnątrzpartyjnej czystki. 

Mając na uwadze powyższe tło historyczne, sprzeciwiamy się aktywności środowisk i grup, które, jak kiedyś władze komunistyczne, ponownie próbują dzielić Polaków. Segregują ich na Polaków i Żydów, na emigrantów i nie emigrantów, na katolików i nie katolików, na zwolenników legalnych władz Polski i ich przeciwników. Sprzeciwiamy się tej aktywności, w trosce o pamięć historyczną, ale i pamięć o ucisku, jaki Polakom zgotował okupant sowiecki oraz jego przedstawiciele w Polsce, tzw. władze PRL. 

W momencie, kiedy wszyscy Polacy, i ci w kraju, i ci za granicą, powinni się jednoczyć bez względu na barwy partyjne i światopogląd, są ze sobą skłócani i oskarżani. Zabrania się im godnego obchodzenia rocznicy Marca’68, rządowi Premiera Mateusza Morawieckiego i Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, demokratycznej reprezentacji politycznej Polaków, odmawia się „moralne prawo” do patronowania obchodom. Stwierdza się, że PiS „wznieca w Polsce i wśród Polaków za granicą”, insynuując rzekomy, drzemiący w Polakach „antysemityzm”. Organizuje się krajowe i zagraniczne kampanie oczerniające Polskę i Polaków. Kampanie mające znamiona skrajnego anty-polonizmu! 

My, niżej podpisani wyrażamy poparcie dla państwowych obchodów Marca’68 oraz solidarność z rządem Mateusza Morawieckiego i Prezydentem RP, w upamiętnianiu ogólnospołecznego i ogólnopaństwowego buntu, jaki miał miejsce w marcu 1968 r.

*Petycja ta powstała jako protest i sprzeciw m. in. wobec petycji wymierzonej przeciwko obecnemu rządowi RP, dostępnej pod poniższym linkiem:

https://www.petycjeonline.com/marzec_68_-_50_lat_pozniej

-----------------------------------------------------

The aggression of the Communist regime that soon followed fit into the long-lasting anti-Polish, anti-Church, and anti-intelligentsia political campaign of the Polish United Workers’ Party (PZPR). The then First Secretary of PZPR, Władysław Gomułka explained to the party cadre:  “Dejmko’s adaptation of Dziady has become a political springboard of an anti-Soviet character”.

Gomułka accused Cardinal Stefan Wyszyński of “anti-Sovietism” a few years prior, in relation to celebrations around the Millennium of Christianity in Poland. The festivities and pilgrimages organized by the Catholic Church were attacked in the same manner by so called “party cadres” and threatened by anti-Church manifestations. In Kraków, Gdańsk, and Warsaw, in riots provoked by the regime, citizens came to blows with the Motorized Reserves of the Citizens’ Militia (ZOMO).

The USSR’s anti-Israeli policy escalated the events, following the victory of Israel’s armies over a coalition of Arab states in the Six Day War in 1967. In June, Communist Poland severed its relations with Tel Aviv, going against social opinion which sympathized with “our Jews”. Inside the Communist apparatus there occurred an escalation of “antizionist” and anti-Semitic sentiments, which soon devolved into an inner-party purge.

Taking into consideration the abovementioned historical backdrop, we oppose the activities of groups and milieus that, in similar fashion to the former Communist regime, are once again attempting to foment divisions among Poles. They segregate them into Poles and Jews, immigrants and non-immigrants, Catholics and non-Catholics, supporters of Poland’s legitimate government and its opposition. We oppose these activities in care of historical memory, as well as in memory of the oppression meted out to Poles by the Soviet occupants and their representatives, i.e. the Polish Communist regime.

At a time when all Poles, those in Poland as well as abroad, should be uniting regardless of party affiliations and worldviews, they are instead being pitted against one another and accused. They are denied the right to a worthy observance of the anniversary of March ’68, while the government of Prime Minister Mateusz Morawiecki and President Andrzej Duda, the democratically elected political representatives of Poles, are denied the “moral right” to provide patronage over the commemorations. It is being argued that Law and Justice “is fomenting in Poland and among Poles abroad” the supposed “antisemitism” dormant in Poland’s citizens. Local and international campaigns are being organized smearing Poland and its people. Campaigns hallmarked by radical antipolonism!

We, the undersigned, express our support for the state commemorations of March ’68 and solidarity with the government of Mateusz Morawiecki and the President of Poland, in memory of the society- and nationwide uprising that took place in March of 1968.

*This petition came about as a protest and in opposition to, among others, the petition aimed against the current Polish government, available in the link below:

https://www.petycjeonline.com/marzec_68_-_50_lat_pozniej

Podpisz petycję


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook