Petycja NIE - rabunkowej gospodarce; krótkowzrocznej polityce oświatowej, energetycznej,rolnej i leśnej na Ziemi Wiśnickiej!

                                                                      PETYCJA

-> O ludzkie i życzliwe oblicze urzędnika i mieszkańca Ziemi Wiśnickiej!

Tylko tworząc realną życzliwą atmosferę, zdrową społeczność, kompetentnie komunikując i kreując przestrzeń dla współpracy międzysektorowej możemy sprostać wyzwaniom takim jak : zmiana klimatu, społeczna niechęć i ignorancja, czy konsekwencjom kryzysu demograficznego.

-> Czystą wodę bez której nie ma życia!

Mimo faktu że Ziemia Wiśnicka obfituje w bogate źródła wody pitnej i mineralnej są one regularnie niszczone zarówno przez chaotyczną eksploatację jak i utylizację pozostawiającą środowiska wiejskie bez perspektyw na przyszłość.

-> Zdrową glebą bez której nie ma pożywienia które karmi, a nie truje!

Aktualna polityka rolna promuje chwiejną monokulturową gospodarkę rolną i do spółki z kryminalistami takimi jak firma Monsanto administruje rakotwórczą truciznę naszym dzieciom, całym społecznościom jak i przyszłym pokoleniom - to musi się zmienić!

-> Czyste powietrze bez którego nie ma rozwoju człowieka!

Mimo dostępności innowacyjnych i tanich rozwiązań takich jak skuteczne filtry do pieców węglowych Gmina Nowy Wiśnicz z nich nie korzysta. Smog mamy już dziś i już dziś oddychają nim nasze dzieci. Konieczne jest zainstalowanie czujnika jakości powietrza i odpowiednie zareagowanie przede wszystkim w placówkach przedszkolnych.

-> Czystą energię która powinna być korzystnie udostępniana w naszej gminie!

Nie możemy dopuścić na hamowanie innowacji energetycznych i zmian tylko na papierze. Niekorzystne umowy dopłatowe należy renegocjować na korzyść mieszkańców i wyposażyć w możliwość spłaty ratalnej wkładu własnego tak jak w innych gminach. Z aktualnych umów większość mieszkańców nie jest w stanie skorzystać!

-> Naturę bez której nie ma człowieka!

Odbudowanie systemu ochrony przyrody i tworzenie warunków dla przedsiębiorczości w sektorze turystyki krajoznawczej, ekologicznej, edukacyjnej kulturowej, agroturystyki, tradycyjnych zawodów i rzemiosł jest obowiązkiem gminy i jej mieszkańców.

PEŁNA TREŚĆ PETYCJI PONIŻEJ:

 

                         Z wdzięcznością za każde wykonane zadanie spoglądamy na lata 2014-2018 w Gminie Nowy Wiśnicz gdyż sprostanie bieżącym potrzebom jest zawsze trudnym zadaniem. Kładziemy nacisk na ludzką twarz zarówno urzędnika, jak i mieszkańca czy gościa naszej gminy ponieważ mamy świadomość że wzajemna życzliwość doprowadzi nas najdalej, a zbudowanie mostów ponad społecznymi przepaściami jest naszą wspólną pracą.

-> W tej petycji jednak zwracamy uwagę na fundamentalne aspekty życia które są w naszej gminie pomijane ze szkodą dla Urzędu Gminy jak i jej mieszkańców.

Tylko dzięki otwartej komunikacji i współpracy pomiędzy mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi, uczniami szkół podstawowych i średnich, artystami, instytucjami państwowymi i przedsiębiorcami jest możliwe realizowanie dalekowzrocznych strategii i kreowanie zdrowej i stabilnej przyszłości Gminy Nw. Wiśnicz . <3

Reprezentowanie interesów korporacji takich jak Igloo czy CH2M kosztem zdrowia mieszkańców i przyszłych pokoleń jest nie do pomyślenia!

-> Bez wody nie ma życia!

Mimo faktu że Ziemia Wiśnicka obfituje w bogate źródła wody pitnej i mineralnej są one regularnie niszczone i niedocenione w promocji naszej gminy. Duże projekty współfinansowane przez UE pozwalają na realizowanie w terenach wiejskich zbiorczych ekologicznych oczyszczalni ścieków dostosowanych do lokalnych uwarunkowań geograficznych, ekosystemowych i estetycznych - niestety strategia Gminy Nowy Wiśnicz w ostatnich latach była nakierowana przede wszystkim na urbanizację i rozwój infrastruktury aglomeracyjnej z pominięciem wiejskich i tradycyjnych wartości naszego regionu w tym zakresie.

Stanowcze zbalansowanie polityki miejskiej i wiejskiej w gminie Nowy Wiśnicz jest absolutnie konieczne.

-> Bez zdrowych gleb nie ma pożywienia które karmi a nie truje!

Smutny jest także los gleb na naszej wiśnickiej Ziemi. Bez większych zarzutów funkcjonują jedynie łąki kośne czyli nieodłączny element małopolskiego krajobrazu. W ramach aktualnej polityki rolnej gminy Nowy Wiśnicz w praktyce ochoczo promowana jest gospodarka rolna oparta o uprawy monokulturowe i agrochemię w tym produkty firmy Monsanto skazanej przez wyrok sądu z 2016 roku. Praktycznie uniemożliwiono działalność rolniczą osobom nie pochodzących  z rodzin rolniczych, a dzierżawa ziemi rolnej nastawiona jest na krótkoterminowość praktycznie uniemożliwiającą niezbędne inwestycje w poprawę jakości i oczyszczenie gleb oraz agro-ekologię. Zdrowie i próchniczność naszych gleb gwałtownie spada, a jej odbudowa trwa latami.

Tymczasem w licznych badaniach stwierdzono, że Roundup i glifosat mogą powodować deformacje i wady rozwojowe płodu, uszkodzenia DNA, mózgu, rdzenia kręgowego oraz niszczenie naturalnej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego.Trujące substancje przenikają do gleby, następnie do pożywienia i po wielu latach do warstw wodonośnych, a skutki ostatnich lat rozkwitu agro-chemicznego będą odczuwać nasze wnuki. Ciche przyzwolenie na takie praktyki i potakiwanie na powszechnie znane porzekadło “jak nie popryskasz to nie urośnie” trzeba wyraźnie powiedzieć: jest wyrazem rażącej niekompetencji i dlatego wymagamy by osoby odpowiedzialne za politykę rolną gminy nie pozostawały bierne.

Co więcej promuje się niechęć wśród rolników do młodych ludzi chętnych by uczyć się tajników tradycyjnej gospodarki rolnej, a praktyczna wiedza i tradycyjne zawody odchodzą w zapomnienie.

 

-> Bez czystego powietrza nie ma rozwoju człowieka!

Badania prowadzone przez AGH wykazały że w małopolsce już od lat 70-tych widoczne są efekty skażonego powietrza w postaci obniżonej odporności, wzrostu, a nawet wad rozwojowych mózgu u dzieci. Jako osoby dorosłe nie możemy dopuścić by w efekcie ignorancji cierpiały bezbronne istoty.

Tymczasem w Nowym Wiśniczu mieście z którego mają swój początek szlaki Wiśnicko- Lipnickiego PK, jak i w obszarach wiejskich gminy mamy smog. Dlatego zainstalowanie czujnika jakości powietrza i konsekwentne, zdecydowane komunikowanie problemu smogowego aż do jego skutecznego rozwiązania jest niezbędne.

Cenne są dalsze działania na rzecz wymiany pieców węglowych ale też  instalowanie filtrów na istniejących piecach. Przede wszystkim jednak zaprzestanie palenia śmieci które na obszarze naszej gminy wciąż jest powszechną praktyką .

Apel “Nie pal śmieci” i podobne akcje mają szansę uzyskać rezultat tylko we współpracy ze społecznością i placówkami edukacyjnymi.

-> Czysta Energia jest dostępna ale czy rzeczywiście udostępniana w naszej gminie?

Praca włożona w termomodernizację budynków publicznych w gminie jest niewątpliwym sukcesem.Niestety nie tak dobrze ma się sytuacja rozwiązań termomodernizacyjnych dla mieszkańców. Konieczna jest renegocjacja i przeformułowanie niekorzystnych dla mieszkańców umów na m.in instalacje fotowoltaiczne i prace termomodernizacyjne.

Prawidłowe brzmienie warunki umów funkcjonujące w innych gminach udziela korzystnych warunków spłaty inwestycji. W naszej gminie umowy dostarczają firmom wykonawczym i Urzędowi kredytu kapitałowego kosztem mieszkańców. Takie umowy są nie tylko zniechęcające do podejmowania działań termomodernizacyjnych są też niekonkurencyjne i w dalszym planie przyczyniają się do większego, nie zaś mniejszego zadłużenia gminy.

-> Nie ma człowieka bez natury!

Odbudowanie ochrony przyrody w gminie Nowy Wiśnicz jest konieczne dla utrzymania jej wartości i niepowtarzalnego charakteru dla przyszłych pokoleń!Dla wielu z nas to oczywiste że Gmina Gmina Nowy Wiśnicz jest położona w niezwykle urokliwym, bogatym kulturowo i przyrodniczo miejscu na mapie Małopolski dzięki czemu potencjał rozwoju turystyki, edukacji terenowej i agroturystyki, a w tym enoturystyki jest wysoki.

Dziękujemy każdemu zaangazowanemu za odwagę by przeciwstawić się jawnej korupcji i próbie dewastacji naszego regionu podczas negocjacji trasy DK 75 z Brzeska do Nowego Sącza przez tereny Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego.

Sytuacja ta ilustruje konieczność odbudowania ochrony przyrody która została praktycznie anulowana w wyniku chaosu wprowadzonego przez lex-Szyszko.

-> Pomnikowe dęby o średnicy rębnej przekraczającej 100 cm wycinane są nagminnie  z terenów PK i jego otuliny przez pojedyncze przedsiębiorstwa tartaczne i Lasy Państwowe. W ich miejsce w sąsiedztwie tras turystycznych przez znane punkty widokowe takie jak Skalny Dwór w Chronowie, Rezerwat Kamień-Grzyb, lasy w okolicach miejscowości Łomna, Borówna, Chronów, Połom Duży - sadzone są monokultury które w dobie ocieplenia klimatu podwyższają ryzyko chorób drzewostanu, podatność na susze i mogą na wiele lat zniszczyć krajobraz coraz częściej odwiedzanych ścieżek turystycznych.

Aby działania mające na celu promocję naszego regionu, podejmowane m.in przez zespół Parków Krajobrazowych w Tarnowie do którego należymy, organizacje pozarządowe i mieszkańców były realne - konieczne jest realne wsparcie promocyjne, informacyjne i prewencyjne w zakresie dbałości o ekosystem Wiśnicko-Lipnickiego PK.

-> Na zaistniałej sytuacji i rozpowszechnieniu rabunkowej gospodarki leśnej na terenie PK i jego otuliny cierpią też tradycyjne przedsiębiorstwa tartaczne, agroturystyki, rzemieślnicy i szlak architektury drewnianej którego zabytkowe budynki są zabytkami techniki i posiadają istotny potencjał edukacyjny.

-> Konieczna jest zmiana strategii przemysłu drzewnego w Gminie Nowy Wiśnicz i znaczne wydłużenie stóp zwrotu z zasobów drzewnych w taki sposób by mogły z nich korzystać przyszłe pokolenia, a wartość dodana z pozyskiwanego budulca pozostawała dłużej w lokalnym obiegu pieniężnym.

Przekazujemy Państwu tą petycję w celu wyznaczenia priorytetów współpracy międzysektorowej między Gminą Nowy Wiśnicz, mieszkańcami, instytucjami naukowymi i lokalnymi przedsiębiorcami i innymi podmiotami.

Wyrażamy determinację społeczństwa obywatelskiego: mieszkańców i miłośników Ziemi Wiśnickiej do działań w celu realizacji wymienionych w tej petycji priorytetów.

Mieszkańcy gminy Nowy Wiśnicz                                         Miłośnicy Ziemi Wiśnickiej


Tańczące Ogrody ( Pracownia TO)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Tańczące Ogrody ( Pracownia TO) do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook