Petycja w interesie publicznym -list otwarty do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem  o zmianę przebiegu dróg wojewódzkich na terenie Zgorzelca  oraz wniosek o niezwłoczne wstrzymanie  na podstawie  ar

                                                                            Zgorzelec 29.11.2018
W związku ze zmianą ustawy o drogach publicznych z  8 .12.2017 nadającej drogom publicznym  wszystkich kategorii znaczenie dla obronności Państwa i Zarządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 7 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących nadzoru nad drogami o znaczeniu obronnym  oraz w związku z obecnie realizowaną od października  br dzięki wojewódzkiej dotacji  drogowej   przez Wydział Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta w Zgorzelcu przebudowy ul Kościuszki   po bezskuteczności mojego identycznego wniosku do miejskich i powiatowych władz samorządowych z przed miesiąca  z art 145 kpa ( odpowiedź w załączeniu ) niniejszym wnoszę   o niezwłoczne wstrzymanie  na podstawie  art 159 §  1  kpa ( w związku z art 145 § 1, 3 ) oraz na  podstawie 4a 2 ustawy o drogach publicznych z  8 .12.2017 dalszej realizacji z naruszeniem art  4. 11b i 4. 18  ustawie o drogach publicznych przez Wydział Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta w Zgorzelcu przebudowy ul Kościuszki w zakresie jej  zwężeniem z szerokości 7-9 m do zaledwie 6 m . Jednocześnie ponieważ zgłaszana nieprawidłowość wymagającą pilnej naprawy  związana jest z wykreśleniem ok 2011 r przeprawy  mostowej w Zgorzelcu z zarządu dróg wojewódzkich wnoszę o rozważenie możliwości  nadanie tej drodze łączącej most drogowy na Nysie w ciągu ul. Kościuszki z droga krajową nr 9 i autostradą A4 statusu drogi wojewódzkiej  w możliwym nowym  przebiegu dróg 251  i 252  np takim jak pokazany na załączonym rysunku.
 
UZASADNIENIE  
Ulica  Kościuszki w Zgorzelcu jest jedyną ulicą  leżącej w ciągu prostej linii  od jedynej miejskiej  przeprawy drogowej w Zgorzelcu, a więc w rozumieniu znowelizowanej ustawy o drogach publicznych z  8 .12.2017 bez wątpienia ma charakter drogi która konstrukcyjnie i lokalizacyjnie powinna być "przewidziana do wykorzystania w czasie pokoju, kryzysu lub wojny do wykonywania przewozów istotnych dla obronności państwa oraz zobowiązań sojuszniczych”.
Warto tu wspomnieć  że  będące na wyposażeniu Armii Polskiej oraz Armii Niemieckiej czołgi Leopart mają szerokość  3,70 m oraz zwykle są po drogach publicznych przewożone po kilka szt na długich platformach samochodowych .  Tak więc obecnie realizowane zwężenie ul Kościuszki całkowicie odcina most na Nysie w Zgorzelcu do   wykorzystania w czasie pokoju, kryzysu lub wojny do wykonywania przewozów istotnych dla obronności państwa oraz zobowiązań sojuszniczych , gdyż obecna organizacja ruchu transgranicznego na moście drogowym na Nysie kluczy ulicami wokół centrum Zgorzelca i nie może spełnić  wymogu art 4 11b o drogach publicznych po nowelizacji z 8.12.2017 r. 
    
W tym kontekście obecne realizowane  przez Urząd Miasta Zgorzelec  konstrukcyjne zwężanie szerokości ulicy  z szerokości 7-9 m do zaledwie 6 m wg projektu z 2016 r, w dodatku realizowane  bez zezwolenia na budowę, a jedynie na zgłoszenie „przebudowy nie przekraczającej granic  pasa drogowego” ( wg zawężonej i moim zdanie całkowicie błędnej interpretacji zapisów art 29 ust. 2 pkt 12 pr. bud. oraz art 3 ust 10 prawa budowlanego) a wiec bez jakichkolwiek zewnętrznych ani społecznych  konsultacji w tej sprawie, i realizowane drogowej dotacji wojewódzkiej wartości 3 milionów zł zakrawa nie tylko na absurd inwestycyjno-ekonomiczny ale i  poważne naruszenie prawa formalnego  i materialnego  ( w mojej ocenie wręcz o znamionach  naruszenia art58k.c. art6-12, 25 i 77kpa i art145 §1.3 kpa i art 231, 268 i 269kk) .
 
Ponieważ w rozumieniu art 145 kpa  mój apel do miejskich i powiatowych władz samorządowych z przed miesiąca o niezwłoczne wstrzymanie dalszego układania krawężników zwężających ul Kościuszki i o ponowne przeanalizowanie poprawności prawnej ( formalnej i materialnej)  obecnie realizowanego  projektu przebudowy drogi okazał się bezskuteczny zwracam się  się w tej sprawie w trybie art 159 § 1 kpa a oraz  art 10 i 13 europejskiej konwencji prawa człowieka do urzędu I instancji odwoławczej.
 
Zgłaszana przeze mnie sprawa nie dotyczy tylko aspektu znaczenia dla obronności ul Kościuszki ale również dla  oddziaływania na środowisku ruchu drogowego w Zgorzelcu ( brak płynności ruchu  , liczne skrzyżowania z sygnalizacje świetlną  i częste korki powodują nadmierną emisją hałasu , zanieczyszczeń i CO2) rozwoju gopodarczo-społecznego zarówno Zgorzelca jak i Goerlitz ( zwężanie zamiast rozszerzania drogi na drogowe przejście graniczne jest wbrew wskazaniom innych projektów rozwoju regionalnego  https://dsdik.wroc.pl/projekty-unijne/aktualnosci.html), a także kwestii ewidentnego nie wypełniania przez Polskę ( na poziomie władz samorządowych) konwencji z Aarhus o dostępie społeczeństwa do informacji i decyzji dotyczących środowiska na każdym etapie ich podejmowania.    Zaistniała sytuacja wskazuje również na poważne nieprawidłowości funkcjonowania prawnej kontroli wewnętrznej,  planowania przestrzennego i wydawania pozwoleń na Budowę oraz decyzji środowiskowych oraz zasad udostępniania ( a raczej nie udostępniania)  a informacji publicznej oraz na wnioski dziennikarskie w UM w Zgorzelcu oraz Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu ( badanych dziennikarsko przeze mnie już w kolejnej sprawie  od lipca 2018 r) .   
 
Jednocześnie informuję, że zgłaszany przeze mnie przypadek ( podobnie jak obecnie badany przez z prokuraturę i CBŚ głośny przypadek budowy zamku-hotelu w Stobnicy w Puszczy Noteckiej)  wskazuję   
na poważne luki prawne i zasad funkcjonowania administracji samorządowej w Polsce wymagające pilnych zmian legislacyjnych . Jest to obecnie o tyle pilne i ważne,że właśnie dzięki programom premiera Mateusza Morawickiego po raz pierwszy od 1989 r samorządy i regiony otrzymają tak duże środki na budowę dróg lokalnych. Jak pokazuje planowana od 2016 r drogi gminnej w Zgorzelcu prowadzącej na transgraniczny   most na Nysie Łużyckiej  przebudowa ul Kościuszki jako przebudowa nie wymagająca w ogóle w obecnym stanie prawnym pozwolenia na budowę ani jakiejkolwiek konsultacji ani zatwierdzenia  zamawianego projektu bez pilnej zmiany  istniejących  od lat licznych luk prawnych  (podobnie jak dopiero obecnie badanych przez sejmowa komisją śledczą prawnych  luk vatowskich) m.in.  w prawie budowlanym i prawie ochrony środowiska oraz w procedurach uzyskiwania pozwoleń i decyzji środowiskowych , bez pilnej korekty mogą spowodować że  że wiele z tych środków na poziomie samorządowych mogłoby zostać zmarnowanych , np na równie niecelowe modernizacje" jak obecnie realizowana "modernizacja ze zwężeniem drogi " na ul Kościuszki w Zgorzelcu "   
 
 Dlatego w  sprawie pilnych i koniecznych zmian legislacyjnych w prawie budowlanym i P.O.Ś. przygotowuję obecnie osobna petycję do Ministra Infrastruktury i Ministra Środowiska i do Prezesa Rady Ministrów. 
 
Jako wnioskodawca wyrażam zgodę na publikacje moich danych osobowych w publikacji petycji. 
 
Z poważaniem 
 
Józef Czerny
Redaktor naczelny kwartalnika "Innowator"
Instytut Wydawniczo-architektoniczny ArCADia -EKOTEST  TM
59-903 Zgorzelec 5 skr poczt 7
_1innowator3.JPG
                                                                                
 
 
Do Wiadomości 
Wydział Kontroli i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Wydział Prawny  i Wydział Dróg Publicznych  Ministerstwa Infrastruktury 
Marszałek Dolnośląski 
Sejmik Samorządowy Województwa Dolnośląskiego  
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu   
Minister Infrastruktury , Minister Środowiska ,
Minister Obrony Narodowej, Departament infrastruktury MON
Wydział Realizacji Inwestycji UM w Zgorzelcu
Wydział Budownictwa  i Środowiska Starostwa Powiatowego   w Zgorzelcu 
Rada Miasta i Rada Powiatu w Zgorzelcu 
Każdy czyjego interesu lub obowiązku sprawa dotyczy
 
_Petycja_w_sprawie_ul_Kościuszki_na_podstawie_art_4_ust_11b_i_18_i_4a_2_ustawy_o_drogach_publicznych.JPG
 

Józef Czerny Instytut Wydawniczo-architektoniczny ArCADia-EKOTEST    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Józef Czerny Instytut Wydawniczo-architektoniczny ArCADia-EKOTEST do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook