Petycja w sprawie ingerencji drogi ekspresowej S-74 w obszar chroniony Natura 2000 Dolina Bobrzy

Dolina_Bobrzy_1.jpgObszar Natura 2000 Dolina Bobrzy jest zagrożony!!! Przez jego teren ma przebiegać droga ekspresowa i to już w najbliższej przyszłości. Ochrona różnorodności biologicznej leży w interesie nas wszystkich. Pomyślmy o przyszłych pokoleniach, nie pozwólmy na dalszą degradację środowiska naturalnego!

 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa 

   My, niżej podpisani, obywatele Unii Europejskiej w trosce o zachowanie równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów środowiskowych obszaru chronionego Natura 2000 Dolina Bobrzy PLH 260014 działając na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wnosimy w interesie publicznym niniejszą petycję w sprawie ingerencji drogi ekspresowej S-74 w obszar chroniony Natura 2000 Dolina Bobrzy PLH 260014.            

   Apelujemy do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wybranie w toczącym się postępowaniu odwoławczym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów – węzeł „Kielce-Zachód” wariantu nienaruszającego obszar chroniony Natura 2000 Dolina Bobrzy.            

   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w wyniku silnej presji społeczności lokalnej, wydał decyzję, w której zezwolił na poprowadzenie drogi ekspresowej na odcinku około 2 km. przez obszar specjalnej ochrony – Natura 2000 Dolina Bobrzy. Organ, odrzucił tym samym wariant wnioskowany przez inwestora (GDDKiA) – wariant, który nie ingeruje w ww. obszar, przychylając się tym samym do wariantu mniej korzystnego dla środowiska. Warto zauważyć, iż ingerencja w obszar niezwykle cenny przyrodniczo - obszar doliny rzeki Bobrzy spowoduje nieodwracalne skutki poprzez oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie przedsięwzięcia w środowisku naturalnym. Wspomniana ingerencja spowoduje, że przyszłe pokolenia nie będą mogły korzystać z walorów przyrodniczych obszaru chronionego Natura 2000 Dolina Bobrzy. Niestety, ale przyroda sama nie potrafi bronić się przed ludzką ingerencją, dlatego tak ważnym jest jej ochrona przez świadome społeczeństwo obywatelskie. Obowiązkiem każdego z nas jest troska o nasze dziedzictwo narodowe.            

   Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 powstała w celu ochrony cennych z punktu widzenia Wspólnoty Europejskiej siedlisk i gatunków zwierząt oraz roślin. Podstawę projektu stanowią dwie dyrektywy: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. dyrektywa ptasia) oraz Dyrektywa 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa). Preambuła dyrektywy ptasiej stwierdza, iż: „Ochrona ma na celu długoterminowe gospodarowanie i ochronę zasobów naturalnych, będącymi integralną częścią dziedzictwa narodów Europy.” Należy, zatem stwierdzić, że ochrona obszarów Natura 2000 leży w interesie wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Środowisko naturalne stanowi nieodzowną część dziedzictwa Zjednoczonej Europy, a troska o nie, jest jednym z podstawowych obowiązków obywateli UE. W związku z powyższym zasadne jest przedłożenie niniejszej petycji w interesie publicznym, gdyż ochrona dziedzictwa narodów Europy bez wątpienia leży w interesie nas wszystkich.         

   Celem niniejszej petycji jest ochrona obszaru Natura 2000 Dolina Bobrzy. W wyżej wymienionym obszarze stwierdzono obecność 13 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika nr I dyrektywy siedliskowej, w tym 4 priorytetowe siedliska przyrodnicze (6120 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe, 91D0 bory i lasy bagienne, 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, 91I0 ciepłolubne dąbrowy). Ponadto na obszarze chronionym Natura 2000 Dolina Bobrzy zaobserwowano wiele cennych gatunków roślin i zwierząt (np. 1477 sasanka otwarta, 4068 dzwonecznik wonny, 1337 bóbr europejski, 1355 wydra, 1166 traszka grzebieniasta, 1037 trzepla zielona, 1060 czerwończyk nieparek, 1065 przeplatka aurinia).            

   Planowane przedsięwzięcie w obszarze chronionym doliny rzeki Bobrzy będzie bezpośrednio oraz pośrednio oddziaływać na przedmioty ochrony. Droga ekspresowa będzie przebiegać przez obydwa miejsca występowania czerwończyka nieparka, przez co z pewnością doprowadzi do degradacji środowiska naturalnego tego gatunku. Ponadto droga będzie przecinać miejsca występowania: bobra europejskiego i trzepli zielonej oraz będzie przebiegać w niewielkiej odległości od siedlisk 6510 niżowe i górskie świeże łąki i użytkowane ekstensywnie oraz 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Budowa oraz eksploatacja drogi będzie pośrednio oddziaływać na pozostałe przedmioty ochrony poprzez stworzenie bariery ekologicznej w dolinie Bobrzy w tym poprzez możliwą zmianę stosunków wodnych, emisję hałasu i spalin. Planowana inwestycja wiąże się z ryzykiem degradacji środowiska bytowania zwierząt, ptaków oraz owadów.                        

   Wyrażamy głęboką nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszej petycji.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Andrzej Szulc do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook