PETYCJA W SPRAWIE ZAPEWNIENIA NALEŻYTEJ OPIEKI MEDYCZNEJ MIESZKAŃCOM GMINY LUZINO

Podmiot wnoszący petycję: grupa mieszkańców Gminy Luzino

Adresat: Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer             

Zwracamy się do Pana oraz pozostałych przedstawicieli władz Gminy Luzino z petycją
o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do poprawy dostępności usług zdrowotnych świadczonych przez Klinikę Zdrowia w Luzinie, która, w naszej opinii, jest dalece niewystarczająca.           

Władze publiczne, w tym samorząd terytorialny, są konstytucyjnie zobowiązane do zapewnienia obywatelom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (art. 68 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz.483 ze sprost. i późn. zm.) W myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym, ochrona zdrowia służy zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej i jest jednym z istotnych zadań własnych gminy (dz. U. 1990 nr 16, poz. 95 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).           

Z przykrością stwierdzamy, że jako mieszkańcy Gminy Luzino nie jesteśmy objęci należytą opieką zdrowotną. W prężnie niegdyś funkcjonującym NZOZ Luzino, obecnie pod nazwą Klinika Zdrowia, w ostatnich latach z jednej strony wzbogacono ofertę, m.in. o dostęp do rentgenodiagnostyki, z drugiej zaś strony ograniczono dostępność do lekarzy pierwszego kontaktu. Wynika to, przede wszystkim, z:

1.     niedogodnego i niewydajnego systemu rejestracji.

Teoretycznie istnieją trzy możliwe sposoby zarejestrowania się na wizytę do lekarza.      

  • System internetowy oferuje zaledwie kilka (przeważnie trzy) terminy do danego lekarza na kolejny dzień. Klikając na pożądany termin równo o godz. 18:00 (godzina, od której otwarta jest rezerwacja na kolejny dzień), pacjent najczęściej dowiaduje się, że dany termin został już zajęty. Oznacza to, że istnieje duże zapotrzebowanie na możliwość rejestracji internetowej.
  • System rejestracji osobistej daje największe prawdopodobieństwo, że uda się zarejestrować na wizytę, ale jest niedogodny. Mimo, że rejestracja zaczyna się od godz. 7:00, pacjenci potrafią się ustawić pod drzwiami Kliniki Zdrowia już o 5:30, aby zapewnić sobie, czy swoim bliskim, wizytę lekarską. Jednak nie wszyscy pacjenci powinni, czy są w stanie stać tak długo, często na zimnie, w deszczu, w oczekiwaniu na otwarcie Kliniki Zdrowia: pacjenci obłożnie chorzy (w tym onkologiczni), pacjenci z ostrymi objawami infekcji (wysoka temperatura, niewydolność oddechowa), ci, którzy mają problemy z poruszaniem się lub doświadczają ostrego bólu. Wielu mieszkańców naszej gminy pracuje poza nią i zaczyna pracę we wczesnych godzinach rannych. Potrzeba zarejestrowania się na wizytę w przypadku, kiedy nie jest konieczne zwolnienie lekarskie, wiąże się jednak z koniecznością niepójścia danego dnia do pracy i to bez żadnej pewności, że uda się zarejestrować na wizytę.
  • System rejestracji telefonicznej jest najdogodniejszy dla większości mieszkańców, szczególnie tych, którzy nie posługują się biegle nowoczesnymi technologiami. Niestety, zarejestrowanie się do najbardziej „popularnych” lekarzy w ten sposób jest niemalże niemożliwe. Kiedy po około godzinnym oczekiwaniu na rozmowę z rejestratorką uzyskamy połączenie, okazuje się, że do lekarza naszego wyboru nie ma miejsc. Co więcej, jak pokazują doświadczenia ostatnich miesięcy, przy wzmożonej zachorowalności duża liczba pacjentów próbujących zarejestrować się telefonicznie nie miała żadnej opcji umówienia się do jakiegokolwiek lekarza. W takim przypadku, w Klinice Zdrowia Luzino nie jest oferowana wizyta w innym terminie, kolejnego dnia albo za dwa dni. Pacjent jest „odprawiony z kwitkiem” i całą procedurę jest zmuszony powtarzać kolejnego dnia, znowu bez żadnej gwarancji pomyślnego załatwienia sprawy.  

 

2.     niewystarczającej liczby lekarzy w stosunku do liczby mieszkańców Gminy Luzino (wg danych z 30 czerwca 2022 roku gminę zamieszkiwały 17 493 osoby[1]). W Klinice Zdrowia Luzino przyjmuje obecnie siedmiu lekarzy: dwie lekarki zajmujące się dziećmi (w tym jedna na niepełny etat), jedna lekarka rodzinna, która jednak w praktyce przyjmuje głównie dzieci oraz czterech lekarzy opiekujących się pacjentami dorosłymi, z czego prezes Kliniki Zdrowia przyjmuje pacjentów dwa razy w tygodniu. Jeśli zatem przyjmiemy, że w luzińskim ośrodku jest 6 etatów lekarskich, to okazuje się, że na jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przypada 2915 pacjentów. Natomiast przeciętnie na jednego lekarza POZ w Polsce przypada 784 pacjentów (dane z 2018 roku[2]), a zalecana liczba świadczeniobiorców objętych przez jednego lekarza POZ nie powinna przekraczać 2750 osób[3]. Prawdopodobnym jest, że w Klinice Zdrowia Luzino liczba pacjentów przypadająca na jednego lekarza POZ jest faktycznie niższa. Jest to spowodowane w dużej mierze tym, że część mieszkańców, sfrustrowanych słabą dostępnością opieki zdrowotnej w naszej gminie, zrezygnowało z usług Kliniki Zdrowia Luzino i korzysta ze świadczeń zdrowotnych w pobliskich gminach (Gościcino, Bolszewo czy Wejherowo). Nie powinien być to powód do zadowolenia ani dla prezesa Kliniki Zdrowia Luzino, ani dla władz Gminy.  

Kolejnym problemem jest brak ciągłości leczenia przez jednego lekarza. Pomimo deklaracji, w praktyce pacjent często nie jest w stanie kontynuować leczenia u zadeklarowanego lekarza. To powoduje wydłużenie procesu diagnostycznego czy dochodzenia do zdrowia, kiedy lekarz potrafi odmówić wypisania skierowania do specjalisty, motywując to tym, że nie jest lekarzem zadeklarowanym przez danego pacjenta, albo że należy udać się do lekarza, który rozpoczął proces diagnozowania w kierunku danej choroby.             

Z góry dziękujemy za zajęcie się zasygnalizowanym przez nas problemem i liczymy na to, że uda się Panu doprowadzić do poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych w Gminie Luzino.   

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Luzino_(gmina)

[2] https://www.mp.pl/pacjent/poradnik-swiadomego-pacjenta/217908,jak-funkcjonuje-podstawowa-opieka-zdrowotna

[3] §13 ust. 1 Zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (NFZ.2013.69 z późn. zm.). Zob. także artykuł Zimna T.: Akredytacja w POZ. Lekarz Rodzinny, 2011; 10: 928–932 


Tatiana Łapińska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Tatiana Łapińska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...