Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w celu wsparcia przedsiębiorców w związku z trwającą epidemią COVID-19

Białka Tatrzańska, 29.12.2020 r.    

 

Przewodniczący Rady Gminy

Rada Gminy Bukowina Tatrzańska

 

Dotyczy: podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w celu wsparcia przedsiębiorców w związku z trwającą epidemią COVID-19  

 

Szanowni Państwo,

       Mając na uwadze obecną sytuację związana z trwającą epidemią COVID-19 oraz konieczność zapobieżenia negatywnym skutkom z niej wynikającym, w szczególności dla przedsiębiorców naszej gminy, zwracamy się z prośbą o podjęcie uchwały wprowadzającej zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 15p ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020.2255 z dnia 2020.12.15).

      Zgodnie z art. 15p wyżej wymienionej ustawy " Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku  2020 oraz za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r" zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19".

       Należy podkreślić, że w przypadku instrumentów wskazanych w art. 15p ustawy zostały one zakwalifikowane jako pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. Powyższe oznacza, że instrumenty te nie są tym samym co pomoc de minimis, udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013, co rodzi określone skutki prawne. Po pierwsze, limit pomocy wynikającej z instrumentów wskazanych w art. 15 p jest całkowicie odrębny w stosunku do pomocy de minimis, przez co wartość dotychczas otrzymanej pomocy nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wartość pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce naszego regionu.

       Jak wiadomo, sytuacja obiektów hotelarskich oraz szeroko pojętej branży turystycznej na terenie naszej gminy staje się coraz trudniejsza. Nieznajomość jutra i brak perspektyw na nowy popyt szczególnie w obliczu ograniczeń w zakresie działalności ośrodków narciarskich oraz gastronomii, sprawiają, że byt wielu podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie całych rodzin jest niepewny. Trudna sytuacja finansowa, objawiająca się w pogorszeniu płynności finansowej jest bezpośrednio związana z ponoszeniem  negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

       W tym miejscu zwracamy się z prośbą o poddanie pod głosowanie Rady Gminy stosownego projektu uchwały zwalniającej od podatku od nieruchomości, w zakresie dopuszczonym przez powyższą regulację, przedsiębiorców prowadzących na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska działalności gospodarczej w zakresie hotelarstwa, gastronomii oraz handlu oraz innych gałęzi turystyki i gospodarki, które ucierpiały z powodu pandemii.  

Z poważaniem,

Przedstawiciele branży hotelarskiej, gastronomicznej, handlowej

Gminy Bukowina Tatrzańska

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam M. Nowobilska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...