Prośba o interwencję poselską w sprawie zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej

oczyszczalnia1.jpg

 

  

Poseł RP Andrzej Adamczyk; Biuro Poselskie: Rynek 7, 32-065 Krzeszowice

Poseł RP Władysław Kosiniak-Kamysz; Biuro Poselskie: ul. Piłsudskiego 5, 33-100 Tarnów

Poseł RP Józef Lassota; Biuro Poselskie: ul. M. Konopnickiej 3/4a, 30-302 Kraków

         

My, niżej podpisani mieszkańcy gminy Czernichów, miejscowości Przeginia Duchowna, Przeginia Narodowa, Rybna, Czułówek, przyłączając się do inicjatywy Urszuli Stachury i Jolanty Liniowskiej (mieszkanek Przegini Duchownej), Agnieszki Kowal (sołtys Przegini Narodowej) i Władysława Tyrańskiego (mieszkańca Rybnej), zwracamy się do Pana Posła z prośbą o podjęcie interwencji poselskiej.

         Powodem jest wadliwie wykonana oczyszczalnia ścieków w Przegini Duchownej (gmina Czernichów). Według informacji podanej podczas Zebrania Wiejskiego w Przegini Duchownej, obciążenie oczyszczalni trzykrotnie przekracza nominalną dobową przepustowość przyjmowanych ścieków. Jak wynika z wypowiedzi właścicieli gruntów obecnych na Zebraniu Wiejskim nieoczyszczone ścieki zalewają działki wokół oczyszczalni, które w wyniku zalania nie nadają się potem do normalnego użytkowania. Kilka razy na dobę nieoczyszczone ścieki spuszczane są bezpośrednio do potoku Rudno. Płynący przez wsie Przeginia Duchowna i Przeginia Narodowa potok zamieniony został w otwarty śmierdzący ściek, stanowiący zagrożenie dla mieszkańców, flory i fauny.

       O tej katastrofalnej sytuacji wielokrotnie informowane były Urząd Gminy Czernichów, Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Sanepid, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie-Nadzór Wodny w Oświęcimiu, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Krakowie.

        Sołtys Przegini Narodowej, pani Agnieszka Kowal,zgłaszała sprawę na policję i składała w tej sprawie zeznania. Jednakże do tak przeciążonej oczyszczalni, pomimo licznych interwencji w Urzędzie Gminy Czernichów, przyłączane są ciągle nowe posesje. Miejscowe ubojnie odprowadzają do kanalizacji komunalnej ścieki zanieczyszczone biologicznie (tłuszcz bardzo trudny do neutralizacji), co pogarsza problem.

        Mieszkaniec miejscowości Rybna Władysław Tyrański zwrócił się w dniu 24.09.2018 do Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika z wnioskiem o uchylenie w trybie nadzoru wojewody nad działalnością gminy „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czernichów” przyjętego przez Radę Gminy Czernichów 27.08.2018 roku, podnosząc, że regulamin ten narusza przepisy ustawy z dnia 7
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Naruszenie polega na nieuwzględnieniu w regulaminie możliwości odmowy przyłączenia nowego obiektu do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w sytuacji, kiedy sieć ta jest już całkowicie niewydolna. 

         Pomimo składanych obietnic władze gminy nie zdołały rozwiązać problemu oczyszczalni przez ostatnie 10 lat. Obecny wójt gminy Szymon Łytek obiecał w kampanii wyborczej już 10 lat temu oraz w obecnej kadencji modernizację oczyszczalni. Na razie powstał projekt tej modernizacji, a gmina uzyskała pozwolenie na budowę dla tej inwestycji. Ale do tej pory nie zostało zapewnione finansowanie dla tego
przedsięwzięcia.

         Z przekazanej nam przez urząd gminy Czernichów dokumentacji wynika, że wniosek złożony przez wójta Szymona Łytka do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni w Przegini Duchownej został odrzucony z powodu kardynalnych błędów „formalnych” całkowicie go dyskwalifikujących. Z tego powodu nie przyznano gminie dotacji w wysokości
ponad 8 mln zł. 

         Naszym zdaniem, wyczerpaliśmy już dostępne dla mieszkańców i wyborców sposoby, aby wymusić na wójcie Łytku polepszenie naszej sytuacji. Dlatego zwracamy się do Pana Posła o jak najszybszą interwencję poselską, jak najbardziej uzasadnioną w tej sytuacji.

        Chodzi nam o wywarcie nacisku na wójta Szymona Łytka i kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie, aby zaprzestali przyłączania nowych domów do sieci kanalizacyjnej w gminie Czernichów z powodu jej całkowitej niewydolności spowodowanej nadmiernym obciążeniem ściekami oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej.
        Ponadto prosimy o interwencję u wojewody małopolskiego w sprawie wniosku Władysława Tyrańskiego o uchylenie aktualnie obowiązującego „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czernichów”. Takie uchylenie stworzyłoby szansę na uchwalenie nowego regulaminu ograniczającego nowe przyłączenia do kanalizacji do momentu zakończenia modernizacji oczyszczalni w Przegini Duchownej.

 

Z wyrazami szacunku,

Urszula Stachura
Przegina Duchowna

Jolanta Liniowska
Przeginia Duchowna

Agnieszka Kowal
Przeginia Narodowa

Władysław Tyrański
Rybna


Danuta Filipowicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Danuta Filipowicz do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook