Projekt uchwały kompleksowego programu opieki nad zwierzętami na terenie gminy Zwoleń na 2019r

 

Pewnie trochę odjechałam z rocznym budżetem, ale to w sumie jest mniej niż 1/3 nowej fontanny...

Najważniejsze założenia to :
1. Podpisanie umowy z odpowiednim schroniskiem, które w sposób właścwy będzie wyłapywać, następnie utrzymywać i aktywnie szukać nowych domów bezdomniakom.
2. Finansowanie ochrony kotów wolnożyjących ( domki, kastracja, leczenie, dokarmianie)
3. Obowiązkowe kastracje/sterylizacje i chipowanie zwierząt bezdomnych i właścicielskich na terenie gminy ( finansowane przez gminę).

Będziemy również potrzebować radnych chętnych do współpracy w zakresie zgłoszenia projektu do porządku obrad ( zapraszam na priv).

WW jest zgodne z rekomendacjami NIK :
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bezdomnosc-zwierzat-jak-poprawic-ich-byt-i-finanse-gmin.html
a sam projekt uchwały bezczelnie ściągnęłam z modelowej pod względem ochrony zwierząt Gminy Aleksandrów Łódzki, która w 2018r. na finansowanie programu przeznaczyła 315 000zł.

Równocześnie ze zgłoszeniem projektu uchwały, złożę wniosek o sprawozdanie z budżetu przekazanego przez gminę na realizację programu ochrony zwierząt w latach 2010-2017.

Zgodnie z tymi informacjami :
https://www.rp.pl/Administracja/305199999-Mieszkancy-beda-miec-prawo-do-inicjatywy-uchwalodawczej.html
Potrzebujemy 200 podpisów pod uchwałą :)
Jeśli ktoś chciałby pomóc chociażby radą jak się do tego wszystkiego zabrać, żeby to miało ręce i nogi no i żeby zminimalizować ryzyko wyrzucenia propozycji do kosza to zapraszam do kontaktu :) 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zwoleń na rok 2019
Rozdział 1
Cele programu oraz ogólne założenia.
§1
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zwany dalej „Programem” ma na celu:
1) zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2013 r. poz 856, z późn. zm.);
2) zapobieganie oraz zmniejszenie bezdomności zwierząt;
3) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym zwierzętom dzikim;
4) edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;
5) propagowanie ograniczenia i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów;
6) zapewnienie opieki kotom wolno żyjącym.
§2
1. Realizacja Programu obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie schronienia oraz opieki zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczenie zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt;
2) wyłapywanie oraz transport zwierząt bezdomnych ( w tym zwierząt rannych i powypadkowych);
3) zapewnienie całodobowej pomocy weterynaryjnej zwierzętom rannym i powypadkowym;
4) poszukiwanie właścicieli zwierząt;
5) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych ;
6) przeprowadzanie adopcji zwierząt;
7) przeciwdziałanie niekontrolowanemu rozwojowi populacji zwierząt oraz zapobieganie ich bezdomności poprzez prewencyjną kastrację lub sterylizację zwierząt właścicielskich oraz obligatoryjną kastrację i sterylizację zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących;
8) trwałe znakowanie zwierząt poprzez wszczepienie elektronicznego mikroczipa oraz ich rejestrację w międzynarodowej bazie danych;
9) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
10) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym,.
11) usypianie ślepych miotów;
12) nawiązanie współpracy z organizacjami społecznymi zajmującymi się problemami ochrony zwierząt oraz przeciwdziałaniem bezdomności;
13) podejmowanie działań o charakterze edukacyjno- informacyjnym propagującym Program.
14) Podejmowanie działań promocyjnych w zakresie promocji czipowania, kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich we współpracy z organizacjami prozwierzęcymi.
2. Koszty realizacji zadań, wskazanych w ust. 1, ponosi Gmina Zwoleń.
3. Działaniami dotyczącymi opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zajmują się upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Zwoleniu we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz……………………………………………...
Rozdział 2
Zapewnienie schronienia oraz opieki zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczenie zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt.
§3
1.Zapewnieniem schronienia oraz opieki zwierzętom bezdomnym zajmuje się schronisko w ………………………………………………………………………………………………z którym Gmina Zwoleń ma podpisaną umowę, zwane dalej „schroniskiem ”.
2. Schronisko zobowiązane jest przyjąć każde zwierzę zgłoszone jako bezdomne przez uprawnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Zwoleniu w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r.
§4
1. Opieka nad zwierzętami w schronisku odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
1) w schronisku nie powinno przebywać jednorazowo więcej niż 250 zwierząt ( psów i kotów);
2) schronisko winno posiadać kociarnię;
3) schronisko winno posiadać minimum 5 wybiegów oraz zapewniać zwierzętom spacery;
4) w boksach przeznaczonych dla psów z terenu Gminy Zwoleń nie mogą przebywać jednorazowo więcej niż 2 zwierzęta;
5) zwierzęta muszą być umieszczone w boksach, które zapewniają im możliwość swobodnego przemieszczania się i ochronę przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych;
6) zwierzęta agresywne muszą być oddzielone od zwierząt nieposiadających takich cech;
7) psy i suki niepoddane zabiegowi sterylizacji muszą być ulokowane w pojedynczych boksach;
8) szczeniaki muszą być oddzielone od zwierząt dorosłych;
9) każde ze zwierząt musi posiadać na boksie wizytówkę umożliwiającą jego identyfikację przez osoby odwiedzające schronisko;
10) boksy muszą być zabezpieczone w sposób, który uniemożliwia wzajemne atakowanie i zagryzanie się zwierząt;
11) każdy boks musi być wyposażony w odpowiednią ilość ocieplonych bud;.
12) zwierzęta muszą otrzymywać odpowiednią ilość odpowiedniej karmy oraz mieć całodobowy dostęp do świeżej wody pitnej;
13) poza wykwalifikowanym personelem pomoc w opiece nad zwierzętami sprawowana jest przez wolontariuszy.
14)schronisko w porozumieniu z upoważnionym pracownikiem Urzędu Miejskiego w Zwoleniu może przekazać zwierzę, które ma problemy z adaptacją w schronisku lub problemy behawioralne, czasowo ( na okres nie dłuższy niż pół roku) do domu tymczasowego .
2. Opieka weterynaryjna nad zwierzętami w schronisku odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
1) schronisko przeprowadza prewencyjną 14 dniową kwarantannę;
2) każde niezaczipowane zwierzę jest czipowane w terminie nie przekraczającym 5 godzin od momentu jego przyjęcia do schroniska;
3) zwierzęta mają wykonywane niezbędne szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym , w tym wściekliźnie;
4) schronisko zapewnia wykonywanie profilaktyki leczniczej i leczenia w uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Urzędu Miejskiego;
5) schronisko przeprowadza obserwację zwierzęcia, co do którego istnieje podejrzenie o zarażenie wścieklizną, po ugryzieniu człowieka lub zwierzęcia;
6) schronisko prowadzi profilaktykę oraz zwalcza pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne;
7) schronisko zobowiązane jest do przeprowadzania usypiania ślepych miotów, wykonywania sterylizacji aborcyjnych i w szczególnych przypadkach eutanazji ( nieuleczalnie chorych i cierpiących zwierząt, wobec których nie ma możliwości zastosowania skutecznego leczenia) w uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Urzędu Miejskiego oraz z lekarzem weterynarii;
8) schronisko przeprowadza kastrację i sterylizację każdego z nowo przybyłych zwierząt w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty przyjęcia zwierzęcia do schroniska i nie dłuższym niż 30 dni od momentu przyjęcia do schroniska , chyba że istnieją przeciwwskazania określone przez lekarza weterynarii lub istnieje prawdopodobieństwo odbioru psa przez właściciela;
9) schronisko zobowiązane jest dbać o wygląd zewnętrzny zwierzęcia w tym o pielęgnację sierści; 10)schronisko zapewnia socjalizację zwierząt.
§5
1. Schronisko współpracuje z Gminą Zwoleń w zakresie działań mających na celu odnajdywanie właścicieli zwierząt oraz adopcję i promocję opieki nad zwierzętami.
2. Działania , o których mowa w ust.1 schronisko realizuje w szczególności poprzez:
1) zamieszczanie na prowadzonych przez siebie stronach, portalach internetowych , kontach na serwisach społecznościowych i ogłoszeniowych ogłoszeń, informacji dotyczących nowoprzybyłych zwierząt z podaniem miejsca odłowienia zwierzęcia;
2) systematyczne umieszczanie zdjęć i danych zwierząt przebywających w schronisku na prowadzonej stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym ;
3) poszukiwanie chętnych do zaadoptowania zwierząt;
4) przeprowadzanie adopcji zwierząt we współpracy z upoważnionym pracownikiem Urzędu Miejskiego ;
5) przeprowadzanie wizyty przed i po adopcyjnych;
6) uczestnictwo w akcjach promujących adopcje organizowanych przez Gminę;
7) nawiązywanie współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami w zakresie promocji i adopcji zwierząt.
3. Schronisko przeprowadza adopcję zwierząt , w porozumieniu z upoważnionym pracownikiem Urzędu Miejskiego, na zasadach wskazanych w Rozdziale 5.
Rozdział 3
Wyłapywanie oraz transport zwierząt ( w tym zwierząt rannych i powypadkowych)
§6
1. Wyłapaniem oraz transportem zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Zwoleń zajmują się:
1) upoważnieni i przeszkoleni pracownicy Urzędu Miejskiego w ramach zadań własnych gminy lub pracownicy schroniska,
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..z którym Gmina Zwoleń ma podpisaną umowę, posiadający ważną decyzję Burmistrza Zwolenia w zakresie wyrażanie zgody na zajmowanie się ochroną przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy oraz posiadający zarejestrowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii pojazd przystosowany do transportu zwierząt.
2. Wyłapane zwierzęta trafiają czasowo do boksów tymczasowego pobytu zwierząt w …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..i są odbierane niezwłocznie przez właścicieli lub są odwożone bezpośrednio do schroniska lub lecznicy weterynaryjnej z którą Gmina Zwoleń ma podpisaną umowę.
3. Podmiot ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….świadczyć będzie całodobowo usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki wyłącznie na podstawie zgłoszenia upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego.
Rozdział 4
Poszukiwanie właścicieli zwierząt
§7
1. Każde zwierzę bezdomne w momencie odłowienia jest sprawdzane czy posiada mikroczip, tatuaż lub adresatkę. Wykonywana jest również dokumentacja fotograficzna.
2. W przypadku zidentyfikowania właściciela zwierzęcia jest on niezwłocznie zawiadamiany o miejscu przebywania zwierzęcia.
3. W przypadku gdy nie udaje się ustalić właściciela zwierzęcia podejmowane są następujące czynności:
1) zdjęcie zwierzęcia wraz z opisem publikowane jest w Internecie np. na stronie www Urzędu Miejskiego poświęconej tematyce pro-zwierzęcej, stronie www oraz profilu w serwisie Facebook schroniska lub innych portalach społecznościowych. Zdjęcia oraz filmy pokazujące odłowione bezdomne zwierzęta publikowane są w gminnych mediach;
2) zwierzę przy przyjęciu jest niezwłocznie czipowane przez lekarza weterynarii oraz rejestrowane w międzynarodowej bazie danych;
4. W przypadku odbioru zwierzęcia przez właściciela czip przerejestrowywany jest na właściciela zwierzęcia.
Rozdział 5
Aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych . Przeprowadzanie adopcji zwierząt.
§8
1. Gmina Zwoleń aktywnie wspiera oraz propaguje adopcję zwierząt poprzez:
1) przeprowadzanie sesji zdjęciowych wyłapanych zwierząt mających na celu ich promocję ;
2) umieszczanie zdjęć zwierząt do adopcji na stronach www, na portalach społecznościowych oraz w lokalnych mediach
3) współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie adopcji zwierząt.
§9
1. Zwierzęta przebywające w schronisku po odbyciu 14 dniowej kwarantanny zostają poddane zabiegom lekarsko-weterynaryjnym i następnie mogą być przeznaczone do adopcji jeżeli nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
2. Adopcje zwierząt są bezpłatne.
3. Adoptować zwierzę może pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
4. Przed adopcją zwierzęcia dopuszczone jest przeprowadzenie wizyty przed adopcyjnej przez: upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Zwoleniu lub Pracownika Schroniska
5. Osoba ubiegająca się o adopcję zwierzęcia powinna cechować się znajomością wymogów dotyczących sprawowania opieki nad zwierzętami.
6. Gmina może odmówić zawarcia umowy adopcyjnej zwierzęcia, zwłaszcza w sytuacji gdy istnieje prawdopodobieństwo, że osoba ubiegająca się o adopcję, nie będzie sprawować należytej opieki nad zwierzęciem.
7. Czip zwierzęcia adoptowanego przepisywany jest na nowego właściciela zwierzęcia.
8. W uzasadnionych przypadkach Gmina Zwoleń może zorganizować i sfinansować transport zwierzęcia ze schroniska do nowego domu.
Rozdział 6
Przeciwdziałanie niekontrolowanemu rozwojowi populacji zwierząt oraz zapobieganie ich bezdomności poprzez prewencyjną kastrację lub sterylizację zwierząt właścicielskich oraz obligatoryjną kastrację i sterylizację zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących.
§10
1. Gmina Zwoleń prowadzi bezpłatną prewencyjną kastrację lub sterylizację zwierząt właścicielskich z terenu Gminy Zwoleń na następujących zasadach:
1) Z programu bezpłatnej sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich może skorzystać właściciel każdego psa i kota jeżeli mieszka on na terenie Gminy Zwoleń;
2) Właściciel zwierzęcia musi wyrazić zgodę na wykonanie zabiegu ;
3) Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie przez właściciela zwierzęcia wniosku w gabinecie weterynaryjnym wskazanym w §17 pkt 6 oraz wyrażenie zgody na zaczipowanie zwierzęcia w trakcie zabiegu, jeżeli wcześniej nie posiadało założonego mikroczipu;
4) Decyzję o wykonaniu zabiegu ostatecznie podejmuje lekarz weterynarii.
2. Gmina Zwoleń realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt w schronisku, na zasadach wskazanych w §4 ust.2 pkt 8.
3. Gmina Zwoleń realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację kotów wolno żyjących.
4. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane tylko przez lekarza weterynarii.
Rozdział 7
Trwałe znakowanie zwierząt poprzez wszczepienie elektronicznego mikroczipa oraz ich rejestrację w międzynarodowej bazie danych.
§11
1. Gmina Zwoleń realizuje obligatoryjne czipowanie wyłapanych zwierząt bezdomnych.
2. Zwierzęta niezaczipowane są poddawane zabiegowi wszczepienia mikroczipu niezwłocznie po odłowieniu.
3. Zabiegi wszczepienia mikroczipu mogą być przeprowadzane tylko przez lekarza weterynarii.
4. Gmina Zwoleń prowadzi bezpłatną prewencyjną akcję czipowania zwierząt właścicielskich z terenu Gminy Zwoleń. Akcja prowadzona jest w …….. gabinetach weterynaryjnych na terenie Gminy Zwoleń oraz bezpośrednio w gospodarstwach na terenach wiejskich.
5. Gmina Zwoleń realizuje obligatoryjną akcję czipowania kotów wolno żyjących.
6. Wszystkie mikroczipy są rejestrowane w międzynarodowej bazie Safe-Animal przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego Zwoleniu.
7. Zwierzęta zaczipowane wcześniej są bezpłatnie rejestrowane w międzynarodowej bazie danych przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Zwoleniu
Rozdział 8
Zapewnienie całodobowej pomocy weterynaryjnej zwierzętom rannym i powypadkowym;
§12
1. Gmina zapewnia i finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy.
2. Opieka weterynaryjna określona w ust.1 realizowana jest po zadysponowaniu takiej potrzeby przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.
3. Transport zwierząt rannych odbywa się każdorazowo w obecności lekarza weterynarii.
4. Opiekę dla zwierząt rannych w przypadku zdarzeń drogowych świadczą ………….gabinety weterynaryjne: ………. w godzinach pracy oraz ……….. całodobowo.
5. W przypadkach ustalenia właściciela zwierzęcia, które uległo wypadkowi, właściciel jest zobowiązany do zwrócenia Gminie poniesionych kosztów leczenia i przeprowadzonej akcji ratunkowej.
Rozdział 9
Zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi
§13
1. Wolno żyjące koty na terenie Gminy Zwoleń podlegają opiece gminy.
2. Koty wolno żyjące nie są wyłapywane i przekazywane do schroniska z uwagi na odgrywanie znaczącej roli w zapobieganiu rozprzestrzeniania się gryzoni w ekosystemie Gminy.
3. Organizowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;
3) zapewnienie budek dla kotów wolno żyjących w miejscach ich bytowania;
4) zapewnianie bezpłatnej sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących zgłoszonych przez kocich opiekunów;
5) zapewnianie opieki rannym lub chorym kotom;
6) trwałe znakowanie kotów wolno żyjących poprzez wszczepienie mikroczipa oraz rejestrację kotów w bazie Safe-Animal z zaznaczeniem miejsca ich bytowania;
7) usypianie ślepych miotów wolno żyjących;
8) zapewnienie całorocznego dokarmiania .
Rozdział 10
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym
§14
1. Odławianiem i zapewnieniem schronienia bezdomnym zwierzętom gospodarskim zajmuje się ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Zapewnia się aby opieka nad odłowionymi zwierzętami w gospodarstwie odbywała się wg następujących zasad:
1) zwierzęta winny być przetrzymywane w odpowiednich warunkach higienicznych, w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, posiadających odpowiednią temperaturę i oświetlenie;
2) zwierzęta winny być żywione poprzez dostarczenie im pokarmu i wody w ilości odpowiadającej ich potrzebom i zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Rozdział 11
Współpraca z organizacjami społecznymi zajmującymi się problemami ochrony zwierząt oraz przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt.
§15
1. Gmina Zwoleń podejmuje współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii.
2. Współpraca obejmuje w szczególności: kontrolę warunków bytowania zwierząt, podejmowanie działań prewencyjnych, edukację mieszkańców w zakresie prawidłowego traktowania zwierząt, propagowanie adopcji, przeprowadzanie wizyt przed adopcyjnych, współpracę z zakresu działań zmniejszających liczbę bezdomnych zwierząt oraz propagowanie akcji bezpłatnej sterylizacji, kastracji i adopcji zwierząt właścicielskich.
Rozdział 12
Podejmowanie działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym propagujących Program
§16
1. W ramach Programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjnoinformacyjnym:
1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania;
2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów;
3) propagowania adopcji zwierząt bezdomnych;
4) propagowanie programu identyfikacji i rejestracji psów i kotów (czipowanie) oraz przeprowadzanie akcji czipowania na terenie gminy;
5) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie zakupu zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów z legalnych źródeł.
6) Prowadzenie stron www oraz stron na portalach społecznościowych w zakresie przeciwdziałania bezdomności.
Rozdział 13
Podmioty świadczące usługi oraz współpracujące w zakresie realizacji programu.
§18
Gmina Zwoleń realizuje cele i założenia Programu w szczególności we współpracy z następującymi podmiotami:
1) zapewnienie schronienia oraz opieki zwierzętom bezdomnym oraz czasowo odebranym właścicielowi lub opiekunowi………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2) wyłapywanie i transport zwierząt ( w tym chorych oraz powypadkowych): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4) zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym, chorym i powypadkowym………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5) Zapewnienie opieki weterynaryjnej ( kastracje, sterylizacje) kotom wolno żyjącym………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6) Czipowanie zwierząt, przeprowadzanie kastracji i sterylizacji………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... Rozdział 14
Finansowanie programu
§19
Na realizację Programu na rok 2019 planuje się kwotę 200 000 zł , w tym na :
1) zapewnienie opieki w schronisku oraz transportu i wyłapywania zwierząt – 53 500 zł;
2) działania prewencyjne oraz promocyjne w zakresie ograniczenia bezdomności zwierząt ( w tym czipowanie, sterylizacja, kastracja) – 100 000zł
3) opiekę weterynaryjną dla zwierząt bezdomnych, rannych, powypadkowych – 20 000 zł;
4) opiekę , w tym opiekę weterynaryjną (sterylizacje, kastracje) nad kotami wolno żyjącymi - 20 000 zł;
5) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim – 1500 zł;
6) działania edukacyjne – 5000 zł.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Renata Wolszczak do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook