DESKI DZIELĄCE NA SALACH WIDZEŃ OD RODZIN!!!

Szanowny Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich,

Szanowny Panie Rzeczniku Praw Dziecka,

my rodziny skazanych na karę pozbawienia wolności zwracamy się z prośbą o to aby w Zakładach Karnych, o których jest mowa w tej petycji, wróciły zwykłe widzenia w ramach ustawy kkw, czyli widzenia przy jednym i tym samym stoliku dla osadzonych jak i odwiedzających, bez przegrody w postaci „deski” dzielącej odwiedzających od osadzonych. PROSIMY O POWRÓT widzeń, na których osadzony ojciec jak i osadzona matka, która odsiaduje wyrok w Zakładzie Karnym w Rzeszowie i w Zakładzie Karnym w Kielcach ma prawo dotknąć swoje dziecko, wsiąść go na ręce, na kolana i spędzić z nim ten czas nie „z bliska na odległość”. W danych warunkach na salach widzeń w wymienionych Zakładach Karnych jest to nierealne, ponieważ dzielą nas przegrody między osadzonymi a odwiedzającymi. Osoba skazana nie nie jest pozbawiona godności, praw człowieka, ani praw osadzonego/ej, a wolności. Ciężko, jest wytłumaczyć dziecku, że mama albo tata nie może go wsiąść na ręce, na kolana, nie może go przytulić, bo Służba Więzienna nie wyraża na to zgody. A panujące na sali widzeń zabezpieczenia typu przegrody, uniemożliwiają kontakt z bliskimi, przez co takie widzenia frustrują osadzonych, gdy nie mogą oni dotknąć swoich bliskich, żony, męża, narzeczonej, partnerki, brata, matki. A do tego siedzi się przy oddzielnych stolikach po swojej stronie przegrody istniejącej na sali widzeń. Przez co bliscy są również karani dosłownie nawet i z bliska.

W ZK w Rzeszowie nie ma do tego żadnego kącika dla dzieci, a widzenia przy wymienionej przegrodzie w formie jednolitej „deski”, która przechodzi przez całą salę widzeń od podłogi, wysoko ponad stoliki, utrudnia kontakt i powstrzymuje bliskość z odwiedzającym i bliskimi osób osadzonych. W ZK Rzeszów nie są dawane widzenia innego typu, czyli typu łączone, bez dozoru osoby funkcjonariusza czy w oddzielnym pomieszczeniu bez dozoru funkcjonariusza.
Ich wrócenie nie jest oznajmiane, ani czy, ani kiedy one wrócą. Więc nie ma możliwości spędzić tego czasu inaczej niż na regulaminowym 60-minutowym widzeniu przy przegrodzie. 

W ZK Kielce, widzenie odbywa się przy ciągłym na sali widzeń stole, nad którym jest przegroda po obu stronach stolika, odgrodzenie odgradza od osoby siedzącej obok, jak i ponad stolikiem utrudnia kontakt z osadzonym. W ten sposób jest uniemożliwiany kontakt fizyczny z osobą osadzoną. Ciężko się przytulić na powitanie, pożegnanie, lub dać otuchy poprzez dotyk, gdy jest się izolowanym nawet na widzeniu od osoby bliskiej.


Jako osoby bliskie jesteśmy dodatkowo karane takimi panującymi warunkami i uniemożliwiającym nam kontakt fizyczny z naszymi bliskimi osadzonymi. PROSIMY O POWRÓT WIDZEŃ przy jednym wspólnym stoliku z możliwością dotykania się i nie utrudniania, ani pozbawiania tego osadzonych nawet i na tak krótkich widzeniach, które dają im siłę do walki, poprawy i pracy nad sobą. Osadzeni ponoszą już swoją karę, a każda bliska osoba wraz i z nimi. Utrzymywanie relacji wspomaga w procesie resocjalizacji, a izolowanie więzi osadzonych do ich najbliższych to utrudnia i niszczy, w szczególności ich więzi ze swoją rodziną i niszczy poprzez to siłę do walki. W związku z tym wracamy się z prośbą, o rozpatrzenie petycji odnośnie sal widzeń w Zakładach Karnych: Zakładzie Karnym w Rzeszowie znajdującym się na ulicy. Załęskiej 76 i o Zakładzie Karnym na ul. Zagańska 155 w Kielcach. Widzenia w tych Zakładach Karnych są utrudnianie poprzez zaistniałe DESKĘ/PRZEGRODĘ na Sali widzeń, która dzieli skazanego z odwiedzającymi go bliskimi osobami. Skazani, którzy odsiadują karę izolacyjną od społeczeństwa, wolności i rodzin bliskich w tych Zakładach Karnych, mają poprzez to również i utrudnienia w kontaktach z dziećmi na sali widzeń, czyli przez „deskę”, która odgradza stolik odwiedzającego od stolika skazanego. Każde dziecko nawet dziecko osoby skazanej wyrokiem pozbawienia wolności, powinno mieć normalny kontakt fizyczny z rodzicem przy widzeniu. Każdy skazany w tych Zakładach Karnych powinien mieć dozwolony kontakt ze swoimi bliskimi również i fizyczny, chociaż aby móc trzymać się za rękę lub przytulić, przez te 60 minut na widzeniu. Na terenach tych Zakładów Karnych kontakt na widzeniach jest bardzo utrudniany. 

Zwracamy uwagę, że głównym i niepodlegającym jakiemukolwiek naruszeniu podstawowym prawem skazanego jest prawo do utrzymywania więzi z rodziną i innymi osobami bliskimi, o czym mówi art. 102 pkt 2, a także art. 105 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego. DYREKTORZY tych ZAKŁADÓW KARNYCH NARUSZAJĄ PRAWA SKAZANYCH i OGRANICZAJĄ KONTAKTY RODZIN Z ICH BLISKIMI POZBAWIONYCH WOLNOŚCI.

 

Artykuły z kodeksu karnego wykonawczego:

      „Art. 102. [Najważniejsze prawa skazanego]
         Skazany ma prawo w szczególności do:
      2) utrzymywania więzi z rodziną i innymi osobami bliskimi;”

  W kodeksie karnym wykonawczym w art. 102 skazany ma prawo w szczególności do utrzymania więzi z rodziną i innymi osobami bliskimi. Przegroda, która dzieli osadzonego od osób odwiedzających, rodziny i jego bliskich na salach widzeń w/w Zakładów Karnych uniemożliwia rodziną jak i samym skazanym utrzymywać tych więzi.

„Art. 105. [Kontakty skazanego ze światem zewnętrznym]

§ 1. Skazanemu należy umożliwiać utrzymywanie więzi przede wszystkim z rodziną i
innymi osobami bliskimi przez widzenia, korespondencję, rozmowy telefoniczne, paczki i
przekazy pieniężne, a w uzasadnionych wypadkach, za zgodą dyrektora zakładu karnego,
również przez inne środki łączności, oraz ułatwiać utrzymywanie kontaktów z podmiotami, o
których mowa w art. 38 § 1.”


A stosowanie wszelkich barier na sali widzeń jest sprzeczne z Art. 105a. § 5., który mówi, że:

Art. 105a. - [Zasady korzystania z widzeń] - Kodeks karny wykonawczy.
§ 5. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku.”


Widzenia, które odbywają się w w/w Zakładach Karnych, są sprzeczne z:


„Art. 4. [Poszanowanie godności skazanego]
§ 1. Kary, środki karne, środki kompensacyjne, przepadek, środki zabezpieczające i środki zapobiegawcze wykonuje się w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności ludzkiej skazanego. Zakazuje się stosowania tortur lub nieludzkiego albo poniżającego traktowania i karania skazanego.”

Jednak na salach widzeń w w/w Zakładach Karnych nie mamy bezpośredniego kontaktu ze skazanymi. Ograniczają nam to przegrody w różnych postaciach.

 
           PROSIMY WIĘC O : 

• wrócenie widzeń przy jednym i tym samym stoliku dla odwiedzającego osadzonego!

• aby każda osoba, idąc na widzenie do swojego bliskiego, mogła z nim utrzymać kontakt fizyczny: móc się przytulić, trzymać się za ręce, dać w taki sposób otuchę wsparcia drugiego człowieka!

• żeby dziecko mogło spędzić tę godzinę widzenia ze swoim rodzicem móc się nawzajem dotykać, jak i usiąść rodzicowi, babci, dziadku, wujowi, cioci na kolana lub być wzięte przez osadzonych na ręce!

Widzenia powinny odbywać się przy jednym stoliku BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ typu przegród, w sposób, w jaki odbywają się w innych Zakładach Karnych w Polsce. Każdy skazany powinien mieć Prawo do kontaktów ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi i ze swoimi bliskimi!! Widzenia powinny umożliwiać bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą i być przy jednym i tym samym stoliku bez żadnych barier, a są one utrudniane.


Chcemy nadmienić, że 1 lipca 2023 r. na terenie Polski został zniesiony również stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Niestety bariery na Salach Widzeń w ZK Rzeszów i ZK Kielce nadal istnieją. 


W swoim imieniu oraz innych rodzin i bliskich osób odwiedzających swoich bliskich w w/w Zakładach Karnych zwracamy się o to aby umożliwiony był kontakt ze swoją rodziną na Sali widzeń.


RODZINA ODGRYWA NAJWAŻNIEJSZĄ ROLE W PROCESIE RESOCJALIZACJI!! My rodziny i bliscy skazanych na karę pozbawienia wolności zwracamy się do RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH oraz RZECZNIKA PRAW DZIECKA o rozpatrzenie petycji, oraz stanów odbywania widzeń i kary w danych Zakładach Karnych. Prosimy o to, aby DYREKTORZY W/W ZAKŁADÓW KARNYCH ZNIEŚLI tego typu ograniczenia przegrodowe, KTÓRE są na Sali widzeń w ZK Rzeszów od pandemii DO CHWILI OBECNEJ.


Z poważaniem
Rodziny i bliscy osób skazanych w Zakładzie Karnym w RZESZOWIE
Rodziny i bliscy osób skazanych w Zakładzie Karnym w Kielcach

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych ( imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, podpisu) przez osoby fizyczne w celu przekazania informacji o popieraniu przeze mnie w/w petycji. Adresatami tej petycji są Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

petycja znajduje się na stronie:
https://www.petycjeonline.com/utrudnianie_widze_w_zakadzie_karnym_w_rzeszowie


Rodziny i bliscy osadzonych w ZK Rzeszów    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Rodziny i bliscy osadzonych w ZK Rzeszów do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...