Wstrzymanie realizacji uchwały dotyczącej opłat za odbiór odpadów na terenie Miasta Marki

                         My, niżej podpisani Mieszkańcy Marek, zwracamy się do Pana Burmistrza Miasta Marki oraz Członków Rady Miejskiej z prośbą o wstrzymanie wykonania uchwały zmieniającej sposób rozliczania opłat za wywóz śmieci dla mieszkańców i uzależniającej te opłaty od zużycia wody oraz informujemy, że nie zgadzamy się   z stawką za tę usługę.                   

Chcemy  podkreślić, iż jako mieszkańcy rozumiemy sytuację z " polskim problemem podwyżek" związanych z odbiorem śmieci, oraz być może z próbą "uszczelnienia systemu". Uważamy jednak, że rozliczanie kosztów z tym związanych na podstawie zużycia wody, jest nie tylko niesprawiedliwe (bo zapewne nie jest tak, że tam gdzie jest duże zużycie wody, produkuje się najwięcej śmieci) ale jednocześnie boimy się, że spowoduje to negatywny skutek higieniczny w tym wzrost różnego rodzaju chorób i powrót wszawicy w szkołach i przedszkolach. Jak Pan zapewne rozumie na naszym terenie jest zupełnie uzasadnione. Ludzie się przestaną myć ale i tak nie przestana produkować śmieci.

Jednocześnie uważamy, że sposób w jaki Pan, Panie Burmistrzu się zachował przy podjęciu tak ważnej dla mieszkańców decyzji jest nie dopuszczalny w demokratycznym Państwie.  Dla większości z Nas, Pana przekaz brzmi tak "trzeba zmienić, bo trzeba, podrożało, oszukujecie", bez rzetelnego uzasadnienia i konsultacji społecznych (bo nie może być uzasadnieniem "ogólnopolska podwyżka"), czy choćby udzielenia rzetelnych  informacji,  przy tak ważnych decyzjach.

Owszem, w większości miejscowości w powiecie i w województwie zaistniały podwyżki. Jednak żadna nie sięga tak daleko jak w Markach. Nadmienić pragniemy jednocześnie że Nasze stawki są większe niż stawki w Warszawie, gdzie wydawało by się, iż  ryzyko i skala nieuczciwości mieszkańców wydaje się być bardziej prawdopodobna a ryzyko jej wystąpienia większe (biorąc pod uwagę ilość mieszkańców), niż w Markach. (Na Ochocie w Warszawie 4 osobowe gospodarstwo to 37 zł za odpady i 10,25 za wodę i ścieki.)

W chwili obecnej nie stać Nas, mieszkańców Marek na ponoszenie kosztów innych, niż rzeczywiste związane z odbiorem odpadów. Bo chociaż jak wszyscy wiemy, kwota opłat ma się bilansować z kosztami, to ustawodawca przewidział możliwość powstania nadwyżki występującej na koniec roku, a nadwyżkę tę sugeruje przeznaczyć na inwestycje w zakresie gospodarowania odpadami. Dlatego musimy poznać te koszty i plany.

Ponieważ swoimi działaniami dotyczącymi decyzji odnośnie zmiany sposobu rozliczania odbioru odpadów komunalnych jak też stawki zatwierdzonej uchwałą, zarówno Pan Burmistrz jak i Radni Miasta nadużyli zaufania mieszkańców, zwracamy się do Państwa o przedstawienie:

Przede wszystkim kalkulacji kosztów na rok 2019 dotyczących odbioru odpadów komunalnych, a ponadto:

1) Raportu z nadzoru gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z uwzględnieniem ilości planowanych odpadów w roku 2019 i odpadów faktycznie odebranych z podziałem na poszczególne miesiące w roku 2017 i roku 2018 oraz informacji dotyczącej migracji mieszkańców, ilości oddanych do użytku mieszkań/domów

2) Raportu uwzględniające odbiór odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

3) Kosztów funkcjonowania punktów selektywnego odbioru odpadów. 

4)Informacji o działaniach zapewniających osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

5) Wskazania miejsca (strony) o udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

b)    miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

c) siągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

6)  Informacji o umowach zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i działań podjętych w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

7)  Przedstawienie, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który zgodnie z przepisami powinien określić min. "rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a. średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b. liczby osób korzystających z tych pojemników;".

8) Informacji na temat tego, jakie plany egzekwowania ma Pan i Rada w stosunku do osób których po prostu nie będzie stać na te opłaty? Które utrzymują się z pomocy OPS czy Caritasu? Czy przewidzieliście Państwo, jakieś ulgi i jeśli tak to jakie? Czy zdajecie sobie sprawę, że wszystko to obciąża podwójnie przeciętnych Nas? Raz jest opłata za wodę i ścieki (dość duża, ale ktoś musi zapłacić za inwestycje), dwa ustalając cenę za odpady w takiej formie i wysokości, że wzrośnie liczba niepłacących oraz zwiększa się ryzyko epidemiologiczne.

9) Umożliwienia zorganizowania weryfikacji tych danych poprzez ich umieszczenie na forach internetowych oraz na stronie internetowej UM w sposób widoczny.

10) Przystąpienie do debaty publicznej na temat  (po przedstawieniu informacji wyżej wymienionych).

11) Udzielenia informacji o ilości decyzji wydanych na podstawie §6o ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

12) Zobowiązanie Wodociągu Mareckiego sp z.o.o. do przedstawienia danych dotyczących zużycia wody przez gospodarstwa domowe w naszym mieście, podania ilości gospodarstw korzystających z usług wodno-kanalizacyjnch; ilości mieszkan/gospodartw pozostających bez podłączenia tych usług jak też ilości zużucia wody na cele gospodarcze.

Rozumiemy, że temat jest trudny. Intencją Naszej petycji jest chęć zrozumienia podstaw Państwa uchwały oraz poszukanie rozwiązań, przynajmniej nie krzywdzących mieszkańców oraz rozpoczęcie nowej ery w Markach, w której Burmistrz i Rada miasta nauczą się prowadzić dialog z Mieszkańcami.  

Z poważaniem

Niżej podpisani Mieszkańcy Miasta Marki

Facebook