#1złNaWolneMedia.

 

Zgoda-Narodowa---1-zl-1200x675v21.jpg

Zwracamy się z prośbą o poparcie Petycji Obywatelskiej do Rady Mediów Narodowych: #1złNaWolneMedia.

Nasze działanie ma na celu budowę silnychj mediów niekomercyjnych poprzez mechanizm niezależnego finansowania oraz upodmiotowania ich działalności.

Jedną z gwarancji wolności słowa i swobody wypowiedzi jest przejrzyste i transparentne finansowanie, oparte na zaufaniu pomiędzy nadawcą i odbiorcą.

Postulowana przez nas formuła pozwoli  na zbudowanie takiego mechanizmu, który będzie pod kontrolą społeczną i pozwoli na nieskrępowane funkcjonowanie obiegu informacji.

Wartość, jaką w sobie niesie możliwość podejmowania indywidualnych decyzji związanych z finansowaniem różnych inicjatyw jest przykładem na działanie społeczeństwa obywatelskiego.

Jest także dowodem na dojrzałość klasy politycznej, która wspiera i promuje postawę zaangażowania i akceptuje udział Narodu w sprawowaniu władzy.

Liczymy, że nasza petycja przyczyni się do odrodzenia aktywności Polaków i będzie jednym z elementów, który nas zjednoczy przy realizacji celu, jakim jest budowa silnych i niezależnych mediów w Polsce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RADA MEDIÓW NARODOWYCH                                                                         

Szanowny Pan: Krzysztof Czabański / Przewodniczący  

 

My niżej podpisani zwracamy się do członków Rady Mediów Narodowych z petycją o uwzględnienie w swoich pracach nad nowymi zasadami finansowania mediów  poniżsych postulatów:  

1.      Upodmiotowienie i objęcie finansowaniem mediów niezależnych, które realizują misje upowszechniania wolnej i nieskrępowanej informacji za pośrednictwem nowych technologii jak i w formie tradycyjnej.  

2.      Wprowadzenie mechanizmu, który umożliwi każdemu płatnikowi abonamentu przekazania kwoty w wysokości 1 zł  (miesięcznie) na rzecz mediów niezależnych, zwanego: Finansowaniem Obywatelskim.  

3.      Pod nazwą „media niezależne” rozumiemy podmioty, które w swojej działalności nie korzystają z żadnych dotacji publicznych, samorządowych oraz nie utrzymują się z aktywnego pozyskiwania reklam czy prowadzenia innych działalności komercyjnych na rzecz wykonywanej działalności medialnej.  

4.      Pod nazwą „media” rozumiemy działanie w formie prowadzenia: telewizji, blogu, wydawnictwa, portalu,    strony internetowej, czasopisma, gazety i innych form rozpowszechniania nieskrępowanej informacji.  

5.      Kwota 1 zł może być rozdysponowana wg uznania płatnika na podstawie następujących zasad:  

a.      1 złoty na rzecz jednego podmiotu uprawnionego do dofinansowania

b.      2 x 50 groszy na rzecz dwóch podmiotów uprawnionych do otrzymania dofinansowania

c.       1x 50 groszy + 2x 25 groszy na rzecz trzech podmiotów uprawnionych do otrzymania dofinansowanie  

6.      Podmiot objęty Finansowaniem Obywatelskim podlega obostrzeniom wynikających z założeń tego projektu:  

a.      Podmiot objęty finansowaniem nie może przeznaczyć więcej niż 20% otrzymanej kwoty na cele związane z wynagrodzeniami pracowniczymi czy też umowami cywilno-prawnymi w tym zakresie,

b.      Każdy podmiot objęty finansowanie zobowiązany jest do opublikowania sprawozdania rocznego  z wydatkowania otrzymanej dotacji w sposób jawny, publiczny i transparentny.    

Z wyrazami szacunku:

Stowarzyszenie Zgoda Narodowa

Podpisz petycję


LUB

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na naszej stronie. Jednak należy zaznaczyć, że autor petycji zobaczy wszystkie informacje, które udostępnisz w tym formularzu.

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Facebook