Lekarze z zagranicy - uzupełnienie braków kadrowych w polskich szpitalach w czasach epidemii.

Purple_Health_Delivery_Business_Social_Feed_Ad_(2).png

 

                                                   PETYCJA   

O NATYCHMIASTOWE WDROŻENIE PROCEDUR NADZWYCZAJNYCH W RAMACH UZUPEŁNIANIA BRAKÓW KADROWYCH W MEDYCYNIE LEKARZAMI Z ZAGRANICY W CZASIE STANU EPIDEMII   

Skierowany do: Minister Zdrowia, Prezes Izby Lekarskiej, Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, Minister Spraw Zagranicznych, Wojewodowie, Dyrektorzy Urzędów Pracy.     

W trosce o ratowanie zdrowia społeczeństwa w okresie stanu pandemii, apelujemy o wykorzystanie możliwości uzupełnienia braków personelu medycznego lekarzami z zagranicy, obecnymi w Polsce, którzy nostryfikowali dyplom lekarza i oczekują na możliwość pracy w swoim zawodzie. Długi czas oczekiwania jest wynikiem nie dostosowanych procedur postępowania w procesie uzyskiwania praw wykonywania zawodu lekarza.                                                                                               

Petycja dotyczy pilnego dokonania zmian starych, mało wydajnych procedur, ciągle stosowanych przez jednostki medyczne różnego szczebla i jednostki nie medyczne, ściśle związane z pełnym procesem przyjazdu lekarza z zagranicy.   

Procedury niżej proponowane nie zmieniają wymagań co do kryteriów testowania wiedzy i umiejętności lekarza z zagranicy, nie wymagają dodatkowych nakładów finansowych. Służą do szybkiego zasilenia szpitali w kadrę medyczną na odpowiednim miejscu w procesie leczenia pacjentów w zależności od tego czy mamy do czynienia z lekarzem stażystą czy lekarzem rozpoczynającym specjalizację. 

Procedury do wdrożenia (tylko w stosunku do lekarzy po nostryfikacji dyplomu):          1.     Naczelna Izba Lekarska                                                                        Powołanie dodatkowych komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów z medycznego języka polskiego. Przeprowadzanie egzaminów codziennie.                                                                                                               Na dzień dzisiejszy ten element opóźnia cały proces pomiędzy nostryfikacją a stażem o średnio 6 miesięcy.   

 2.       Ministerstwo Zdrowia i Izba Lekarska                                                        Lekarz z uznanym dyplomem i zdanym egzaminem z medycznego języka polskiego składa wymagany pakiet dokumentów bezpośrednio do szpitala, który ma dla niego miejsce stażowe. Władze szpitala dokonują ich weryfikacji i przyjęcia na staż, po czym powiadamiają o tym fakcie Izbę Lekarską, a ta Ministra Zdrowia.                                                                                                  Do tej pory proces zajmuje około 2 miesięcy. Ostatnie zmiany w Ustawie o zawodzie lekarza, daje możliwość rozpoczynania stażu od początku każdego miesiąca. Jednak Lekarz najpierw musi wysłać prośbę o zgodę do ministra zdrowia, na którą czeka się miesiąc. Do wniosku o prośbę musi być załączony ściśle określony pakiet dokumentów, który jest weryfikowany pod względem formalnym. Po otrzymaniu zgody ministra, lekarz składa taki sam pakiet dokumentów do Izby Lekarskiej o przyznanie stażu – Izba Lekarska ponownie weryfikuje ten sam pakiet dokumentów i rozpatruje wniosek – komisja rozpatrująca obraduje  raz na miesiąc.  Minęły dwa miesiące i lekarz dostał skierowanie od Izby Lekarskiej na staż i idzie do szpitala, gdzie trzeci raz !!!  składa ten sam komplet dokumentów, który po raz trzeci jest weryfikowany.       

3.       Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie,                                                        Lekarz po stażu, z otrzymanym prawem wykonywania zawodu, zgłasza się bezpośrednio do szpitala, który posiada akredytację na przeprowadzanie specjalizacji i zapewnia mu miejsce  pozarezydenckie. Szpital weryfikuje pakiet wymaganych przez Ustawę dokumentów i po przyjęciu lekarza informuje o tym fakcie właściwego wojewodę. Sprawniejsze i szybsze przydzielanie miejsc na specjalizacje rezydenckie i pozarezydenckie. 

4.       Wojewodowie, Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy                            Wnioski o wojewódzkie zezwolenie na pracę i oświadczenie o pracę uznać za „sytuację nadzwyczajną”. Przyjmować je bez kolejki i rozpatrywać w trybie pilnym.                                                                                                                      Na dzień dzisiejszy minimalny okres oczekiwania na wojewódzkie zezwolenie na pracę to 1,5 miesiąca, na oświadczenie 2 tygodnie. Zwróćmy uwagę, że ilość wniosków dotyczących personelu medycznego stanowi może 1 promil wszystkich składanych wniosków. Przy takiej ilości załatwienie ich w trybie pilnym nie ma szans spowodować trudności w codziennej działalności urzędu. 

5.       Minister Spraw Zagranicznych                                                            Umożliwić składanie wniosków do polskich konsulatów, o wizę w trybie pilnym (poza kolejką) dla lekarzy obcokrajowców, przyjeżdżających do Polski w celu wykonywania zawodu lekarza. Uznać wniosek o wizę dla lekarza jako „sytuacja nadzwyczajna”                                                                                                         Na dzień dzisiejszy, są długie (miesiąc i dłużej) kolejki do złożenia wniosków o wizę w krajach Europy Wschodniej, skąd przyjeżdża 99% ze wszystkich zagranicznych lekarzy do pracy w Polsce. W Białorusi, od tygodnia, konsulaty przyjmują wnioski tylko w nadzwyczajnych przypadkach. 

6.       Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia                                    Umożliwić wjazd do Polski zagranicznemu personelowi medycznemu pracującemu w Polsce na takich samych zasadach jak młodzież ucząca się, bez kwarantanny.   

                                                                                                                               Z poważaniem

Wojciech Staniszewski                                                                                            Szef Projektu Transgraniczna Integracja w Medycynie www.timmedicalstaff.com

 


Wojciech Staniszewski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Wojciech Staniszewski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook