List otwarty środowiska akademickiego w sprawie projektu „Stop Pedofilii”

My, niżej podpisani – pracownice i pracownicy, doktoranci i doktorantki, studenci i studentki polskich uczelni i ośrodków naukowych – chcielibyśmy wyrazić głębokie zaniepokojenie projektem „Stop Pedofilii” i zaapelować o jego odrzucenie przez Sejm RP.

Wbrew temu, co sugeruje tytuł projektu, jego realizacja nie doprowadzi do zwalczenia problemu wykorzystywania seksualnego dzieci. Autorzy projektu, wymieniając rzekome zagrożenia płynące z edukacji seksualnej, powołują się na “poczucie wstydu” jako „naturalną ochronę przed wykorzystywaniem seksualnym”. Jest to jednak teza  pozbawiona dowodów empirycznych.  Wręcz przeciwnie - badania naukowe (np metaanaliza Kerryan Walsh i in., 2018), wskazują, że edukacja seksualna pomaga dzieciom rozwinąć umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia wykorzystaniem seksualnym. W interesie dzieci leży więc, by miały one dostęp do opartej na dowodach empirycznych i dopasowanej do ich wieku edukacji seksualnej.

Środowiska polityczne przychylne nowelizacji ustawy tłumaczą w mediach, że w ustawie nie ma sformułowania “edukacja seksualna”, próbując tym samym udowodnić, że ustawa nie uderza w edukację seksualną. Jednak w uzasadnieniu projektu  jest już mowa o rzekomych zagrożeniach, wynikających z edukacji seksualnej. Terminy „propagowanie” i „pochwalanie”, użyte w projekcie ustawy, mogą prowadzić do kryminalizacji edukacji seksualnej, na co wskazuje ekspertyza Sądu Najwyższego. Sami autorzy projektu twierdzą, że „tematyka o charakterze deprawacji seksualnej” pojawia się m.in. na zajęciach dotyczących profilaktyki ciąż wśród nieletnich i chorób przenoszonych drogą płciową, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu oraz przeciwdziałania przemocy. Obawy, że nowa ustawa będzie utrudniać edukację seksualną, są zatem w pełni uzasadnione.

Tezy zawarte w uzasadnieniu projektu nie mają potwierdzenia w rzetelnych badaniach naukowych. Uzasadnienie opiera się na pojedynczych przypadkach, np. na podstawie sprawy Petera Truonga i Marka Newtona autorzy projektu sugerują istnienie powiązania między homoseksualnością a pedofilią, co stanowi klasyczny przykład błędu dicto simpliciter – nie istnieją bowiem naukowe dowody na takie powiązanie. Autorzy projektu, opierając się na błędnej interpretacji standardów WHO, sugerują, że postulują one uczenie małych dzieci masturbacji. Tymczasem badania z zakresu psychologii rozwoju człowieka (np. Gagnon, 1985) pokazują, że masturbacja u dzieci pojawia się samoistnie i jest zjawiskiem normalnym. Ponadto w uzasadnieniu projektu pojawia się stwierdzenie, że środowiska odpowiedzialne za edukację seksualną “rozbudzają dzieci seksualnie”. Warto jednak mieć na uwadze raport  Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa (2018) - spośród 25 uwzględnionych w nim krajów najniższy odsetek inicjacji seksualnej wśród 15-latków odnotowano w Holandii i Szwajcarii, w których prowadzona jest edukacja seksualna zgodna z modelem całościowym. Co więcej, również odsetek ciąż wśród nastoletnich dziewcząt w tych krajach jest bardzo niski. Wdrażane tam działania z zakresu edukacji seksualnej mogą być zatem uznane za przykład dobrych praktyk. 

Sami autorzy projektu powołują się na badanie, z którego wynika, że młodzież ma szeroki dostęp do pornografii. Tym bardziej warto więc dążyć do tego, aby młodzież czerpała informacje o seksualności od kompetentnych osób, nie zaś z pornografii.

Autorzy projektu krytykują także wskazówkę WHO, która mówi, że należy zaznajamiać dzieci i młodzież z różnymi orientacjami seksualnymi. Tymczasem raport “Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce” za lata 2015-16 wskazuje, że niemal 70% przebadanych osób LGBTA doświadczyło przemocy motywowanej uprzedzeniami co najmniej raz w czasie 2 lat poprzedzających badanie. Warto więc oswajać społeczeństwo z faktem, że ludzie różnią się między sobą pod względem orientacji seksualnej i tożsamości płciowej oraz - że nikt nie może być z tego powodu dyskryminowany. Współczesny stan wiedzy wskazuje bowiem, że dla rozwoju orientacji seksualnej mają znaczenie czynniki biologiczne, o czym świadczą np wyniki badań Sandersa (2017) i Bogaerta (2017). Nie można zatem stać się osobą homoseksualną wskutek edukacji seksualnej. Autorzy projektu powołują się też na statystyki dotyczące zakażeń HIV wśród osób LGBT, sugerując, że nowe zakażenia HIV to efekt “zaznajamiania” ludzi z homoseksualnością. Zgadzamy się z autorami projektu, że nowe zakażenia HIV stanowią istotny problem społeczny. Tym bardziej jednak warto mieć jednak na uwadze, że badania (np. badanie Demissie et al. (2018)) wskazują, iż młodzież, która otrzymała edukację na temat chorób przenoszonych droga płciową, częściej zabezpieczała się przed nimi.

Doceniamy, że autorzy projektu zwracają uwagę na fakt, że zajęcia z edukacji seksualnej odbywają się poza przewidywaną podstawą programową. W związku z tym postulujemy, aby włączyć treści z zakresu edukacji seksualnej zalecane przez WHO do podstawy programowej w polskim systemie edukacji tak, aby zagwarantować ujednolicenie programu edukacji seksualnej w Polsce i jej odpowiednią jakość.

Dlatego apelujemy, aby Sejm RP zaprzestał kontynuowania pracy nad projektem “Stop Pedofilii”, a zamiast tego postarał się o zapewnienie polskim dzieciom i młodzieży edukacji seksualnej na odpowiednim poziomie, opartej na wiedzy naukowej, a nie na stereotypach i uprzedzeniach.

prof. dr hab. Barbara Bokus, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

prof. dr hab. Jan Czesław Czabała, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Instytut Psychologii

prof. dr hab. Ewa Czerniawska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

prof. dr hab. Dariusz Jemielniak, Akademia Leona Koźmińskiego

prof. dr hab. Mirosław Kofta, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

prof. dr hab. Maria Lewicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Emilia Łojek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

prof. dr hab. Dominika Maison, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

prof. dr hab. Tadeusz Mazurczak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

prof. dr hab. Ewa Pisula, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

prof. dr hab. Henryk Szlajfer, Uniwersytet Warszawski i ISP PAN

prof. dr hab. Anna Szuster, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

prof. dr hab. Bogdan Zawadzki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

prof. dr hab. Marek Żukowski, ICTQT, Uniwersytet Gdański

dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński 

dr hab. Maciej Haman, prof. UW,  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. n.med., Katarzyna Prot-Klinger, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

dr hab. Maryla Malewicz-Sawicka, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 

dr hab., spec. psychologii klinicznej, Agnieszka Maryniak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr hab. Michał Parzuchowski, prof. SWPS, Uniwersytet SWPS

dr hab. Romuald Polczyk, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński 

dr hab. Jerzy Szmagalski, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 

dr hab. Konrad Talmont-Kamiński, prof.UwB, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW,  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr hab. Barbara Tryjarska, prof. UW (emerytowany),  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 

dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr hab. Tomasz Besta, Uniwersytet Gdański

dr hab. Marta Białecka-Pikul, Uniwersytet Jagielloński 

dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 

dr hab. Małgorzata Dragan, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr hab. Małgorzata Gambin, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 

dr hab. Paweł Goldstein, Uniwersytet Warszawski 

dr hab. Ewa Haman, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 

dr hab. Paweł Holas, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 

dr hab. Kamil Imbir, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr hab. Irena Jelonkiewicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 

dr hab. n. med. Łukasz Małek, prof. AWF, AWF w Warszawie, Instytut Kardiologii 

dr hab. Grażyna Katra, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr hab. Grażyna Kmita, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 

dr hab. Jerzy Osiński, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 

dr hab. Katarzyna Prochwicz, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Joanna Radoszewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr hab. Jarosław Rola, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 

dr hab. Andrzej Rynkiewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr hab. Magdalena Śmieja, Uniwersytet Jagielloński 

dr hab. Małgorzata Święcicka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr hab. Przemysław Tomalski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 

dr hab. Piotr Tomaszewski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr hab. Maciej Trojan, psycholog, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

dr hab. Danuta Uryga, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

dr hab. Grażyna Wąsowicz, Uniwersytet Warszawski 

dr hab. Monika Wróbel, Uniwersytet Łódzki 

dr hab. Anna Zajenkowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

dr Anna Anzulewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr Natalia Banasik-Jemielniak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 

dr Julia Barlińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr inż. Katarzyna Basałaj, Instytut Parazytologii PAN

dr Olga Białobrzeska, Uniwersytet SWPS 

dr Beata Bielska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Zuzanna Bogumił, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 

dr Jędrzej Bojanowski, Instytut Geodezji i Kartografii

dr Magdalena Budziszewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 

dr Helena Chmielewska-Szlajfer, Akademia Leona Koźmińskiego

dr Izabela Chojnicka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr Marzena Cypryańska-Nezlek, Uniwersytet SWPS

dr Dorota Danielewicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

dr Marek Drogosz, Uniwersytet SWPS

dr Krzysztof Fronczyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr Aleksandra Gajda, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

dr Paulina Górska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 

dr Katarzyna Grunt-Mejer, Uniwersytet SWPS

dr Hanna Hamer, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

dr Katarzyna Hamer, Instytut Psychologii PAN

dr Karolina Hansen, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 

dr Anna Hawrot, Leibniz Institute for Educational Trajectories

dr Leopold Hess, Uniwersytet Warszawski

dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Dorota Jasielska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

dr n.med., Joanna Jassem-Bobowicz, Gdański Uniwersytet Medyczny

dr Piotr Karniej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

dr Dorota Karwowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr Dorota Kobylińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr Karolina Konopka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 

dr Magdalena Kosno, Uniwersytet Jagielloński

dr Justyna Kotowicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr Grzegorz Krajewski, Uniwersytet Warszawski

dr Karolina Krzyżanowska, Universiteit van Amsterdam 

dr Sergo Kuruliszwili, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

dr Katarzyna Kuś, Uniwersytet Warszawski 

dr Katarzyna Łukaszewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

dr Renata Maksymiuk, Uniwersytet Jagielloński

dr Ewa Malinowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr Karolina Małek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr Anna Mikler-Chwastek, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

dr Marta Mikołajczyk, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

dr Alicja Niedźwiecka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr Karolina Nowak Stańczyk, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

dr Tomasz Oleksy, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr inż. Jolanta Pielaszkiewicz, Linköping University 

dr Magdalena Pilska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr Agnieszka Pluta, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 

dr Mateusz Płatos, Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Mary i Max"

dr Sławomir Postek, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

dr Monika Prusik, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 

dr Beata Rola, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

dr Katarzyna Serafińska, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii  

dr Ewelina Smoktunowicz, Uniwersytet SWPS

dr Marta Sobańska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr Wiktor Soral, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr Bartłomiej Stańczykiewicz, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

dr Anna Stefaniak, Uniwersytet Warszawski, Carleton University

dr Renata Stoczkowska, Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

dr Anna Studzińska, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna

dr Rafał Styła, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr Karolina Sztandar-Sztanderska, Instytut Socjologii UW 

dr Jakub Szymanik, Universiteit van Amsterdam 

dr Zuzanna Toeplitz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr Sabina Toruńczyk-Ruiz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 

dr Agata Trzcińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 

dr Maja Wenderlich, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

dr Anna Więcek-Durańska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 

dr Mikołaj Winiewski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 

dr Ewa Wiśniewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

dr Ewa Witkowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 

dr Jerzy Wojciechowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr Agnieszka Wojnarowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr Jadwiga Wrońska, Uniwersytet Jagielloński

dr Tomasz Wydro, Université de Lorraine, Francja

dr Agnieszka Zamarian, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

dr Irena Zinserling, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr Julian Zubek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

lek. Filip Stramecki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

mgr Dominika Adamczyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Maria Babińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Maciej Bieńkowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Marta Bodecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

mgr inż. Georgis Bogdanis, Politechnika Gdańska

mgr Dominika Bulska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Maria Cywińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Tomasz Dobrzyński, Uniwersytet Warszawski

mgr Aleksandra Dopierała, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Monika Folkierska-Żukowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Natalia Greniewska, Uniwersytet Warszawski

mgr Anna Grochola, Uniwersytet Warszawski

mgr Agata Groyecka, Uniwersytet Wrocławski

mgr Michał Górski, Uniwersytet Warszawski

mgr Joanna Gutral, Uniwersytet SWPS

mgr Marianna Hall, Warszawski Uniwersytet Medyczny

mgr Małgorzata Hanć, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Martyna Jackiewicz, Uniwersytet Jagielloński

mgr Katarzyna Jamróz-Dolińska, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii

mgr Jan Jędrzejczyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Anna Jurasińska, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii

mgr Joanna Jurek, Politechnika Warszawska

mgr Michał Kaluga, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Piotr Kałowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Aleksandra Karwowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

mgr Krzysztof Kasparek, Uniwersytet Jagielloński

mgr Katarzyna Kiełb, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr inż. Paweł Kośnik, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Małgorzata Kowalska, psychoterapeuta, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Piotr Krzysztofiak, Uniwersytet SWPS

mgr Katarzyna Lipowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Agnieszka Ewa Łyś, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Oliwia Maciantowicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Anna Malinowska-Korczak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Agata Mężyk, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

mgr inż. Grzegorz Olczyk, Politechnika Warszawska

mgr Iwona Omelańczuk, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

mgr Aleksandra Pacura, Uniwersytet Łódzki

mgr Daniel Pankowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Ewa Piech, MSCDN Wydział w Warszawie

mgr Alicja Radkowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Magdalena Radwan-Rohrenschef, Dyrektor ds. Rozwoju, Szkoła Edukacji PAFW i UW

mgr Ewa Ratajczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr Grażyna Redlisiak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

mgr Anna Rędzio, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Filip Rola, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

mgr Anna Schudy, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Marta Siepsiak, psycholog pracujący z dziećmi, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Emilia Sługocka, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

mgr inż. Marta Sokulska, Politechnika Wrocławska

mgr Katarzyna Szczepkowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

mgr Magdalena Szpojankowska-Puchalska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

mgr Marlena Wilczak, Uniwersytet Warszawski, Sorbonne Université

mgr Michał Wiśniewski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

mgr Justyna Wiśniowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Marta Witkowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Joanna Witowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Katarzyna Wojtkowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Maria Woźniak, Uniwersytet Warszawski

mgr Kinga Wytrychiewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

mgr Anfisa Yakovina, Uniwersytet Warszawski

mgr Urszula Ziętalewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

lic. Jakub Gronczewski, Uniwersytet Warszawski

lic. Joanna Szcześniak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Łukasz Gargula, Uniwersytet Wrocławski

Michał Pieniak, Uniwersytet Wrocławski

Renata Suchomska, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna

Irmina Waliduda, Uniwersytet Wrocławski

Karolina Woch, Uniwersytet Wrocławski

Aleksandra Wygnaniec, Uniwersytet Wrocławski

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Agnieszka do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook