Otwarty list protestacyjny w sprawie referendum o losie Górek Czechowskich w Lublinie

Prezydent Miasta Lublin, Rada Miasta, Mieszkańcy


Jako Mieszkańcy i Mieszkanki Lublina, dumni z naszych demokratycznych swobód i naszego Miasta, zgodnie z przysługującymi nam obywatelskimi prawami i obowiązkami dla których podstawą jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, niniejszym chcemy wyrazić nasz sprzeciw wobec organizacji referendum dotyczącego przyszłości Górek Czechowskich.

Uważamy, że jeśli do tego referendum dojdzie, a tym bardziej jeśli jego wynik będzie pozytywny lub tak zostanie zinterpretowany, Lublin zyska opinię miasta, w którym naruszono zasady demokracji i ładu ustrojowego wypracowanego po 1989 roku. Wówczas, udziałem milionów stało się to, co dotychczas wydawało się nieosiągalne – demokracja, prawa człowieka, wolne wybory. Przez ostatnich trzydzieści lat przyzwyczailiśmy się do myśli o powszechności i oczywistości tych zasad. Trzy dekady po transformacji ustrojowej mamy co do tego wątpliwości.

Medialne wypowiedzi Właściciela Górek, iż będzie „zachęcał do głosowania na tak” w referendum jest przecież wielkim eufemizmem. Będzie on po prostu - i już to robi - reklamował swój produkt. W ten sposób referendum o losie Górek Czechowskich, którego koszt szacowany jest na 350-500 tys. (z pieniędzy podatników), stanie się kampanią reklamową zmonopolizowaną przez jeden komercyjny podmiot.

Kto w stopniu porównywalnym do możliwości Dewelopera będzie „zachęcał do głosowania na nie”? Kto wyjaśni 350 000 Mieszkańców i Mieszkanek Lublina, jakie korzyści przyniesie im zachowanie Górek Czechowskich w maksymalnym stopniu jako publicznego terenu zieleni? Kto przedstawi alternatywne scenariusze? Kto nagłośni planistyczną historię tego terenu i przypomni, dlaczego Górki są chronione przed urbanizacją w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina z 2000 r. ? Kto sfinansuje w prasie całostronicowe cytaty ze Studium i wizualizacje ukazujące, jak realnie może wyglądać zabudowanie 30% Górek blokami? Kto wynajmie firmy PR-owe do popularyzacji tych treści w mediach społecznościowych?

„Co to za demokracja, skoro ubiegać się o wybór mogą tylko ludzie, którzy mają milion albo 10 mln dolarów?”, zapytał podczas jednego z wywiadów znany amerykański politolog Benjamin Barber. Parafrazując jego słowa, można zapytać: co to za demokracja, w której rola najbardziej aktywnego gracza w decydowaniu o lokalnym planie zagospodarowania przypada liczącemu na zysk prywatnemu inwestorowi?

Co to za demokracja, w której demokratyczne władze pomijają decyzje swoich obywateli, do respektowania których same się zobowiązały, organizując panel obywatelski? Panel obywatelski jest innowacyjną, naukową metodą podejmowania społecznie reprezentatywnych decyzji, stąd jego wysoki koszt ok. 200 tys. Zgodnie z zasadami tej metody 60 panelistów i panelistek reprezentujących społeczność Lublina wypracowało rekomendacje, które miały być zobowiązujące dla Miasta. Jedna z tych rekomendacji brzmi: „Pełna ochrona Górek Czechowskich przed zabudową”. Dlaczego teraz znowu na ten sam temat organizuje się referendum? Czy metoda panelu obywatelskiego okazała się zła? Czy mamy do czynienia z prawdziwą, rzeczywistą partycypacją społeczną, czy też z wykorzystywaniem jej narzędzi do realizacji prywatnych interesów?

Polskie samorządy stoją na straży dobra wspólnego „małych ojczyzn”, którego częścią jest ład przestrzenny i zrównoważony rozwój. Dlatego też prawo własności gruntów zostało zgodnie z Konstytucją ograniczone kilkoma ustawami. Bez tego ładu, wypracowywanego przez pokolenia polskich urbanistów przynajmniej przez 100 lat niepodległości, mielibyśmy przestrzenny bezład i chaos. Art. 1 ust. 3 Ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym mówi: „Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.”

Przypomnijmy, jak nasze własne, aktualnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta traktuje wspomniany w Ustawie interes publiczny. W punkcie „Ochrona szaty roślinnej” Studium mówi: „Głównym zagrożeniem dla szaty roślinnej są wszelkiego rodzaju procesy inwestycyjne. Tereny zieleni w mieście traktowane są przez różne grupy inwestorów jako potencjalne miejsca realizacji zabudowy. (...) Ochronę zieleni należy traktować w sposób rygorystyczny, ponieważ stanowi ona zasoby biologiczne miasta, wzbogaca krajobraz i współtworzy struktury przestrzenne.” W punktach „Podmioty realizujące” oraz „Warunki rozpoczęcia i sposób realizacji programu” Studium mówi: „(…) formy ochrony planistycznej ustanawiają jednostki samorządu terytorialnego. (…) Należy wyraźnie podkreślić, iż konsekwentny i ciągły proces ochrony walorów środowiska przyrodniczego jest jedynym skutecznym sposobem uzyskania zamierzonych efektów.”

Górki Czechowskie są w Studium jednym z kluczowych terenów zieleni dla całego Lublina. Czy od 2000 roku ich wartość zmalała? Czy mamy czystsze powietrze, więcej parków i łąk? Czy zatem znane jest ekonomiczne wyliczenie wartości Górek, jaką mają one dla społeczności lokalnej i interesu publicznego? Nie dyskutujemy tutaj o słuszności pytania referendalnego – choć z pewnością wymagałoby to osobnej debaty. Dyskutujemy o samym sposobie decydowania o losie jednego z najcenniejszych ekosystemów miasta; o tym, czy planowane referendum jest zgodne z przytoczonymi powyżej przepisami.

W 1978 roku w eseju Siła bezsilnych Vaclav Havel pisał: „Mówiąc o życiu w prawdzie, nie mam naturalnie na myśli wyłącznie wyrażania poglądów na przykład w formie jakiegoś protestu albo listu (...). Może to być cokolwiek, za pośrednictwem czego człowiek lub grupa ludzi buntuje się przeciw manipulowaniu sobą.” Po ponad czterdziestu latach słowa te nabierają szczególnego znaczenia. Szczególnego znaczenia nabiera również postawa miejskich Obywateli i Obywatelek: zaangażowania i aktywnego opowiedzenia się po stronie tego, co prawdziwe, rzetelne i uczciwe.


Inicjatorzy i autorzy listu:

 1. Agnieszka Ziętek, socjolożka i politolożka, adiunkt UMCS
 2. Jan Kamiński, architekt krajobrazu, nauczyciel akademicki
 3. Magdalena Nosek, przewodnik, pilot wycieczek
 4. Sławomir Pawłowski, inżynier, społecznik, reprezentant mieszkańców w Komitecie Rewitalizacji Miasta Lublin
 5. Szymon Pietrasiewicz, aktywista, animator kultury, Lubelski Ruch Miejski
 6. Krzysztof Gorczyca, aktywista miejski

List podpisali poza Petycjeonline.pl (198 osób):

 1. prof. Andrzej Leder, Polska Akademia Nauk
 2. prof. Kazimierz Stanisław Ożóg - lublinianin, prodziekan wydziału Historii Sztuki Uniwersytetu Opolskiego
 3. Jarosław Koziara - artysta
 4. Cecylia Malik - artystka, aktywistka, Modraszek Kolektyw
 5. dr inż. arch. Łukasz Pancewicz, urbanista, firma A2P2 Architecture & Planning, adiunkt Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.  
 6. dr hab. Andrzej Kapusta, wykładowca akademicki, UMCS
 7. dr hab. Paweł Leszkowicz, historyk sztuki, kurator wystaw
 8. dr hab. Tomasz Kitliński, filozof, filolog, aktywista
 9. dr hab. Piotr Szreniawski, nauczyciel akademicki, artysta
 10. dr hab. Joanna Wowrzeczka, artystka, aktywistka
 11. dr hab. Beata Dobrowolska, nauczyciel akademicki, mieszkanka Lublina
 12. dr hab. Halina Rarot, prof., Politechnika Lubelska
 13. dr hab Paweł Sikora, wykładowca akademicki, UMCS
 14. dr Przemysław Pluciński, wykładowca akademicki
 15. dr Adam Ostolski, Uniwersytet Warszawski
 16. dr Tomasz Opania, artysta
 17. dr Tomasz Kalbarczyk, aktywista
 18. dr Tomasz Rakowski, etnolog, kulturoznawca, Uniwersytet Warszawski
 19. dr Teresa Klimowicz, Stowarzyszenie „Studnia Pamięci", Instytut Kulturoznawstwa UMCS
 20. dr Rafał Czekaj, filozof, estetyk, adiunkt WFiS UMCS
 21. dr Paulina Zarębska-Denysiuk, aktywistka miejska
 22. dr Mikołaj Lewicki, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 23. dr Barbara Smoczyńska, trenerka i coach
 24. dr Tomasz Załuski, wykładowca akademicki, Uniwersytet Łódzki
 25. dr Marta Jaskulska, socjolożka, nauczycielka akademicka, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 26. dr Dominika Harasimiuk - wydział Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 27. Tomasz Buczek, biolog, ornitolog
 28. Piotr Celiński, prof. UMCS
 29. Klaudia Giordano - dr ochrony środowiska, przewodnik miejski, pilot wycieczek
 30. Sławomir Sierakowski, Krytyka Polityczna
 31. Michał Borucki, Krytyka Polityczna
 32. Mikołaj Syska, aktywista, członek zespołu Krytyki Politycznej
 33. Jakub Szafrański, fotograf i publicysta Krytyki Politycznej
 34. Kamila Kasprzak, aktywistka, animatorka kultury i koordynatorka Klubu Krytyki Politycznej w Gnieźnie
 35. Jan Ordyński, dziennikarz
 36. Jacek Zalewski, dziennikarz
 37. Katarzyna Prus, dziennikarka
 38. Alina Pospischil, dziennikarka
 39. Agata Diduszko-Zyglewska, dziennikarka, działaczka społeczna, warszawska radna
 40. Marek Rybołowicz, dziennikarz prasowy
 41. Lech Cwalina, współwłaściciel restauracji Hades-Szeroka
 42. Elżbieta Cwalina, współwłaścicielka restauracji Hades-Szeroka
 43. Józef Nowomiński, przewodniczący Rady Dzielnicy Tatary
 44. Krzysztof Wiśniewski, radny Rady Dzielnicy Czuby Południowe
 45. Maja Łukasik - Radna Rady dzielnicy Czechów Południowy
 46. Marcin Marciniak - Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Rowerowego LSFR, Klub Wysokogórski Lublin
 47. Justyna Kieruzalska - Uho.studio, graficzka, animatorka kultury głuchych
 48. Marcin Jan Mrowca - aktor teatru Gardzienice, animator kultury
 49. Alina Czyżewska, aktywistka, aktorka
 50. Sylwia Janasz, animatorka kultury, współautorka Kooperatywy Lubelskiej
 51. Marta Kurowska, aktywistka miejska
 52. Monika Stolat, menedżerka kultury
 53. Marcin Sudziński, animator kultury, pszczelarz, fotograf
 54. Anna Bakiera, pracownik NGO
 55. Łukasz Witt–Michałowski, reżyser
 56. Robert Zając, kolektyw kilku.com, projektant grafik
 57. Katarzyna Szczypior, architektka krajobrazu
 58. Rafał Lis, animator kultury
 59. Michał Fronk, architekt, architekt krajobrazu
 60. Paweł Adamiec, nauczyciel akademicki, Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, architekt krajobrazu, artysta wizualny
 61. Paweł Laufer, pisarz, dziennikarz, LRM
 62. Rafał Sadownik, kierownik pracowni ds. Kultury i Sztuki Ludycznej, Warsztaty Kultury w Lublinie
 63. Renata Kiełbińska, pedagog, kierownik domu kultury
 64. Bogusław Byrski, aktor Teatru im. H. Ch. Anderesena
 65. Iza Gawęcka, aktywistka, artystka, animatorka kultury
 66. Katarzyna Hołda, artystka
 67. Jan Kapela, pisarz, aktywista
 68. Przemysław Szymański, animator kultury
 69. Marek Nawratowicz, pracownik instytucji kultury
 70. Tymoteusz Wojna, animator kultury
 71. Dariusz Figura, animator kultury, trener
 72. Ewelina Kruszewska, projektantka, grafik
 73. Iwona Konecka, animatorka kultury
 74. Grzegorz Reske, kurator i producent sztuk performatywnych
 75. Ludomir Franczak, artysta, reżyser teatralny
 76. Marta Keil, kuratorka
 77. Anna Cieplak, animatorka kultury, pisarka
 78. Rafał Betlejewski, artysta
 79. Patryk Kuś, animator kultury
 80. Magdalena Długosz, aktywistka, kulturoznawczyni, asystentka na Wydziale Humanistycznym UMCS
 81. Marcin Skrzypek, laureat Medalu 700-lecia Miasta Lublin, członek Rady Programowej Polskiego Kongresu Obywatelskiego
 82. Jolanta Prochowicz, członkini Zarządu Stowarzyszenia Homo Faber, filozofka, doktorantka w Instytucie Filozofii UW
 83. Magdalena Linkowska, kuratorka
 84. Ewa Kipta, emerytowana architekt i urbanistka
 85. Aleksandra Korzeniowska, lekarz med.
 86. Ewa Kokoszycka, aktywistka
 87. Ignacy Breś, aktywista
 88. Beata Pyza, magister sztuki
 89. Apolonia Tatarczak, mieszkanka Lublina
 90. Piotr Szumlewicz, związkowiec
 91. Dariusz Osiński-Krawiec, dj, miłośnik przyrody
 92. Bart Staszewski, Marsz Równości w Lublinie
 93. Rafał Rutkowski, poeta
 94. Zbigniew Kowalczyk, inżynier środowiska
 95. Paweł Cegiełko, mieszkaniec osiedla Botanik
 96. Piotr Skrzypczak, Stowarzyszenie Homo Faber
 97. Marta Wysocka, historyk sztuki
 98. Jarosław Sachar, socjolog, kulturoznawca
 99. Sylwia Hejno
 100. Renata Bukowska, mieszkanka ul. Paganiniego
 101. Marta Tarnowska, socjolożka, aktywistka
 102. Klaudia Olender, aktywistka
 103. Paweł Hajncel, artysta
 104. Lalla Podobińska, Stowarzyszenie "Społeczeństwo FAIR"
 105. Anna Dryjańska, aktywistka kobieca
 106. Szymon Furmaniak, społecznik z dzielnicy Dziesiątej
 107. Pat Kulka-Kowalczyk, Instytut Studiów Zaawansowanych
 108. Katarzyna Zabratańska, prezeska Innej Fundacji, socjolożka, działaczka na rzecz różnorodności
 109. Urszula Janik, muzyk
 110. Piotr Sękowski, muzyk
 111. Grzegorz Sabeł, muzyk
 112. Anna Mazuś, dyspozytor lotniczy
 113. Ewa Szember-Czerwińska, mieszkanka
 114. Katarzyna Dudziak, pedagog, aktywistka miejska
 115. Jadwiga Dudziak, mieszkanka Lublina
 116. Zofia Trębaczewska-Smutek, przyrodnik, emerytowany pracownik Ogrodu Botanicznego UMCS
 117. Grażyna Goliszek, nauczycielka
 118. Bernardyna Król, emerytowana nauczycielka
 119. Maria Rzeszot, studentka politologii
 120. Aleksandra Król, studentka biologii UMCS
 121. Elżbieta Myśliwiecka, dyrektorka SP, nauczycielka
 122. Waldemar Kudlak, nauczyciel
 123. Danuta Kudłak, emerytka
 124. Agata Myśliwiecka, studentka socjologii Kul
 125. Magdalena Bartnik, mieszkanka Lublina
 126. Joanna Opalińska, muzyk
 127. Teresa Opalińska, emerytowana mieszkanka Czechowa
 128. Bogusław Opaliński, emerytowany mieszkaniec Czechowa
 129. Marcin Opaliński, inżynier budownictwa
 130. Krystyna Sakowska, muzyk
 131. Joanna Gałaś, nauczyciel
 132. Kazimierz Gałaś, nauczyciel
 133. Bożena Gałaś, nauczyciel
 134. Agnieszka Gałaś, instruktor tańca
 135. Romana Okońska, emerytowana księgowa
 136. Roman Okoński, emerytowany nauczyciel
 137. Olga Ewa Pawłowska, manager
 138. Artur Pawłowski, właściciel kwiaciarni
 139. Małgorzata Sobieszek, nauczyciel
 140. Krzysztof Sobieszek, operator kamery
 141. Marcin Wiliński, muzyk
 142. Bernadetta Janda, nauczyciel
 143. Adrian Janda, muzyk
 144. Krystyna Wilczyńska, muzyk
 145. Krzysztof Szczepański, muzyk
 146. Małgorzata Jargiełło-Baszak, lekarz
 147. Joanna Jakobs, muzyk
 148. Agnieszka Muras, działaczka społeczna
 149. Stanisława Fidor-Tatarczuk, architekt krajobrazu
 150. Katarzyna Michalik, animator, bibliotekarz
 151. Sebastian Michalik, sztygar elektryczny
 152. Jadwiga Janaszek, emeryt
 153. Anna Boguszewska-Czubara, nauczyciel akademicki, chemik
 154. Agata Karewicz, artysta plastyk
 155. Małgorzata Szymańska-Paździor, biolog
 156. Magdalena Kobylinska, nauczyciel
 157. Tomasz Gąsior, muzyk, ogrodnik
 158. Joanna Gąsior, pedagog, nauczyciel
 159. Urszula Gut, inspektor
 160. Marta Góźdź, artystka, scenografka
 161. Jacek Giszczak, muzyk
 162. Mirek Sokołowski, muzyk
 163. Piotr Strelnik, artysta malarz
 164. Marta Sobolewska, ekonomistka
 165. Janina Zabielska, socjolog, IS WNS KUL
 166. Katarzyna Tymicka, specjalista GIS
 167. Małgorzata Wołoszyn, kreślarz autocad
 168. Ilona Gruzla, nauczyciel
 169. Małgorzata Goławska, filolożka romańska, Kooperatywa Lubelska
 170. Paweł Grochocki, muzyk
 171. Ryszard Schaeffer, komandor AKŻ w Nowym Targu
 172. Zofia Polska, Stowarzyszenie Zimne Doły, radna dzielnicy Węglin Północny
 173. Seweryn Szczepanik - ekonomista, ojciec dwójki dzieci
 174. Nikola Łukasik - uczennica, stypendystka miasta Lublin, laureatka wielu olimpiad przedmiotowych
 175. Kuba Pałys - muzyk
 176. Marcelina Chomiak - mgr inż behawiorystyki zwierząt
 177. Jacek Orzeł - fotograf
 178. Andrzej Hermanowicz - chirurg
 179. Katarzyna Hermanowicz - nauczycielka, logopeda, mama
 180. Agnieszka Świetlicka - tłumaczka
 181. Jakub Kowalczuk - lublinianin, tata 2 dzieci
 182. Monika Kowalczyk - historyk sztuki, animator turystyki
 183. Bartek Kaproń - wychowywał się na górkach, obecnie pracownik naukowy Roztoczańskiego Parku Narodowego
 184. Katarzyna Kulbowska - lublinianka
 185. Rafał Piekutowski - przedsiębiorca
 186. Dawid Samuła - konsultant oświatowy
 187. Joanna Stefańska - przedsębiorca, terepeutka, mama
 188. Michał Misztal - przedsiebiorca, tata
 189. Anush Chilingaryan - restauratorka, mama
 190. Barbara Der-Staszewska - neurologopeda
 191. Kamil Malinowski - psycholog
 192. Tomasz Woźniak - rady miasta Iława
 193. Aleksandra Kornelia Maj - lekarz weterynarii
 194. Kajetan Wilkos - mieszkaniec Czechowa
 195. Michal Przeciechowski - przedsiębiorca
 196. Cezary Michalec - ogrodnik
 197. Łukasz Downar - archiwista
 198. Paweł Karwański - inżynier

Marianna Kocot-Zając    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Marianna Kocot-Zając będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...