Petycja mieszkańców dotycząca budowy drogi na ulicy Leśnej w Promnicach, wielkopolskie

Petycja mieszkańców dotycząca budowy drogi na ulicy Leśnej w Promnicach, wielkopolskie

Szanowny Panie Wójcie,

my, niżej podpisani mieszkańcy ul. Leśnej w Promnicach, płacący gminne podatki, na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870), zwracamy się z żądaniem przyspieszenia budowy drogi na ul. Leśnej w Promnicach wraz z odwodnieniem i chodnikami.

Droga jest w fatalnym stanie, szczególnie w na jej krańcach, gdzie kończą się płyty betonowe. Na całej jej długości występują głębokie dziury i koleiny. Przejazd tą drogą wymaga nadzwyczajnej ostrożności i nawet przy małej prędkości naraża pojazdy na uszkodzenia i szybsze zużycie elementów podwozia i nadwozia, za które płacimy z własnych kieszeni kwoty przekraczające jednorazowo 3000 złotych. Droga podczas opadów deszczu i wiosennej odwilży zamienia się w oczka wodne, co bardzo utrudnia poruszanie się nią zarówno samochodem, i przede wszystkim pieszo. Natomiast podczas suszy poruszanie się nią samochodami, nawet z minimalną prędkością, powoduje unoszenie się tumanów kurzu, który osiada na elewacjach, oknach, tarasach, meblach ogrodowych i szkodzi naszemu zdrowiu. Korzystanie z tej drogi, która nie posiada chodnika jest uciążliwe szczególnie dla małych dzieci i osób starszych, które najbardziej są narażone na różnego rodzaju urazy związane z wypaczoną nawierzchnią. Budowa tej drogi znacznie poprawi bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.

Mając na uwadze powyższe, wnosimy o niezwłoczne ujęcie w planie budżetu Gminy Czerwonak inwestycji infrastrukturalnej polegającej na budowie drogi asfaltowej ulicy Leśnej w Promnicach wcześniej niż w roku 2028. Postulujemy, by stało się to w ciągu dwóch najbliższych lat.

Zgodnie z Art.14 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie zadania gminnego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. Środki Funduszu Dróg Samorządowych przekazywane są m.in. na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych. Wsparcie jest przyznawane na podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa. Wniosek o dofinansowanie składa się do Wojewody Poznańskiego. Budowa drogi na ul. Leśnej spełnia kryteria oceny wniosków określone w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych i uwzględnia takie kwestie jak podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych, poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę dostępności terenów inwestycyjnych. Maksymalne dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. o jakie może ubiegać się gmina wynosi aż do 80% kosztów realizacji zadania, czyli wkład własny jaki gmina musi ponieść na budowę naszej drogi to zaledwie 20% kosztów realizacji zadania. Nieustanne wyrównywanie powstałych dziur na krańcach ulicy Leśnej generuje również koszty dla gminy. Ciągłe naprawianie tej drogi jest nieefektywne, a pieniądze jakie na to przeznacza Gmina Czerwonak można by wykorzystać na wkład własny.

W związku z faktem, iż jest możliwość dofinansowania w znacznym stopniu budowy naszej ulicy z Funduszu Dróg Samorządowych, wnosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji. Jednocześnie oświadczamy, iż jako osobę reprezentującą w sprawie niniejszej petycji ustanawiamy Pana Pawła Staszaka.

 

Z poważaniem niżej podpisani mieszkańcy ul. Leśnej.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Paweł Staszak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Numer telefonu nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...