PETYCJA O USTANOWIENIE REZERWATU PRZYRODY LASU POMIĘDZY ZAMKIEM BIERZGŁOWSKIM ŁUBIANKĄ I LESZCZEM

54520740_2082003845181561_7865207741822795776_n.jpg                                                   

                                                                 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

                                                                 w Bydgoszczy  

 

 

                                                      

                                                      PETYCJA         

 

            Zwracamy się z prośbą o ustanowienie rezerwatu przyrody na terenie lasu należącego do Leśnictwa Olek w gminie Łubianka powiat toruński, pomiędzy miejscowościami Zamek Bierzgłowski, Łubianka i Leszcz, na zboczach doliny rzeki Struga Papowska Mała wraz z przecinającymi je wąwozami - od mostu drogowego na Strudze Papowskiej Małej przy ul. Przedzamcze w Zamku Bierzgłowskim - do ogrodzenia bazy paliw na pograniczu miejscowości Zamek Bierzgłowski i Leszcz (na obszarze zaznaczonym w załączniku nr 1).

UZASADNIENIE:  Las, o którym mowa, należący do Leśnictwa Olek rośnie na terenie gminy Łubianka w powiecie toruńskim pomiędzy miejscowościami Zamek Bierzgłowski, Łubianka i Leszcz. Porasta naturalne zbocza doliny rzeki Struga Papowska Mała wraz z przecinającymi je wąwozami - od mostu drogowego na Strudze Papowskiej Małej przy ul. Przedzamcze w Zamku Bierzgłowskim - do ogrodzenia bazy paliw na pograniczu miejscowości Zamek Bierzgłowski i Leszcz. Jest to grąd w którym występują gatunki typowe dla tego zbiorowiska leśnego.       

   Jest to obszar przyrodniczo cenny. Zarówno jako zbiorowisko leśne jak i z uwagi na występowanie na tym terenie wielu gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną ścisłą i częściową - na czele z występującą bardzo licznie na całym tym obszarze lilią złotogłów Lilium margaton oraz występującym stanowiskowo jarzębem brekinią Sorbus torminalis.        

  Teren ten z uwagi na walory krajobrazowe posiada również duże znaczenie rekreacyjno-turystyczne, zarówno dla mieszkańców gminy Łubianka jak i powiatu toruńskiego. Las przecina szlak pieszy zielony biegnący wąwozem od miejscowości Zamek Bierzgłowski do miejscowości Leszcz, oraz droga gminna z miejscowości Łubianka. Na styku tych dróg w pobliżu mostku na Strudze znajduje się wiata wypoczynkowa dla turystów.        

  Z uwagi na naturalny charakter lasu teren ten posiada również potencjalne znaczenie edukacyjne.        

  Powyższy teren cieszy się (szczególnie w weekendy) dużym zainteresowaniem osób uprawiających turystykę indywidualną oraz sport. Odbywają się tu plenerowe sesje fotograficzne i spotkania rekonstrukcyjnych grup historycznych. Droga biegnąca wąwozem stanowi jedną z wizytówek gminy Łubianka - przebiegają tędy cykliczne zawody biegowe i rajdy rowerowe.          W chwili obecnej las ten jest objęty gospodarką leśną nastawioną na pozyskiwanie drewna, realizowaną przez Leśnictwo Olek należące do Nadleśnictwa Toruń. Z uwagi na powyżej przedstawione walory przyrodnicze, krajobrazowe, turystyczne, oraz edukacyjne, uważamy, że zasadna jest ochrona tego obszaru, wyłączenie go z powyżej wymienionej gospodarki leśnej i ustanowienie na tym terenie rezerwatu przyrody.       

   Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby  

    

Podpisano:       (PODPISY W  ZAŁĄCZNIKU)

 

 

Do wiadomości:

- Wójt Gminy Łubianka;

- Nadleśnictwo Toruń            

 

Załącznik 1 https://www.facebook.com/255099874538643/posts/2084886498226629/