Petycja w obronie domków fińskich w Świętochłowicach

Dawid Kostempski
Prezydent Miasta Świętochłowice

Bartosz Karcz
I Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice

Stanisław Korman
II Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice

PETYCJA W OBRONIE OSIEDLA DOMKÓW FIŃSKICH W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

    My, niżej podpisani mieszkańcy Świętochłowic, stanowczo sprzeciwiamy się decyzji władz miasta o wyburzeniu niewielkiego osiedla fińskich domków w dzielnicy Piaśniki. Chcemy, by obszar ten pozostał w formie, pozwalającej na zachowanie tożsamości kulturowej świętochłowiczan.

    Pięć domków fińskich, zlokalizowanych przy ul. Chorzowskiej, stanowi pozostałość wybudowanego w latach '30 ubiegłego wieku większego kompleksu murowano-drewnianej architektury. Domki te ocalono od wyburzeń, które na osiedlu tym rozpoczęły się w latach '80. Przez blisko sto lat domki fińskie wrosły w krajobraz Piaśnik. Zabudowa taka, rzadko występowała poza Górnym Śląskiem, dlatego też ta maleńka enklawa stanowi wyróżniający się element architektoniczny Świętochłowic.

    W infrastrukturę tą inwestowali najemcy, a nie właściciel, dlatego też obecnie zewnętrzny stan domków fińskich nie jest zadowalający. Lata zaniedbań i niegospodarnych działań doprowadziły do sytuacji, w której władze miasta zdecydowały o wyburzeniu pozostałości historycznego dziedzictwa Świętochłowic. Zamiast chronić to, co przypomina o czasach świetności miasta, zniszczony ma zostać mały zakątek, będący architektoniczną perełką.

    Gminy, na terenie których zlokalizowane są obiekty o podobnej, co domki fińskie wartości, starają się w miarę swych możliwości finansowych o uratowanie reliktów, wyróżniających je na tle innych miejscowości. Dlaczego więc Świętochłowice nie pójdą przykładem sąsiedniego Bytomia, gdzie z pozytywnym efektem zainwestowano w osiedle domków fińskich.

    Jako mieszkańcy wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw wobec działań negujących dorobek wielu pokoleń świętochłowiczan. Opowiadamy się za zachowaniem domków fińskich, niezależnie od roli, jaka zostanie przypisana temu obszarowi miasta. Żądamy, w interesie publicznym, aby władze Świętochłowic odstąpiły od planów wyburzenia pięciu domków fińskich.

    Domki fińskie nie muszą spełniać jedynie roli obiektów mieszkalnych. Jeśli ich obecni najemcy dobrowolnie zdecydują się na przesiedlenie z tych obiektów, należy zachować domki fińskie jako świadectwa poprzednich epok i nadać im nowe funkcje, które być może jeszcze bardziej podkreślą wartość tej zabudowy.

    Jednocześnie zwracamy uwagę, że miasto winno odpowiednio zadbać o mienie komunalne, szczególnie te, o wartości historycznej i architektonicznej. Gruntowna modernizacja fińskich domków z pewnością przywróci im dawny blask i pozwoli na zachowanie dla przyszłych pokoleń tego krajobrazowego skarbu. Enklawa domków fińskich w Piaśnikach zasługuje na ochronę jako element kulturowego dziedzictwa naszej małej ojczyzny.

Petycję przygotowali:22366470_1962246960690021_3203198632188514054_n.jpg zarząd i członkowie Stowarzyszenia Przyjazne Świętochłowice oraz współpracujący radni, działacze społeczni, lokalni dziennikarze.


Stowarzyszenie Przyjazne Świętochłowice    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję


LUB

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na naszej stronie. Jednak należy zaznaczyć, że autor petycji zobaczy wszystkie informacje, które udostępnisz w tym formularzu.

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Facebook