Petycja w sprawie podwyższenia wynagrodzenia oraz zmiany niektórych elementów organizacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

My pracownicy Agencji, chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec braku realizacji uzgodnień zawartych w porozumieniach kończących spory zbiorowe pomiędzy zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w ARiMR a Pracodawcą z dnia 07 marca 2016 r oraz 08 lutego 2019 roku (poza wyjątkiem ujednolicenia tabel płacowych i związanym z tym wzrostem funduszu wynagrodzeń).                                                                                                              

Zauważamy, że środki na wynagrodzenia pracowników ARiMR planowane w ustawie budżetowej na 2021 rok pozostają bez zmian, tj. na poziomie roku poprzedniego. Nie stwierdzamy dążenia Pracodawcy do wzrostu wynagrodzeń. Nie ma też dialogu ze związkami zawodowymi, który miał doprowadzić m.in. do zminimalizowania różnić płacowych na poszczególnych stanowiskach pracy.

Mimo upływu blisko 4 lat od zakończenia sporu zbiorowego w 2016 roku do tej pory nie ma wprowadzonej ścieżki awansu, która jest niezbędnym elementem dobrej polityki płacowej. Nie są również prowadzone pracę nad realizacją tego postulatu.

Nie jest również realizowane postanowienie z 7 marca 2016 roku dotyczące informacji o puli środków o nagrodach kwartalnych.

Związki zawodowe od lat bezskutecznie postulują również za zmianami w sprawie polityki antymobbingowej, przede wszystkim postulując rozszerzenie składu komisji ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Dlatego też mając na celu, między innymi zapewnienie pozytywnej motywacji w obliczu nowych wyzwań jakie niesie ze sobą PROW 2021-2027 wraz z systemem płatności bezpośrednich, przedstawiamy następujące postulaty:

1. Podwyżki w wysokości 1500 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników ARiMR. 

2. Wprowadzenie premii regulaminowej w wysokości 1500 zł brutto na kwartał, uzależnionej proporcjonalnie od frekwencji.

3.Wypłata nagród kwartalnych w roku 2021 zgodnie z obowiązującym w ARiMR regulaminem.

4. Wprowadzenie dodatku funkcyjnego dla pracowników, którzy w zakresie czynności mają dodatkowe zadania związane z: obsługą informatyczną, kancelarią, archiwum oraz opieką nad nowymi pracownikami lub przypisane zadania innego wydziału. Wysokość dodatku uzależniona byłaby od wielkości biura, w przedziale od 500 - 1000 zł brutto.

5. Wprowadzenie dodatku za pracę w terenie.

6. Zminimalizowanie różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy.

7. Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania zapisu o obowiązku informowania przez dyrektorów departamentów centrali i dyrektorów oddziałów regionalnych o wielkości środków przeznaczonych na nagrody w danym kwartale oraz o średniej stawce na pracownika.

8. Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania ścieżki awansu zawodowego.

9. Wprowadzenie katalogu działalności, na wykonywanie której jest wymagana zgoda na dodatkowe zatrudnienie.

10. Wprowadzenie zmian w Zarządzeniu w sprawie polityki antymobbingowej polegających na rozszerzeniu składu komisji mobbingowych o reprezentantów związków zawodowych, osobę wskazaną przez poszkodowanego oraz psychologa. Zgodnie z propozycją naszego związku z 28.05.2020 r.

11. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy.


NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR; Robert Gibała    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR; Robert Gibała będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...