Petycja w sprawie przyśpieszenia prac nad zmianą MPZP dla działek przy ul. Dobrej w Pruszkowie

Szanowni Państwo Radni Rady Miasta Pruszkowa!

Szanowny Pan Prezydent Miasta Pruszkowa!

Rada Miasta Pruszkowa na XXIX Sesji w dn. 29.10.2020r. jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa. Ideą zmiany istniejącego Planu jest zachowanie w niezmienionej formie terenu, który w tej chwili wykorzystywany jest przez mieszkańców do celów rekreacyjnych.

28.12.2020r. minął termin na składanie wniosków do w/w Planu. Tym samym nie ma już przeszkód, aby Plan wraz z ewentualnymi wnioskami trafił pod obrady najbliższej sesji Rady Miasta.

Sprawa jest pilna – właściciel nieruchomości ogrodził teren i w każdej chwili może wystąpić do Starosty Pruszkowskiego z wnioskiem o pozwolenie na budowę (na dzień 9.02.2021r. takiego wniosku nie ma).

W związku z powyższym mieszkańcy Pruszkowa apelują o bezzwłoczne procedowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek położonych przy ul. Dobrej w Pruszkowie, tak by zachować ich dotychczasowy charakter.  

Dokumenty MPZP: https://bip.pruszkow.pl/index.php?id=837&a=3301&n_id=5580 

Dobra_wizual.pngPetycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji składa Stowarzyszenia Za Pruszków!


Stowarzyszenie Za Pruszków!    Skontaktuj się z autorem petycji