Petycja w sprawie planu likwidacji Ośrodka dla dzieci niesłyszących w Olsztynie

 

                                                                                              Olsztyn, dn.06.01.2022 PETYCJA 

W SPRAWIE PLANU LIKWIDACJI OŚRODKA DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W OLSZTYNIE     

Szanowny Pan Piotr Grzymowicz Prezydent Miasta Olsztyn

Szanowny Pan Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty

Rada Miasta Olsztyna

  My, rodzice i członkowie rodzin dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących w Olsztynie, a także mieszkańcy Olsztyna, którym los dzieci niepełnosprawnych nie jest obojętny, jesteśmy zmuszeni wyrazić swoje oburzenie oraz zdecydowany sprzeciw wobec działań olsztyńskiego magistratu, dążących do likwidacji ww. placówki. Decyzją radnych miasta Olsztyn, Ośrodek ten ma być zlikwidowany, na co rzecz jasna nie będzie naszego przyzwolenia i akceptacji. Plany radnych odnośnie zamiaru likwidacji placówki do której uczęszczają nasze dzieci, nie zostały nam przedstawione ani tym bardziej skonsultowane z odpowiednimi podmiotami, nie ma w związku z tym i nie będzie naszej akceptacji. Likwidacja Szkoły Podstawowej, Branżowej, Licealnej oraz Policealnej wraz z Przedszkolem nr 7 i internatem, jest pomysłem, którego nie można wprowadzać bez uprzedniej konsultacji  z rodzicami, rodzinami dzieci tam uczęszczających, wychowankami, a także specjalistami z dziedziny edukacji dzieci niesłyszących i niedosłyszących, czy Rzecznikiem Praw Dziecka. Szkoły ogólnodostępne nie są likwidowane lecz modernizowane lub wprowadza się zmiany w zarządzaniu. Niże czy wyże demograficzne nie są podstawą do podejmowania decyzji o likwidacji placówek Oświatowych. Niemniej trzeba wspomnieć że na przełomie lat 2018-2022 w Ośrodku Szkolno-wychowawczym przy ul. Grzegorzewskiej 6 w Olsztynie, liczba uczniów wzrosła o ponad 40%. Infrastruktura placówki SOSW przy ul. Grzegorzewskiej biorąc pod uwagę aspekty edukacyjne, terapeutyczne oraz logistyczne jest nie do przecenienia dla jej wychowanków, ich rodzin oraz kadry. Ten kompleks edukacyjno – terapeutyczny od wielu, wielu lat pomaga dzieciom z terenu Województwa, co jest tak naprawdę atutem bezcennym. Ośrodek ma potencjał do tego, by było to centrum edukacyjno -terapetyczne dla dzieci z problemami ze słuchem i opóżnionym rozwojem mowy, afazją, allalią, mutyzmem, itp.  W całym województwie warmińsko-mazurskim, dlaczego przedstawiciele mieszkańców, czyli Radni, tego nie dostrzegają. Placówka ma ogromne możliwości rozwoju, wymaga jedynie odpowiedniego zarządzania, którego dotychczas nie wyegzekwowano. Roszady organizacyjne, które naprędce zaplanowali radni, są nieekonomiczne i nielogiczne dla nas i naszych dzieci oraz nie do przyjęcia. Działania podjęte przez radców całkowicie przeczą zasadzie ,,nihil novi sine communi consensu’’. Konstytucja Rzeczypospolitej gwarantuje równe prawa, dla wszystkich niezależnie od statusu społecznego, pochodzenia, wieku etc. Pan Prezydent jako przedstawiciel szanowania Konstytucji  na pewno to rozumie. Niesłyszące dziecko ma takie same prawa do edukacji i rozwoju jak pozostałe dzieci. Ten Ośrodek stanowi Dom dla naszych pociech, miejsce integracji, edukacji i nawiązywania kontaktów rówieśniczych. Zwracamy szczególną Państwa uwagę na niezaprzeczalny fakt, iż nie wszystkie dzieci są w stanie nauczyć się polskiego języka fonicznego, wychowywane w rodzinach głuchych posiadają swój naturalny język, czyli migowy. Od decyzji Kuratorium Oświaty i Rady Miasta zależeć będzie los wielu dzieci, pozostawionych wraz z rodzinami tak naprawdę samymi sobie. Nikt z nami nie konsultował tych planowanych jawnie krzywdzących interes nasz i naszych dzieci działań, co więcej - tłumaczenie chęci zabrania budynku dzieciom z powodu rzekomego niewykorzystania ilości miejsc, jest tak abstrakcyjne, iż nietrudno się domyśleć, że w tym momencie dziecko stoi na ostatnim miejscu hierarchii systemowej, wraz z bezradnymi rodzicami, zepchnięte na margines i zależne od indywidualnej opinii radnych (subiektywnej i krzywdzącej oraz niesprawiedliwej).

W naszym Województwie jest znaczne zapotrzebowanie na placówkę tego typu, dostępność do kształcenia w języku migowym dla dzieci to powinien być standard nowoczesnego miasta europejskiego. My jako rodzice oraz mieszkańcy demokratycznego Państwa prawa, uważamy zepchnięcie na margines naszych dzieci za przejaw dyskryminacji.

Oczekujemy wstrzymania wydania opinii w sprawie planu likwidacji Ośrodka przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty do czasu rozpatrzenia niniejszej petycji. Oczekujemy realizacji konsultacji z psychologami dziecięcymi, specjalistami w dziedzinie edukacji Dzieci Upośledzonych oraz Niesłyszących, czyli tego, co radni miasta powinni zrobić na samym początku. Żądamy konsultacji z zainteresowanymi, podmiotami petycji. Oczekujemy, że będzie liczył się człowiek, a nie zysk. Przede wszystkim konsultacje, jasno sprecyzowane deklaracje, plan i pełna informacja, dialog, a nie monolog.                                                                                                     

   Z poważaniem                                                                                                                                                                   Niżej podpisani: 

 

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora petycji, Panią Annę Grzankowską w celu złożenia petycji adresatom. Nie wyrażam zgody na ujawnienie w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, moich danych osobowych  w zakresie imienia i nazwiska albo nazwy, miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej tego podmiotu składającego petycję.         


Anna Grzankowska, osoba prywatna    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Anna Grzankowska, osoba prywatna będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...