Ocalić Puszczę Bukową

17240456_1623023521057382_2539298711184573187_o.jpg 

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

My, niżej podpisani wyrażamy swój sprzeciw wobec prowadzonej przez Pana Urząd polityki osłabiania dotychczas obowiązujących norm ochrony przyrody na obszarze Puszczy Bukowej, co wyraża się między innymi akceptacją Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gryfino.

Niniejszym zwracamy się do Pana z żądaniem przywrócenia stanu zgodnego z Planem Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego i Planem Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 „Wzgórza Bukowe”.
Żądamy podjęcia działań mających na celu wymuszenie na Lasach Państwowych stosowania obowiązujących na tym obszarze zasad i literalnego wpisania ich do swoich dokumentów planistycznych. Lasy Państwowe powinny bezwzględnie wypełniać i stosować wszystkie plany szeroko uzgodnione w toku konsultacji społecznych, a następnie zatwierdzone aktami prawnymi wydanymi przez organy państwowe.

Nie zgadzamy się tak wysoki poziom pozyskania drewna w Puszczy Bukowej i wiążące się z tym niszczenie cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk zwierząt chronionych.
Nie zgadzamy się na stosowane w praktyce metody prowadzenia zabiegów gospodarczych niszczące naturalne procesy w lesie. Nie akceptujemy m.in. wycinania starodrzewów, drzew dziuplastych i innych biocenotycznych, usuwania wiatrołomów i wiatrowałów.

Nie zgadzamy się na zmasowane wycinki prowadzone jednocześnie na dużych obszarach, co skutkuje skumulowanym okaleczeniem przyrody i zniszczeniem krajobrazu puszczańskiego na dziesiątki lat. Żądamy realizacji zapisów planów ochronnych dotyczących utworzenia w Puszczy siatki rezerwatów. Żądamy należytej ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i roślin oraz ich siedlisk poprzez utrzymanie dotychczasowych zapisów Planu Zadań Ochronnych.

Podpisz petycję


LUB

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na naszej stronie. Jednak należy zaznaczyć, że autor petycji zobaczy wszystkie informacje, które udostępnisz w tym formularzu.

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Facebook