REFUNDACJA PASKÓW DO POMIARU INR dla dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych

ADRESACI PETYCJI:

Szanowny Pan

Premier Mateusz Morawiecki,

Minister Zdrowia Adam Niedzielski,

Prezes NFZ Filip Nowak

                                                                         

                                                                                  

 Petycja dotycząca refundacji pasków do pomiaru INR dla dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych. 

My, niżej podpisani pacjenci, rodziny, lekarze oraz przyjaciele małych pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych apelujemy o refundację pasków do pomiaru INR. Stosowanie leków przeciwzakrzepowych jest szeroko rozpowszechnione w kardiologii dziecięcej w odniesieniu nie tylko do pacjentów z krążeniem Fontanowskim i innymi wszczepami ( implantami) sercowo-naczyniowymi.

Do najczęściej stosowanych doustnych antykoagulantów należą warfaryna i acenokumarol, będące antagonistami witaminy K. Dawkowanie jest uzależnione od wskaźnika INR, co wymaga jego częstej kontroli i dostosowania dawki leku. Niejednokrotnie pacjent wymaga codziennej kontroli INR przez długie tygodnie a okresowo przez cały czas stosowania leków. U niektórych pacjentów leczenie trwa przez całe ich życie.

Przekroczenie terapeutycznego zakresu INR może skutkować wylewem i niemożnością zatamowania krwawienia. Zbyt niski INR może być przyczyną zakrzepu lub zatoru. Dawkę leku trzeba dostosowywać na bieżąco do uzyskanych pomiarów wskaźnika INR.  Dzieci są wyjątkowo narażone na wahania wskaźnika INR.

Wskaźnik może się wahać w szerokim zakresie w zależności od stosowanej diety, przyjmowania innych leków, stanu zdrowia czy poziomu stresu. By móc świadomie dozować ilość leków przeciwzakrzepowych u dzieci  trzeba znać aktualny poziom wskaźnika  znormalizowanego czasu protrombinowego INR ( international normalized ratio).

Badanie krwi INR  najczęściej wykonywane jest z próbki krwi żylnej. Możliwe jest też samodzielne oznaczenie wskaźnika INR w domu, ale trzeba mieć do dyspozycji specjalny aparat. Takie urządzenie  pozwala na samokontrolę INR u pacjentów leczonych lekami p-zakrzepowymi. Pomiar przy zastosowaniu takiego aparatu  i specjalnych pasków diagnostycznych  jest bardzo prosty i przypomina samokontrolę poziomu glukozy przy użyciu glukometru. Wystarczy jedynie nakłuć opuszkę palca i pobrać kroplę krwi włośniczkowej na pasek pomiarowy.

Niestety tego typu paski do oznaczania INR nie są aktualnie refundowane, nawet dla dzieci po ciężkich operacjach serca. Samo urządzenie do pomiaru INR jest drogie. Stosowane paski pomiarowe kosztują ok. 400 zł. za opakowanie zawierające 24 paski i jeden chip kalibrujący i wystarczają często zaledwie  na ok. 1 mies. terapii.

Brak dostępu do takich aparatów i pasków wiąże się każdorazowo z wizytą często bardzo małego dziecka w przychodni, pobierania krwi do badań bezpośrednio z żyły, niepotrzebnym narażaniem na infekcje oraz ogromem stresu zarówno dla dziecka jak i rodzica. Zakup aparatu do pomiaru INR oraz pasków, jest często dla rodzica ciężko chorego dziecka wydatkiem przekraczającym jego możliwości finansowe.

Z tego powodu zwracamy się do Ministerstwa Zdrowia i NFZ o zmiany dotyczące wprowadzenia pasków do pomiaru INR na listy refundacyjne oraz zainteresowanie się problemem dzieci po operacjach kardiochirurgicznych i zabiegach kardiologii interwencyjnej, u których konieczna jest kontrola INR.

Z wyrazami szacunku

                                               Krystyna Kornacka - Kopala

Prezes Zrządu  FUNDACJI "MAMY SERCE"

 

                                                              aparat_inr.jpg


Fundacja Mamy Serce    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Fundacja Mamy Serce będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...