Sprzeciw wobec budowy elektrowni fotowoltaicznej na terenie pod Zaporą w Dobczycach

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Dobczyce

Rada Miejska

w Dobczycach


PETYCJA

Sprzeciw wobec budowy elektrowni fotowoltaicznej na terenie działek gminnych usytuowanych pod Zaporą w Dobczycach


My, mieszkańcy Dobczyc, protestujemy przeciwko planowanej budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 12,2 MW na terenie pod Zaporą, stanowiącym własność Gminy Dobczyce, obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 716/5, 716/12, 716/14, 716/15, 716/16, 716/17, 716/18, 716/19, 872/2.

Teren ten, tzw. Charstek, został objęty Gminnym Programem Rewitalizacji jako obszar poprzemyslowy, stanowiący kiedyś zaplecze budowy zapory. W przeprowadzonych konsultacjach społecznych zostal wskazany przez mieszkańców jako miejsce na spędzanie czasu wolnego i rekreację. Jako uzupełnienie dla tego kierunku wskazano funkcje wspomagające takie jak gastronomia, usuougi kulturalne, usługi związane ze sportem i rekreacją, ewentualnie niewielki procent usług wysokich technologii.

Wyrażamy sprzeciw wobec jednostronnej zmianie ustaleń sprzed zaledwie kilku lat. Forma podawania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu, mającym ostatecznie na celu budowę na terenie Charstka elektrowni fotowoltaicznej, nie miała nic wspólnego  z faktycznymi konsultacjami z mieszkańcami. W wielu sprawach daleko mniej istotnych, Gmina zamieszcza informacje na swojej stronie internetowej, profilu w mediach społecznościowych, lokalnej gazecie, prowadzone są sondy itp.

Teren, o którym mowa leży u podnóża Zapory, w bliskim sąsiedztwie Wzgórza Zamkowego i centrum miasta, posiada ogromny potencjał, który powinien być wykorzystany z myślą i dla dobra mieszkańców.

Podst. prawna art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj.Dz.U. 2018, poz. 870)