TAK dla większego użytku Łąki na Klinach!

Sz.P.

Prezydent Miasta Krakowa

Radni Miasta Krakowa

 

W imieniu Mieszkanek i Mieszkańców osiedla Kliny w dzielnicy Swoszowice, a także mieszkańców pozostałych południowych dzielnic Krakowa,  apelujemy o prawidłowe ustanowienie poszerzonych granic użytku ekologicznego „Łąki na Klinach” dla potrzeb rzeczywistej i skutecznej ochrony cennych gatunków i siedlisk oraz ochrony osiedli mieszkaniowych przed podtapianiem.

Uchwałą LXXV/2081/21 z dn. 15 grudnia 2021 r. Rada Miasta Krakowa ustanowiła użytek na powierzchni 5,82 hektarów w postaci 6 oddzielnych mikroenklaw. Wspomina się w uchwale, iż  „celem ustanowienia użytku jest zachowanie ekosystemu łąkowego oraz zbiorowisk zaroślowych, szuwarowych i drzewostanów stanowiących siedlisko i ostoję chronionych gatunków roślin i zwierząt.”¹

Naszym zdaniem, jak i zdaniem ekspertów i przyrodników, obecny kształt użytku ekologicznego jako oddzielnych, niepowiązanych ze sobą  enklaw w żaden sposób nie zabezpiecza tego bogatego i cennego ekosystemu, nie chroni też występujących tu gatunków zwierząt i roślin, ani ich siedlisk, a intensywna zabudowa planowana w bezpośrednim sąsiedztwie spowoduje, że w niedługim czasie użytek po prostu przestanie istnieć.  Jest to tym bardziej prawdopodobne, że „Łąki na Klinach” obejmują zbiorowiska szuwarowe i zaroślowe położone wzdłuż cieków wodnych, stanowiących dopływy potoku Sidzinka i rzeki Wilgi. 

Zabudowa, która już niedługo ma się rozpocząć na tym terenie, spowoduje ingerencję związaną przede wszystkim z osuszaniem i przekształcaniem terenu pod zabudowę wielorodzinną, a tym samym doprowadzi do zmiany stosunków wodnych całego ekosystemu, co w konsekwencji może spowodować utratę wartości przyrodniczych terenu. Dodatkowo obszar ten utraci zdolności retencjonowania wód opadowych i roztopowych co będzie skutkować intensyfikacją i tak już poważnych zagrożeń związanych z podtapianiem podziemnych części budynków mieszkalnych.

429327947_1597659547736791_4633053378444209469_n.jpg

Trwająca przez kilkanaście lat walka mieszkańców o zachowanie tych przyrodniczo cennych obszarów, będących jednocześnie naturalnym korytarzem przewietrzania miasta, zakończyła się ustanowieniem użytku w bardzo okrojonym zakresie i na niewielkim obszarze. Co więcej w związku z planowaną w bezpośrednim sąsiedztwie budową bloków dla nawet 10 tysięcy rodzin, niemożliwym wydaje się zrealizowanie celu ustanowienia użytku ekologicznego jakim jest ochrona przyrody , gdyż uchwalony użytek w formie enklaw będzie usytuowany de facto pomiędzy blokami oraz tuż przy samej autostradzie, bez żadnego terenu otulinowego wokół. Uważamy, że tylko zwarty obszar użytku ekologicznego na wzór Łąk Nowohuckich, które obejmują jeden duży obszar o powierzchni aż 57 hektarów, jest szansą na  przetrwanie użytku, ochronę zwierząt i roślin i danie kolejnym pokoleniom krakowian możliwości poznawania przyrody, a obecnym mieszkańcom chwili wytchnienia wśród przyrodniczo cennych terenów.

Wzywamy zatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Radę Miasta Krakowa do poszerzenia użytku ekologicznego “Łąki na Klinach” oraz jego połączenia w jeden zwarty obszar wraz z zachowaniem rezerwy otulinowej. Wzywamy również do wstrzymania wszelkich czynności umożliwiających zabudowę na omawianym terenie do momentu ponownego rozpatrzenia kwestii związanych z użytkiem. 

 

Z poważaniem, 

Mieszkańcy Krakowa

429820989_776349154551112_2238022517142581402_n1.jpg

Fotografie: Ada Siudy/Kraków dla Mieszkańców

429348322_799021822067665_7459478530369199684_n1.jpgFot. Mariusz Waszkiewicz / Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska celem przedłożenia petycji do Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Rady Miasta Krakowa, a także wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych w celu przesyłania drogą elektroniczną przez autorów petycji na podany przeze mnie adres e-mail informacji o losach niniejszej petycji, oraz o innych lokalnych inicjatywach i akcjach społecznych.

1https://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/eli/POL_WOJ_MP/2021/7991/ogl/pol/pdf


Anna Bereżnicka - Płońska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Bereżnicka - Płońska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...