Utworzenie użytku ekologicznego "Łąki Olszanickie" w Krakowie

Szanowni Państwo !

 

Z nieukrywaną przyjemnością informujemy wszystkich zainteresowanych,
że z dniem 07.09.2016 decyzja o umorzeniu postepowania środowiskowego w sprawie budowy PSZOK-a przy ul. Powstania Styczniowego stała się OSTATECZNA. Mamy więc przysłowiową "kropkę nad i" :-)

Temat śmieciowiska w Olszanicy uważamy za zakończony! Działania mieszkańców Olszanicy oraz poparcie różnych instytucji przyniosły oczekiwany skutek.

Zgodnie z zapowiedziami - złożyliśmy wniosek do Rady Miasta Krakowa o utworzenie użytku ekologicznego na terenie, gdzie było planowane śmieciowisko !

Teren proponowanego użytku ekologicznego „Łąki Olszanickie” to bardzo cenny obszar doliny Potoku Olszanickiego. Wykazuje znaczące walory przyrodnicze – stwierdzono na nim liczną, zróżnicowaną awifaunę lęgową, gatunki ptaków i płazów o najwyższym statusie ochrony w Unii Europejskiej, a także cenne zbiorowiska roślinne.  Z tego powodu badany obszar kwalifikuje się do objęcia go ochroną w formie użytku ekologicznego. W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa o poparcie naszego wniosku do Rady Miasta Krakowa i naszych działań w celu skutecznego ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki Olszanickie” – tak aby zachować ten cenny przyrodniczo obszar w Krakowie.

Mapka przedstawiająca teren proponowanego użytku ekologicznego Łąki Olszanickie - jest tutaj: 
https://drive.google.com/open?id=0B3jDRH05IEnAcWNPa2tEdDdlS1E

Uzasadnienie merytoryczne do wniosku przedstawiamy tutaj: https://drive.google.com/open?id=0B3jDRH05IEnAMVlQZS1QeV9mbU0

 

Wnioskujemy o użytek tylko na działkach będących własnością Gminy Kraków. Utworzenie takiej formy ochrony przyrody nie ma wpływu na ewentualne warunki zabudowy i pozwolenia na budowę dla sąsiednich działek.

 

 Użytek ekologiczny skutkuje m.in:

 

- obowiązkiem ujęcia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – przy ich najbliższychaktualizacjach.

 

– obowiązkiem uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczącej użytku z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

 

Taka forma ochrony przyrody - zabezpieczy ten teren przed pomysłami typu śmieciowisko w przyszłości.

 

 

Liczymy na Państwa poparcie w sprawie utworzenia użytku ekologicznego Łąki Olszanickie i podpisanie tej petycji. 

Zachowajmy ostatni cenny przyrodniczo obszar w Krakowie Olszanicy ! 

 

Zarząd Stowarzyszenia Nasza Olszanica

Stowarzyszenie "Nasza Olszanica"
 
ul. Szaserów 15
30-298 Kraków
Tel. +48 668 396 725
 
 
 


Tomasz Fiszer - Nasza Olszanica    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook