Zamiana inskrypcji umieszczonej na tabliczce znajdującej się na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie z: "Honor-Ojczyzna" na: "Bóg-Honor-Ojczyzna".

Wojewoda Mazowiecki  

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

PETYCJA

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Naród Polski popiera inicjatywę dotyczą zmiany inskrypcji "Honor-Ojczyzna" umieszczonej na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie z: "Honor-Ojczyzna" na dewizę "Bóg-Honor-Ojczyzna".

Grób Nieznanego Żołnierza jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci narodowej. Symbolizuje tych wszystkich żołnierzy, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny i tych, którzy przelali krew swoją nie tylko w obronie kraju naszego, ale i w obronie wiary świętej a których tożsamość ich nie została ustalona.

Ideą powstania warszawskiego Grobu Nieznanego Żołnierza było, godne uhonorowanie odzyskania niepodległości przez Polskę, która to niepodległość została okupiona setkami tysięcy ofiar oraz uczczenie pamięci tych ofiar.

Pragniemy podkreślić, że żołnierze, walcząc zbrojnie w obronie Ojczyzny, ginęli ze słowem na ustach: "Bóg", czerpali siłę z wiary, byli zdolni do wielkich czynów zbrojnych i szli do boju z pełną świadomością złożenia swego życia na Ołtarzu Ojczyzny.

Wpis słowa "Bóg" do aktualnej inskrypcji "Honor-Ojczyzna" ma na celu podkreślenie religijnego znaczenia wartości moralnych i etycznych. Obejmując Boga w tym kontekście, inskrypcja nawiązuje do wiary i szacunku dla zasad moralnych wynikających z religii, oraz do uznania, że wartości moralne są zakorzenione w podstawach duchowych Polaków.

Pełna nazwa "Bóg-Honor-Ojczyzna" choć jest często stosowana w kontekście patriotycznym i wojskowym – chociażby wziąć pod uwagę sztandary wojskowe i organizacji patriotycznych – nie jest uwidoczniona na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Warto jednak zauważyć, że o ile na innych Grobach Nieznanego Żołnierza w różnych krajach mogą być różne formy, to w Polsce odwołanie się do Boga jest nieodłączne wraz z zawołaniem "Honor-Ojczyzna" i jest w Polsce silnie zakorzenione w historii i tradycji.

Wpis słowa "Bóg" do ww. inskrypcji skłania do refleksji i odnosi się do:

1) Wartości religijnych, gdzie religia w społeczeństwie odgrywa istotną rolę w życiu ludzi, a także wpis ten może być interpretowany jako wyrażenie związku między religijnymi wartościami, źródłem moralności i sprawiedliwości oraz honorowym oddaniem dla Ojczyzny uznawanym za fundament etyki wojskowej.

2) Kultury i Tradycji jako głęboko zakorzenionych w kulturowe i historyczne dziedzictwo. Odnosi się też do szacunku dla własnych wartości, zasad moralnych, zachowania lojalności wobec współtowarzyszy i zobowiązań wynikających z danego słowa czy obietnicy.

3) Wzmacniania zobowiązań moralnych jako symbol moralności i sprawiedliwości, wzywając do zachowania zobowiązań honoru i patriotyzmu i podkreślając, że wskazywane wartości mają także duchowe podstawy. Reprezentuje miłość i oddanie dla kraju, troskę o dobro wspólne, gotowość do obrony i służby dla dobra narodowego.

Zaproponowana zmiana nie przeczy i nie wyklucza oddania hołdu wszystkim poległym, niezależnie od tego, z którego okresu historycznego pochodzili czy też jakiej narodowości byli żołnierze, a także niezależnie od ich wyznania.

Dodajemy, że akt ten jest wyrazem patriotyzmu oraz okazaniem wdzięczności poległym żołnierzom w walce o wolność Polski, dzięki, którym możemy żyć we własnym kraju i mówić naszym ojczystym, polskim językiem. Pragniemy podkreślić że napis "Bóg-Honor-Ojczyzna" byłby spełnieniem oczekiwań, żyjących jeszcze Niezłomnych Żołnierzy, ich rodzin, a także nas wszystkich Polaków, łączących się z tymi rodzinami.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. (z późn. zm.) oraz uzyskanymi informacjami, Wojewoda Mazowiecki wskazywany jest jako właściwy organ administracyjny, wiodący w sprawach dotyczących wykonywania nad nimi opieki – organ administracyjny który może zainicjować proces w celu dokonania powyższej zmiany.

Zwracamy się do wszystkich Rodaków mieszkających w Polsce i za granicą, którzy odnosząc się z szacunkiem do historii i symboliki utożsamiają się z ideą przedstawioną w naszej petycji z prośbą o jej podpisanie.

Prosimy o podjęcie tematu oraz o wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia konserwatorskiego, który może rozpocząć procedurę wydania decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem umieszczenia pełnej inskrypcji
w brzmieniu "Bóg–Honor–Ojczyzna", która odzwierciedlałaby intencje i potrzebę Polaków.

 

Do wiadomości:

- Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski

- Instytut Pamięci Narodowej

- Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Grzegorz Golec do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...