PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Wystąpienie do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

2013-07-02 08:30:58
Łowicz, 01.07.2013r.

Szanowny Pan

Lamberto Zannier

Sekretarz Generalny

Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
W związku z naszym wystąpieniem " Alarm ! Udowodniony zamach stanu w Polsce. O zakaz wydobywania węglowodorów w EU",(w załączeniu do emaila) do instytucji Unii Europejskiej jak też z uwagi na fakt nie podania się do dymisji, na wezwanie Tadeusza Cichockiego w imieniu Narodu Polskiego,  w terminie do 30.06.2013r. osób sprawujących bezprawnie władzę w Polsce, zwracamy się o niezwłoczną pomoc w pokojowym odsunięciu od władzy uzurpatorów aby zapobiec grożącym rozwiązaniom siłowym.
W liście otwartym z 25.04.2013r., do Sądu  Najwyższego i Prokuratury Generalnej Tedeusz Cichocki alarmuje:
" Wybory powszechne i referenda to podstawa sprawiedliwego funkcjonowania państwa.
Ich wyniki muszą, więc być zgodne z wolą suwerena w sposób niepodważalnie udokumentowany.

ZAKOŃCZENIE - OSTATECZNE OSTRZEŻENIE DLA WŁADZY W POLSCE

Niniejsze wezwanie jest kolejną, prawdopodobnie ostatnią próbą i okazją do pokojowej
naprawy państwa. Cierpliwość Narodu Polskiego jest ograniczona i bardzo nadwyrężona. W
sytuacji, gdy władza nie umie dostrzec swej indolencji lub (co niestety jest dużo bardziej
prawdopodobne) celowo działa na szkodę naszej Ojczyzny, gdy oficjalnie mówi się o
zwierzchności Narodu a w praktyce pozbawia się go możliwości efektywnego wpływania na
losy kraju, podejmowania pracy i ochrony zdrowia, gdy większość Polaków nie może liczyć
na lepszych przedstawicieli w kolejnych wyborach, bo nie dają one gwarancji uczciwości i
dowodów zgodności z wolą wyborców, gdy władza odgradza się kordonami policji od
demonstrantów i nie zamierza oddać sprawowanych funkcji, gdy obywatel potrzebny jest
jedynie do tego, aby harował na jej utrzymanie, gdy żadna instytucja w państwie nie jest w
stanie skutecznie przeciwdziałać takiej sytuacji suwerenowi nie pozostanie nic innego jak
walczyć z taką władzą o swoje konstytucyjne i naturalne prawa oraz żywotne interesy Polski.

Przestrzegam konstytucyjne organa władzy w Polsce a w szczególności osoby, które bez
okazania mandatu społecznego podają się za Prezydenta RP, Premiera Rady Ministrów oraz
Marszałków Sejmu i Senatu, że kontynuowanie prezentowanej przez was postawy
doprowadzi do nieobliczalnej w skutkach tragedii. Jeszcze macie szansę na uniknięcie
odpowiedzialności za ofiary w ludziach i straty materialne, do jakich prowadzi wasza
polityka. Tą szansą jest wasza rezygnacja z pełnionych funkcji.

W przypadku nie zrealizowania niniejszego wezwania a
także braku innych, konkretnych działań i propozycji
zmierzających do radykalnej i niezwłocznej naprawy
państwa, Naród Polski postawiony w sytuacji bez innego
wyjścia będzie przez was zmuszony do działań
ekstremalnych!

Naród Polski/suweren – zwierzchnik władzy w Polsce będzie mógł np.:
1. Uznać obecne organa władzy za nielegalne i okupacyjne, działające na szkodę Polski i
Polaków.
2. Uznać każdego, współpracującego z władzą okupacyjną za kolaboranta współ-
odpowiedzialnego za działanie na szkodę Polski i Polaków.
3. Uznać prawo (w części działającej na szkodę Polski i Narodu Polskiego) za
nielegalne.
4. Poinformować placówki dyplomatyczne innych państw, że wszelkie zobowiązania i
decyzje władz okupacyjnych w Polsce są sprzeczne z wolą suwerena i z tego powodu
nielegalne.
5. Wezwać wszystkich uczciwych i szlachetnych Polaków, którym leży na sercu dobro
ich Ojczyzny i którzy z różnych powodów pracują w administracji państwowej,
policji, sądach, straży miejskiej, …, do rezygnacji z pracy/służby i zaniechania
wszelkich kontaktów z władzami okupacyjnymi. Niestety istnieje ryzyko, że w sposób
niezamierzony mogliby zostać uznani za kolaborantów.
6. Skazać wszystkich okupantów i ich kolaborantów na karę śmierci za dokonanie
zamachu stanu oraz działania na szkodę Polski i Narodu Polskiego.
7. Stworzyć możliwie jak największą liczbę zakonspirowanych oddolnie, samodzielnie
organizowanych i zarządzanych oddziałów Obrony Koniecznej Narodu Polskiego
(OKNP). Skład osobowy – kilka do kilkunastu najlepiej znanych sobie, zaufanych
osób zdolnych fizycznie do działań bezpośrednich (np. wykonywania w imieniu
suwerena wyroków egzekucji) oraz osoby starsze, schorowane i młodzież do
rozpoznania, inwigilacji, dezaktywacji monitoringu,….
8. Starannie, samodzielnie i niezależnie przygotowywać przez każdy z oddziałów OKNP
na terenie całej Polski, możliwie jak najczęstsze różne działania przeciwko wrogom.
Ewentualną współpracę oddziałów przeprowadzać w sposób bardzo rozważny
(niebezpieczeństwo inwigilacji) i jedynie w przypadkach koniecznych.
9. Stopniowo, systematycznie i sukcesywnie aż do obalenia okupanta realizować
„dożynanie watahy” np. metodą „seryjnego samobójcy”, atakując całą grupą
pojedyncze osoby lub małe grupy wrogów stosując podstęp, zaskoczenie i dostępne
środki o dowolnej porze dnia i nocy w najbardziej dogodnym miejscu. Takie metody
usprawiedliwia fakt dysproporcji np. w uzbrojeniu czy wyszkoleniu.
10. Wezwać wszystkich zmuszonych do emigracji patriotów polskich do udzielania
wszelkiej możliwej pomocy oddziałom OKNP.
11. Po obaleniu okupanta powołać Konwent Narodowy (w jego skład dopuszczać jedynie
rodowitych Polaków o nieposzlakowanej przeszłości) w celu ustanowienia nowego
prawa wyborczego (np. wprowadzającego jawność wyborów, likwidującego
obowiązek zebrania 100 000 podpisów osób popierających kandydatów na urząd
Prezydenta RP, zakaz udziału w wyborach obcokrajowców,…) oraz Narodową
Komisję Wyborczą w celu przygotowania i przeprowadzenia prawdziwie
demokratycznych wyborów głowy państwa.
12. Wybrać najlepszego z dostępnych kandydatów na Urząd Prezydenta RP. On powinien
zaproponować nowelizację Konstytucji RP oraz kolejne reformy i sposoby ich
realizacji. Powinny one podlegać ocenie suwerena w ogólnonarodowym referendum.
13. Nadzorować Prezydenta RP oraz reformy realizowane przez ustanowioną władzę.
Polacy nie życzą sobie i nie pozwolą, aby władzę w ich Ojczyźnie sprawowały pseudo elity
uważające się za lud wybrany przez Boga a resztę obywateli za niewolników/gojów. Polska
nie tylko nie zginęła i nie zginie póki my żyjemy, ale nadchodzi czas jej wyzwolenia spod
panowania okupantów, wprowadzania reform i rozwoju czas, kiedy inne narody będą nas
uważać za wzór godny naśladowania.
Uwaga:
Właśnie przed chwilą otrzymałem list z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście o
odmowie wszczęcia śledztwa (w załączeniu). Mamy, więc następującą sytuację:
Suweren – władza zwierzchnia w państwie nie ma dowodów na to, że w
konstytucyjnych organach władzy w Polsce (a co z tym związane – również i innych) pełnią
funkcje jego przedstawiciele.
Zgłaszanych jest wiele oficjalnych skarg wyborczych, istnieje szereg możliwości
fałszowania wyborów powszechnych oraz powodów do tego, aby sądzić, że z nich
korzystano, stan państwa i przeważającej części Narodu Polskiego jest coraz gorszy i zbliża
się do agonalnego a jakiś prokurator (nieokreślony z imienia i nazwiska), utrzymujący się z
pieniędzy podatników anonimowo podejmuje decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa bez
uzasadnienia w fundamentalnej sprawie dla całego państwa i Narodu!

To skandal, tak dłużej być nie może! To jest ewidentne działanie na szkodę Polski i Polaków!

Żądam w tej sprawie wyjaśnień, wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do decydenta oraz oficjalnej informacji na
ich temat.
Informuję, że jeżeli najpóźniej do dn. 30 czerwca 2013r. organa państwa nie przedstawią mi dowodów na to, że władzę w Polsce sprawują przedstawiciele Narodu Polskiego a instytucje państwa będą funkcjonować w dotychczasowy (niezgodny z interesem Narodu Polskiego) sposób będę otwarcie nawoływał do siłowego ich obalenia.

Już teraz proszę Naród Polski, aby ewentualne zgładzenie mnie lub moich bliskich,
aresztowanie, czy też inne szykanowanie przez „nieznanych” sprawców potraktował jako
czytelny sygnał do rozpoczęcia walki na śmierć i życie np. w sposób przedstawiony powyżej
Tadeusz Cichocki "
Mamy nadzieję że Szanowny Pan, kierowany zrozumieniem dla tragicznej sytuacji w Polsce, podejmie niezwłoczne i skuteczne działania w celu pokojowego rozstrzygnięcia w obronie i w interesie Narodu Polskiego.

Z poważaniem

Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu
OBYWATELSKI RUCH OPORU

 


Teresa Wojda

Pokojowa Nagroda Nobla dla Unii Europejskiej zobowiazuje...

2013-06-30 07:23:40

Łowicz, 29.06.2013r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

Martin Schulz

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Eurodeputowani Parlamentu Europejskiego

Jose Manuel Barroso

Przewodniczący Komisji Europejskiej

Herman Van Rompuy

Przewodniczący Rady Europejskiej

Janez Potočnik

Komisarz Unijny d/s Środowiska

Jean-Francois Brakeland

Dyrektor Dyrekcji A,Sprawy Prawne i Spójności

Komisarze Komisji EuropejskiejSzanowni Państwo,

 

w związku z faktem, że petycja 0578 2012 Parlamentu Europejskiego dotyczy również szczepionkowego zagrożenia dla życia obywateli Polski i Europy, domagamy się podjęcia niezwłocznych i radykalnych działań w celu powstrzymania tego karygodnego procederu.

Pokojowa Nagroda Nobla dla Unii Europejskiej tym bardziej zobowiązuje do jednoznacznego opowiedzenia się za ŻYCIEM i POKOJEM NA ŚWIECIE a przeciwko cywilizacji śmierci.

 

Poniżej przekazujemy ostrzeżenie aby zwolennicy szczepień przestali ufać i wierzyć w rzekomo zbawienną moc, śmiercionośnych od ponad 100 lat, szczepionek.

"Jedyną bezpieczną szczepionką jest ta, której nigdy nie użyto !!! "

 

Polecamy link: "Śmiertelny zastrzyk. Historia szczepień"

.....youtube.com/watch?v=WUMu0HQNi3s&feature=player_embedded

przesłany do nas  przez dr. Jerzego Jaśkowskiego z Gdańska, który jest niezłomnym i odważnym obrońcą życia, ostrzegającym  przed podstępnymi, śmiercionośnymi procederami lobby farmaceutycznego w Polsce i na świecie.

 

W związku z udowodnieniem m.in. przez nas  i Tadeusza Cichockiego z Piaseczna, dokonania w Polsce zamachu stanu oraz  z  trudną sytuacją  społeczno-polityczną prosimy o informowanie o podjętych działaniach nie tylko nas ale także pana Tadeusza Cichockiego, który w pełni zasługuje na zaufanie Narodu Polskiego i gotowy jest podjąć się roli głównego obrońcy i przywódcy Narodu Polskiego.

Dane kontaktowe :

Tadeusz CICHOCKI

Ul. Radosna 1

05-500 Piaseczno

Tel./fax.: (22) 756-16-41

Tel.: 728-203-767

....

 

Ze względu na wagę opisywanych spraw jak też obecność w instytucjach Unii Europejskiej grona osób dotychczas popierających uzurpatorskie władze w Polsce prosimy o respektowanie naszego prawa do autoryzacji tłumaczeń naszych wystąpień.

 

Z wyrazami szacunku i poważania.

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU


 


Teresa Wojda

Wystąpienie do władz unijnych

2013-06-29 18:23:50

Łowicz 25.06.2013r.

 

 

Martin Schulz

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Eurodeputowani Parlamentu Europejskiego

Jose Manuel Barroso

Przewodniczący Komisji Europejskiej

Herman Van Rompuy

Przewodniczący Rady Europejskiej

Janez Potočnik

Komisarz Unijny d/s Środowiska

Jean-Francois Brakeland

Dyrektor Dyrekcji A,Sprawy Prawne i Spójności

Komisarze Komisji EuropejskiejSzanowni Państwo,

 

Kierowane Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

art. 4 o sprawowaniu przez naród władzy bezpośredniej

art. 82 o wierności dla Rzeczypospolitej i trosce obywatela o dobro wspólne

art. 85 o obowiązku obrony Ojczyzny oraz Kodeksem Karnym art. 25 o obronie koniecznej

 

jako autorki rozpatrywanej petycji Parlamentu Europejskiego 0578/2012, będącej " Listem Otwartym do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego " z 18.04.2012r., (do dziś nie mamy odpowiedzi !) przesłanym drogą emailową  przez Marię Bejda do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza  24.04.2012r. w dniu debaty w Parlamencie Europejskim na temat gazu łupkowego,( z krótkim wstępem w języku niemieckim a  pismem z  03.05.2012r. poinformowane o jej zarejestrowaniu) w sprawie unieważnienia wszystkich koncesji na polskie bogactwa naturalne oraz wprowadzenia zakazów:

 • /stosowania szczelinowania hydraulicznego

 • /budowy elektrowni atomowych

 • /stosowania Technologii CCS tj. wychwytywania i podziemnego składowania kroplonego CO2

 • /budowy nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego

 • /stosowania upraw genetycznie zmienionych (GMO )

 • /budowy Małych Elektrowni Wodnych na terenach objętych unijnym programem Natura 2000

 • /instalowania przekaźników telefonii bezprzewodowej w pobliżu siedlisk ludzkich

 • /przymusu szczepionkowego i wycofania z użycia toksycznych szczepionek zawierających rtęć

 • /rozpylania nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej toksycznych chmur (chemtrails)

...monitor-polski.pl/w-skrocie-14-sierpnia-2012r/

...monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

oraz w związku z faktami :

 

 • //każda z nas jest stroną w sprawie udokumentowanego sfałszowania wyborów parlamentarnych z 09.10.2011r. przez Państwową Komisję Wyborczą, polegającego na dopuszczeniu do włamania do Centralnej Urny Wyborczej i odmowie ręcznego zliczenia głosów z protokółow poszczególnych Komisji Wyborczych, przy jednoczesnym odmówieniu każdej z nas udziału w  rozprawie przed Sądem Najwyższym, ...umstno.com . Skarga złożona przez autora udokumentowania sfałszowania wyborów parlamentarnych 2011r. Krzysztofa Puzyny z Hamburga do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została zlekceważona.

 

 • //braku jakiejkolwiek informacji o reakcji ze strony instytucji unijnych, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej oraz Rady Europejskiej  na nasze zawiadomienie o sfałszowaniu wyborów parlamentarnych w Polsce w naszych wystąpieniach ; “O wprowadzenie zakazu poszukiwania i wydobywania węglowodorów, stosowania hydraulicznego szczelinowania i technologii CCS na terenie Unii Europejskiej” z 18.10.2012r.oraz “Łamanie praw człowieka i Konwencji z Äarhus “ z 25.01.2013r.

 

 • //rządzący w Polsce nie posiadają dowodów  na sprawowanie stanowisk i urzędów. W liście otwartym “ UWAGA!!! ALARM!!! ZAMACH STANU W POLSCE!!! “ skierowanym do Sądu Najwyższego i Prokuratury Generalnej w Warszawie Tadeusz Cichocki, z Piaseczna k.Warszawy, alarmuje o dokonanym w Polsce ZAMACHU STANU: ...tcichocki.com Cytat :

 

“ Konstytucyjne organa władzy (ustawodawczej i wykonawczej) nie przedstawiły, więc dowodów na legalne sprawowanie władzy (na zgodność opublikowanych wyników wyborów powszechnych oraz protokołów Komisji Wyborczych z wolą wyborców).

Nie ustosunkowały się do propozycji wprowadzenia zmian w prawie, które miałyby w przyszłości w sposób udokumentowany zapewniać tą zgodność oraz uniemożliwić kontynuowanie urzędowania oszustów, sabotażystów, dywersantów, ….

W żaden sposób nie odniosły się również do stawianych im zarzutów działania na szkodę

Polski i Narodu Polskiego.

Nie podjęły też propozycji przeprowadzenia jawnego, udokumentowanego referendum ogólnokrajowego nt społecznego wotum nieufności do wszystkich, konstytucyjnych organów władzy.

Nie zamierzają podać się do dymisji ani przeprowadzić przyśpieszonych wyborów.

Takie zachowania utwierdzają mnie w przekonaniu, że konstytucyjne organa władzy

(ustawodawczej i wykonawczej) w Polsce działają w sposób nielegalny w wyniku

podstępnego zamachu stanu nie zaś prawdziwie demokratycznych wyborów.

W tej sytuacji, działając w interesie społecznym Narodu Polskiego oraz w związku z Art. 101, ust. 1 i Art. 129, ust. 1 Konstytucji RP, nadającymi Sądowi Najwyższemu prawo do stwierdzania ważności wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta RP

WZYWAM

Konstytucyjne organa władzy (sądowniczej) w Rzeczypospolitej Polskiej do:

1. Przedstawienia suwerenowi w sposób skuteczny w terminie do 30 czerwca 2013 r. niepodważalnych dowodów na zgodność opublikowanych, ostatnich wyników wyborów

powszechnych do wszystkich organów władzy i protokołów PKW z wolą wyborców.

2. W przypadku stwierdzenia ich braku – do spowodowania wykrycia i aresztowania (niezależnie od faktu posiadania immunitetu) wszystkich osób podejrzanych o współudział w zorganizowaniu i zrealizowaniu zamachu stanu prowadzącego do nielegalnego przejęcia i sprawowania władzy oraz działania na szkodę Polski i Polaków, aby uniemożliwić im kontynuowanie destrukcji Polski oraz ucieczkę i ukrywanie się poza granicami kraju z zamiarem unikania odpowiedzialności karnej a także postawić ich przed Trybunałem Stanu,…

3. Spowodowanie prawdziwie demokratycznego i udokumentowanego wyłonienia nowych władz przez Naród Polski. W pierwszym rzędzie Prezydenta RP jako głowy państwa.

4. Bieżącego, skutecznego informowania suwerena o przebiegu realizacji poszczególnych punktów niniejszego wezwania.”

ponownie  alarmujemy wszystkie instytucje unijne o dokonanym w Polsce zamachu  stanu oraz domagamy się upowszechnienia tego udowodnionego faktu. Oczekujemy opowiedzenia się po stronie zniewolonego i oszukanego Narodu Polskiego w celu zapobieżenia rozwiązaniom siłowym.

Naszym obowiązkiem jest poinformowanie Szanownych Państwa że w Polsce jak też w innych krajach istnieje powszechne społeczne przekonanie o niszczycielskich działaniach  instytucji unijnych, wbrew oficjalnie głoszonym deklaracjom a zwłaszcza faktem przyznania Unii Europejskiej Pokojowej Nagrody Nobla 2012 , link: “UE laureatem Pokojowej Nagrody”...

.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/content/20121012STO53551/html/UE-laureatem-Pokojowej-Nagrody-Nobla-2012

Jesteście postrzegani jako wykonawcy dotychczas tajnych a obecnie ujawnionych i upowszechnionych postanowień m.in Grupy Bildenberga, która ostatnio, w czerwcu 2013r. spotkała się pod Londynem.

link: “Stop nowemu porządkowi świata”

...niezaleznatelewizja.pl/2013/06/stop-nowemu-porzadkowi-swiata-12-06-2013/,

link: “Der Club der Mächtigen: Bilderberg-Gruppe trifft sich nahe London”....spiegel.de/politik/ausland/bilderberg-club-der-maechtigen-trifft-sich-in-watford-a-904456.html

link: “Bilderberg Group? No conspiracy, just the most influential group in the world”

....telegraph.co.uk/news/politics/10102168/Bilderberg-Group-No-conspiracy-just-the-most-influential-group-in-the-world.html

link:”Bilderberg 2013 i Globalne Trendy Strategiczne. Wywiad z Danielem Estulinem.”

...prisonplanet.pl/polityka/bilderberg_2013_i_globalne,p329988288

 

Ustanawiane przez Was prawa, narzucane narodom dyrektywy, godzą w elementarne, naturalne prawa człowieka do własnej, suwerennej ojczyzny, do życia w bezpiecznym środowisku z dostępem do zdrowej wody i zdrowej żywności. Prawo unijne niszczy dotychczasowy, obowiązujący ład etyczno-moralny poprzez przyzwolenie na eutanazję, małżeństwa homoseksualne czy adopcję dzieci przez homoseksualistów.

Nie ma przyzwolenia Narodu Polskiego i narodów Europy i narodów świata do zniewalania ludzkości w celach depopulacyjnych poprzez wprowadzanie ludobójczych dyrektyw jak np. Dyrektywa CCS czy dopuszczenie GMO, utworzenie europejskiej żandarmerii, doświadczenia z systemami kontroli umysłów: np.INDECT, HAARP, a także poprzez rozsiewanie toksycznych chmur, geoinżynierię itp.

Dopuszczanie do tak wielu zagrożeń, o których m.in. jest nasza petycja i ograniczenie rozpatrywania naszej petycji tylko do gazu łupkowego potocznie zwanego gazem “łapówkowym”  wskazuje, że Unią Europejską rządzi lobby ludobójczych koncernów, których szefowie kierują polityka światową w celu utworzenia rządu światowego, nowego porządku Świata: NWO. stworzenia cywilizacji śmierci w celu ograniczenia liczby ludności do 500 mln.

Alex Jones AJ: Jest światowej sławy dziennikarzem śledczym, najlepiej sprzedającym się autorem książki "The true story of the Bilderberg Group" (Prawdziwa historia Grupy Bilderberg).

Zdumienie budzi fakt przemilczenia naszego wcześniejszego alarmu o dokonanym w Polsce zamachu stanu a nadomiar złego Unia Europejska pertraktuje  z przedstawicielami uzurpatorskiego rządu zamiast zarządać od rządzących  dowodów na prawo do sprawowania władzy w Polsce.

W Polsce media celowo pomijają informowanie społeczeństwa o naszych akcjach, wystąpieniach i działaniach. Istnieje nawet blokada medialna informowania o naszych działaniach na forum międzynarodowym jako autorek petycji 0578/ 2012 do Parlamentu Europejskiego, będącej "Listem otwartym do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego" z 19.04.2012r. W mediach lansuje się pozorny, kontrolowany  opór przeciw-łupkowy, sterowany przez finansowane przez rząd instytuty jak m.in. Instytut Obywatelski w Łodzi na czele z M.Krydą, organizacje pseudekologiczne *( Eko-Unia, Partia Zieloni 2004 z R.Gawlikiem) czy też Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi  a nie dopuszcza do głosu osob z oddolnych inicjatyw obywatelskich, które występują bezkompromisowo w obronie swego miejsca do życia i życia Narodu Polskiego.

link: “Otwarte forum tematyczne 06. 06.2013r.”, “Obywatelskie przesłuchanie protestujących - Gaz łupkowy Łowicz - 7.06.2013”...niezaleznatelewizja.pl/2013/06/otwarte-forum-tematyczne-6-07-2013/ link; “Stop nowemu porządkowi świata”, “Stop dla gazu łupkowego w Łowiczu - 12.06.2013”...niezaleznatelewizja.pl/2013/06/stop-nowemu-porzadkowi-swiata-12-06-2013/

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego do dziś nie podjęła żadnych konkretnych działań a jedynie ma zamiar napisać raport o sytuacji w Polsce w kwestii tzw. gazu łupkowego, ukrywając przed nami fakt układania się z wysłannikami rządowymi, tworzącymi teatr sprzeciwu (spotkanie w Wejherowie z udziałem M. Krydy). Do dziś nie mamy informacji o podjętych działaniach w sprawie zgłoszonego przez nas łamania praw człowieka i konwencji z Äarhus.

Polska Agencja Prasowa całkowicie pominęła fakt 2-godzinnego obywatelskiego przesłuchania nas jako autorek petycji przez delegację Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w Biurze Informacyjnym PE we Wrocławiu w dniu 30.05.2012r. w sprawie tzw. gazu łupkowego. Szeroko rozpisywała się tylko o kwestii budowy nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego, całkowicie pomijając temat gazu łupkowego, który był przedmiotem zainteresowania delegacji Komisji Petycji PE, celem sporządzenia raportu w tej kwestii.

link:Obywatelskie przesłuchanie protestujących - Gaz łupkowy Łowicz - 7.06.2013”

...youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0&lc=mA2ySvZcO_uqQH629Kx4-UNB7O6tKM4gqUa5EOkL6nI&lch=email_reply&feature=em-comment_reply_received&noredirect=1

link: “Stop dla gazu łupkowego w Łowiczu - 12.06.2013”

...youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=isNeFObDS8Q

Mamy nadzieję że wśród urzędników unijnych są osoby szlachetne, które nie godzą się na  dwulicowość Unii Europejskiej, która z jednej strony wykazuje nadmierną troskę o ptaki a z drugiej strony skazuje obywateli Europy na katastrofę ekologiczną i humanitarną.

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 


Teresa Wojda

Wystąpienie do władz unijnych

2013-06-29 09:51:04

 

 


Teresa Wojda

BAZA Z WIERTNIĄ W ŁOWICZU BRAMĄ DO PIEKŁA W POLSCE !

2013-06-16 20:56:23

 

 • Nie chcemy Teksasu w Łowiczu i w Polsce !

  Polska, Ojczyzna Polaków została oddana bez żadnego wystrzału w ręce wrogów Narodu Polskiego.
  Dokonuje się podbój gospodarczy, informacyjny i propagandowy.
  Wypowiedziano wojnę Narodowi Polskiemu. Zdrajcy Narodu Polskiego sprowadzili okupanta do bram Łowicza i powiatu łowickiego w celach neokolonialnego wyzysku i rabunku naszych bogactw naturalnych.
  W tajemnicy, z naruszeniem prawa sprzedano w Łowiczu Polską Ziemię firmie z USA pod trucicielską bazę wydobywczą wraz z wiertnią, która już płynie z USA, do obsługi pól wiertniczych na 3/4
  terytorium Polski. Trwa jej budowa pomimo, że Prokuratura Rejonowa w Łowiczu uznała mieszkańców za pokrzywdzonych (post. z 29.10.2012r Ds. 765/12).
  W Polsce w ciągu ostatnich 50 lat wykonano ponad 7500 odwiertów geologicznych w celu poszukiwania i wydobywania węglowodorów, gdzie zastosowano niszczącą, agresywną technikę hydraulicznego szczelinowania połączoną z użyciem materiałów wybuchowych, co już spowodowało trzęsienia ziemi np. w Wielkopolsce.
  Każdy odwiert geologiczny na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów to :
  • nieustanna, niemożliwa do uniknięcia emisja metanu, tlenku węgla i innych gazów do atmosfery
  • zatrucie i niszczenie zasobów wód podziemnych i gruntowych
  • skażenie radioaktywne powietrza i gleby
  • stała ponadnormatywna emisja hałasu / brak egzekwowania przez władze konieczności budowy wokół odwiertów ekranów dzwiękochłonnych
  • zużywanie ogromnych ilości wody za darmo
  • brak metody utylizacji odpadów wiertniczych i składowanie ich w przypadkowych, niedozwolonych miejscach
  • brak jakichkolwiek zabezpieczeń finansowych i odpowiedzialności karnej za spowodowanie katastrof ekologicznych czy humanitarnych.
  • dopuszczona możliwość manipulacji w kwalifikacji złóż, ilości wydobywanego surowca, zasobów czy też zużywanych związków toksycznych/brak odpowiednich służb kontrolnych i nadzoru społecznego.
  grożba wywłaszczeń bez szans na godziwe odszkodowania.
  • spadek wartości nieruchomości i atrakcyjności turystycznej terenów objętych odwiertami.
  • niszczenie dróg i infrastruktury jak też zanieczyszczanie spalinami przez ciężki sprzęt obsługujący te odwierty
  • niebezpieczeństwo spowodowania wypadków drogowych przez pojazdy przewożące niebezpieczne substancje.
  bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia dla Polaków ze względu na użycie środków toksycznych, mutagennych i kancerogennych.
  • zyski z wydobywania surowców wywożone do firm matek mających siedziby poza granicami kraju
  • prace wiertnicze i badania w całej Polsce jak też budowa bazy w Łowiczu w znacznej części finansowane z pieniędzy podatników,Skarbu Państwa. Premier Tusk przeznaczył 5 mln zł. dodatkowo na dofinansowanie wydobycia gazu łupkowego przez światowe koncerny wydobywcze, na których ciążą wyroki sądowe za niszczenie środowiska i łamanie praw człowieka w innych regionach świata
  zamiast obiecanych korzyści już każdy Polak dopłaca do poszukiwania i wydobywania węglowodorów 1112 zł /rok, wg. ekspertyzy naukowej CZR w Łodzi
  • nie ma nic wspólnego z niezależnością energetyczną Polski, bowiem rząd Tuska uzależnił Polskę energetycznie do 2040 r. od dostaw węglowodorów z Rosji, po najwyższych na świecie cenach w ilościach wielokrotnie przekraczających potrzeby naszego kraju
  • korupcja w Ministerstwie Środowiska, gdzie wydawane są koncesje na bogactwa naturalne, manipulacje i zafałszowania w podawaniu informacji do opinii publicznej
  • przeznaczanie unijnych pieniędzy na pozorowany opór społeczny jak np. instytuty obywatelskie, organizacje ekologiczne, partii zielonych powiązanych z Krytyką Polityczną
  • marnowanie środków finansowych na monitoring, który w żaden sposób nie jest w stanie zapobiec degradacji środowiska a jedynie sprawiać ma wrażenie, że wszystko jest bezpieczne
  • akcje lobbingowe wśród polityków polskich jak też w Parlamencie Europejskim, jak np. wystawa o gazie łupkowym, konferencje, bankiety, imprezy integracyjne organizowane przez koncerny energetyczne.
  presja D.Tuska i Ministra Środowiska na europosłów z Polski aby nie dopuścili do zakazu wydobywania węglowodorów w całej Unii. Premier Tusk zwraca się do przewodniczącego Komisji Europejskiej, aby "Komisja strzegła gazu łupkowego przed lobbingiem tych którzy z różnych powodów nie chcieliby, aby gaz łupkowy stał się alternatywnym źródłem energii".
  • inwigilacja i zastraszanie rzeczywistych przeciwników odwiertów w Polsce.
  • niebezpieczeństwo zastosowania kosztownej, już wdrażanej w Elektrowni Bełchatów , technologii CCS, tj. wstrzykiwania pod wysokim ciśnieniem skroplonego CO2 wraz z toksycznymi spalinami dla wspomagania wydobycia gazu ziemnego, co jest bombą z opóźnionym zapłonem, która dopełni dzieła zniszczenia.
  Już jest zatruta woda w kranach w Łowiczu i okolicy. Władze lokalne, Prokuratura Rejonowa, Prokurator Generalny oraz inspekcje sanitarne ignorują nasze wołanie o czystą , zdrową wodę. Wydobywanie węglowodorów w Polsce nie ma żadnego uzasadnienie ekonomicznego ani gospodarczego, jest grożne dla Polski i Narodu Polskiego. Zmierza bowiem do zniszczenia polskiego rolnictwa i wraz z genetycznie zmodyfikowanymi organizmami, Chemitrails, HAARP, przymusem toksycznych szczepionek, ma na celu zagładę Narodu Polskiego.
  Nakazem chwili jest mobilizacja Narodu Polskiego aby wołanie o ratunek T. Wojda i M. Bejda na forum Parlamentu Europejskiego 09.10.2012 r. w Brukseli, odwróciło niebezpieczeństwo wiszące nad Polską.
  Uwierzmy, że razem stanowimy nieprawdopodobną siłę, która przepędzi wrogów Narodu Polskiego !

  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi.Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu
  OBYWATELSKI RUCH OPORU. petycjeonline.com, protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze.

Teresa Wojda

Kulisy obywatelskiego przesłuchania - petycja Parlametu Europejskiego 0578/2013

2013-06-14 22:28:18

Teresa Wojda

Kulisy obywatelskiego przesłuchania - petycja Parlametu Europejskiego 0578/2013

2013-06-14 22:28:10

Bronienie tylko swojej małej ojczyzny to droga do nikąd?

Zagrożenia nie znaja granic  gminy, powiatu, województwa itd...!

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=isNeFObDS8Q


Teresa Wojda

Petycja 0578/2012 PE .Relacja z przesłuchania przed delegacją Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego 30.05.2013r we Wrocławiu

2013-06-13 21:25:08

Teresa Wojda

Wołanie o ratunek dla mieszkańców Łowicza i całej Polski

2013-02-28 15:16:55

"Ze złem nie może być kompromisu.

Nie ma mniejszego albo większego zła

Z diabłem, ze złem się nie paktuje"

wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2013/02/17/abp-jedraszewski-z-diablem-sie-nie-dyskutuje/

Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

lowobywatel@gmail.com

lowobywatel2@gmail.com


Łowicz, 26.02.2013r.Szanowni Państwo,


W trosce o przetrwanie życia na Ziemi  zwracamy się z gorącym apelem o podjęcie niezwłocznych działań w celu zatrzymania niszczenia naszej planety.

Czas najwyższy przerwać trwające od kilkudziesięciu lat niszczenie środowiska poprzez eksploatację węglowodorów, których jedyną metodą wydobywczą jest hydrauliczne szczelinowanie zastosowane już w ponad 1,2 milionach otworów na świecie.

Potrzebna jest natychmiastowa  szeroko zakrojona akcja ludzi z całego świata
dla wsparcia naszych działań dla ratowania mieszkańców Łowicza a także całej Polski i Europy celem zapobieżenia katastrofie ekologicznej i humanitarnej.

Żadne, nawet najlepsze prawo ani  monitoring czy  prace badawcze, ekspertyzy, raporty nie zapewnią nam spokoju i bezpieczeństwa.

Nie możemy, my obecnie żyjący jak też przyszłe pokolenia być narażani na tak wielkie ryzyko, szczególnie przy niskim morale i etyce branży wydobywczej jak też niskim morale polityków, urzędników i służb kontrolnych.

Co może pomóc?
rozpowszechnianie naszych apeli, odezw, wystąpień oraz komentowanie pod artykułami i filmami na youtube /lowicz.naszemiasto.pl/artykul/1739571,oskarza-osir-i-wladze-lowicza-o-cenzure,3,id,t,nk.html#skomentuj
/www.youtube.com/watch?v=b0HIBupXOwI&noredirect=1 www.youtube.com/watch?v=dYp1hXKi2mg
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=--XWDy0QFG4
Nasza obecność na warsztatach o gazie łupkowym  w Parlamencie Europejskim w dniu 09.10.2012r, podczas rozpatrywania jako petycji, naszego listu otwartego do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego a także  nasze  emailowe wystąpienia do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej odnoszą skutek.

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

www.sekretyameryki.com/index.php/wolanie-o-ratunek-w-parlamencie-europejskim-dla-niszczonej-i-zniewalanej-polski/

Jednym z dowodów na to jest skarżenie się europosłanki Leny Kolarskiej - Bobińskiej na        całkowitą ignorancję wszystkich europosłów z Polski w Parlamencie Europejskim i określanie ich lobbystami. Na miano lobbystów w pełni oni sobie  zasłużyli  popieraniem wydobycia gazu łupkowego i kłamstwami, że nie ma zagrożenia w Polsce na wskutek stosowania jedynej metody wydobywczej tj. hydroszczelinowania (hydrauling fracturing)
www.youtube.com/watch?v=b0HIBupXOwI&noredirect=1

podpisywanie petycji przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu, gdzie w komentarzach i w ogłoszeniach umieszczamy nasze dokumenty.

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

www.petycjeonline.com/a/18709

www.petycjeonline.com/forum/19081/start/2025


wysyłanie protestów do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej,  do władz Miasta Łowicza,  Starostwa Powiatowego w Łowiczu, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łodzkiego, Prokuratora Generalnego, Prokuratury Okregowej w Łodzi, Prokuratury Rejonowej w Łowiczu  przeciwko:
doprowadzeniu  do powstania amerykańskiej bazy hydroszczelinowania wraz z wiertnią gazu ziemnego w ramach Łódzkiej Strefy Ekonomicznej,  mającej na celu intensyfikację wydobycia surowców energetycznych w Polsce i w Europie..... zatruciu wody pitnej w Łowiczu i stosowaniu toksycznych dodatków do wody pitnej w Polsce.

Żądajmy :

likwidacji Specjalnej  Strefy Ekonomicznej w Łowiczu jako powstałej na koszt i na krzywdę mieszkańców nie tylko Łowicza ale całej Polski..... likwidacji trucicielskiej bazy hydroszczelinowania wraz z wiertnią na osiedlu mieszkaniowym w Łowiczu, która doprowadzi do intensyfikacji wydobywania węglowodorów na terenie całej Polski i Europy, co spowoduje zniszczenie i skażenie na wieki tych terenów...... zapewnienia mieszkańcom Łowicza dostępu do zdrowej, czystej wody..... zakazu prywatyzacji wodociągów miejskich i kanalizacji w całej Polsce...... unieważnienia umów z firmami, które poprzejmowały wodociągi i kanalizacje w Polsce...... unieważnienia wszystkich koncesji na polskie bogactwa naturalne..... zakazu stosowania hydroszczelinowania w Europie...... zakazu podziemnego składowania skroplonego CO2...... zakazu budowy nowych elektrowni atomowych w Europie...... zakazu budowy nowych kopalni węgla brunatnego w Polsce...... zakazu GMO w Europie..... zakazu rozsiewania toksycznych chmur(chemtrails)w Europie..... likwidacji przymusu szczepionkowego w Polsce..... zakazu stosowania jakichkolwiek dodatków do wody pitnej w Polsce i Europie....
ukarania sprawców zatrucia wody w Łowiczu i  utworzenia amerykańskiej bazy hydroszczelinowania w Łowiczu oraz grabieży bogactw naturalnych i majątku narodowego Polaków......
Polacy w Polsce :

zdobywają wiedzę na temat zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego... szerzą tą wiedzę wśród najbliższych, sąsiadów i znajomych... wzajemne wspierają się, okazują sobie dobroć i  życzliwość... jednoczą  się pod hasłem : "Pokrzywdzeni nie płacą sprawcom "

Stosują wykluczenie zdrajców poprzez :


bojkot wszelkich imprez państwowych, lokalnych i towarzyskich z ich udziałem..... odmawianie przyjęcia wszelkich odznaczeń, tytułów i godności nadawanych przez zdrajców.... bojkot ich mediów, firm, towarów i usług.... na ile to możliwe unikanie z nimi wszelkich kontaktów....
Uprzejmie prosimy o przesłanie  poniższego tekstu:

Martin Schulz
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Janez Potočnik
Komisarz Unijny d/s Środowiska
Jolanta Chełmińska
Wojewoda Łódzki
Andrzej Seremet
Prokurator Generalny

W trosce o przetrwanie życia na Ziemi  zwracamy się z gorącym apelem o podjęcie niezwłocznych działań w celu zatrzymania niszczenia naszej planety.
Czas najwyższy przerwać trwające od kilkudziesięciu lat niszczenie środowiska poprzez eksploatację węglowodorów, których jedyną metodą wydobywczą jest hydrauliczne szczelinowanie zastosowane już w ponad 1,2 milionach otworów na świecie.
Potrzebna jest natychmiastowa  szeroko zakrojona akcja ludzi z całego świata
dla wsparcia naszych działań dla ratowania mieszkańców Łowicza a także całej Polski i Europy celem zapobieżenia katastrofie ekologicznej i humanitarnej.
Żadne, nawet najlepsze prawo ani  monitoring czy  prace badawcze, ekspertyzy, raporty nie zapewnią nam spokoju i bezpieczeństwa.
Nie możemy, my obecnie żyjący jak też przyszłe pokolenia być narażani na tak wielkie ryzyko, szczególnie przy niskim morale i etyce branży wydobywczej jak też niskim morale polityków, urzędników i służb kontrolnych.
W imieniu OBYWATELSKIEGO RUCHU OPORU, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi oraz Inicjatywy Obywatelskiej Biernego Oporu
protestuję przeciwko:

doprowadzeniu  do powstania amerykańskiej bazy hydroszczelinowania wraz z wiertnią gazu ziemnego w ramach Łódzkiej Strefy Ekonomicznej,  mającej na celu intensyfikację wydobycia surowców energetycznych w Polsce i w Europie.... zatruciu wody pitnej w Łowiczu i innych miejscowościach w Polsce.... grabieży polskich bogactw naturalnych oraz  majątku narodowego Polaków.....

Żądam :

likwidacji trucicielskiej bazy hydroszczelinowania wraz z wiertnią na osiedlu mieszkaniowym w Łowiczu, która doprowadzi do intensyfikacji wydobywania węglowodorów na terenie całej Polski i Europy, co spowoduje zniszczenie i skażenie tych terenów na wieki.
likwidacji Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce..... zapewnienia mieszkańcom Łowicza dostępu do zdrowej, czystej wody..... zakazu prywatyzacji wodociągów miejskich i kanalizacji w całej Polsce i Europie.... unieważnienia umów z firmami, które poprzejmowały wodociągi i kanalizacje w Polsce.... unieważnienia wszystkich koncesji na polskie bogactwa naturalne..... zakazu stosowania hydroszczelinowania w Europie..... zakazu podziemnego składowania skroplonego CO2..... zakazu budowy nowych elektrowni atomowych w Europie..... zakazu budowy nowych kopalni węgla brunatnego w Polsce...... zakazu GMO w Europie..... zakazu rozsiewania toksycznych chmur(chemtrails)w Europie..... likwidacji przymusu szczepionkowego w Polsce..... zakazu stosowania jakichkolwiek dodatków do wody pitnej w Polsce i Europie...... ukarania sprawców zatrucia wody w Łowiczu i  utworzenia amerykańskiej bazy hydroszczelinowania w Łowiczu oraz grabieży bogactw naturalnych i majątku narodowego Polaków.....
na następujące adresy:

umlowicz@um.lowicz.pl, krzysztof.kalinski@um.lowicz.pl, boguslaw.bonczak@um.lowicz.pl,
starostwo@powiatlowicki.pl, skargi@ms.gov.pl , pg.skargi@ms.gov.pl , pr.lowicz@lodz.po.gov.pl , president@europarl.europa.eu , sekr_skierniewice@wios.lodz.pl , wicewojewoda@lodz.uw.gov.pl , sekretariat@lodz.uw.gov.pl, marszalek@lodzkie.pl ,
piechocinski@piechocinski.gov.pl, r.klepczarek@dzienniklodz.pl ,stepien@lodzkie.pl, sekretariat@lodzkie.pl, lowobywatel@gmail.com , lowobywatel2@gmail.com , guenter.ottinger@ec.europa.eu , Jean-Francois.Brakeland@ec.europa.eu ,DIGIT-NOREPLYARES@ec.europa.eu , martin.schulz@europarl.europa.eu ,
envi-secretariat@europarl.europa.eu, matthias.groote@europarl.europa.eu, sandrine.belier@europarl.europa.eu, gerben-jan.gerbrandy@europarl.europa.eu, janos.ader@europarl.europa.eu, damien.abad@europarl.europa.eu, johnstuart.agnew@europarl.europa.eu , gabriele.albertini@europarl.europa.eu ,
jan.albrecht@europarl.europa.eu , francois.alfonsi@europarl.europa.eu ,
amelia.andersdotter@europarl.europa.eu ,margrete.auken@europarl.europa.eu ,
pascal.canfin@europarl.europa.eu ,nikos.chrysogelos@europarl.europa.eu ,
yves.cochet@europarl.europa.eu ,daniel.cohn-bendit@europarl.europa.eu ,
isabelle.durant@europarl.europa.eu ,marije.cornelissen@europarl.europa.eu ,
michael.cramer@europarl.europa.eu , tarja.cronberg@europarl.europa.eu ,
bas.eickhout@europarl.europa.eu , christian.engstroem@europarl.europa.eu ,
Jill.evans@europarl.europa.eu ,helene.flautre@europarl.europa.eu ,
sven.giegold@europarl.europa.eu , catherine.greze@europarl.europa.eu ,
gerald.haefner@europarl.europa.eu , rebecca.harms@europarl.europa.eu ,
satu.hassi@europarl.europa.eu , martin.haeusling@europarl.europa.eu ,
ian.hudghton@europarl.europa.eu , yannick.jadot@europarl.europa.eu ,
eva.joly@europarl.europa.eu , franziska.keller@europarl.europa.eu ,
nicole.kiil-nielsen@europarl.europa.eu ,jean.lambert@europarl.europa.eu ,
philippe.lamberts@europarl.europa.eu , eva.lichtenberger@europarl.europa.eu,
barbara.lochbihler@europarl.europa.eu , isabella.loevin@europarl.europa.eu ,
jo.leinen@europarl.europa.eu ,ana.miranda@europarl.europa.eu ,
michele.rivasi@europarl.europa.eu , indrek.tarand@europarl.europa.eu ,
rui.tavares@europarl.europa.eu ,judith.sargentini@europarl.europa.eu ,
carl.schlyter@europarl.europa.eu , elisabeth.schroedter@europarl.europa.eu ,
werner.schulz@europarl.europa.eu , alyn.smith@europarl.europa.eu ,
bart.staes@europarl.europa.eu , keith.taylor@europarl.europa.eu ,
helga.truepel@europarl.europa.eu , ude.turmes@europarl.europa.eu ,
emilie.turunen@europarl.europa.eu , tatjana.zdanoka@europarl.europa.eu ,

Teresa Wojda

Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie bazy hydroszczelinowania

2013-02-20 00:54:34

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
lowobywatel@gmail.com
lowobywatel2@gmail.com

Łowicz, 19.02.2013r.

Sąd Rejonowy w Łowiczu
za pośrednictwem
Prokuratury Rejonowej w Łowiczu.

Zażalenie

W imieniu mieszkańców Łowicza uznanych za pokrzywdzonych powstaniem bazy hydroszczelinowania w Łowiczu, mocą  postanowienia Prokuratury  Rejonowej w Łowiczu z dnia 29.10.2012r. wnosimy niniejsze zażalenie na :

na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Łowiczu z dnia 30.01.2013r.
w sprawie syg.akt DS 55/13

o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie bazy hydroszczelinowania w Łowiczu
w ramach umyślnego usiłowania dokonania ciągłego czynu zabronionego

z art. 12 k.k. poprzez sprowadzanie zagrożenia zmierzającego do narażania człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jak i utraty życia art. 165 §1k.k i art. 156 §1k.k. pkt. 2, powodowania innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu a tym samym działanie na szkodę indywidualną jak i na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego poszczególnych mieszkańców art. 163 k.k.przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu sprowadzenia zdarzenie, które zagraża życiu i zdrowiu wielu osób a także mieniu w wielkich rozmiarach z art. 231§1k.k.

Uzasadnienie.

Prokurator Rejonowy w Łowiczu nie uwzględnił:
lokalizacji bazy na terenie osiedla mieszkaniowego i w bliskim sąsiedztwie domów jednorodzinnych, zabudowań wiejskich oraz terenów Natury 2000.

braku uznania przez władze miejskie i powiatowe za strony w sprawie mieszkańców terenów przyległych do bazy ostatnio dokonanych zmian w pozwoleniu na budowę bazy w Łowiczu uwzględniających powstanie wiertni, które potwierdził członek zarządu Powiatu jak też Fundacja Greening Poland / Dowód: pismo Fundacji Greening Poland w załączeniu bezspornego, szeroko nagłośnionego faktu, oficjalnie ogłoszonego przez przedstawiciela firmy United Oilfield Services spółka z.o.o., że w bazie w Łowiczu powstanie najwyższa (65m) w Polsce wiertnia gazu ziemnego jak też, że wiertnia ta jest już w drodze z USA do Polski / Dowody: wydruki artykułów internetowych: "Powstaje baza maszynowa do wydobywania gazu łupkowego", "Baza United Oilfield Services da zatrudnienie 120 Łowiczanom" dowodów naukowych szkodliwości hydroszczelinowania zawartych w linkach jak np.ekspertyza naukowa Parlamentu Europejskiego, filmy, artykuły na temat szkodliwości a szczególnie informacje w mediach o płynącej z USA wiertni dla bazy w Łowiczu faktu braku  metody utylizacji szkodliwych dla życia i zdrowia toksycznych związków chemicznych stosowanych do hydroszczelinowania jak też braku metody utylizacji urobku wiertniczego odprowadzania odpadów z bazy do kanalizacji miejskiej składowania urobku wiertniczego w miejscach niedozwolonych w Polsce szerokiego zasięgu oddziaływania bazy jak też odwiertów na środowisko i  rolnictwo nie uwzględnił skutków i kosztów społecznych intensyfikacji wydobycia węglowodorów na wskutek powstania tej bazy.
braku zabezpieczeń finansowych na wypadek awarii, katastrofy ekologicznej czy humanitarnej zeznań Teresy Wojda informującej o powyższych okolicznościach

Prokurator Rejonowy w Łowiczu w tak ważnej sprawie przesłuchał tylko Teresę Wojda i Tedeusza Miksę, wydającego pozwolenie na budowę.
Prokurator Rejonowy w Łowiczu celowo nie przesłuchał sprawców sprowadzenia tej bazy jak też jej właściciela aby nie postawić im zarzutów a tym samym pozbyć sprawę powołując się tylko na najmniej istotny artykuł kodeksu karnego a: art. 231§1 k.k.
Jest to powszechna praktyką pozbywania zgłoszeń, skarg i wniosków  obywateli pokrzywdzonych działaniem zorganizowanych grup interesów.

Z premedytacją Prokurator pomija następujące artykuły:

umyślnego usiłowania dokonania ciągłego czynu zabronionego, z art.12 k.k. poprzez sprowadzanie zagrożenia zmierzającego do narażania człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jak i utraty życia, art. 165 §1 k.k. i art. 156 §1 k.k. pkt. 2, powodowania innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu a tym samym działanie na szkodę indywidualną jak i na szkodę interesu publicznego oraz  prywatnego poszczególnych mieszkańców art. 163 k.k.przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu i zdrowiu wielu osób a także mieniu w wielkich rozmiarach na wskutek hydroszczelinowania, które powoduje katastrofalne zmiany w strukturach geolgicznych / Dowód : eksperyza, dr inż. Marc Durand ENSG, Katedra Geologii Stosowanej, Uniwersytet Quebec w Montrealu
Brak kompetencji Prokuratora w kwestii faktycznej stwierdzonej i

 

udowodnionej naukowo szkodliwości i  szerokiego oddziaływania
odwiertów geologicznych na struktury geologiczne, zasoby wodne,
glebę, powietrze a  głównie na zdrowie ludzkie
nie powinien być powodem odrzucenia naszego wniosku.

Raport oddziaływania na środowisko zawiera tylko życzeniowe sformułowania nie opierające się na
praktyce i doświadczeniach mieszkańców terenów dotkniętych katastrofalnymi skutkami.
Raport ten nie ochroni w żaden sposób mieszkańców terenów sąsiadujących z bazą jak też
mieszkańców innych  terenów Polski przed działalnością  firmy United Oilfield Services.
O rozmiarach zagrożenia świadczy ujęta w raporcie informacja o ponad 200 pojazdach ciężkich
z niebezpiecznymi ładunkami toksycznych substancji  wyjeżdżających codziennie z tej bazy.

Działanie Prokuratury na zwłokę oraz jednostronne i  wybiórcze podejście
prokuratora do dowodów w sprawie bazy hydroszczelinowania w Łowiczu
daje w pełni uzasadnione podstawy wszczęcia śledztwa.

Istnieją bezsporne dowody uzasadniające konieczność  niezwłocznej likwidacji tej
bazy hydroszczelinowania w Łowiczu firmy United Oilfield Services spółka z o.o.,
oraz postawienia przed sądem winnych sprowadzenia zdarzenia dokonanego umyślnie,
czynem ciągłym przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu zagrażającemu życiu i
zdrowiu oraz mieniu Polaków nie tylko na terenie Łowicza ale całej Polski.


Ignorowanie elementarnych zasad bezpieczeństwa obywateli całego kraju przez
Prokuraturę poprzez m.in. umorzenie sprawy przeciwko Burmistrzowi Miasta Łowicza
K.Kalińskiemu i nie uznanie go za podejrzanego w kwestii bezprawnej sprzedaży
polskiej ziemi firmie z USA, jak też doprowadzenie do powstania trucicielskiej bazy
wraz wiertnią węglowodorów za pieniądze polskich podatników jest przyzwoleniem na
okradanie Narodu Polskiego i ludobójcze działania, ze względu na nieuchronność
skażenia na wieki środowiska życia człowieka.

Sprowadzono sprawę do absurdu, gdy to tylko wszystkich  mieszkańców  Łowicza a
nie całej Polski uznano za pokrzywdzonych wobec faktu, że jest to baza wypadowa do
obsługi odwiertów węglowodorów w całej Polsce a nawet w innych krajach Europy.

Uznanie winowajców i  podejrzanych za pokrzywdzonych jest następnym absurdem i
parasolem ochronnym dla działań na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego i Polski
a tym samym łamie obowiązujące zasady etyczne i moralne.

Zdesperowani bezmiarem niesprawiedliwości, w  okolicznościach  ciągłego lekceważenia
przez wszystkie prokuratury i sądy naszych kilkunastu  wniosków w obronie zdrowia,
życia i mienia mieszkańców Łowicza oraz Polski żądamy  oficjalnego  ogłoszenia
przed całym światem, że wymiar sprawiedliwości w Polsce wykonuje tajny wyrok śmierci na Narodzie Polskim.

Zamiast skazywania Polaków  na powolne konanie w cierpieniach niech lepiej Pan Prokurator Generalny
w humanitarnym geście wyda nakaz służbom policyjnym wykonania od razu, na oczach całego świata,
zbiorowej egzekucji  29 tysięcy niewinnych mieszkańców  Łowicza, strzałem w tył głowy, tak jak robili to żydowscy oprawcy w Katyniu.

Żądamy upowszechnienia ogłoszenia:

Wymiar sprawiedliwości w Polsce nie jest od obrony praw Polaków.
Broni rządzącą mniejszość narodową według  jurysdykcji talmudycznej.

Prokurator Generalny. Minister Sprawiedliwości. Minister Spraw Wewnętrznych”.


Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU

Teresa WojdaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

 • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
 • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
  1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
  2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
  3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...