PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

O likwidację Łowickiej Podstrefy Łodzkiej Strefy Ekonomicznej

2013-02-06 23:33:44

Łowicz, 05.02.2013r.

Janusz Piechociński

Wicepremier i Minister Gospodarki Szanowny Panie Premierze,

W jakim celu rozsyła Pan Premier te propagandowe materiały na temat Specjalnych Stref Ekonomicznych w
Polsce ?

Czy zaliczy Pan rozesłanie materiałów  na temat Specjalnych Stref Ekonomicznych  jako konsultacje społeczne do proponowanego przez Pana przedłużenia terminu obowiązywania Specjalnych Stref  Ekonomicznych w Polsce? 

Uważamy to za wielkie nadużycie, tym bardziej, że utajnia Pan przed społeczeństwem 
najważniejsze szczegóły jak np. to, że 75 % kosztów inwestycji pokrywa budżet Panstwa, niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży na własność polskiej ziemi, firmom zagranicznym lub firmom obcokrajowców pod polskimi nazwami, które raczył Pan zaliczyć jako polskie.

A więc w tych strefach obcokrajowcy bez inwestowania własnych pieniędzy a za 
pieniądze podatników polskich tworzą własne imperia łącznie z zabezpieczeniem  ich obrony 
przed buntem rodowitych Polaków, czego dowodem jest złożona przez Premiera D.Tuska do Sejmu RP skandaliczna propozycja ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy  we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeciwko której stanowczo protestujemy !

Stworzenie tych Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce i wyprzedaż polskiej ziemi w obce ręce, na którą nigdy nie było, nie ma i nie będzie zgody Narodu Polskiego, jest zdradą interesu narodowego i polskiej racji stanu.
Godzi się w tym miejscu przypomnieć Panu słowa Wincentego Witosa: " Tyle Polski ile ziemi w polskich rękach!"

W Pana opracowaniu jest określenie, że strefa ta to cyt.:"
"wyodrębniona, niezamieszkała część terytorium RP, na której
terenie może być prowadzona działalność gospodarcza "

Zaprzeczeniem tego jest obecnie trwająca budowa, na osiedlu mieszkaniowym w Łowiczu, 
przy ul.Ekonomicznej 2, bazy hydroszczelinowania wraz z wiertnią gazu ziemnego w Łowickiej 
Podstrefie Łódzkiej Strefy Ekonomicznej, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań wsi Jastrzębia i Łowickiej Wsi.

Działalność firmy United Oilfield Service, obecnego właściciela łowickich gruntów i jednocześnie tej bazy wypadowej na Polske i Europę, wbrew Pana informacjom, odbywać będzie się zarówno na gęsto zaludnionym terenie Łowicza, Kutna i okolic a także całej Polski, nie wyłączając nawet terenu Warszawy.

Nastąpi więc zamiana terenów rolniczych, gęsto zaludnionych, o małych zasobach wodnych na pola wydobywcze, co skutkować będzie w niedalekiej już przyszłości wysiedleniami mieszkańców albo ich eksterminacją na wskutek zatrutej wody, skażonej gleby i powietrza. 

Bardziej prawdopodobny wydaje się ten drugi straszliwy scenariusz, ponieważ już jest zatruta woda w wodociągu w Łowiczu a władze publiczne wszystkich szczebli jak też służby i wymiar sprawiedliwości lekceważą sprawę braku dostępu mieszkańców Łowicza do zdrowej, czystej wody. 

Grozę budzi też fakt, że ścieki z tej bazy, przygotowującej bardzo toksyczne mieszanki do hydroszczelinowania, będą odprowadzane do łowickiej kanalizacji. Oczyszczane w oczyszczalni ścieków w Łowiczu  i ponownie serwowane mieszkańcom do picia łącznie z zabójczymi metalami ciężkimi i radioaktywnymi (nie wynaleziono jeszcze żadnej metody utylizacji) oraz innymi związkami toksycznymi  jak też z dodatkami ośliczek, studniarek, czy też preparatu SeaQest zawierającego m.in.arsen.

Pomimo, że Prokuratura Rejonowa w Łowiczu uznała wszystkich mieszkańców za pokrzywdzonych powstaniem tej bazy hydroszczelinowania w Łowiczu, to naciski z zewnątrz nie pozwoliły prokuratorowi wydać postanowienia o wstrzymaniu tej budowy.

Powstawanie fortun zagranicznych firm kosztem zubożonego społeczeństwa, przy wzrastającym w wielkim tempie zadłużenia Skarbu Państwa, pod pretekstem tworzenia  nowych miejsc pracy ( finansowanych przez Urzędy Pracy, będące na utrzymaniu Skarbu Państwa) jest karygodnym nadużyciem.

Jakie są zyski dla Państwa Polskiego i Narodu Polskiego z tego tytułu, poza zatruwaniem środowiska, niszczeniem polskiego rolnictwa, niewolniczą pracą za głodowe pensje finansowane ze Skarbu Państwa? 

Prosimy o rzetelną analizę ekonomiczną a zwłaszcza ujawnienie faktycznych wydatkowanych kwot z budżetu Państwa na tę nieuczciwą konkurencję, która jest jednocześnie dyskryminacją w stosunku do rodzimych, polskich firm działających poza tymi strefami.

Popieranie przez Pana i  Polskie Stronnictwo Ludowe takich stref kosztem dyskryminacji rodzimych, 
polskich przedsiębiorców w tym m.in. rolników a szczególnie prężnie działającego na terenie 
powiatu Łowickiego Zrzeszenia Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu jest bardzo krzywdzące.

"Co zaś do łowickiego Zrzeszenia Plantatorów Owoców i Warzyw trzeba powiedzieć jedno.
Jest to prężny i silny organizm gospodarczy. 
Szkoda tylko, że państwo, rząd i jego agendy jakby nie bardzo przejmowały się losem tej i podobnych jej grup.
Oto bowiem grupa, przy obrocie około 7 mln złotych otrzymała pomoc w wysokości… 36.000 zł.
Nadto – zasady programu operacyjnego zmusiły nas do wydania tych pieniędzy… na głupotki.
Bo tak przewidzieli urzędnicy – mówi trochę już rozsierdzony pan Ireneusz. 
Chcieliśmy też kupić przyczepy do ciągnika – nie wolno. 
Natomiast proponują nam, żebyśmy kupili sobie samochód-chłodnię, bo tak mają w Warszawie w papierach. 
Tylko, że nam chłodnia do niczego nie jest potrzebna.
Powoli znowu robi się tak, jak kiedyś już było, że beneficjentami pomocy państwa stają się przetwórcy. 
Rolnik zaś skazany zostaje na samego siebie. Ale działamy, tak łatwo się nie poddajemy –
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Szanowny Panie Premierze,

Istnieją fundamentalne podstawy do likwidacji tej Łowickiej Podstrefy również ze względu na już działającą tu trucicielską firmę " Baumit",produkującą chemię budowlaną, która toksyczne odpady odprowadza do kanalizacji miejskiej w Łowiczu.

Mamy nadzieję, że uratuje Szanowny Pan Premier honor i godność partii rolników, 
których hasłem jest  "Bronią i żywią", nie ulęknie się nacisków agentów obcych służb i stanie w obronie Narodu Polskiego.

Wnosimy o odrzucenie propozycji przedłużenia istnienia Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce a ze względu na szkody społeczne i interes narodowy, zniesienie preferencji dla wszystkich podmiotów gospodarczych działających w tych strefach a także  likwidację tych stref
a w pierwszej kolejności likwidację Łowickiej Podstrefy Łódzkiej Strefy Ekonomicznej.

Jako pokrzywdzeni powstaniem bazy hydroszczelinowania w Łowiczu jesteśmy świadomi, że odpowiedzialność za jej powstanie na osiedlu mieszkaniowym w Łowiczu ponosi rząd, którego Pan jest 
premierem.

Dlaczego Pan i Pana koledzy wydaliście wyrok śmierci na ten region o wyjątkowo wysokiej kulturze rolnej jak i słynącej na cały świat kulturze ludowej, zrodzonej w rolniczym trudzie pokoleń Polaków?Z poważaniem

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU

 


Teresa Wojda

Problem z dotarciem ogłoszeń do sygnatariuszy niniejszej petycji

2013-01-23 23:46:00

Problem z dotarciem ogłoszeń do sygnatariuszy niniejszej petycji

Szanowni Państwo,

wcześniejsze ogłoszenia docierały bez problemu. Z przykrością informujemy, że nie z naszej winy, ostatnio nie działa funkcja przesyłania powiadomień do sygnatariuszy petycji o nowym ogłoszeniu pomimo właściwego zaznaczenia.


Teresa Wojda

NIE CHCEMY TEKSASU W ŁOWICZU I W POLSCE !

2013-01-23 17:14:42

Nakazem chwili jest mobilizacja Narodu Polskiego aby wołanie o ratunek T. Wojda i M. Bejda na forum Parlamentu Europejskiego 09.10.2012 r. w Brukseli, odwróciło niebezpieczeństwo wiszące nad Polską.

Uwierzmy, że razem stanowimy nieprawdopodobną siłę, która przepędzi wrogów Narodu Polskiego !

 

Zdjęcie

Polska, Ojczyzna Polaków została oddana bez żadnego wystrzału w ręce wrogów Narodu Polskiego. Dokonuje się podbój gospodarczy, informacyjny i propagandowy.

Wypowiedziano woj.ę Narodowi Polskiemu. Zdra.cy Narodu Polskiego sprowadzili okupanta do bram Łowicza i powiatu łowickiego w celach neokolonialnego wyzysku i rab.nku naszych bogactw naturalnych. W tajemnicy, z naruszeniem prawa sprzedano w Łowiczu Polską Ziemię firmie z USA pod truc.cielską bazę wydobywczą wraz z wiertnią, do obsługi pól wiertniczych na 3/4 terytorium Polski. Trwa jej budowa pomimo, że Prokuratura Rejonowa w Łowiczu uznała mieszkańców za pokrzywdzonych (post. z 29.10.2012r Ds. 765/12).

W Polsce w ciągu ostatnich 50 lat wykonano ponad 7500 odwiertów geologicznych w celu poszukiwania i wydobywania węglowodorów, gdzie zastosowano niszczącą, agresywną technikę hydraulicznego szczelinowania połączoną z użyciem materiałów wyb.chowych, co już spowodowało trzęsienia ziemi np. w Wielkopolsce.

Każdy odwiert geologiczny na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów to :

 • nieustanna, niemożliwa do uniknięcia emisja metanu, tlenku węgla i innych gazów  do atmosfery

 • zatrucie i niszczenie zasobów wód podziemnych i gruntowych

 • skażenie radioaktywne powietrza i gleby

 • stała ponadnormatywna emisja hałasu / brak egzekwowania przez władze konieczności budowy wokół odwiertów ekranów dzwiękochłonnych

 • zużywanie ogromnych ilości wody za darmo

 • brak metody utylizacji odpadów wiertniczych i składowanie ich w przypadkowych, niedozwolonych miejscach

 • brak jakichkolwiek zabezpieczeń finansowych i odpowiedzialności karnej za spowodowanie katastrof ekologicznych czy humanitarnych

 • dopuszczona możliwość manipulacji w kwalifikacji złóż, ilości wydobywanego surowca, zasobów czy też zużywanych związków toksycznych/brak odpowiednich służb kontrolnych i nadzoru społecznego

 • grożba wywłaszczeń bez szans na godziwe odszkodowania

 • spadek wartości nieruchomości i atrakcyjności turystycznej terenów objętych odwiertami

 • niszczenie dróg i infrastruktury jak też zanieczyszczanie spalinami przez ciężki sprzęt obsługujący te odwierty

 • niebezpieczeństwo spowodowania wypadków drogowych przez pojazdy przewożące niebezpieczne substancje

 • bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia dla Polaków ze względu na użycie środków toksycznych, mutagennych i kancerogennych

 • zyski z wydobywania surowców wywożone do firm matek mających siedziby poza granicami kraju

 • prace wiertnicze i badania w całej Polsce jak też budowa bazy w Łowiczu w znacznej części finansowane z pieniędzy podatników, Skarbu Państwa. Premier Tusk przeznaczył 5 mld zł. dodatkowo na dofinansowanie wydobycia gazu łupkowego przez światowe koncerny wydobywcze, na których ciążą wyroki sądowe za niszczenie środowiska i łamanie praw człowieka w innych regionach świata

 • zamiast obiecanych korzyści już każdy Polak dopłaca do poszukiwania i wydobywania węglowodorów 1112 zł /rok, wg. ekspertyzy naukowej CZR w Łodzi

 • nie ma nic wspólnego z niezależnością energetyczną Polski, bowiem rząd Tuska uzależnił Polskę energetycznie do 2040 r. od dostaw węglowodorów z Rosji, po najwyższych na świecie cenach w ilościach wielokrotnie przekraczających potrzeby naszego kraju

 • korupcja w Ministerstwie Środowiska, gdzie wydawane są koncesje na bogactwa naturalne, manipulacje i zafałszowania w podawaniu informacji do opinii publicznej

 • przeznaczanie unijnych pieniędzy na pozorowany opór społeczny jak np. instytuty obywatelskie, organizacje ekologiczne, partii zielonych powiązanych z Krytyką Polityczną

 • marnowanie środków finansowych na monitoring, który w żaden sposób nie jest w stanie zapobiec degradacji środowiska a jedynie sprawiać ma wrażenie, że wszystko jest bezpieczne

 • akcje lobbingowe wśród polityków polskich jak też w Parlamencie Europejskim, jak np. wystawa o gazie łupkowym, konferencje, bankiety, imprezy integracyjne organizowane przez koncerny energetyczne

 • presja D.Tuska i Ministra Środowiska na europosłów z Polski aby nie dopuścili do zakazu wydobywania węglowodorów w całej Unii. Premier Tusk zwraca się do przewodniczącego Komisji Europejskiej, aby "Komisja strzegła gazu łupkowego przed lobbingiem tych którzy z różnych powodów nie chcieliby, aby gaz łupkowy stał się alternatywnym źródłem energii"

 • inwigilacja i zastraszanie rzeczywistych przeciwników odwiertów w Polsce

 • niebezpieczeństwo zastosowania kosztownej, już wdrażanej w Elektrowni Bełchatów , technologii CCS, tj. wstrzykiwania pod wysokim ciśnieniem skroplonego CO2 wraz z toksycznymi spalinami dla wspomagania wydobycia gazu ziemnego, co jest bom bą z opóźnionym zapłonem, która dopełni dzieła zniszczenia

Już jest zatruta woda w kranach w Łowiczu i okolicy. Władze lokalne, Prokuratura Rejonowa, Prokurator Generalny oraz inspekcje sanitarne ignorują nasze wołanie o czystą , zdrową wodę. Wydobywanie węglowodorów w Polsce nie ma żadnego uzasadnienie ekonomicznego ani gospodarczego, jest grożne dla Polski i Narodu Polskiego. Zmierza bowiem do zniszczenia polskiego rolnictwa i wraz z genetycznie zmodyfikowanymi organizmami, Chemitrails, HAARP, przymusem toksycznych szczepionek, ma na celu zagładę Narodu Polskiego.

Nakazem chwili jest mobilizacja Narodu Polskiego aby wołanie o ratunek T. Wojda i M. Bejda na forum Parlamentu Europejskiego 09.10.2012 r. w Brukseli, odwróciło niebezpieczeństwo wiszące nad Polską.

Uwierzmy, że razem stanowimy nieprawdopodobną siłę, która przepędzi wrog ów Narodu Polskiego !

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi. Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski .

OBYWATELSKI RUCH OPORU. petycjeonline.com, protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze


Teresa Wojda

Pomoc, wsparcie, współpraca

2013-01-15 13:57:56

Pomoc, Wsparcie, WspółpracaZ góry dziękujemy za wsparcie działalności Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi poprzez dokonanie wpłaty na konto współuczestniczącego w Inicjatywie Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie":"Łowiczanie", Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łowiczu ul. Długa 27 NRB: 88124018191111000010885910

SWIFT - PKOPPLPW
IBAN - PL 88124018191111000010885910Kontakt:Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Teresa Wojda,  Maria Bejda

Łowicz os. Kostka12/9

99-400 Łowicz

Tel. 501 149 020

Łowicka Inicjatywa Obywatelska


lowobywatel@gmail.com


Teresa Wojda

Skarga na opieszałość i pobłażliwość prokuratury dotyczy petycji 0578/12 PE

2013-01-08 23:22:59

Łowicz, 08.01.2013r.

Prokurator Generalny
Andrzej Seremet

Prokuratura Okręgowa w Łodzi
Krzysztof Bukowiecki - Prokurator Okręgowy

Prokuratura Rejonowa w Łowiczu
Magdalena Bursa - Prokurator Rejonowy
SKARGA
W imieniu pokrzywdzonych milionów Polaków powstaniem bazy wypadowej, na całą Polskę i Europę,
hydroszczelinowania wraz z wiertnią w Łowiczu na osiedlu Bratkowice wnosimy skargą na
bezczynność i pobłaźliwość polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Jako pokrzywdzeni budową bazy żądamy natychmiastowego wstrzymania jej budowy i
natychmiastowego zawieszenia w czynnościach i postawienia prokuratorskich zarzutów,
statusu podejrzanego:
● Burmistrzowi Miasta Łowicza
● Staroście Łowickiemu
● Wojewodzie Łódzkiemu
● Dyrektorowi Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i innym

Sprowadzono sprawę do absurdu, gdyż tylko wszystkich mieszkańców Łowicza a nie całej Polski
uznano za pokrzywdzonych wobec faktu, że jest to baza wypadowa do obsługi odwiertów węglowodorów
w całej Polsce a nawet w innych krajach Europy.

Uznanie winowajców i podejrzanych za pokrzywdzonych jest następnym absurdem i parasolem
ochronnym dla działań na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego i Polski a tym samym łamie
obowiązujące zasady etyczne i moralne.

Ignorowanie elementarnych zasad bezpieczeństwa obywateli całego kraju przez Prokuraturę poprzez
m.in. umorzenie sprawy przeciwko Burmistrzowi Miasta Łowicza K.Kalińskiemu i nie uznanie go za
podejrzanego w kwestii bezprawnej sprzedaży polskiej ziemi firmie z USA jak też doprowadzenie do
powstania trucicielskiej bazy wraz wiertnią węglowodorów jest przyzwoleniem na okradanie Narodu
Polskiego i ludobójcze działania, ze względu na nieuchronność skażenia na wieki środowiska życia
człowieka.

Jest nam wiadomo, że pracownicy Sądu Rejonowego jak też Prokuratury Rejonowej w Łowiczu mają dług
wdzięczności w stosunku do miejscowych władz miasta i powiatu za pozostawienie ich jednostek, wbrew
planom ich likwidacji przez władze centralne. Nadeszła jednak pora powiedzieć dość niszczenia Polski i
Polaków.

Ufamy, że w polskim wymiarze sprawiedliwości pracują też odważni Polacy, którzy widzą całe
zło sytuacji w naszym ojczystym kraju i znajdą w sobie dość siły i odwagi by skruszyć kajdany
niemocy i zła.Tu chodzi przecież również o Wasze życie, o życie Waszych rodzin i przyszłych
pokoleń. Nie może to być dla Was obojętne!

Z premedytacją dokonuje się zbiorowy mord na manipulowanym i okłamywanym Narodzie Polskim, który
jest już stopniowo unicestwiany m.in.poprzez :
● przymus szczepionkowy
● kontrolę umysłów:
chemitrails, trujące dodatki do wody: lit, fluor, chlor,SeaQest, fale elektromagnetyczne:
gęsta sieć przekaźników telefonii bezprzewodowej, HAARP
● trujące dodatki do żywności i kosmetyków
● żywność GMO *genetycznie zmodyfikowaną

Na rozprawie w Sądzie Rejonowym w Łowiczu w dniu 8.01.2013r., sygn.akt 1C/480/12, przeciwko
Teresie Wojda o nakazanie wstępu do jej własnościowego lokalu mieszkalnego, będącego równocześnie siedzibą
Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie",celem wymiany
pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej z bezprawnego wniosku dyr. ZGM, jednostki podległej Urzędowi
Miejskiemu w Łowiczu, sędzia zamiast odrzucić wniosek kontynuowała rozprawę.

Teresa Wojda stwierdziła, że zbędna jest inwestycja wymiany pionów w bloku na Os. Kostka 12
gdy w sąsiedztwie, na osiedlu Bratkowice powstaje baza wraz z wiertnią.
Z tego powodu mieszkańcy będą zmuszeni porzucać mieszkania dla ratowania swojego zdrowia i
życia.

Osoby zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców jak Burmistrz Miasta
Łowicza i Dyrektorka Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej powinni odpowiadać karnie za sprowadzanie
zagrożenia dla zdrowia i życia.

Jeśli nie będzie wstrzymania budowy tej bazy to Łowicz stanie się miastem wymarłym i nie będzie już
kto płacić na utrzymanie dyrektorki, burmistrza czy prokuratora.

Niedopuszczalna i niesprawiedliwa jest pobłażliwość w stosunku do winnych sprowadzania zagrożeń
dla życia milionów w kontekście np. skrupulatności w sprawie wójta gminy Łyszkowice, który nie sprowadził
tak wielkiego zagrożenia dla milionów ludzi.
Dlaczego w sprawie bazy hydroszczelinowania brakuje takiej skrupulatności i determinacji w odsunięciu
od władzy Burmistrza Miasta Łowicza i innych?

Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Łowicz, 08.01.2013r.
Szanowni Państwo
na rozprawie w Sądzie Rejonowym w Łowiczu w dniu 8.01.2013r., sygn.akt 1C/480/12,
przeciwko Teresie Wojda o nakazanie wstępu  do jej własnośiowego lokalu mieszkalnego,
będącego  jednocześnie siedzibą Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie",
celem wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej sądzia najpierw stwierdziła, że
dyr. Joanna Mika nie ma uprawnień do reprezentowania wspólnoty bloku
lecz jedynie członkowie zarządu tej wspólnoty.
Teresa Wojda zeznała, że wie od żony osoby podpisanej, iż upoważnienie dla dyr. ZGM
zostało podstępnie wymuszone przez jej pracownice z pominięciem istotnych informacji
o skardze T.Wojda i jej występowaniu w obronie tejże wspólnoty łącznie z wnioskiem o wstrzymanie
inwestycji wymiany pionów wodno>kanalizacyjnych.
Z tego tez powodu T.Wojda wnioskowała o przerwanie rozprawy.
Sąd jednak kontynuował i  przesłuchał obie strony.
Wszystkie wnioski T.Wojda o powołanie świadków były odrzucane za wyjątkiem wniosku o powołanie
na świadka posła Zdzisława Jankowskiego.
Teresa Wojda zrezygnowała z jego zeznań ale poprosiła sąd o zgodę na jego obecność podczas rozprawy,
gdy zorientowała się, że sprawa toczy się w złym kierunku.
Dziwne, że sąd chętnie przesłuchałby posła ale osoby poszkodowanej przez wadliwe wykonanie
prac w sąsiednim bloku już nie.
Pani sędzia nawet nie raczyła zaznajomić się z aktami sprawy, bo nawet nie wiedziała podstawowej rzeczy,
że inwestycja już została przeprowadzona.
Pani sędzia groziła ukaraniem za stwierdzenie T.Wojda, że sędzia nie zna akt sprawy.
Na to Teresa Wojda  złożyła oświadczenie, że sąd ją obraża ewidentnym brakiem znajomości sprawy i groźbą ukarania.
Sędzia pouczyła, że T.Wojda może żądać zmiany składu sędziowskiego.
Wobec tego Teresa Wojda  zawnioskowała o zmianę składu sędziowskiego i rozprawa została
przerwana bez żadnych innych ustaleń.
Prywatnie T.Wojda wyraziła współczucie dla pani sędzi, że być może w ostatniej chwili przekazano jej tę sprawę,
bo miała prowadzić ją inna sędzia.
Skoro sąd  kontynuował rozprawę pomimo braku upoważnień dla strony przeciwnej a nieznajomośc akt przez
sędziego miała być atutem dla szybkiego załatwienia sprawy i wydania postanowienia to
znaczy że wyrok już wcześniej był przesądzony.
Widać, że pani sędzia poszła za daleko w swoich pouczeniach i wbrew zamiarom sprawa przebiegła inaczej,
co było dla niej samej wielkim zaskoczeniem.
Z poważaniem
Maria Bejda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Łowicz, 07.01.2013r.

Prokurator Generalny
Andrzej Seremet

Prokuratura Okręgowa w Łodzi
Krzysztof Bukowiecki - Prokurator Okręgowy

Prokuratura Rejonowa w Łowiczu
Magdalena Bursa - Prokurator Rejonowy
Uznani przez Prokuratora Rejonowego w Łowiczu za pokrzywdzonych( Ds765/12) powstaniem bazy hydraulicznego szczelinowania wraz z wiertnią w Łowiczu na osiedlu Bartkowice zwracamy się o zapewnienie bezpieczeństwa dla Teresy Wojda w związku z prowokacyjną rozprawą w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, ul Kaliska 1/3, o godz.12.30 w sali nr.2 w dniu 08.01.2013 r. , sygn.akt 1C/480/12,  przeciwko Teresie Wojda o nakazanie wstępu  do jej lokalu mieszkalnego celem wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej. Przedmiotowy lokal jest własnością prywatną pozwanej i jednocześnie siedzibą prawnie usankcjonowaną Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie".
Za m.in. występowanie przeciwko powstaniu bazy hydroszczelinowania w 30 tysięcznym mieście Łowiczu na osiedlu Bratkowice jak też w obronie krzywdzonych Polaków na wskutek łamania praw człowieka i obywatela zorganizowano prowokacyjną akcję, która znajduje finał w Sądzie Rejonowym w Łowiczu.
Teresa Wojda jest współautorką listu otwartego do Prezydenta RP uznanego przez Parlament Europejski jako petycja nr. 0578/2012, przeciwko zagrożeniom dla istnienia Narodu Polskiego: http://www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf
oraz petycji przeciwko nowemu prawu geologicznemu i górniczemu:
Na forum Parlamentu Europejskiego,w dniu 9.10.2012r. występowała o ratunek dla Narodu Polskiego

Za swoją działalność zgodną z prawem polskim i międzynarodowym w obronie Narodu Polskiego jak też środowiska życia człowieka Teresa Wojda doświadcza od kilku już lat dyskryminacji i prześladowania łącznie z groźbami karalnymi przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu na sesji w dniu 30.08.2012r :
jak też w komentarzach pod petycją przeciwko nowemu prawu geologicznemu i górniczemu.
Pośpiesznie i z naruszeniem praw mieszkańców, chociażby do rzetelnego inwestora zapewniającego na czas remontu dostęp do wody i toalety, dokonano wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej z pominięciem mieszkania pozwanej.

Dyrektorka Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, zamiast udostępnienia całej dokumentacji związanej z tą inwestycją i uwzględnienia wniosków i uwag zgłoszonych przez pozwaną Teresę Wojda dopuściła się wraz z wykonawcą tej inwestycji aktu terroru polegającego na poniżaniu, straszeniu co spowodowało, że pozwana z obawy o swoje zdrowie i życie nie wpuściła firmy remontowej do jej mieszkania własnościowego.

Z poważaniem

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU

......................................................................................................

Łowicz, 05.01.2013r.

Martin Schulz
President PE
José Manuel Barroso
Präsident EC
Günther Oettinger
European Commissioner for Energy
Dacian Cioloş
European Commissioner for Agriculture
Janez Potočnik
European Commissioner for the Environment.
Connie Hedegaard
European Commisioner for Climate Action
Nils Muižnieks
Europan Commisioner for Human Rights

Szanowni Państwo,

życie na naszej planecie jest zagrożone na wskutek wykonania ponad 1,2 mln odwiertów węglowodorów wraz z zastosowaniem technologii CCS (wychwytywania, skraplania i podziemnego składowania CO2).
Dzieła zniszczenia dokończy zaplanowana intensyfikacja wydobywania tych surowców energetycznych w Europie a szczególnie na gęsto zaludnionych terenach Polski.

W centrum Polski, w Łowiczu powstaje w szybkim tempie baza hydroszczelinowania w celu penetracji terenów Europy pod kątem eksploatacji bogactw naturalnych. Nastąpi zintensyfikowanie wydobycia węglowodorów z zastosowaniem niszczącej życie, jedynej metody wydobywczej tj. hydroszczelinowania.
Władze publiczne w Polsce przekazały bogactwa naturalne we władanie globalnych światowych koncernów wydobywczych, wbrew wiedzy i woli ich właściciela, którym jest Naród Polski. Poprzez zmasowane działania propagandowe i kontrolę umysłu, finansowane przez lobbystów jak też Unię Europejską, nie dopuszcza się do oporu społecznego. Wobec nielicznych przeciwników grabieży bogactw naturalnych i niszczenia środowiska życia człowieka w Polsce stosuje się inwigilację, dyskryminację i zastraszanie.
Współautorka petycji do PE nr. 0578/2012, moja siostra,Teresa Wojda, wołająca o ratunek dla Narodu Polskiego na forum Parlamentu Europejskiego w dniu 09.10.2012r., doświadcza prześladowania i szykanowania.
Za występowanie przeciwko powstaniu bazy hydroszczelinowania w 30 tysięcznym mieście Łowiczu, na osiedlu Bratkowice jak też w obronie krzywdzonych Polaków na wskutek łamania praw człowieka i obywatela zorganizowano prowokacyjną akcję, która znajduje finał w Sądzie Rejonowym w Łowiczu.

W związku z wieloma aktami terroru w Polsce a szczególnie po ostatnim zniknięciu dziennikarza obywatelskiego Bogdana Goczyńskiego, bezpodstawnie aresztowanego, zachodzi obawa podzielenia jego losu przez moją siostrę,T.Wojda.

Obawy dodatkowo uzasadniają obraźliwe wpisy i groźby karalne w komentarzach pod petycją:
Zwracam się z gorącą prośbą o zainteresowanie się i podjęcie skutecznych działań celem zaprzestania prześladowania i dyskryminacji Polaków w Polsce, w tym m.in. mojej siostry Teresy Wojda zamieszkałej w Łowiczu.
Z poważaniem

Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, Os. Kostka 12/9
Tel.: 0048/46 8377853
............................................................................

Dyskryminacja i  prześladowanie Teresy Wojda,

prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “ Łowiczanie”,
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
współautorka petycji 0578/12 do Parlamentu Europejskiego
wołająca o ratunek dla Narodu Polskiego 09.10.2012r. w Brukseli.

Łowicz, 17.12.2012r.


Szanowni Państwo,


Zwracam się z gorącą prośbą o rozpowszechnianie tej informacji i zorganizowanie szerokiego wsparcia dla mojej siostry Teresy Wojda zam. Łowicz, Os. Kostka 12, a szczególnie w dniu 8.01.2013 roku w Sądzie Rejonowym w Łowiczu na rozprawie, która jest aktem odwetu Burmistrza i stojących za nim sił wrogich Narodowi Polskiemu.

Bezprawna ingerencja władz miasta Łowicza i powiatu łowickiego odpowiedzi na apel Teresy Wojda o godne zachowanie i traktowanie łowickich tradycji ludowych oraz podejmowane wielokrotnie próby niszczenia stowarzyszenia i jej prezes wskazują na ewidentny antypolonizm stosowany przez władze publiczne w Polsce.

8 stycznia 2013r. o 12.30 w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, w sali nr.2 , ul. Kaliska 1/3, sygn. akt 1C/480/12 odbędzie się
rozprawa przeciwko mojej siostrze Teresie Wojda o nakazanie w trybie art.13, ust.1 i 2 ustawy o własności lokali z 24.06.1994r.

wstępu do lokalu mieszkalnego, będącego jednocześnie siedzibą Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze Łowiczanie w jego ramach prawnych Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi oraz Obywatelskiego Ruchu Oporu (mieszkanie własnościowe w bloku wspólnoty mieszkaniowej zarządzanej w imieniu Burmistrza Miasta Łowicza przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu) celem wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej przez firmę specjalnie założoną przez pracownika ZGM.

Pomimo braku jakichkolwiek awariii,  jak też wcześniejszych zapewnień na walnym zebraniu wspólnoty o niepodejmowaniu remontów, zaraz po naszych protestach w sprawie powstania bazy hydroszczelinowania w Łowiczu jak też zatrutej wody pitnej w Łowiczu i okolicy, w bardzo szybkim tempie postanowiono o wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej w bloku zamieszkiwanym przez moją siostrę na osiedlu Kostka 12 w Łowiczu.

Sugerujące konieczność wymiany instalacji nieprzyjemne zapachy rozchodziły się z piwnicy po klatkach schodowych przed zebraniem wspólnoty 4.06.2012r., natomiast ustąpiły po wyrażeniu przez mieszkańców zgody na tę inwestycję.Ten fakt wzbudził  słuszne podejrzenia wielu mieszkańców o sztuczne wywoływanie takich zapachów dla uwiarygodnienia nagłej konieczności tej inwestycji.

Dopiero na kilka dni przed wejściem firmy do bloku, moja siostra zorientowała się, że podczas remontu nie zapewnia się dostępu do wody ani  do toalety. Od rozpoczęcia prac tj. od 3 września br. uciążliwe hałasy, przykre zapachy  i toksyczne opary, kurz, roznosiły się po całym bloku i jego otoczeniu. Prace w pojedynczych mieszkaniach trwały po około 2 dni i związane były z rujnowaniem łazienek. Początkowo wykonawca planował zostawiać dziury w stropach. Dopiero  na wskutek interwencji mieszkańców zmuszony został do łatania tych dziur. Na czas wymiany instalacji wymuszana była obecność osoby zamieszkującej, bez prawa sprzeciwu czy też uzgodnienia dogodnego terminu.

Moja siostra nie sprzeciwiała się tej inwestycji do momentu, kiedy dowiedziała się na jakich nieludzkich zasadach i jak wiele jest zastrzeżeń  co do wykonawcy jak też zastosowanych materiałów a tym bardziej że ukrywano wszelkie dane dotyczące tej inwestycji.

Złożyła ona w dniu 31.08.2012r. zastrzeżenia w formie skargi na Burmistrza Łowicza o natychmiastowe wstrzymanie inwestycji do Wojewody Łódzkiego, Przewodniczącego Rady Miasta Łowicza i Kierownika Prokuratury Rejonowej w Łowiczu. Ponownie 13.09.2012r. wnioskuje ona,  tym razem do Dyr. ZGM i Burmistrza Miasta Łowicza o natychmiastowe wstrzymanie inwestycji i rozwiązanie umowy z tym wykonawcą. W piśmie tym protestuje ona również przeciwko nękaniu, dręczeniu i poniżaniu jej przez dyrektorkę ZGM i wykonawcę inwestycji. Wykonawca ten  zasłynął z ukrytej dziury w kominie, która przez 6 lat podtruwała mieszkankę sąsiedniego bloku. Fakt ten opisywała lokalna prasa.

Rada Miasta Łowicza odrzuciła skargę a Prokuratura Rejonowa w Łowiczu i Wojewoda Łódzki do dziś nie odpowiedzieli. Dyrektorka ZGM zamiast odpowiedzieć na przedstawione problemy i wyjść na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, dopuściła się osobistych, bezpośrednich ataków słownych, łącznie z groźbą wtargnięcia na siłę do jej mieszkania. Po tym fakcie dyr. ZGM skierowała pismo z żądaniem  udostępnienia lokalu w dniach 12 i 13 września w godzinach od 8.00 do 17.00.

Moja siostra próbowała 3.09.2012r. interweniować telefonicznie u Burmistrza i osobiście w Komendzie Powiatowej w Łowiczu. Dyżurny policjant nie dopuścił do złożenia skargi i pozbył odsyłając do Burmistrza i do ZGM. Pod nr.tel. 997 również odmówiono przyjęcia zgłoszenia o interwencję i pomoc w wstrzymaniu tej inwestycji. Przypadkowo obecny w Komendzie Powiatowej  Starosta Łowicki także odmówił pomocy w tej sprawie. Burmistrz Łowicza o kserokopie dokumentacji związanej z tą inwestycją do dziś nie odpowiedział.

W tej sytuacji moja siostra czuła się zwolniona z obowiązku udostępnienia mieszkania własnościowego wobec takiego lekceważenia a głównie z obawy o swoje bezpieczeństwo, o zdrowie i życie, wobec zastraszania ze strony wykonawcy tej inwestycji  Jana Skomiała.
Te obawy potęgowała świadomość podjętej działalności w obronie Narodu Polskiego przed zagrożeniami, co jest niewygodne dla władzy publicznej w Polsce, powiązanej z siłami wrogimi interesom Narodu Polskiego a także groźby karalne w komentarzach pod petycją naszego autorstwa, http://www.petycjeonline.com/forum/19081/start/1900

Termin prowadzenia tej inwestycji ( wrzesień, październik 2012r.) zbiegł się z wyjątkowo dużą ilością zajęć mojej siostry w związku z organizowaniem wcześniej uzgodnionych występów folklorystycznych dla turystów jak też przygotowań do wyjazdu na Parlamentu Europejskiego w Brukseli na warsztaty w sprawie gazu łupkowego, 9.10.2012r. a także na międzynarodowe spotkanie inicjatyw obywatelskich przeciw technologii CCS we Flensburgu w dniu 21.09.2012r.

W dniu 20 września moja siostra  przyjechała do mnie do Flensburga aby móc w spokoju zrealizować zaplanowane spotkania we Flensburgu i w Brukseli.

Na czas nieobecności mojej siostry dokonano wymiany instalacji z pominięciem jej mieszkania i z użyciem rur wodociągowych z PCV, wbrew jej wcześniejszemu wnioskowaniu o zainstalowanie rur miedzianych. Na początku grudnia br. siostra otrzymała wezwanie na sprawę z pozwu dyr. ZGM z 13.09.2012r. o nakazanie wstępu do lokalu mieszkalnego pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

Zamiast przedstawienia niezbędnych dokumentów i zabezpieczenia na czas remontu dostępu do wody i toalety stosuje się w Łowiczu terror i zastraszanie.
Wymiar sprawiedliwości stosuje skandaliczną pobłażliwość dla Burmistrza Miasta Łowicza łamiącego prawo obywateli do bezpiecznego życia.
Prokurator Rejonowy w Łowiczu uznał mieszkańców Łowicza za pokrzywdzonych ale nie uznał Burmistrza Miasta Łowicza za podejrzanego i  warunkowo umorzył śledztwo sprawie z naszego wniosku z dnia 07.05.2012r. :

 • niedopełnienie przez Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego konstytucyjnego i ustawowego obowiązku konsultacji społecznych i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji bazy hydraulicznego szczelinowania w Łowickiej Podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w otulinie Natury 2000, która razem z terenem objętym tym unijnym programem podlega ochronie prawnej ,


 • umorzenie postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie bazy sprzętowo administracyjnej z zapleczem produkcyjnym i socjalnym w obszarze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ogłoszenie o umorzeniu zostało podane do publicznej wiadomości  na www.lowicz.eu, dopiero 27 kwietnia 2012r. , dwa dni po podpisaniu aktu notarialnego przez Burmistrza Kalińskiego w siedzibie firmy
  United Oilfield Services w Warszawie.

 

 • niedopełnienie  przez Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego obowiązku poinformowania mieszkańców o szkodliwości dla zdrowia i życia ludzkiego bazy hydraulicznego szczelinowania w Łowickiej Podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej co jest przestępstwem  z art. 231 §1 kk i w ramach umyślnego usiłowania dokonania ciągłego czynu zabronionego, z art.12 k.k poprzez sprowadzanie zagrożenia zmierzającego do narażania człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jak i utraty życia, art. 165 §1 i 156 §1 pkt. 2, powodowania innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu a tym samym działanie na szkodę indywidualną jak i na szkodę interesu publicznego i prywatnego poszczególnych mieszkańców

 

 • złamanie przez Burmistrza Miasta Łowicza  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.(...)


Ponadto złożyliśmy wnioski do Prokuratury w Łowiczu :

 • przeciwko dyrekcji ZGM o niedopełnienie obowiązku należytej dbałości o mienie bloku mieszkalnego os. Kostka 10 w Łowiczu a tym samym stwarzanie zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców
 • przeciwko Burmistrzowi Łowicza i Dyrektorce ZGM niedopełnienia obowiązku poinformowania o szkodliwości dla zdrowia i życia podzielników ciepła narzucanych tysiącom mieszkańców. Sąd odmawia wszczęcia śledztwa pod szyldem rozpoznawania listu żelaznego

Wniosek o zbadanie i ukaranie winnych:

 • naruszenia prawa własności około 200 rolników posiadających grunty przylegające do rzeki Bzury      poprzez wywłaszczenie bez ich wiedzy i zgody
 • nie dopełnienia obowiązków należytego informowania i równego traktowania stron w związku z wprowadzeniem programu „Natura 2000” ( brak do tej pory informacji o wszczęciu śledztwa )
 • nie dopełnienia obowiązków należytego informowania o zagrożeniach związanych z :

 

 1. objęciem terenu działaniem koncesji Ministerstwa Środowiska na poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego
 2. przeprowadzeniem odwiertów geologicznych pod kątem podziemnego składowania skroplonego CO2
 3. budową elektrowni wodnych w Klewkowie i w Strugienicach na rzece Bzurze

 

 • w sprawie wysypiska śmieci i uciążliwego przetwarzania toksycznych dla ludzi, zwierząt i środowiska odpadów w prywatnej posesji w Niedźwiadzie w bliskim sąsiedztwie gospodarstw rolnych. Prokuratura po upływie pół roku, 06.12.2011 r. wszczęła śledztwo a zbadała tylko pod kątem szkodliwości dla roślin.
 • w sprawie udokumentowanego poświadczenia nieprawdy przez Wójta Gminy Zduny w piśmie związanym z budową małej elektrowni wodnej w Strugienicach o terminie złożenia naszego odwołania do Kolegium Odwoławczego
 • Do Prokuratury w Kutnie o wstrzymanie odwiertu w Gołębiewie Nowym i spowodowanie zaprzestania praktyk okłamywania społeczeństwa terenów objętych koncesjami na wydobywanie gazu ziemnego konwencjonalnego i gazu ziemnego niekonwencjonalnego - łupkowego


Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU.................................................................................................


Teresa Wojda

Problem z dotarciem ogłoszeń do sygnatariuszy niniejszej petycji

2012-12-17 21:45:57

Szanowni Państwo,

wcześniejsze ogłoszenia docierały bez problemu. Z przykrością informujemy, że nie z naszej winy, ostatnio nie działa funkcja przesyłania powiadomień do sygnatariuszy petycji o nowym ogłoszeniu pomimo właściwego zaznaczenia.Teresa Wojda

Informacja " POLSKA OJCZYZNA POLAKÓW..."

2012-12-16 22:14:37

Nakazem chwili jest mobilizacja Narodu Polskiego aby wołanie o ratunek T. Wojda i M. Bejda na forum Parlamentu Europejskiego 09.10.2012 r. w Brukseli, odwróciło niebezpieczeństwo wiszące nad Polską.

Uwierzmy, że razem stanowimy nieprawdopodobną siłę, która przepędzi wrogów Narodu Polskiego !

 

Zdjęcie

Polska, Ojczyzna Polaków została oddana bez żadnego wystrzału w ręce wrogów Narodu Polskiego. Dokonuje się podbój gospodarczy, informacyjny i propagandowy.

Wypowiedziano woj.ę Narodowi Polskiemu. Zdra.cy Narodu Polskiego sprowadzili okupanta do bram Łowicza i powiatu łowickiego w celach neokolonialnego wyzysku i rab.nku naszych bogactw naturalnych. W tajemnicy, z naruszeniem prawa sprzedano w Łowiczu Polską Ziemię firmie z USA pod truc.cielską bazę wydobywczą wraz z wiertnią, do obsługi pól wiertniczych na 3/4 terytorium Polski. Trwa jej budowa pomimo, że Prokuratura Rejonowa w Łowiczu uznała mieszkańców za pokrzywdzonych (post. z 29.10.2012r Ds. 765/12).

W Polsce w ciągu ostatnich 50 lat wykonano ponad 7500 odwiertów geologicznych w celu poszukiwania i wydobywania węglowodorów, gdzie zastosowano niszczącą, agresywną technikę hydraulicznego szczelinowania połączoną z użyciem materiałów wyb.chowych, co już spowodowało trzęsienia ziemi np. w Wielkopolsce.

Każdy odwiert geologiczny na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów to :

 • nieustanna, niemożliwa do uniknięcia emisja metanu, tlenku węgla i innych gazów  do atmosfery

 • zatrucie i niszczenie zasobów wód podziemnych i gruntowych

 • skażenie radioaktywne powietrza i gleby

 • stała ponadnormatywna emisja hałasu / brak egzekwowania przez władze konieczności budowy wokół odwiertów ekranów dzwiękochłonnych

 • zużywanie ogromnych ilości wody za darmo

 • brak metody utylizacji odpadów wiertniczych i składowanie ich w przypadkowych, niedozwolonych miejscach

 • brak jakichkolwiek zabezpieczeń finansowych i odpowiedzialności karnej za spowodowanie katastrof ekologicznych czy humanitarnych

 • dopuszczona możliwość manipulacji w kwalifikacji złóż, ilości wydobywanego surowca, zasobów czy też zużywanych związków toksycznych/brak odpowiednich służb kontrolnych i nadzoru społecznego

 • grożba wywłaszczeń bez szans na godziwe odszkodowania

 • spadek wartości nieruchomości i atrakcyjności turystycznej terenów objętych odwiertami

 • niszczenie dróg i infrastruktury jak też zanieczyszczanie spalinami przez ciężki sprzęt obsługujący te odwierty

 • niebezpieczeństwo spowodowania wypadków drogowych przez pojazdy przewożące niebezpieczne substancje

 • bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia dla Polaków ze względu na użycie środków toksycznych, mutagennych i kancerogennych

 • zyski z wydobywania surowców wywożone do firm matek mających siedziby poza granicami kraju

 • prace wiertnicze i badania w całej Polsce jak też budowa bazy w Łowiczu w znacznej części finansowane z pieniędzy podatników, Skarbu Państwa. Premier Tusk przeznaczył 5 mld zł. dodatkowo na dofinansowanie wydobycia gazu łupkowego przez światowe koncerny wydobywcze, na których ciążą wyroki sądowe za niszczenie środowiska i łamanie praw człowieka w innych regionach świata

 • zamiast obiecanych korzyści już każdy Polak dopłaca do poszukiwania i wydobywania węglowodorów 1112 zł /rok, wg. ekspertyzy naukowej CZR w Łodzi

 • nie ma nic wspólnego z niezależnością energetyczną Polski, bowiem rząd Tuska uzależnił Polskę energetycznie do 2040 r. od dostaw węglowodorów z Rosji, po najwyższych na świecie cenach w ilościach wielokrotnie przekraczających potrzeby naszego kraju

 • korupcja w Ministerstwie Środowiska, gdzie wydawane są koncesje na bogactwa naturalne, manipulacje i zafałszowania w podawaniu informacji do opinii publicznej

 • przeznaczanie unijnych pieniędzy na pozorowany opór społeczny jak np. instytuty obywatelskie, organizacje ekologiczne, partii zielonych powiązanych z Krytyką Polityczną

 • marnowanie środków finansowych na monitoring, który w żaden sposób nie jest w stanie zapobiec degradacji środowiska a jedynie sprawiać ma wrażenie, że wszystko jest bezpieczne

 • akcje lobbingowe wśród polityków polskich jak też w Parlamencie Europejskim, jak np. wystawa o gazie łupkowym, konferencje, bankiety, imprezy integracyjne organizowane przez koncerny energetyczne

 • presja D.Tuska i Ministra Środowiska na europosłów z Polski aby nie dopuścili do zakazu wydobywania węglowodorów w całej Unii. Premier Tusk zwraca się do przewodniczącego Komisji Europejskiej, aby "Komisja strzegła gazu łupkowego przed lobbingiem tych którzy z różnych powodów nie chcieliby, aby gaz łupkowy stał się alternatywnym źródłem energii"

 • inwigilacja i zastraszanie rzeczywistych przeciwników odwiertów w Polsce

 • niebezpieczeństwo zastosowania kosztownej, już wdrażanej w Elektrowni Bełchatów , technologii CCS, tj. wstrzykiwania pod wysokim ciśnieniem skroplonego CO2 wraz z toksycznymi spalinami dla wspomagania wydobycia gazu ziemnego, co jest bom bą z opóźnionym zapłonem, która dopełni dzieła zniszczenia

Już jest zatruta woda w kranach w Łowiczu i okolicy. Władze lokalne, Prokuratura Rejonowa, Prokurator Generalny oraz inspekcje sanitarne ignorują nasze wołanie o czystą , zdrową wodę. Wydobywanie węglowodorów w Polsce nie ma żadnego uzasadnienie ekonomicznego ani gospodarczego, jest grożne dla Polski i Narodu Polskiego. Zmierza bowiem do zniszczenia polskiego rolnictwa i wraz z genetycznie zmodyfikowanymi organizmami, Chemitrails, HAARP, przymusem toksycznych szczepionek, ma na celu zagładę Narodu Polskiego.

Nakazem chwili jest mobilizacja Narodu Polskiego aby wołanie o ratunek T. Wojda i M. Bejda na forum Parlamentu Europejskiego 09.10.2012 r. w Brukseli, odwróciło niebezpieczeństwo wiszące nad Polską.

Uwierzmy, że razem stanowimy nieprawdopodobną siłę, która przepędzi wrog ów Narodu Polskiego !

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi. Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski .

OBYWATELSKI RUCH OPORU. petycjeonline.com, protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze

 


Teresa Wojda

Informacja " POLSKA OJCZYZNA POLAKÓW..."

2012-12-16 16:08:28

 Teresa Wojda

NIE CHCEMY TEKSASU W ŁOWICZU I W POLSCE

2012-12-16 16:02:51

Łowicz. 10.12.2012 r.

Teresa Wojda, Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska

Dorzecza Bzury i Słudwi

Stowarzyszenie Regionalne

Wsi Urzecze „Łowiczanie”

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Pan

Krzysztof Figat

Starosta Łowicki

Pan

Bolesław Heichman

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego

 

 

W imieniu mieszkańców uznanych za pokrzywdzonych przez Prokuraturę Rejonową w Łowiczu w sprawie nr Ds.765/12 budowy bazy hydraulicznego szczelinowania firmy United Oilfield Services w Łowiczu zwracamy się do Szanownego Pana Starosty i Pana Przewodniczącego Rady o podjęcie niezwłocznych działań w celu likwidacji trucicielskiej bazy hydraulicznego szczelinowania firmy United Oilfield Service w Łowiczu poprzez:

 

 • wydanie decyzji o cofnięciu pozwolenia na budowę bazy hydraulicznego szczelinowania firmy United Oilfield Service w Łowiczu

 

 • odrzucenie wniosku o pozwolenie na budowę wiertni węglowodorów, największej w Polsce, 65-metrowej na największym osiedlu mieszkaniowym w Łowiczu

 

 • podjęcie uchwały o zakazie wydobywania węglowodorów, zakazu stosowania hydraulicznego szczelinowania , unieważnienia koncesji na poszukiwanie i wydobywania wydobywczych zakazu technologii CCS wspomagającej to wydobycie na terenie powiatu łowickiego wzorem Powiatu Nowosądeckiego

 

 • zorganizowanie szerokiej akcji informacyjnej w mediach, łącznie z konferencjami prasowymi z udziałem mediów ogólnopolskich celem rzetelnego przedstawiania sytuacji

 

 • Odrzucanie wszelkich propozycji analiz oddziaływania środowiskowego przez biznesowe agendy asekuracyjne rządu, czy koncernów wydobywczych. Przykładem może być nieznana nam Fundacja Greenings Poland, która powołuje się na kontakty z nami i udaje orędowników zagrożonych. Próbuje bezprawnie przejmować rolę inicjatyw obywatelskich w celu robienia jedynie wrażenia odbytych konsultacji społecznych w interesie koncernów, czy firm wydobywczych. Stanowczo sprzeciwiamy się pozorowanym działaniom pro środowiskowym. Podkreślamy, że żadne zapisy raportów środowiskowych, czy decyzji nie zapobiegną faktycznej, nie możliwej do uniknięcia, degradacji środowiska i niszczenia pokładów geologicznych Ziemi. Tak więc bezcelowe jest marnotrawienie środków publicznych na ten cel zważywszy, że Komisja Europejska niebawem wprowadzi zakazu hydraulicznego szczelinowania w obszarach ochronnych wody pitnej i nie może być badania i wspierana ze środków publicznych //www.petycjeonline.com/forum/19081/start/1925.

 

Na terenie rolniczego powiatu łowickiego na przestrzeni kilkudziesięciu lat wykonywane były badania sejsmiczne, odwierty poszukiwacze węglowodorów (np. w gminie Kocierzew, Kiernozia) a tym samym doszło do zubożenia i zatrucia zasobów wodnych co negatywnie wpłynęło na rolnictwo, zdrowie i życie mieszkańców.

Powstanie Bazy Frackingu zintensyfikuje wydobycie węglowodorów. Nastąpi zamiana pól rolniczych na pola wydobywcze co doprowadzi do utraty żródła utrzymania większości mieszkańców tego rolniczego terenu .Starostę Łowickiego postawi przed koniecznością masowego wywłaszczania pod dyktando okupantów wydobywczych.

Czy godzi się Pan starosta, jako syn Ziemi Łowickiej, pełnić rolę kata i skazywać na tułaczkę, ubóstwo, choroby i śmierć mieszkańców powiatu, świadomych sprowadzanego zagrożenia?

Nasze ostrzeganie i wołanie o ratunek w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej pomimo prześladowań, dyskryminacji, inwigilacji i gróżb karalnych, nie powinno być dłużej lekceważone bo niebezpieczeństwo dotyczy wszystkich, włącznie z władzami. Wasze rodziny, jak też Wy sami będziecie ofiarami waszych błędnych decyzji.

Nasze wystąpienia, tłumaczone na wiele języków świata, zjednują ludzi w trosce o miejsce do bezpiecznego życia w Unii Europejskiej i na naszej planecie. Mamy wsparcie duchowe J.E.Ks. Prof. Andrzej Franciszek Dziuby Księdza Biskupa Łowickiego, który w skansenie w Maurzycach w maju br. podczas kazania upomniał rządzących i strażaków aby chronili nie tylko przed pożarami ale i przed wszystkimi innymi zagrożeniami środowiska życia człowieka.

Miejcie wreszcie odwagę stanąć w obronie koniecznej w okolicznościach zagrożenia życia i zdrowia społeczeństwa, którego jesteście reprezentantami.

Kongres Polski Suwerennej przestrzega sprawujących władzę i pełniących funkcje publiczne, że” zgodnie z:Art. 129. Kodeksu karnego .Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 181.§ 1. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

//wiernipolsce.wordpress.com/2012/06/25/w-obronie-ziemi-lowickiej-i-kutnowskiej-w-obronie-polski/

Mamy nadzieję, że nie chcecie Panowie wraz z Zarządem Powiatu i Radą Powiatu Łowickiego, brać na swoje sumienia niszczenie środowiska, rolnictwa a nade wszystko niszczenie zdrowia, życia mieszkańców Łowicza, powiatu łowickiego jak i całej Polski.

 

Z poważaniem

Teresa Wojda, Maria Bejda Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Otrzymują:

Prokuratura Rejonowa w Łowiczu.

Media

 

W załączeniu:

Informacja do pokrzywdzonych mieszkańców

Plakat „NIE CHCEMY TEKSASU W ŁOWICZU I W POLSCE”


Teresa Wojda

Inwigilacja, prześladowania, dyskryminacja Polaków w Polsce.

2012-11-13 22:11:03

 

Łowicz, 12.11.2012r.

Pan Martin Schulz

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Szanowny Panie Przewodniczący,

bardzo prosimy  o niezwłoczną interwencję w naszej obronie, ponieważ spełniana jest obietnica rządu RP,którego przedstawiciel B. Błaszczyk, wice minister d/s środowiska zapewnia cyt.:
"polski rząd zrobi wszystko aby nie dopuścić do protestów, które mogłyby wstrzymać proces wydobycia gazu łupkowego" :

Jako autorki listu otwartego do  Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
z 18.04.2012r. uznanego jako petycja PE nr.0578/12 i uczestniczki warsztatów
w sprawie gazu łupkowego w Parlamencie Europejskim 09.10.2012r.,
obawiamy się o nasze życie w związku z komentarzami  pod petycją
protest przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu na www. petycjeonline.com.
http://www.petycjeonline.com/a/18709 ( teksty pomówień i pogróżek jako złączniki do emaila)
Od początku istnienia tej petycji jesteśmy inwigilowane. Utrudnia się nam kontakty telefoniczne i
w internecie, m.in.. poprzez Skayp.

W jednym z ostatnich komentarzy w dniu 12.11.2012r. pojawiła się groźba podzielenia losu
posłanki i minister Barbary Blidy, którą służby specjalne naszły o 6 rano.
Wynikiem tej wizyty było rzekome popełnienie przez nią samobójstwa.

Na ochronę prawną w Polsce nie możemy liczyć, ponieważ nasze wszystkie wnioski
do prokuratury w sprawach zagrożeń i łamania prawa przez funkcjonariuszy publicznych
jak też w sprawie naruszenia dóbr osobistych są odrzucane.

W Polsce jest powszechne bezprawie w sądach i prokuraturach.
Co roku w polskich sądach zdarza się od 75 do 100 tys. pomyłek orzeczniczych.
Ile dokładnie, nie wiadomo. W statystykach Ministerstwa Sprawiedliwości nie ma takiej rubryki.
Resort zauważa tylko te przypadki, kiedy osobom niesłusznie zatrzymanym, aresztowanym lub skazanym
uda się wywalczyć odszkodowanie (za zarobki utracone w czasie odsiadki) lub zadośćuczynienie (za cierpienie moralne).
Do służbowych sprawozdań trafiają więc wyłącznie ci, którzy szczęśliwie dotrwali do uznania roszczeń.
Występowanie ponownie na drogę sądową nie tylko nie przyniesie
żadnego pozytywnego efektu ale naraziłoby nas  na jeszcze większe
niebezpieczeństwo np. zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym
albo zaocznego skazania na podstawie spreparowanych, fałszywych
dowodów czy prowokacji, co jest powszechną praktyką służb rządowych
jakie np. miały miejsce podczas marszu Niepodległości 11.11.2012r.,
w którym uczestniczyło 200 tysięcy Polaków.

Jako Polacy jesteśmy prześladowani w naszej Ojczyźnie przez żydowską
mniejszość narodową, która stosuje powszechny antypolonizm a jakiekolwiek
przejawy eksponowania dumy narodowej i symboli narodowych uznawane są jako faszyzm.

Przed ubiegłorocznym Świętem Niepodległości 11.11.2011r. wystosowałyśmy następującą
petycję, na którą nie otrzymałyśmy odpowiedzi.

Przeciw blokowaniu manifestacji narodowych w Polsce.

Robert Schuman

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczyposplitej Polskiej

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Irena Lipowska

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dość antypolonizmu w Polsce! Niechaj inne narody nie odbierają należnych Polakom praw!

W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości w mediach przetacza się dyskusja na temat obchodów tego święta przez organizacje polskie w Polsce.

Manifestacja dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległości w 1918 roku, po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję spotyka się z wielką medialną nagonką i nawoływaniem do jej blokowania.

Akcja torpedowania pokojowego przebiegu manifestacji narodowej inspirowana jest przez nacjonalistów żydowskich pod przykrywką walki z ksenofobią.

http://11listopada.org/strona/porozumienie-11-listopada,

http://poland.indymedia.org/pl/2011/11/54829.shtml?comments=true,

http://marszniepodleglosci.nowyekran.pl/post/36083,zydzi-debatuja-nad-blokada-marszu-niepodleglosci

Jest to prowokacja i nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. My, Polacy we własnym kraju mamy bezwzględne prawo wyjść wszyscy na ulicę z polską flagą w ręku i z pieśnią patriotyczną na ustach. Czy wtedy zostaniemy wszyscy nazwani faszystami?

To, że przedstawiciele naszego narodu uczestniczą w takich manifestacjach, korzystając z należnego każdemu Polakowi prawamanifestowania swojej polskości nie może spotykać się z napiętnowaniem i wrogością! Takie podejście do manifestantów jest obrażaniem każdego Polaka z osobna ! Nie jest Polakiem ten, kto zabrania Polakowi manifestowania polskości.

Jest to jawna dyskryminacja i antypolonizm. Jest równocześnie nawoływaniem przez organizacje żydowskie do nienawiści, niepokojów społecznych, do wojny, które powinny być ścigane z mocy i z całą surowością prawa.

Osoby winne naruszenia naszych praw obywatelskich zasługują na napiętnowanie i wydalenie z kraju. 
Polacy nie powinni się bać, że są Polakami. To prześladowcy Polaków, ci co blokują myśl i interes narodowy powinni się bać i być ścigani z mocy prawa.
Nie ma i nigdy być nie może przyzwolenia społecznego na prześladowanie nas w naszej Ojczyźnie tylko z tego powodu, że jesteśmy Polakami !
My innym narodom nie odbieramy prawa do świętowania i nie ingerujemy w ich sposób obchodzenia świąt narodowych !
Gdzie jest nasz, Polaków Prezydent ?
Gdzie jest nasz, Polaków Rząd ?
Gdzie jest nasz, Polaków Rzecznik Praw Obywatelskich ?
Stanowczo domagamy się podjęcia radykalnych działań w celu niezwłocznego zaprzestania prześladowania Polaków we własnej Ojczyźnie.
Żądamy wyciągnięcia wszelkich konsekwencji w stosunku do winnych naruszenia naszych praw.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Dochodzi do absurdu, że nie wolno nam Polakom w Naszej Ojczyźnie, rządzonej przez mniejszość żydowską, często ukrywającą się pod polsko brzmiącymi nazwiskami, nazwać Żyda Żydem, bo naraża to nas na zarzut antysemityzmu.
Oto przykład :

Psychole do więzienia za sianie nienawiści!

#1916 O k...! Co za forum psycholi!

2012-11-12 23:21

"Wszyscy premierzy i Prezydenci są Żydami i wraz z żydowskimi partiami brali i biorą udział w likwidacji mienia narodowego i Polski" - pierdzieleni faszyści i psychole!!!
Leczyć się trzeba a nie straszyć Żydami i łupkami!!!
Wszystkie śmieci złażą się na to forum i wylewają swoje chore obsesje!

Oświadczamy, że nie mamy żadnych powiązań z żadnymi służbami, ani koncernami a tym bardziej z Gazpromem.
Działamy z własnej inicjatywy, niezależnie, za własne środki finansowe, z potrzeby bronienia swojego miejsca do życia w Polsce, Naszej Ojczyźnie, miejsca dla naszych rodzin i Narodu Polskiego.

W związku z powszechnymi, niewyjaśnionymi okolicznościami rzekomych samobójstw m.in. Premiera Andrzeja Leppera czy gen. jednostki specjalnej GROM Sławomira Petelickiego
oświadczamy, że nie mamy zamiaru popełniać samobójstwa.

Cieszymy się dobrym zdrowiem fizycznym i umysłowym oraz szczęśliwym życiem rodzinnym.
Nie mamy kredytów ani żadnych innych finansowych zobowiązań.
Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU

 


Teresa WojdaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

 • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
 • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
  1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
  2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
  3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...