konsultacje społeczne / Ratujmy zielone płuca Mistrzejowic - apel o zmianę decyzji w sprawie pozwolenia na wycinkę 126 drzew na Forcie 48 Batowice

Skontaktuj się z autorem petycji

wyniki ankiety w konsultacjach społecznych - fort i park Batowice

2021-10-14 10:43:52


Dzień dobry, Znamy wyniki ankiety w ramach konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania Fortu nr 48 „Batowice” wraz z uwzględnieniem kompleksu przyrodniczo parkowego - prezentacja dostępna na dole w plikach pod tym linkiem
 Chciałam serdecznie podziękować za zaangażowanie i poświęcony czas wszystkim, którzy wypełnili ankietę! - W odpowiedzi na pytanie "W jaki sposób zagospodarowałaby Pani / zagospodarowałby Pan przestrzeń Fortu nr 48 „Batowice”, tak by przysłużyła się wszystkim mieszkańcom?" 44% wskazań padło na odpowiedź “inne” - z dopiskiem, że fort nie powinien zostać zagospodarowany, kolejne 28% odpowiedzi to ścieżka spacerowo dydaktyczna.- Dla 45% również Park w obecnym kształcie jest wystarczający, ewentualnie mógłby zostać wzbogacony o elementy małej architektury (28% wskazań) lub strefy edukacyjne (26%).- 56% ankietowanych uważa, że planowane wycinki drzew nie są słuszne, a jeśli do nich dojdzie powinny zostać rozłożone w czasie, a za wycięte drzewa należy posadzić inne drzewa, (a nie tylko planowane krzewy) w obrębie Parku i Dzielnicy XV Mistrzejowice - uważa tak 65% badanych, 17% wskazało odpowiedź “inne” wpisując, że drzewa w ogóle nie powinny być wycinane.

 Dziękuję także wszystkim obecnym na spacerze badawczym 11.09 i na warsztatach 25.09. Warto podkreślić, że także wyniki badania w 5 nowohuckich dzielnicach “Porozmawiajmy o Nowej Hucie” wskazują zieleń jako najważniejsze z wyzwań i potrzeb mieszkańców!
Dodając do tego 1200 podpisów pod petycją - składa się to na silny głos mieszkańców Krakowa, szczególnie Mistrzejowic za zielenią.

 Nadal będziemy monitorować działania ZBK wobec Fortu i ZZM wobec Parku. Liczymy na to, że głos mieszkańców zostanie uwzględniony 


/podsumowanie konsultacji i raport bedą dostępne także pod podanym przeze mnie linkiem, prawdopodobnie pod koniec października/ 


pozdrawiam Małgorzata Szczygieł 


Małgorzata Szczygieł

ważna informacja w sprawie ankiety! konsultacje

2021-09-10 15:32:09

Przesyłam link do ankiety

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=VMnOqd7r-E-v_UOtSNIhJq6O1gAbUk9Hnhp15fh_MOZUN1BGSEQ0VUY0SDVNVkpQRFFMSEdQMFBXSy4u&fbclid=IwAR16pgEgYI_36W8GDN4Gr7kPtu4V4FDnMjyJSvfidlDMvCMHiAvkeSPMKK8

 

Mimo naszych starań w ostatnim momencie usunięto mozliwość wyboru odpowiedzi -że fort powinien pozostać niezagospodarowany - pod naciskiem Konserwatora Zabytków, który wydał pozwolenie na wycinkę.

Każda ingerencja w budynki i remont wiązać się będą z wycinką drzew na forcie, a zinwentaryzowano ich około 1000. Patrząc na przykłady zagospodarowania innych fortów jak np Krzesławice - usunięto wszystkie drzewa, Fort na Klinach remontowany jest już 12 lat, a takie przebudowy czy remonty pochłaniają miliony złotych.

W pytaniu 4 można wybrać opcję: inne - i wpisać: - budynki fortu powinny zostać niezagospodarowane

Liczt się każdy głos!

więcej o konsultacjach:

https://obywatelski.krakow.pl/aktualnosci/252200,2144,komunikat,s.html?fbclid=IwAR39TIu4pMGNk5AuaHPByATbasGLtjm0QrIvwTbx0xqhQe2nGhCqEX5Qbzg

 

pozdrawiam 

Małgorzata Szczygieł 


Małgorzata Szczygieł

konsultacje społeczne od 6. września - Zagospodarowanie Fortu nr 48 „Batowice” wraz z uwzględnieniem kompleksu przyrodniczo-parkowego

2021-09-03 22:06:44

Szanowni Państwo,

W poniedziałek 6.09 rozpoczyają się konsultacje społeczne dotyczące możliwego przyszłego zagospodarownia Fortu i Parku.

Należy zaznaczyć, że konsultacje nie wstrzymają zaplanowanej wycinki! W efekcie rozmów ZBK wycofał się z planu wycinki 16 drzew, jest szansa na wyżdłużenie okresu wycinki, by nie był to proces skumulowany.

W konsultacjach możemy zadbać o to co zostanie! Wszystkich zinwentaryzowanych drzew było ok 1000. Mamy jako mieszkańcy szansę wypowiedzieć się o przyszłości tego obszaru, wskazać możliwe kierunki ewentualnego zagospodarowania lub wyrazić zdanie, że zależy nam na maksymalnym  zachowaniu przyrody w tym obszarze. Jeśli będziecie wypełniali ankietę, miejcie na uwadze, ze nasza Dzielnica jest świetnie wyposażona w kluby kultury, biblioteki, mamy siłownie na powietrzu, sklepy, place zabaw, gastronomię. Czy potrzebujemy do życia np kolejnych biur, muzeum czy może bardziej zieleni i tlenu, ewentualnie ścieżek dydaktycznych podobnych jak w lasku nad Sudołem Dominikańskim opowiadających o historii miejsca ale też zieleni? Każda inwestycja ingerująca w budynki Fortu - wiązać się będzie z wycinką jeszcze większej ilości drzew, albo skrajnie  z usunięciem wszystkich, wieloletnimi pracami budowlanymi, hałasem, pyłem itp

 

 

szczegóły konsultacji poniżej:

Od 6 września do 1 października 2021 r. zachęcamy do udziałuw konsultacjach społecznych dotyczących proponowanego zagospodarowania terenu Fortu nr 48 „Batowice” wraz z uwzględnieniem kompleksu przyrodniczo-parkowego, znajdującego się przy osiedlu Złotego Wieku w Krakowie.
W ramach konsultacji zaplanowano:

od 6 do 20 września 2021 r. badanie ankietowe (ankieta on-line i możliwa do wypełnienia w wersji papierowej)

11 (sobota) września 2021 r. o godzinie 11:00 spacer badawczy po terenie Fortu

25 (sobota) września 2021 r. warsztaty planowania partycypacyjnego
 
<<<<<na warsztat ze względów epidemicznych należy wcześniej się zapisać - zgłaszajcie się Pańswto na maila: konsultacje@um.krakow.pl liczę na Waszą aktywność i zajęcie stanowiska po stronie przyrody! :) <<<<<<<

Konsultacje mają na celu uzyskanie informacji na temat pomysłów oraz oczekiwań mieszkańców dotyczących zagospodarowania przestrzeni Fortu 48 „Batowice”, parku oraz form aktywności w jego bezpośrednim otoczeniu.
Więcej informacji na
 

 

pozdrawam

Małgorzata Szczygieł 

 

Małgorzata Szczygieł

Odpowiedź na petycję Zastępcy Prezydenta Bogusława Kośmidra

2021-07-14 09:55:13
Szanowni Pańswto,

 

Wczoraj dostałam odpowiedź na petycję - z upoważnienia Prezydenta Miasta od jego Zastępcy Bogusława Kośmidra.

 

Niestety dysponuję tylko wersją papierową, mam nadzieję, że treść widać na zdjęciach.

 

Zamierzam odpowiedzieć na otrzymane pismo z prośbą o wyjaśnienie, ponieważ zmieniono treść i brzmienie samego tytułu petycji ponieważ nie postulowaliśmy o "odstąpienie od planowanej wycinki", ale o "zmianę decyzji konserwatora". A to, że część kwestii poruszonych w petycji poruszona została na spotkaniu roboczym w terenie  nie oznacza, że otrzymaliśmy jakiekolwiek wiążące odpowiedzi (poniżej treść notatki po spotkaniu)

 

od1.jpg

 

od_21.jpg

 


"- Mieszkańcy wnoszą o ponowną ocenę i odpowiednią klasyfikację pod względem cenności i kondycji drzew wskazanych do usunięcia oraz o rozłożenie wycinki w czasie tak, by zminimalizować jej wpływ na przyrodę na Forcie i w Parku.

- W odpowiedzi na powyższy postulat ustalono konieczność analizy drzew, poprzez podział na te, które nadają się do wycinki w pierwszej kolejności (drzewa chore, zamierające, martwe lub takie, które przechyliły się i oparły o inne tym samym osłabiając ich statykę) oraz te, które można przyciąć bez całkowitego wycinania (drzewa rozwidlone, częściowo uszkodzone, bądź takie które zamierają, ale są na tyle duże, że ich częściowe pozostawienie będzie sprzyjać rozwojowi innych organizmów), aby obiekt nie był potencjalnie niebezpieczny dla spacerowiczów. Wycinka tych z puli przeznaczonych pierwotnie do wycinki 126 drzew, które są w nieco lepszej kondycji mogłaby być wykonana w późniejszym czasie.

- Poinformowano, że w ciągu ostatnich dwóch lat z terenu fortu usunięto kilkanaście wykrotów.

- Poinformowano, że ZBK zlecił projekt na remont murów oporowych przy koszarach szyjowych i schronie, jak również że w 2021 r. złożony zostanie wniosek do Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa o dofinansowanie prac. Planowany zakres obejmuje remont murów oporowych przy koszarach szyjowych, schronie głównym i poprzecznicy z poterną kaponiery podwójnej. Całkowity koszt przeprowadzenia tych prac wyniesie ponad 2 mln złotych. Poruszono kwestię ewentualnego zabezpieczenia w przyszłości stropodachu fortu, co mogłoby się wiązać z koniecznością odsunięcia ziemi, a co za tym idzie drzew ze stropodachu fortu, co spotkało się negatywną reakcją obecnych mieszkańców.

- Przewodniczący Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice zgodnie z wolą mieszkańców i ZBK złoży wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o przeprowadzenie konsultacji społecznych mających na celu wyłonienie koncepcji przeznaczenia Fortu Batowice.

- Przewodniczący Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice zawnioskował o wstrzymanie się od prac konserwatorskich do momentu wyłonienia koncepcji zagospodarowania obiektu.

- Podniesiono kwestię ewentualnego koszenia fortu informując, iż ogranicza się ona tylko do fragmentu niskiej zieleni w pobliżu fosy,

- Pan Wojciech Bobek poinformował o zagrożeniu jakie istnieje w przypadku braku podjęcia kroków w stosunku do obumarłych drzew, ponieważ stanowią one potencjalne zagrożenie dla ludzi innych drzew, jak również przyczyniają sią do degradacji obiektu kubaturowego fortu.

- Powiadomiono wszystkich obecnych, że zgodnie z wydaną decyzją konserwatorską, wszelkie prace wycinkowe mogą być prowadzone poza okresem lęgowym tj. od dnia 16.10 do końca lutego i mogą zostać wydłużone poza wskazany w decyzji okres.

- Przedstawiciele ZBK poinformowali, że nie ma możliwości wykonania na terenie działki, na której mieści się fort, nasadzeń zastępczych z uwagi na dynamikę zieleni fortecznej (w przypadku wycinki drzew, kolejne mniejsze czekają na możliwość wzrostu, o czym informował Pan Wojciech Bobek) oraz ochronę konserwatorską, niemniej jednak rozważona zostanie możliwość nasadzeń zastępczych na terenach zarządzanych przez inne jednostki miejskie w granicach dzielnicy.

- Przewodniczący Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice przekazał, że Rada Dzielnicy dysponuje wolnymi środkami, które może przekazać na realizację ponownej analizy eksperckiej wskazanych do wycinki drzew."

 

pozdrawiam

Małgorzata Szczygieł 


Małgorzata Szczygieł

Planowana data złożenia petycji - 17.06.2021

2021-06-16 20:34:56

Szanowni Państwo, 

 

dziękuję wszystkim za podpsy pod petycją!

Ratujmy zielone płuca Mistrzejowic - apel o zmianę decyzji w sprawie pozwolenia na wycinkę 126 drzew na Forcie 48 Batowice

W tym momencie mamy 1112 podpisów. Losy zieleni w mieście nie są nam obojętne! Jutro zamknę petycję i zamierzam złożyć ją do Prezydenta Miasta Krakowa oraz przesłać do pozostałych wskazanych w treści petycji jednostek. 

W międzyczasie udało się nawiązać współpracę z Radą Dzielnicy XV Mistrzejowice, Rada będzie w imieniu mieszkańców wnioskować do Prezydenta o wszczęcie konsultacji społecznych. 

Odbyło się także spotkanie z przedstawicielami Zarządu Budynków Komunalnych i ekspertem ds zieleni na terenie Fortu. Także przychylają się do przeprowadzenia konsultacji. Być może uda się także rozłożyć planowaną wycinkę w czasie, ZBK obiecał rozważyć możliwość nasadzeń w postaci drzewo za drzewo w porozumieniu z innymi jednostkami miejskimi na terenie dzielnicy. Cieszę się, że rozpoczął się dialog!

Jeśli są Państwo zainteresowani śledzeniem dalszych wydarzeń, zachęcam do dołączenia do grupy "Ratujmy drzewa na Forcie Batowice" na Facebooku:

https://www.facebook.com/groups/329883152118344

 

pozdrawiam 

Małgorzata Szczygieł 

 

 


Małgorzata SzczygiełUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.