Utworzenie Cmentarza dla Zwierząt

Skontaktuj się z autorem petycji

Cmentarz dla Zwierząt.

2022-09-17 17:40:58

Witam. Prezydent sprawę Cmentarza zamiutł pod dywan, byłam na spotkaniu z Panem Prezydentem, który pokazywał mi mapkę cmentarza ,który znajdowałby  się w miejscowości Załęże tą samą mapkę miał wysłać do mnie, ale zamiast mapki dostałam informację iż miasto nie dysponuje działkami pod inwestycje cmentarza. Dlatego mimo moich starań ludzie nic z tym nie robią więc ja zostawiam sprawę w spokoju. Dziękuję za podpisy pod petycją.


Anna Jabłońska

Odpowiedź na wniesioną petycję w sprawie budowy na terenie miasta Rzeszowa cmentarza dla zwierząt.

2022-05-17 15:13:09

W odpowiedzi na wniesioną petycję w sprawie budowy na terenie miasta Rzeszowa cmentarza dla Zwierząt, na podstawie art.13 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. O petycjach ( Dz.U. z 2018r., poz. 870) wyjaśniam, co następuje: W nowopowstającym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego sporządzonym dla całego miasta Rzeszowa dopuszczono możliwość utworzenia cmentarza dla Zwierząt. Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga podjęcia szeregu czynnośći mających na celu wybranie odpowiedniej nieruchomości spełniającej kryteria środowiskowe umożliwiające lokalizację grzebowiska dla Zwierząt, w tym: badanie gruntów, ich rodzaju, struktury,  zawilgocenia oraz badania stosunków wodnych obejmujących rozeznanie głębokości i zmienności poziomu wód gruntowych. Ponadto, cmentarz należy zlokalizować w odległości od zabudowań mieszkalnych, zbiorników wodnych oraz zakładów produkujących żywność. W dalszym etapie koniecznym jest przeprowadzenie prac zmierzających do zorganizowania środków technicznych i sanitarnych dla planowanej działalności oraz zabezpieczenia grzebowiska przed dostępem osób postronnych. Budowa cmentarza dla Zwierząt powinna być realizowana na terenach będących własnością gminy. W chwili obecnej Gmina Miasto Rzeszów nie jest w posiadaniu nieruchomości, które mogłyby zostać przeznaczone  pod budowę cmentarza przy jednoczesnym spełnieniu wskazanych wyżej warunków. Niezależnie od powyższego, Gmina Miasto Rzeszów podejmuje działania zmierzające do znalezienia odpowiedniego terenu pod realizację przedmiotowej inwestycji. O postępach w sprawie opinia publiczna będzie informowana na bieżąco. 


Anna Jabłońska

Cmentarz dla Zwierząt w Rzeszowie.

2022-04-08 08:21:49

Petycja w sprawie Cmentarza dla Zwierząt w Rzeszowie została przekazana do Prezydenta Miasta Rzeszowa. Obecnie czekam na odpowiedź, która ma zostać do mnie wysłana 27 Kwietnia.


Anna JabłońskaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...