APEL DO PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie obwodnicy Miasta Olsztyn

APEL1.jpg

Szanowny Pan

Donald Tusk 

Prezes Rady Ministrów 

 

APEL DO PREZESA RADY MINISTRÓW

Szanowny Panie Premierze, 

W nawiązaniu do szeregu pism skierowanych przez Prezydenta Miasta Olsztyna, m.in.: 

-do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Infrastruktury
z dn. 22.12.2023, znak: 231550.112.2023-W;

-do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1.09.2023,
znak: 192944.09.2023-W, znak sprawy: SF.040.38.2018.

oraz petycji strony społecznej Miasta Olsztyn (organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, osób niezrzeszonych, mieszkańców i mieszkanek miasta Olsztyn) zwracamy się do Pana z prośbą o interwencję w ochronie interesów rozwoju gospodarczego miasta oraz cennych zasobów terenów zielonych okalających i należących do jego ścisłej struktury obszarów leśnych.

My, niżej podpisani, apelujemy o uznanie Naszego sprzeciwu wobec  poprowadzenia obwodnicy Olsztyna północno-zachodnim korytarzem. 

Proponowane przez GDDKIA rozwiązanie w wariancie północno-zachodnim będzie miało negatywny wpływ na rozległy i harmonijnie funkcjonujący do tej pory obszar.

Jako mieszkanki i mieszkańcy miasta chcemy podkreślić, że ww. realizacja nie pozostanie bez wpływu na nasz wspólny skarb, jakim jest jeden z największych kompleksów lasów miejskich w Europie – Las Miejski w Olsztynie. 

Las Miejski w Olsztynie jest integralnie związany z lasami położonymi na zachód
i północny-zachód od naszego miasta, tak więc w przypadku realizacji wariantu zachodniego ulegnie on degradacji.

Zagrożony zatem będzie teren leśny, który towarzyszy mieszkańcom Olsztyna od wielu pokoleń. Straci on swój cenny charakter przyrodniczy i kulturowy. 

Na terenach, przez które przebiegać będzie trasa korytarza północno-zachodniej obwodnicy Olsztyna znajdują się siedliska wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Jest to również unikatowo ukształtowany krajobraz Warmii stanowiącej regionalną atrakcję turystyczną. Nieprzypadkowo teren ten zyskał rangę korytarza ekologicznego,
w związku z czym wytyczono korytarz ekologiczny Kpn 12A Warmia.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż eksperci Urzędu Miasta Olsztyn wskazują, że wyżej wymienione rozwiązanie drogowe stoi w sprzeczności z drogowym obejściem miejscowości zapewniającym efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego, a także nie zapewni poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.

Samorząd przewiduje również negatywny wpływ proponowanego przez GDDKIA rozwiązania drogowego na funkcjonowanie gospodarcze i potencjał rozwojowy stolicy regionu.

W prognozach opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z lutego 2023 r. wskazano również, iż przebieg obwodnicy w północno-zachodnim korytarzu znacznie zwiększy ruch w samym mieście, który będzie bardziej intensywny
niż gdyby obwodnica w ogóle nie powstała. 

W związku powyższym planowanie obwodnicy w tym miejscu budzi dużą wątpliwość ekonomiczną oraz jej efektywność w przyszłości. 

Ponadto intensyfikacja ruchu w obrębie miasta wiąże się ze zmniejszeniem jego płynności, zmniejszeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwiększeniem hałasu
i zanieczyszczenia powietrza, jak również utrudnieniami w ruchu do i z miasta. 

Kolejnym argumentem przeciw budowie tego wariantu obwodnicy jest znaczne podniesie kosztu budowy drogi na terenie cennym przyrodniczo, podmokłym, przebiegających przez doliny rzeczne i polodowcowy krajobraz pojezierza.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż próby zabezpieczenia, zrównoważenia lub skompensowania strat poniesionych przez środowisko naturalne na skutek budowy  
drogi obwodnicy na tym terenie mogą być niewystarczające lub mieć znikome znaczenie w zakresie ochrony środowiska. 

Prezydent Miasta Olsztyn zaproponował GDDKIA wariat północno-wschodni obwodnicy, który ograniczy skutki ingerencji środowiskowej do niezbędnego minimum, jak również poprawi sytuację transportową stolicy województwa, m.in. poprzez poprawę potencjału inwestycyjnego w dzielnicy przemysłowej Olsztyna. 

Warto zaznaczyć, iż analizy wielokryteriowe przygotowane na zlecenie GDDKIA, wskazuje, iż wariat wschodni obwodnicy Olsztyna jest najkorzystniejszy. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w planie zagospodarowania przestrzennego województwa niezmiennie rekomenduje przebieg północno-wschodni obwodnicy.


W prognozach dotyczących odziaływania na środowisko projektu Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030, wskazano, iż ze względu na uwarunkowania środowiskowe korzystniejsze jest obejście miast po stronie wskazanej przez Samorząd Miasta Olsztyn, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, organizacje pozarządowe, mieszkanki
i mieszkańców Olsztyna. 

W związku z powyższym należy podkreślić fakt, iż przebieg obwodnicy Miasta Olsztyn został przeanalizowany na różnych szczeblach administracji
i przez stronę społeczną.

Co więcej, wyraźnie widzimy zgodność opinii strony samorządowej oraz społecznej 
za rozwiązaniem tej sprawy z korzyścią dla środowiska i gospodarki miasta.

Tak duże zaangażowanie i „mówienie jednym głosem” wszystkich zainteresowanym stron jest godne uwagi i wsparcia władz rządowych. 

Dlatego wszyscy niżej podpisani apelują do Pana o pomoc i wsparcie
w ochronie naszego wspólnego dziedzictwa przyrodniczego po północno-zachodniej stronie Miasta Olsztyn. 

Jednocześnie wszyscy niżej podpisani apelujemy o poprowadzenie obwodnicy
w północno-wschodnim korytarzu Miasta Olsztyn i ocalenie najcenniejszego, przy obecnych zmianach klimatycznych, dziedzictwa wielu pokoleń stolicy Warmii i Mazur.

 

Adres do korespondencji w imieniu wszystkich podpisanych: 

Fundacja Warsztat Zmiany 

Ul. Parkowa 1 

10-233 Olsztyn 

e-mail:

oraz 

Fundacja Nexus

Ul. Osińskiego 11/8

10-010 Olsztyn


Fundacja Warsztat Zmiany    Skontaktuj się z autorem petycji