Apel naukowców i lekarzy

Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 List Otwarty do Prezydenta i Rządu RP  

 

Warszawa, 30 listopada 2020  

 

Pan dr Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  

 

Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów  

 

Pan dr Adam Niedzielski Minister Zdrowia  

 

Pan dr Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 

Do wiadomości: Sejm RP, Senat RP, Media

 

Środowisko naukowców i lekarzy, jakie reprezentują osoby podpisane pod tym apelem, pragnie wyrazić zaniepokojenie perspektywą masowych szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 szczepionkami, które nie zostały właściwie zbadane i których zastosowanie może doprowadzić do nieoczekiwanych zmian zarówno na poziomie komórkowym, w tym zmian szlaków sygnałowych i zmiany ekspresji genów. Apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby szczepienia planowane w Polsce miały wyłącznie charakter dobrowolny, z wykluczeniem jakichkolwiek form przymusu i aby informacja o możliwych powikłaniach czy niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami została podana opinii publicznej oraz aby na temat szczepień i ich korzyści i zagrożeń zorganizowano rzetelną debatę publiczną.

 

Według oświadczenia Ministra Zdrowia, Pana Adama Niedzielskiego, z dnia 13 listopada 2020 roku, planowane jest zaszczepienie całej populacji dorosłych obywateli polskich, tj. 31 mln ludzi. Liczba podana przez Pana Ministra świadczyłaby o planach obowiązkowego szczepienia osób dorosłych. Zdecydowanie sprzeciwiamy się takim planom, które byłyby naruszeniem wymogu dobrowolności, przyjętego przez prawo międzynarodowe. Zarówno Kodeks norymberski z 1947 roku, jak i Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1976 roku, podobnie jak Konwencja o prawach człowieka i medycynie z 1997 roku oraz art. 39 Konstytucji RP, zabraniają, aby ktokolwiek, bez swojej swobodnie wyrażonej zgody, był poddawany doświadczeniom lekarskim lub naukowym. Tymczasem pośpiesznie wprowadzane na rynek szczepionki przeciw wirusowi SARS-CoV-2 nie zostały dotąd należycie zbadane, ich badania kliniczne zostały oparte o wyjątkowo łagodne zalecenia Europejskiej Agencji Leków (EMA) i dlatego mają cechy eksperymentu na ludzkości na wielką skalę.

 

Po pierwsze, przygotowywane na rynek szczepionki nie zostały poddane odpowiednim testom. Przeprowadzono próby kliniczne na stosunkowo niewielkiej grupie osób, które poddano obserwacji jedynie w bardzo krótkim okresie czasu. W testowanych grupach nie uwzględniono też wystarczającej liczby osób z grup ryzyka. Aby w pełni ocenić skuteczność szczepionki i możliwość powikłań, potrzebny jest okres co najmniej kilku lat rzetelnych badań. Szósta zasada norymberska mówi: „Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nigdy nie powinien przekraczać znaczenia korzyści eksperymentu dla ludzkości”. Tymczasem brak jest rzetelnej informacji oraz dowodów o spodziewanych korzyściach wynikających ze szczepień i grożących osobom zaszczepionym ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania. Pandemia „świńskiej grypy” jest dobrym przykładem, że niedostatecznie zbadane szczepionki wywołują więcej szkód niż korzyści. Przypadki narkolepsji czy innych trwałych uszkodzeń były stosunkowo częste po podaniu niesprawdzonych szczepionek na świńską grypę, a rządy niektórych państw (np. Szwecji) do dzisiaj wypłacają odszkodowanie ich ofiarom. 

 

Po drugie, nowe szczepionki proponowane nam przez Pfizer, Modernę i inne korporacje są stworzone na bazie mRNA - kwasu nukleinowego, który służy do syntezy białka. Nie są to tradycyjne szczepionki, ale substancje mogące w komórkach ludzkich prowadzić do modyfikacji ekspresji genów. Tego rodzaju szczepionki mogą być niebezpieczne, dopóki ich skuteczność i brak poważnych efektów niepożądanych nie zostanie naukowo udowodniona. Nie wiemy bowiem do końca jakim procesom pod ich wpływem będzie podlegał wprowadzony RNA w naszych komórkach. Wprowadzony mRNA w szczepionce może oddziaływać z innymi istniejącymi w komórce cząsteczkami RNA (np. miRNA, lncRNA), co może to prowadzić do zmian w regulacji ekspresji różnych genów. Ponadto wprowadzony mRNA może reagować z RNA wirusów i bakterii w naszym organizmie. Zagrożeniem dla człowieka jest więc to, że osoby zaszczepione będą mniej odporne na inne choroby.

 

Szczepionki oparte o mRNA nie były wcześniej dopuszczane do obrotu na rynku, a więc ich długoletnie skutki uboczne nie są znane. Wyniki badań na ludziach czy zwierzętach są niejednoznaczne i nie dają podstaw potwierdzenia bezpieczeństwa stosowania szczepionek mRNA. To samo dotyczy szczepionek opartych o wektory wirusowe, np. AZD1222 firmy AstraZeneca. W związku z zasadą dobrowolności obywatele polscy nie mogą być do szczepień zmuszani. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa obywateli, dobrowolne szczepienia powinny być uwarunkowane przeprowadzeniem dokładnych badań klinicznych, zorganizowaniem szerokiej debaty publicznej na temat wprowadzanej szczepionki oraz poinformowaniem społeczeństwa o możliwych korzyściach, powikłaniach oraz niebezpieczeństwach szczepień i alternatywnych metodach walki z COVID-19. Osoby, które na skutek namowy Ministerstwa Zdrowia poddadzą się dobrowolnie szczepieniom, powinny mieć zagwarantowane świadczenia finansowe za ewentualne negatywne skutki szczepień i utratę zdrowia.

 

Reasumując: wprowadzane obecnie pośpiesznie szczepionki mają charakter eksperymentu na wielką skalę. Ponieważ mogą obniżyć naszą odporność na inne choroby, na skutek masowych szczepień może więc umrzeć więcej ludzi niż obecnie na COVID-19. Ponadto zmiany genetyczne wywołane przez szczepionki mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia. Długofalowych skutków szczepień nie jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć. O tych zagrożeniach społeczeństwo polskie powinno być właściwie poinformowane i powinna się na ten temat odbyć debata publiczna z udziałem niezależnych ekspertów. Na bazie rzetelnej informacji każdy polski obywatel powinien mieć prawo do decyzji, czy przyjąć szczepionkę i nie powinien być do tego zmuszany. W przypadku dobrowolnych szczepień powinny być przewidziane gwarantowane przez rząd RP rekompensaty dla osób, które na skutek szczepień poniosą utratę na zdrowiu.

 

Przekonywanie społeczeństwa, że szczepionki oparte na mRNA są bezpieczne, przy ogromie niewiedzy na temat mRNA i jego powiązań w komórce jest wysoce nieetyczne. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzenie skutecznych szczepionek przeciw wirusowi SARS-CoV-2 stanowi wielkie wyzwanie. Jednakże, obowiązkiem każdego naukowca jest zwrócenie uwagi, że w przypadku nowych szczepionek mamy do czynienia z eksperymentalnym produktem medycznym, który nie przeszedł wszystkich faz badań i nie powinien być rekomendowany. Z zasady dobrowolności oraz fundamentalnych wolności będących podstawą demokracji wynika konieczność uwzględnienia wolnej woli człowieka, który ma prawo do decydowania o swoim życiu. „Nic o nas bez nas” – to dawne hasło Solidarności. Warto je tutaj przypomnieć.

 

My, niżej podpisani, apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby szczepienia planowane w Polsce miały wyłącznie charakter dobrowolny i aby informacja o możliwych powikłaniach i niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami była podana opinii publicznej oraz aby na temat szczepień zorganizowano rzetelną debatę publiczną. Apelujemy ponadto o ochronę podstawowych zasad demokracji i o poszanowanie wolności wynikających z Konstytucji RP oraz z umów międzynarodowych podpisanych przez Polskę.  

 

Z wyrazami szacunku,  

 

dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO, Przewodniczący „Wolne Wybory”

 

prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

prof. dr hab. n. med. Stanisław Sulkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

prof. dr hab. n. med. Maria Sobaniec-Łotowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

prof. dr hab. n. med. Irena Kasacka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka- Opalko, PUM w Szczecinie

 

prof. dr hab. Jacek Bartyzel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, Uniwersytet Warszawski w Warszawie

 

prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Uniwersytet im Adama Mickiewicza

 

prof. dr hab. Marek Krzystanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

prof. dr hab. Roman Zieliński, Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution

 

prof. dr Kornelia Polok, Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution

 

dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL

 

dr hab. n. med. Marek Baltaziak,

 

UMB dr hab. n. med. Joanna Łotowska,

 

UMB dr hab. n. med. Lidia Puchalska-Niedbał, PUM

 

dr hab. n. med. Danuta Lietz-Kijak, PUM

 

dr. hab. Wojciech Dobiński, UŚ

 

dr inż. Józef Okulewicz, Warszawa

 

dr n. med. Dorota Sienkiewicz, UMB

 

dr Marta Ułaszewska-Żuk, Baranowice 

 

dr Mariusz Żuk, Baranowice

 

dr Mariusz Błochowiak, Poznań    

 

dr n. med. Jerzy Lewko, Białystok 

 

dr n. med. Marek Wojciechowski, Warszawa

 

dr n. med. Katarzyna Bross-Walderdorff, Kozy

 

dr n. med. Katarzyna Landa, Kraków

 

dr n. med. Krzysztof Rożnowski, Poznań

 

dr n. med. Przemysław Czyszkowski, Bydgoszcz

 

dr n. med. Katarzyna Jaruszewska-Orlicka, Bydgoszcz

 

lek. med. Jolanta Biel-Gruszczyńska, Częstochowa

 

lek. med. Iwona Jadwiga Chlebowska, Wałbrzych

 

lek. med. Magdalena Urban-Lechowicz, Warszawa

 

lek. med. Izabela Kaczmarek-Matyszczyk, Radomsko

 

lek. med. Paweł Basiukiewicz, Grodzisk Mazowiecki

 

lek. med. Krystyna Szymik-Taraszkiewicz, Gliwice

 

lek. med. Anna Muszynska-Kwiatkowska, Wrocław

 

lek. med. Anna Janaszek-Borek, Warszawa

 

lek. med. Elżbieta Sadowska, Białystok

 

lek. med. Małgorzata Gbiorczyk, Konin

 

lek. med. Grzegorz Pałka, Częstochowa

 

lek. dent. Joanna Kuczyńska, Lublin

 

lek. med. Wojciech Węglarz, Legnica

 

lek. med. Zbigniew Pawelec, Gdańsk

 

lek. med. Agata Osiniak, Kolbuszowa

 

lek med. Izabela Zaremba-Jankowska, Gdańsk

 

lek. dent. Ewa Jurecka, Jabłonowo Pomorskie

 

lek. med. Tomasz Dmochowski, Poznań

 

lek. med. Izabela Zaremba-Jankowska, Gdańsk

 

lek. med. Grzegorz Tuszyński, Katowice

 

lek. med. Beata Biesiadecka, Bolechowice

 

lek. med. Ewelina Gierszewska, Chojnice

 

lek. med. Sabina Urbaniak, Krotoszyn

 

lek. med. Jarosław Maciej Zioło, Sanok

 

lek. med. Zbigniew Markiewicz, Warszawa

 

lek. med. Joanna Bromirska, Wrocław

 

lek. med. Andrzej Banach, Wrocław

 

lek. med. Joanna Nehring, Kraków

 

lek. med. Piotr Iwulski, Olsztyn

 

lek. dent. Anna Walacik, Lublin

 

lek. med. Alicja Weleda, Leszno

 

lek. med. Grzegorz Klasa, Kraków

 

lek. dent. Dominika Car, Brzeg

 

lek. med. Alicja Kluz, Białystok

 

lek. med. Joanna Paśnicka, Sopot

 

lek. med. Agata Kot, Świdnik 

 

 

Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marika do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...