APEL STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AKADEMII MUZYCZNYCH W POLSCE

Do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

W związku z pojawieniem się projektu Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych z dnia 10 listopada 2020 r., zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o bardziej dogłębną analizę sytuacji wraz z perspektywiczną oceną skutków wprowadzenia powyższych regulacji.

Przede wszystkim pragniemy wyrazić swój sprzeciw wobec par. 3 ust. 1 pkt 2 powyższego projektu rozporządzenia, którego treść brzmi następująco:

,,Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole muzycznej, z zastrzeżeniem ust. 2-13, posiada osoba legitymująca się: 2) dyplomem ukończenia szkoły muzycznej II stopnia lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz”.

Rozumiejąc dążenia do podniesienia ogólnego poziomu nauczania polskiego systemu edukacji, musimy jednak wyrazić z pełną stanowczością, że powyższy przepis jest dla wielu z nas – studentów i absolwentów polskich akademii muzycznych krzywdzący i dyskwalifikujący. O możliwości przystąpienia do egzaminów na studia I stopnia wyższych uczelni muzycznych obecnie decydują posiadana przez kandydata wiedza i umiejętności - na poziomie materiału realizowanego w ramach edukacji w szkole muzycznej II stopnia, lecz nie jest wymagane posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie takiej szkoły. Rekrutacja ma charakter konkursowy, a w jej wyniku, również zgodnie z istniejącymi limitami, na studia wyższe dostają się osoby najzdolniejsze. Istotną kwestią jest, że wielu z nas nie miało możliwości uczęszczania do wspomnianego typu szkół, a niektórzy przerwali w nich naukę, bo już podjęli wyższe studia muzyczne.

Bezspornym jest, że program nauczania uczelni artystycznych w zestawieniu z programem szkół muzycznych, w tym także II stopnia jest o wiele wyższy, bardziej wnikliwy i profesjonalny, przez co niesprawiedliwym jest, aby absolwent takiej uczelni był traktowany jako niekompetentny w zakresie wymagań stawianych w obrębie edukacji artystycznej i muzycznej. Pominięcie etapu kształcenia w szkole muzycznej II stopnia nie powinno w żaden sposób wpływać na ogólną ocenę poziomu naszego wykształcenia kierunkowego. W trakcie studiów zdobyliśmy niezbędną wiedzę z dziedziny pedagogiki i metodyki, zarówno ogólnej, jak i specjalistycznej. Są wśród nas tacy, którzy ukończyli kilka kierunków zamiast szkoły muzycznej. W świetle przytaczanego projektu nasze osiągnięcia są deprecjonowane, pomimo iż ranga dyplomu ukończenia studiów wyższych jest wyższa od rangi świadectwa ukończenia szkoły średniej – przy czym wszyscy z nas byli zobligowani do ukończenia tej ostatniej (najczęściej o profilu ogólnokształcącym), by móc podjąć starania dotyczące kontynuacji edukacji na wyższym szczeblu.

Powyżej przytoczony punkt podważa nie tylko kompetencje studentów i absolwentów, ale również samych muzycznych uczelni wyższych, które nastawione są na ukształtowanie i wychowanie profesjonalistów. Należy perspektywicznie pomyśleć o studentach, którzy dopiero wyjdą na rynek pracy. Dojdzie do sytuacji, gdzie ludzie z pasją, którzy włożyli mnóstwo wysiłku we własny rozwój muzyczny i artystyczny, wykształceni i odpowiednio wykwalifikowani w tym zakresie, chętni i gotowi do pracy w zawodzie zasilą grono bezrobotnych ze względu na niespełnienie żądanych kwalifikacji, których nie będą w stanie uzupełnić.

Apelujemy o rozważenie poruszonego przez nas problemu.

Z wyrazami szacunku,

Absolwenci i studenci wyższych uczelni muzycznych

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Paweł Bajek do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...