Boisko przy SP w Jakubowicach - miejsce dla całej społeczności

Szanowny Panie Wójcie,

Szanowni Radni Gminy Niemce,

W imieniu rodziców, nauczycieli i mieszkańców Gminy, zwracamy się z apelem o wsparcie działań Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich w budowie i zagospodarowaniu boiska szkolnego.

Do tej pory, staraniem mieszkańców, udało się, przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną, pozyskać działki sąsiadujące z terenem szkolnym, które będą nieodpłatnie udostępnione na cele sportowo – rekreacyjne. Podczas zebrań sołeckich, mieszkańcy zdecydowali o wsparciu finansowym projektu i sfinansowaniu nasadzeń na tym terenie. Mamy deklaracje pomocy w pracach ziemnych i aranżacyjnych. To wszystko odciążyło i odciąży Gminę w realizacji jej zadań własnych, niemniej bez wsparcia i zaangażowania Pana Wójta i Rady Gminy nie uda się stworzyć tego, jakże potrzebnego dla całej wspólnoty lokalnej, miejsca.

Zapewne jesteście Państwo świadomi, że boisko przy SP w Jakubowicach Konińskich to nie tylko miejsce niezbędne do realizacji zajęć wychowania fizycznego. Choć nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż nasze dzieci spędzają w ciasnej i wypełnionej po brzegi szkole po kilka godzin dziennie. Boisko dałoby możliwość realizacji zarówno lekcji w-f na świeżym powietrzu, ale także innych przedsięwzięć realizujących podstawę programową, wykorzystując metodę uczenia w działaniu. Boisko jest niezbędne dla uczniów do realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz promowania pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu oraz działań prozdrowotnych.

Jako mieszkańcy, jesteśmy jednak świadomi, że boisko przy Szkole Podstawowej w Jakubowicach Konińskich to także:

- teren rekreacyjny dla mieszkańców, którzy niejednokrotnie po wielogodzinnej pracy chętnie skorzystaliby z aktywnego wypoczynku w miejscu swojego zamieszkania,

- możliwość wspólnego spędzania czasu wolnego i wielopokoleniowej integracji społeczności lokalnej,

- miejsce aktywizacji seniorów, którzy nie mają tego typu miejsca na terenie Gminy, - świetne miejsce do organizacji rozgrywek międzyszkolnych, gminnych i powiatowych, co znacząco wpływa na prestiż i ocenę całej Gminy w oczach władz i społeczności okolicznych miejscowości,

- profilaktyka prozdrowotna oraz okazja do promowania ruchu i sportu zarówno wśród najmłodszych jak i starszych mieszkańców – możliwość pozyskania animatora sportu, który koordynowałby i organizował zajęcia sportowe dla rożnych grup wiekowych popołudniami, po zakończeniu działalności szkoły – wiemy, że to rozwiązanie sprawdza się w wielu miejscach w Polsce.

Wierzymy, że patrzą Państwo podobnie na te potrzeby mieszkańców i wesprzecie nas w staraniach o przyjazną przestrzeń dla Nas wszystkich.


Szkolna Rada Rodziców    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Szkolna Rada Rodziców będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...