Do Ministra Sprawiedliwości w sprawie deregulacji

Szanowny Pan
Minister Sprawiedliwości
Jarosław Gowin

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Dotyczy projektu ustawy „O zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów”

W imieniu Federacji – Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości związku stowarzyszeń rynku nieruchomości przedstawiamy nasze uwagi do projektu ustawy „O zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów”.

Jesteśmy federacją stowarzyszeń rynku nieruchomości zrzeszających pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych oraz doradców rynku nieruchomości.

W związku z przedstawieniem projektu ustawy znoszącej reglamentację niektórych zawodów, w tym zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości stanowczo staje w obronie zachowania licencji wyżej wskazanych zawodów.

Oczekujemy, że w procedurze tworzenia ustawy w ramach konsultacji społecznych uwzględnicie Państwo organizacje – stowarzyszenia i związki stowarzyszeń z rynku nieruchomości.

Mamy wrażenie, że Rząd działa obok rzeczywistego życia gospodarczego ignorując głosy przedstawicieli branży nieruchomościowej.

Z ubolewaniem stwierdzamy, że rynek nieruchomości w przypadku tej ustawy nie jest w procedurze konsultacji społecznych należycie reprezentowany. W związku z tym prosimy o dopuszczenie naszego przedstawiciela do konsultacji.

Przechodząc do projektu ustawy stwierdzamy co następuje:

Zaproponowane zmiany uchylające obowiązek posiadania uprawnień zawodowych – licencji przez pośredników i zarządców, nie mają nic wspólnego ze zmniejszeniem bezrobocia i polepszeniem jakości świadczonych usług na rzecz pośrednictwa w obrocie i zarządzania nieruchomościami.

Działalność gospodarcza w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest swobodna – niczym nie ograniczona – może ją prowadzić każdy przedsiębiorca, o ile do wykonywania wysoce specjalistycznych czynności pośrednictwa lub zarządzania dopuści tego kto ma określoną wiedzę potwierdzoną państwowym świadectwem uzyskania tej wiedzy, czyli licencją.

Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 27 marca 2008 r. sygn. SK 17/05 wskazał na znaczenie pośrednictwa w obrocie nieruchomości, jako profesji, której wykonywanie jest wymogiem, a nie ograniczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej i jako zawodu, który wykonywać mogą w istocie fachowcy, z odpowiednimi kwalifikacjami.  Pozwolimy sobie w tym miejscu zacytować w znacznym fragmencie treść uzasadnienia wyroku Trybunału:

„Trybunał Konstytucyjny wskazał na znaczenie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; rola pośrednictwa wzrasta w ostatnich latach. Transformacja ustrojowa lat dziewięćdziesiątych przyniosła ożywienie na rynku nieruchomości, a obsługujący go pośrednicy zyskali znaczący wpływ na zawierane umowy. Zadaniem pośrednika jest wykonywanie czynności w interesie klienta, ukierunkowanych na zawarcie umowy sprzedaży, co wiąże się z rozporządzaniem kwotami stanowiącymi nierzadko oszczędności całego jego życia (zob. T. Tukaj, Zasady działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, Rejent 2000/11, str. 64). Do 31 grudnia 1997 r. nie istniała regulacja prawna, wymagająca posiadanie określonych kwalifikacji do wykonywania tego zawodu. Ze względu jednak na rolę pośredników w ramach istniejących stosunków społecznych, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami, a tym samym ustalił prawa i obowiązki (m.in. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku podejmowanych czynności pośrednictwa) oraz zakres odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących taką działalność.”

„W opinii Trybunału Konstytucyjnego, licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami powinna być traktowana jedynie jako wymóg, a nie ograniczenie, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż nie jest ona elementem polityki reglamentacyjnej państwa. Licencja potwierdza jedynie posiadanie przez osobę zajmującą się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami niezbędnych do tego kwalifikacji.”

Powtórzmy, że w opinii Trybunału Konstytucyjnego, licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami i adekwatnie zarządcy nieruchomości należy traktować jedynie jako wymóg posiadania wiedzy, a nie ograniczenie, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Bowiem licencja ta potwierdza posiadanie przez osobę zajmującą się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami niezbędnych do tego kwalifikacji. Innymi słowy działalność może prowadzić każdy przedsiębiorca, o ile czynności specjalistyczne pośrednictwa będą dokonywać fachowcy.

Trybunał na koniec swoich rozważań wskazał jeszcze: „Licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami należy zaliczyć do tzw. autonomicznych aktów kwalifikujących. Stanowią one potwierdzenie posiadania określonych umiejętności związanych ze specyfiką działalności gospodarczej, jaką jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, przy czym nie służą one reglamentacji administracyjnej wykonywania tego zawodu, lecz jedynie zapewnieniu, że działalność ta będzie wykonywana przez osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzone zmiany nie stanowią ograniczenia wolności działalności gospodarczej, a więc przepisy te nie mogą być badane w zakresie zgodności z art. 22 Konstytucji.”

Skoro, jak w sposób oczywisty wykazaliśmy licencje nie ograniczają działalności gospodarczej – to komu Państwo wychodzicie naprzeciw tym projektem? Czy na pewno klientom – konsumentom skoro będą mogły ich obsługiwać w przyszłości osoby bez żadnego przygotowania zawodowego.

Czy intencją polskiego Rządu jest, aby pośrednictwem i zarządzaniem dorobkiem życiowym obywateli zajmowały  się osoby niekompetentne?

Wg projektu ustawy, aby zostać pośrednikiem lub zarządcą ma wystarczyć: pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za określone przestępstwa. Czy to zapewni bezpieczeństwo uczestnikom rynku nieruchomości? Ta regulacja to wyjątkowy przejaw nieodpowiedzialności, braku wyobraźni i nieposzanowania prawa własności. Ubezpieczenie nie jest gwarantem dobrej obsługi – przecież obecnie obowiązek ubezpieczenia i tak obejmuje pośredników i zarządców – w tym zakresie nic się nie zmienia.

Rzeczą niebagatelną jest istnienie praw nabytych, mocą ustawy o gospodarce nieruchomościami przecież ustawa ta zagwarantowała ochronę tytułu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy. Kierując się zaufaniem do Państwa Polskiego wiele osób podjęło życiowe decyzje o studiach w zakresie rynku nieruchomości.

Czy tylko brak wiedzy i brak szczegółowego rozeznania tematu mógł sprawić, że w ramach projektu ustawy znalazł się pomysł deregulacji zawodów specjalistów z zakresu rynku nieruchomości?

Szanowny Panie Ministrze,

Prosimy, jako organizacja koordynująca sprzeciw społeczny wobec zamiaru likwidacji licencji o dopisanie na liście organizacji, stowarzyszeń do konsultacji projektu naszej organizacji.

Wnosimy o uwzględnienie naszego przedstawiciela jako przedstawiciela środowiska w konsultacjach międzyresortowych.

Federacja – Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości – F PPRN zrzesza organizacje społeczne rynku nieruchomości działające w kraju. Przesłanką wystąpienia jest działanie na rzecz rozwoju gospodarki, a w szczególności rynku nieruchomości, bez względu na funkcjonujące na nim podmioty. Nie należymy do żadnej grupy lobbystycznej.

Z wyrazami szacunku

Za Zarząd Zbigniew Kubiński Prezydent