DOŚĆ ZABIJANIA DZIKÓW !!!

Szanowny Pan Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów  

 

Szanowna Pani Ministra

Barbara Nowacka Minister Edukacji  

Szanowny Pan

Czesław Siekierski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

 

Szanowna Pani

Aleksandra Kosiorek

Prezydent Gdyni  

 

Szanowna Pani

Aleksandra Dulkiewicz

Prezydent Gdańska  

 

Szanowna Pani

Magdalena Czarzyńska-Jachim

Prezydent Sopotu  

 

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej  

 

My niżej podpisani wyrażamy stanowczy protest przeciwko mordowaniu, w jakikolwiek sposób, dzików, lub innych zwierząt, na oczach mieszkańców, a zwłaszcza dzieci i nieletnich, jak miało to miejsce 18.05.2024 r. w Gdyni. I domagamy się natychmiastowego wstrzymania masowych odstrzałów i uśmiercania dzików w Trójmieście i innych miastach.

Takie działanie jest nieetyczne i niewychowawcze – uczy, że problemy, z którymi trudno sobie poradzić można rozwiązać przemocą, siłą i okrucieństwem.

Nie zgadzamy się, by nasze dzieci i wnuki, które na co dzień uczymy poszanowania każdego życia, poszanowania przyrody, wyzbycia się agresji i rozwiązywania problemów w drodze dialogu i szacunku, były narażone na taki widok, będący przemocą, która na trwałe odciśnie traumatyczne piętno na ich młodej psychice, a nam zaburza spokój i codzienne funkcjonowanie.

W naszej ocenie zabijanie zwierząt w środku miasta, na forum publicznym, jest naruszeniem podstawowych praw i zasad społecznych gwarantowanych nam Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483): a)                Art. 47. Konstytucji RP „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. – Kiedy pod oknem trwa egzekucja dzików, obywatel nie ma możliwości nieoglądania, lub niesłuchania tego, więc to zakłóca mu jego życie rodzinne i prywatne.  

b)                Art. 48. Konstytucji RP „1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.” – Kiedy pod oknem trwa egzekucja dzików, obywatel nie ma możliwości nieoglądania, lub niesłuchania tego, co łamie mu prawo do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami, podobnie jeśli przez przypadek napotka taką egzekucję na ulicy, czy w parku.

c)                 Art. 53 Konstytucji RP „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.” – Kiedy pod oknem trwa egzekucja dzików, obywatel nie ma możliwości nieoglądania, lub niesłuchania tego, co w naszej ocenia zaburza moralne zasady w jakich powinno wzrastać młode pokolenie, podobnie jeśli przez przypadek napotka taką egzekucję na ulicy, czy w parku.

d)               Art. 68 ust. 3 Konstytucji RP „Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.”- narażenie dzieci, czy wrażliwych dorosłych na widok okrucieństwa i przemocy podczas zabijania zwierząt naraża ich zdrowie psychiczne, grożąc koniecznością terapii psychologicznej, a w skrajnych przypadkach nawet psychiatrycznej.      

A zatem na mocy Art. 72.Konstytucji RP mówiącego, że:

„1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.” Domagamy się prawnego ustanowienia zakazu odstrzałów i odławiania przez uśmiercenie dzików na terenach zamieszkałych, w parkach i miejscach spacerów oraz lasach. Ta rzekoma metoda walki z ASF jest nieskuteczna. Ponadto znane są inne bardziej humanitarne metody wyzbywania się dzików z terenów miejskich –np. przepłaszanie, odławianie i wywóz, elektroniczne systemy odstraszające, i takie powinny być promowane przez władze tak Państwa, jak i samorządowe.

Z poważaniem,      


Alodia Urbańczyk    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Alodia Urbańczyk będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Upoważniam Alodia Urbańczyk do przekazania informacji podanych przeze mnie w tym formularzu następującym stronom:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...