Dom nie jest filią szkoły.

Szanowna Pani Minister Anna Zalewska

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25,00-918 Warszawa

 

 

Jako rodzice zaniepokojeni sytuacją uczniów oraz tym jak wpływa ona na życie i rozwój naszych dzieci, domagamy się:

1. Jednoznacznego uznania pracy domowej za nieobowiązkową.

2. Weryfikacji podstawy programowej pod kątem możliwości realizacji jej w trakcie godzin lekcyjnych, z uwzględnieniem czasu na powtarzanie, utrwalanie i ćwiczenia przerabianego materiału.

3. Zobowiązania organów prowadzących szkoły do instalacji indywidualnych szafek dla każdego ucznia.

4. Digitalizacji podręczników dla potrzeb nieobowiązkowych zajęć realizowanych w domu.

5. Wprowadzenia obowiązkowych okresowych badań psychologicznych nauczycieli we wszystkich szkołach państwowych, publicznych, w tym katolickich.

Dotychczasowe praktyka zadawania uczniom prac domowych w zestawieniu z ilością godzin lekcyjnych, stanowi nadmierne obciążenie, pozbawia ich prawa do odpoczynku, zabawy, rozwijania zainteresowań i pasji, jak również utrudnia kreowanie relacji rodzinnych i interpersonalnych. Stanowi to rażące naruszenie Konwencji Praw Dziecka art. 31, która gwarantuje:

Prawo do wypoczynku i czasu wolnego

1.Państwa-Strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka, oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym.

2.Państwa-Strony będą przestrzegały oraz popierały prawo dziecka do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym oraz będą sprzyjały tworzeniu właściwych i równych sposobności dla działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania czasu wolnego.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, tylko rodzic lub opiekun prawny dziecka, ma prawo decydować o zakresie i rodzaju zajęć realizowanych przez nie, w czasie pozaszkolnym. Żaden zapis tego kodeksu, jak również ustawy oświatowej, nie daje nauczycielowi prawa do ingerencji w życie rodziny. Wynika stąd jednoznacznie, że zadawanie i egzekwowanie pracy domowej, bez wyraźnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, stanowi naruszenie swobód obywatelskich, gwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art. 31:

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

Tylko dobrowolna, realizowana w ilości i czasie uznanym przez rodziców za dopuszczalny, praca domowa może być narzędziem uzupełniającym i wspomagającym proces kształcenia. Domagamy się niezwłocznego wprowadzenia proponowanych zmian. Obecny stan oraz praktyki powszechne w szkołach, nie tylko są szkodliwe dla procesów poznawczych, ale stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i rozwoju dzieci. 

                                                                             Z poważaniem

                                                                          Mariusz Smołkowicz

                                                                             Akcja społeczna

                                                                        Dom nie jest filią szkoły.


Mariusz Smołkowicz    Skontaktuj się z autorem petycji