Dom nie jest filią szkoły.

Szanowna Pani Minister Anna Zalewska

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25,00-918 Warszawa

 

 

Jako rodzice zaniepokojeni sytuacją uczniów oraz tym jak wpływa ona na życie i rozwój naszych dzieci, domagamy się:

1. Jednoznacznego uznania pracy domowej za nieobowiązkową.

2. Weryfikacji podstawy programowej pod kątem możliwości realizacji jej w trakcie godzin lekcyjnych, z uwzględnieniem czasu na powtarzanie, utrwalanie i ćwiczenia przerabianego materiału.

3. Zobowiązania organów prowadzących szkoły do instalacji indywidualnych szafek dla każdego ucznia.

4. Digitalizacji podręczników dla potrzeb nieobowiązkowych zajęć realizowanych w domu.

5. Wprowadzenia obowiązkowych okresowych badań psychologicznych nauczycieli we wszystkich szkołach państwowych, publicznych, w tym katolickich.

Dotychczasowe praktyka zadawania uczniom prac domowych w zestawieniu z ilością godzin lekcyjnych, stanowi nadmierne obciążenie, pozbawia ich prawa do odpoczynku, zabawy, rozwijania zainteresowań i pasji, jak również utrudnia kreowanie relacji rodzinnych i interpersonalnych. Stanowi to rażące naruszenie Konwencji Praw Dziecka art. 31, która gwarantuje:

Prawo do wypoczynku i czasu wolnego

1.Państwa-Strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka, oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym.

2.Państwa-Strony będą przestrzegały oraz popierały prawo dziecka do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym oraz będą sprzyjały tworzeniu właściwych i równych sposobności dla działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania czasu wolnego.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, tylko rodzic lub opiekun prawny dziecka, ma prawo decydować o zakresie i rodzaju zajęć realizowanych przez nie, w czasie pozaszkolnym. Żaden zapis tego kodeksu, jak również ustawy oświatowej, nie daje nauczycielowi prawa do ingerencji w życie rodziny. Wynika stąd jednoznacznie, że zadawanie i egzekwowanie pracy domowej, bez wyraźnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, stanowi naruszenie swobód obywatelskich, gwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art. 31:

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

Tylko dobrowolna, realizowana w ilości i czasie uznanym przez rodziców za dopuszczalny, praca domowa może być narzędziem uzupełniającym i wspomagającym proces kształcenia. Domagamy się niezwłocznego wprowadzenia proponowanych zmian. Obecny stan oraz praktyki powszechne w szkołach, nie tylko są szkodliwe dla procesów poznawczych, ale stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i rozwoju dzieci. 

                                                                             Z poważaniem

                                                                          Mariusz Smołkowicz

                                                                             Akcja społeczna

                                                                        Dom nie jest filią szkoły.


Mariusz Smołkowicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Mariusz Smołkowicz do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...