DZIECKO BEZ PRZEMOCY - zmień to, co niedziałające w systemie prawnym

Szary_Dłoń_Antywojenny_Plakat.pngPetycja o Reformę Sądownictwa w Kontekście Przemocy wobec Dzieci

 

Do Przedstawicieli Sądownictwa w Polsce - Sędziów Sądu Rodzinnego, Karnego i Cywilnego 

 

Szanowni Przedstawiciele Sądownictwa w Polsce,

Zwracamy się do Państwa z ogromną troską i niepokojem dotyczącym bezpieczeństwa naszych dzieci. Codziennie stajemy twarzą w twarz z przemocą wobec najmłodszych, których system prawny niestety zawodzi. Każda historia wzbudza w nas uczucie bezsilności, rozpaczy i traumy, które są bagatelizowane i niewidoczne dla niewydolnego prawa. Jesteśmy zaniepokojone. Nasza cierpliwość dobiegła końca.

Nie możemy dłużej tolerować marginalizacji i ignorowania przemocy wobec dzieci. Nie możemy również dłużej akceptować decyzji sądowych, opartych na przestarzałych założeniach i braku zrozumienia dynamiki przemocy, które prowadzą do tragedii. Jest czas na zmiany.

Wielokrotnie obserwujemy, jak teoria "alienacji rodzicielskiej" jest wykorzystywana przeciwko ofiarom przemocy, dyskredytując relacje matka-dziecko i umniejszając znaczenie miłości i troski matki. To nie do przyjęcia.

Dlatego apelujemy do Państwa o wdrożenie szeregu konkretnych reform. Przede wszystkim należy zreformować podejście do koncepcji "alienacji rodzicielskiej". Wiele przypadków pokazuje, że pojęcie to jest często nadużywane przez sprawców przemocy, którzy chcą zatuszować swoje działania i zdyskredytować matki, starające się ochronić swoje dzieci.

Nasze żądania są następujące:

1. Przestać używać "alienacji rodzicielskiej" jako standardowego rozwiązania w sprawach rodzinnych. Zamiast tego, należy dokładnie zrozumieć kontekst i sytuację, w jakiej znajduje się rodzina, a także uwzględnić słowo matki i dobro dzieci.

2. Wprowadzić szkolenia dla sędziów, prawników i innych profesjonalistów zajmujących się sprawami rodzinymi, które dotyczą dynamiki przemocy domowej i jej wpływu na dzieci. Należy zwiększyć świadomość o skutkach przemocy dla dzieci i rozwiać potencjalne uprzedzenia i stereotypy.

3. Zapewnić specjalistyczne wsparcie, w tym psychologiczne i terapeutyczne, dla dzieci i rodzin doświadczających przemocy. Niezbędne jest zapewnienie, że pomoc jest łatwo dostępna i odpowiednio dopasowana do potrzeb danej rodziny.

4. Udoskonalić procedury sądowe w przypadkach przemocy wobec dzieci, aby zapewnić szybkie i skuteczne reagowanie na sytuacje zagrożenia. Sądownictwo powinno być wrażliwe na potrzeby bezpieczeństwa dzieci i działać w zgodzie z ich najlepszym interesem.

Przemoc wobec dzieci jest nie tylko tragedią dla poszkodowanego dziecka, ale także dla całego społeczeństwa. Każde dziecko, które doświadcza przemocy, cierpi i ponosi szkody w swoim rozwoju emocjonalnym i społecznym. Matki, które starają się chronić swoje dzieci, są często ignorowane i stygmatyzowane w trakcie procesu sądowego.

Konsekwencje przemocy wobec dzieci mają charakter długoterminowy zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa. Dzieci, które doświadczają przemocy, mogą mieć trudności w nauce, zdrowiu psychicznym i relacjach interpersonalnych. Ponadto, narastające problemy społeczne, takie jak przestępczość czy uzależnienia, w znacznej mierze wynikają z negatywnych skutków przemocy w młodym wieku.

Dlatego też apelujemy o Państwa wsparcie. Podpiszcie tę petycję, aby przyciągnąć uwagę do luk w systemie prawnym i skłonić do zaprowadzenia zmian. Nasze dzieci potrzebują bezpieczeństwa, którego dziś nie gwarantuje im prawo. Wasz głos i działania mogą wpłynąć na poprawę sytuacji i przyszłość naszych najmłodszych.

Prosimy Was o uwzględnienie naszych żądań i podjęcie działań, które przyniosą pozytywne efekty i skuteczne zmiany. Potrzebujemy Waszego wsparcia, aby stawić czoła przemocy wobec dzieci i chronić ich prawa do bezpiecznego i szczęśliwego dzieciństwa.

Poniżej przedstawiamy główne postulaty naszej petycji:

1. Uzyskanie oficjalnego wsparcia dla inicjatywy jednego, całodobowego numeru alarmowego dla ofiar przemocy od co najmniej 50 instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w ciągu 3 miesięcy.

2. Przeszkolenie personelu dla nowego numeru alarmowego w ilości 100 osób, upewniając się, że będą gotowi na swoje zadania w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia programu.

3. Opracowanie i wprowadzenie procedury "czerwonej ścieżki" we współpracy z co najmniej 10 największymi instytucjami ochrony zdrowia i porządku publicznego w kraju w ciągu 6 miesięcy.

4. Ustanowienie i wdrożenie standardów postępowania służb z ofiarami przemocy, z konsekwencjami za ich nieprzestrzeganie, otrzymując akceptację Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych w ciągu 4 miesięcy.

5. Realizacja programu pilotażowego obowiązkowych badań psycho-fizycznych traumy u ofiar przemocy w 5 centrach medycznych i zebranie pierwszych danych naukowych na ich podstawie w ciągu 6 miesięcy.

6. Stworzenie systemu natychmiastowej ochrony prawnej i socjalnej dla co najmniej 100 ofiar i ich dzieci w ciągu pierwszego roku od uruchomienia numeru alarmowego.

7. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej do sektora prawnego i społecznego w celu wyeliminowania nadużywania teorii, takich jak "alienacja rodzicielska", osiągając zasięg kampanii u 80% profesjonalistów w sektorze w ciągu 6 miesięcy.

8. Współpraca z organami sądowniczymi w celu likwidacji retraumatyzujących kursów i mediacji z udziałem ofiar przemocy i sprawców, usuwając je z 100% sądów rodzinnych i cywilnych w kraju w ciągu 1 roku.

9. Wprowadzenie szkoleń i edukacji dotyczącej przemocy wobec dzieci dla pracowników służby zdrowia, nauczycieli i innych profesjonalistów działających na rzecz dobrobytu dzieci.

10. Wzmocnienie współpracy między instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę dzieci, w tym organami ścigania, służbami społecznymi i organizacjami pozarządowymi.

11. Utworzenie jednolitej bazy danych, która umożliwi lepsze monitorowanie przypadków przemocy wobec dzieci i zapewnienie skuteczniejszej ochrony.

12. Szkolenie policjantów, kuratorów sądowych i pracowników socjalnych w zakresie rozpoznawania oznak przemocy wobec dzieci i podejmowania właściwych działań.

13. Utworzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy wobec dzieci i ich rodzin, zapewniających im niezbędne usługi i pomoc psychologiczną.

Jako "Kolektyw Świadomych i Opiekuńczych Rodziców", który obejmuje zarówno matki, jak i ojców, zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy.
Stajemy razem, niezależnie od płci, aby chronić nasze dzieci przed przemocą i zapewnić im bezpieczne środowisko do wzrostu i rozwoju. Wasze zaangażowanie i podpis pod petycją są kluczowe w walce o lepsze jutro dla najmłodszych. Dziękujemy za wsparcie!

Z poważaniem,
Kolektyw Świadomych i Opiekuńczych Rodziców

 


Ewa Wyczółkowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Ewa Wyczółkowska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...