Gąski Kruszarnia odpadów asfaltowych - odstąpienie oraz zablokowanie inwestycji do RDOŚ

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Warszawie

ul. Henryka Sienkiewicza 3,

00-015 Warszawa

 

 

Petycja

Żądanie mieszkańców gminy Tarczyn natychmiastowej zmiany postanowienia ws. realizacji przedsięwzięcia polegającego na recyklingu materiałów odpadowych z rozbiórek przy budowie dróg, w celu przygotowania ich do ponownego zastosowania, lokalizacja Gąski, na działkach nr ewid. 28/1,30/1, 32/1, obręb Gąski, gmina Tarczyn.

Zgodnie z ustawą z 11 lipca 2014 r. o petycjach, składamy petycję w interesie publicznym w związku z postanowieniem uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia
polegającego na recyklingu materiałów odpadowych z rozbiórek przy budowie dróg, w celu przygotowania ich do ponownego zastosowania, lokalizacja Gąski, na działkach nr ewid. 28/1, 30/1, 32/1, obręb Gąski, gmina Tarczyn i żądamy zmiany postanowienia na negatywne wobec realizacji przedsięwzięcia.
Żądamy także odpowiedzi na następujące pytania:
1. Dlaczego dopuszczono zainstalowanie instalacji przetwarzania odpadów o poziomie mocy akustycznej do 100 dB, podczas gdy hałas już powyżej 60 dB powoduje uszkodzenia słuchu po dłuższym narażeniu na hałas, powyżej 65 dB zwiększa ryzyko zachorowalności na choroby układu krążenia w przypadku dłuższego narażenia na hałas, a powyżej 85 dB powoduje uszkodzenia słuchu.
2. Dlaczego nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
3. Czy przeprowadzono wizję lokalną przed wydaniem postanowienia, jeśli organ stwierdził, że posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat
planowanego przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na
środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko i ustalić warunki jego realizacji.

4. Na jakiej podstawie stwierdzono, że przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia jakości powietrza na terenie działalności oraz dlaczego nie wspomniano o jakości powietrza na terenach sąsiednich.
5. Dlaczego w omówieniu źródeł hałasu oraz zanieczyszczeń pominięty został ruch ciężarowy przewożący odpady na i z terenu nieruchomości, który odbywałby się m.in. po drogach gminnych oraz w bliskości zabudowań mieszkalnych i upraw rolnych.

Uzasadnienie

Zanieczyszczenie hałasem i zapachami, podobnie jak większość zanieczyszczeń, nie ogranicza się do granic nieruchomości. Wskazane przedsięwzięcie miałoby znajdować się na terenie odsłoniętym, pośród upraw oraz w bliskim sąsiedztwie szkoły. Mieszkańcy oraz osoby pracujące w gospodarstwach byłyby narażone na działanie hałasu w sposób niemalże nieograniczony przez prawie całą dobę. Nie wspomniano także, że w bezpośrednim i dalszym sąsiedztwie znajdują się zabudowania mieszkalne, uprawy oraz Szkoła Podstawowa w Pracach Małych. Ruch ciężarowy obsługujący przetwórnię odpadów stanowiłby nie tylko uciążliwość dla mieszkańców, ale także zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci uczęszczających do szkoły.


Irena Śmigasiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Irena Śmigasiewicz będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...