Chcemy aby pracownicy aptek i punktów aptecznych mogli zakładać Indywidualne Konta Pacjentów

Pracownicy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, farmaceuci, technicy farmaceutyczni i inny personel pomocniczy, chcieliby aby apteka ogólnodostępna (punkt apteczny) otrzymała uprawnienia punktu potwierdzającego profil zaufany, a także możliwości prowadzenia kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych oraz aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta, na takich samych zasadach jak świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Apteka ogólnodostępna, zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne.

Zadania z zakresu zdrowia obejmują m.in.

  1. monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;

  2. edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;

  3. promocję zdrowia;

  4. profilaktykę chorób.

     

Dodatkowo należy wskazać, iż aptece ogólnodostępnej (punktowi aptecznemu) na podstawie w ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie informacji w ochronie zdrowia nadano takie sama uprawnienia jak świadczeniodawcom, a zatem pacjent może po zalogowaniu się do Internetowego Konta Pacjenta nadać uprawnienia wybranemu farmaceucie jako pracownikowi medycznemu dostępu do dokumentacji medycznej lub nadać dostęp aptece lub punktowi aptecznemu, w takiej sytuacji dostęp do dokumentacji będą mieli wszyscy pracownicy apteki np. technik farmaceutyczny.

 

Wykonywanie zawodu pracownika medycznego w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym polega na dokumentowanym procesie, w którym to pracownik apteki czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta.

Dlatego wprowadzenie nowych serwisów dla pacjentów w aptekach i punktach aptecznych polegających na informowaniu pacjentów o możliwości założenia (aktywowania) Internetowego Konta Pacjenta w aptece lub punkcie aptecznym (na takich samych zasadach jak mogą to robić świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej) pozwoli w szerszym zakresie upowszechnić wiedzę o istnieniu Internetowego Konta Pacjenta oraz o możliwości udostępnienia dokumentacji medycznej za pomocą tego konta oraz pomoże osiągnąć założony cel Monstra Zdrowia - 10 milionów aktywnych Kont Pacjenta.

 

Mając na uwadze powyższe wnoszę o zmianę przepisów:

  • ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez nadanie nowego brzmienia art. 20c ust. 2a o treści:

Narodowy Fundusz Zdrowia może nadać uprawnienia do potwierdzania w swoim imieniu profilu zaufanego lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej realizującym zadania w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla świadczeniodawcy, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, farmaceucie, technikowi farmaceutycznemu, zatrudnionemu w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym posiadającym umowę zawartą z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz osobie zatrudnionej u tego świadczeniodawcy, w aptece ogólnodostępny, punkcie aptecznym pod warunkiem, że co najmniej imię, nazwisko i numer PESEL tej osoby zostały przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartej umowy”

 

  • ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia poprzez nadanie nowego brzmienia art. 29 ust. 1o treści:

 

W latach 2020-2022 minister właściwy do spraw zdrowia może dofinansować w formie dotacji celowej przekazywanej do Narodowego Funduszu Zdrowia, w kwocie do 150 000 tys. zł na pełnienie przez świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz aptece lub punktowi aptecznemu posiadającemu zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany, a także prowadzenie przez tych świadczeniodawców kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych w inny dostępny sposób oraz aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta.”

 


Rafał Bloszczyńśki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Rafał Bloszczyńśki do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook