Chcemy aby pracownicy aptek i punktów aptecznych mogli zakładać Indywidualne Konta Pacjentów

Pracownicy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, farmaceuci, technicy farmaceutyczni i inny personel pomocniczy, chcieliby aby apteka ogólnodostępna (punkt apteczny) otrzymała uprawnienia punktu potwierdzającego profil zaufany, a także możliwości prowadzenia kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych oraz aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta, na takich samych zasadach jak świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Apteka ogólnodostępna, zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne.

Zadania z zakresu zdrowia obejmują m.in.

  1. monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;

  2. edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;

  3. promocję zdrowia;

  4. profilaktykę chorób.

     

Dodatkowo należy wskazać, iż aptece ogólnodostępnej (punktowi aptecznemu) na podstawie w ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie informacji w ochronie zdrowia nadano takie sama uprawnienia jak świadczeniodawcom, a zatem pacjent może po zalogowaniu się do Internetowego Konta Pacjenta nadać uprawnienia wybranemu farmaceucie jako pracownikowi medycznemu dostępu do dokumentacji medycznej lub nadać dostęp aptece lub punktowi aptecznemu, w takiej sytuacji dostęp do dokumentacji będą mieli wszyscy pracownicy apteki np. technik farmaceutyczny.

 

Wykonywanie zawodu pracownika medycznego w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym polega na dokumentowanym procesie, w którym to pracownik apteki czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta.

Dlatego wprowadzenie nowych serwisów dla pacjentów w aptekach i punktach aptecznych polegających na informowaniu pacjentów o możliwości założenia (aktywowania) Internetowego Konta Pacjenta w aptece lub punkcie aptecznym (na takich samych zasadach jak mogą to robić świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej) pozwoli w szerszym zakresie upowszechnić wiedzę o istnieniu Internetowego Konta Pacjenta oraz o możliwości udostępnienia dokumentacji medycznej za pomocą tego konta oraz pomoże osiągnąć założony cel Monstra Zdrowia - 10 milionów aktywnych Kont Pacjenta.

 

Mając na uwadze powyższe wnoszę o zmianę przepisów:

  • ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez nadanie nowego brzmienia art. 20c ust. 2a o treści:

Narodowy Fundusz Zdrowia może nadać uprawnienia do potwierdzania w swoim imieniu profilu zaufanego lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej realizującym zadania w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla świadczeniodawcy, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, farmaceucie, technikowi farmaceutycznemu, zatrudnionemu w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym posiadającym umowę zawartą z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz osobie zatrudnionej u tego świadczeniodawcy, w aptece ogólnodostępny, punkcie aptecznym pod warunkiem, że co najmniej imię, nazwisko i numer PESEL tej osoby zostały przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartej umowy”

 

  • ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia poprzez nadanie nowego brzmienia art. 29 ust. 1o treści:

 

W latach 2020-2022 minister właściwy do spraw zdrowia może dofinansować w formie dotacji celowej przekazywanej do Narodowego Funduszu Zdrowia, w kwocie do 150 000 tys. zł na pełnienie przez świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz aptece lub punktowi aptecznemu posiadającemu zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany, a także prowadzenie przez tych świadczeniodawców kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych w inny dostępny sposób oraz aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta.”

 


Rafał Bloszczyńśki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Rafał Bloszczyńśki do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook