Sprzeciw w sprawie próby bezprawnego przejęcia OKM w Warszawie

(ENGLISH TRANSLATION BELOW)

 

Szanowni Państwo,
Siostry i Bracia w islamie i w człowieczeństwie,
Społeczności Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie!

My, muzułmanie i muzułmanki, zwracamy się z prośbą o przywrócenie stanowiska koordynator do spraw kultury, Katarzyny Kucharskiej Louaar, członkini Ligii Muzułmańskiej, i pracowniczki Ośrodka Kultury Muzułmańskiej i Muzułmańskiej Fundacji Pomocy.


W wyniku nielegalnego przejęcia Ośrodka podczas nieobecności dyrektora, w nocy, dwóch wolontariuszy samowolnie i bezprawnie zmieniło zamki w Ośrodku i przez usunięcie innych administratorów przejęło kontrolę nad stroną na portalu Facebook. Działając wbrew woli i na szkodę Ligii Muzułmańskiej, bez konsultacji z dyrekcją umieścili tam post o rzekomym odejściu z pracy siostry Katarzyny.


O opublikowaniu posta dowiedziała się z rozmowy telefonicznej z zaniepokojoną osobą, która miała uczestniczyć w Kursie Wiedzy o Islamie dla niemuzułmanów.


W ciągu kolejnych dni uzurpatorzy meczetu uniemozliwiali siostrze Kasi wykonywanie jej obowiązków. Następnego dnia po zmianie zamków rozpuszczona została plotka, że to dyrektor zmienił zamki bo chce zamknąć meczet dla społeczności. W związku z tym wiele osób przybyło nad ranem żeby bronić naszego drugiego domu przed zagrożeniem którego nie było, a w rzeczywistości stali się marionetkami tych którzy sprowokowali całą sytuację. Mimo wsparcia dyrektora i sprzeciwowi Ligi Muzułmanskiej, siostry Kasi nie dopuszczono do pracy co poskutkowało odwołaniem czterdziestoosobowej wycieczki która przyjechała kilkadziesiąt kilometrów z innego miasta - w jakim świetle to stawia islam i muzułmanów?


Nasza siostra Kasia była najbardziej zaangażowaną członkinią zespołu OKM. Odpowiadała za organizację i realizację licznych przedsięwzięć, w tym: samodzielnej organizacji Nocy Muzeów (online, w dobie pandemii), oprowadzaniu grup po meczecie i wykładów na temat islamu i kultury muzułmańskiej, kursu podstawowej wiedzy o islamie, warsztatu "Modlitwa Muzułmanina", licznych spotkań z osobami zainteresowanymi islamem. O każdej porze dnia i nocy, służyła pomocą, radą i nauką dla osób chcących przyjąć islam - czy pamiętacie ilu szahadom siostra Katarzyna towarzyszyła?


Wielokrotnie organizowała sprzątanie meczetu, jak trzeba było to nosiła meble i sprzątała toalety. Organizowała ramadan, na dwa tygodnie przeprowadziła się do meczetu spędzając w nim dzien i noc, służąc Waszym siostrom, żonom i córkom, zapewniając im miejsce do modlitwy i spożywania posiłków, pilnując aby żadna siostra nie była głodna, a gdy osoby które same się zobowiązały do organizowania Wam iftarow, a teraz robią problemy, nie wywiązywały się z tego to siostra Kasia organizowała siostry aby same go przygotowały.

Siostra Kasia wzmacniała pozycję kobiet w meczecie i broniła ich praw. Zaniedbana, przez poprzednie lata funcjonowania Ośrodka, kobieca umma została zauważona i wzięta pod pieczę osoby nieobojętnej i biorącej sprawy w swoje ręce. W tym roku w Ramadanie przychodziło do nas nawet 90 kobiet na modlitwę tarawich.


Wzięcie pod skrzydła zmarginalizowanej grupy, nie odbiło się bez echa. Pewna część męskiego grona poczuła się zagrożona możliwością utracenia swojej uprzywilejowanej pozycji. Nie odpowiadało im również to, że praca naszej siostry podążała ścieżką dialogu religijnego z naszymi siostrami i braćmi chrześcijanami i wyznawcami judaizmu.

Wiemy, że nie każdy przepadał za siostrą i nie każdemu podobały się jej metody, ale nie wolno jej odmówić, że działała skutecznie, wkładając w OKM masę czasu, pracy i serca.

 

Wiemy, że Liga Muzułmańska, Muzułmanskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego i Muzułmanska Fundacja Pomocy popierają naszą siostrę i nikt nie rozwiązał z nią umów o pracę. My stajemy w jej obronie, bo ten okropny atak odbija się na jej zdrowiu.


Chcemy żeby prawda wyszła na jaw, siostra Katarzyna wróciła na swoje stanowisko, a portal Facebook został zwrócony w ręce dyrektora. Prosimy udostępniajcie tę informację gdzie tylko się da i kopiujcie ją na swoje profile i podpiszcie petycję.

--------------------------------------------------------------------------

ENG

Ladies and Gentlemen, 

Sisters and Brothers in Islam and in humanity, 

Community of Muslim Cultural Center of Warsaw, 

 

We, as a Muslim community, turn to ask to bring back the Coordinator of Cultural Affairs, Katarzyna Kucharska Louaar, a member of The Muslim League and an employer of Muslim Aid Foundation. 

Two volunteers organised an illegal overtaking of the mosque under the absence of its CEO. In the night, they illegally changed mosque's locks and, through deleting other administrators, they took control over the mosque's Facebook page.

Without consulting the management of the Muslim League and CEOs, they published a post speaking about an alleged firing of sister Kasia. 

She got notified about it by a phone call made by a worried person with whom Kasia was supposed to have the course of the knowledge about Islam.

The next day after the changing of locks there was a rumour spread that it was the CEO who changed the locks because he wanted to close it for the Muslim community. Because of that, many people came by daylight to defend our second home against the danger that didn't exist. In reality they became puppets for those who provoked the whole situation.

Even with the support of the CEO and the objection of the Muslim League management, sister Kasia was not able to work. This situation resulted in the cancellation of a 40 people group who travelled several dozen kilometers from another city- in what light does this put Islam and Muslims? 

Our sister was the most engaged member of the OKM management. She was responsible for organising and managing multiple events, among others: organising an online "Night of Museums" event in the middle of the pandemics, showing around non-muslim groups in our mosque together with conducting lectures about our religion, leading a course of basic knowledge about Islam and "The prayer of a Muslim" workshop, attending numerous meetings with those interested in Islam all around the clock. She provided advice and help for those wishing to accept Islam- do you remember how many shahadas Ms. Kasia was a witness to? 

She organised the cleaning of the mosque multiple times. If necessary, she would carry furniture and clean toilets. She organised Ramadan by basically moving to the mosque for 2 weeks, spending days and nights there, providing your wives, sisters and daughters with due help, ensuring places for prayer and food, not allowing any sister to be hungry. When a self-proclaimed "management" of the mosque couldn't provide iftars for you, she organised sisters to prepare it themselves.

 Sister Kasia was strengthening women's position at mosque and she defended their rights. Women's ummah, neglected over the years of mosque's functioning, was finally noticed and taken under the supervision of a decisive and not indifferent person. This year, almost 90 woman attend tarawich prayers every night.

Taking under protection this marginalised group didn't go unnoticed. Some part of the male ummah felt endangered by the possibility of losing its privileged position. As well they didn't like that her work was following an interreligious dialogue path.

We are aware that not everyone likes her and agreed with her methods, but no one can deny that she was effective and she put all her time, work and heart in OKM.

We know that the Muslim League and the Muslim Association for Cultural Education (Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego) fully supports sis Kasia and no one terminated her work contract. We want to protect her because this horrible attack has already influenced her health.

We want the truth to come to light, sister Kasia to come back on her post and the Facebook portal to be back in the CEO's hands. We ask you to share this information as far as possible, copy to your profiles and sign a petition.


Zaniepokojona społeczność OKM    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Zaniepokojona społeczność OKM do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...