List Otwarty do Prezesa PAN w sprawie konferencji z udziałem Ordo Iuris

List otwarty do Prezesa PAN

Prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk

Szanowny Panie Prezesie,

Polska Akademia Nauk jest szczególną instytucją, służącą pogłębianiu i szerzeniu wiedzy oraz dochowywaniu wierności prawdzie naukowej. Jest w niej miejsce na dyskusję, konfrontowanie różnych przekonań, ale zawsze na podstawie rzetelnych dowodów naukowych. Nie ma w niej natomiast miejsca na jednostronne i pozbawione krytycznego głosu opinie, stojące w sprzeczności z ustaloną wiedzą medyczną. Jednak do tego właśnie dąży Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, organizując swoją konferencję w siedzibie Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk.

Ordo Iuris od wielu lat walczy o zaostrzenie prawa aborcyjnego, które i tak jest już jednym z najbardziej restrykcyjnych w Europie, podczas gdy ONZ oraz WHO określiły dostęp do bezpiecznej aborcji jako niezbywalne prawo człowieka. Starając się zawłaszczyć debatę o prawie kobiet do bezpiecznej i legalnej terminacji ciąży, pracownicy tej organizacji używają nieprawidłowej, nacechowanej emocjonalnie nomenklatury, próbując nią zastąpić właściwe określenia (zamiast “płód” lub “zarodek” – ”dziecko poczęte”, w miejsce “aborcja” lub “terminacja ciąży” – “zabijanie dzieci”). Zgodnie z informacją podaną przez “Tygodnik Powszechny”, współpracująca z ONZ, Europejska Federacja Humanistyczna, monitorująca temat rozdziału Kościoła od państwa, wpisała Ordo Iuris na listę 28 organizacji, które określiła mianem „ekstremistów religijnych, drakońskich i niedemokratycznych, działających przeciwko prawom człowieka”.

Przygotowany m.in. przez Ordo Iuris projekt ustawy o całkowitym zakazie aborcji, który został odrzucony przez posłów w głosowaniu w ostatnim tygodniu, oprócz zagrożenia dla zdrowia i życia kobiet oraz niezgodności z obecnym stanem wiedzy na temat prowadzenia ciąży, doprowadzi także do ograniczenia możliwości diagnostyki prenatalnej na terenie całej Polski, przed czym ostrzega wielu specjalistów. Ponadto ostatecznie uniemożliwi dostęp do rzetelnej i powszechnej edukacji seksualnej. Trzeba zaznaczyć, że wszyscy prelegenci zaproszeni na konferencję zaplanowaną 14 października 2016 są związani ze środowiskiem anti-choice, działającym na rzecz ograniczenia dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji w każdej sytuacji.

Ordo Iuris działa też na rzecz ograniczenia dostępności do technik wspomaganego rozrodu, aż do całkowitego zakazu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia in vitro, której twórca, prof. Sir Robert Edwards, został za to osiągnięcie uhonorowany Nagrodą Nobla. Bez uwzględniania konsensusu medycznego w powyższej sprawie, Ordo Iuris krzywdzi w ten sposób tysiące ludzi, dla których to jedyna szansa na posiadanie zdrowego dziecka. Czy organizacja, która sprzeciwia się jakiekolwiej ingerencji medycznej w proces reprodukcji, negując zasadność i pożyteczność dotychczasowych osiągnięć tysięcy badaczy, powinna mieć możliwość głoszenia swoich poglądów z katedry Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej?

OI nie przedstawia również informacji zgodnych z wiedzą medyczną dotyczących osób LGBT+, wydając opinie, które ignorują konsensus społeczności naukowej na temat tożsamości płciowej czy orientacji seksualnej i prowadzą do nasilenia dyskryminacji tych osób, łącznie z podtrzymaniem instytucjonalnych sankcji wobec nich. Nie dalej jak kilkanaście dni temu działacze Ordo Iuris zorganizowali na Uniwersytecie Warszawskim konferencję „Tożsamość małżeństwa i jej jurydyczna ekspresja”. Jednym z prelegentów zaproszonych na tę konferencję był Paul Diamond, działacz zaangażowany w utrzymanie prawa penalizującego stosunki homoseksualne na Jamajce.

Ponadto, należy podać do publicznej wiadomości, że – jak wynika ze statutu organizacji – Ordo Iuris zostało założone przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Piotra Skargi. Nie oznacza to, że ich działania spotykają się z aprobatą Kościoła katolickiego. W komunikacie z 17 grudnia 2001 arcybiskup krakowski kard. Franciszek Macharski informuje, że „Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi nie posiada aprobaty Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ponieważ się o nią nie zwracało, chcąc prowadzić działalność niezależnie od władzy kościelnej”.

Oburzające jest, że organizacja tak niebezpieczna jak Ordo Iuris, która nie informuje o swoich źródłach finansowania ani nie udostępnia danych swoich darczyńców, może liczyć na współpracę z Polską Akademią Nauk, choćby w zakresie udostępnienia lub odpłatnego wynajmu sal konferencyjnych. Wyrażamy sprzeciw wobec udostępniania miejsca służącego propagowaniu wiedzy, organizacji która nie szanuje i łamie etos badacza. Jesteśmy przekonane i przekonani, że godzi to w dobre imię PAN oraz naukową powagę tego miejsca.

Głoszenie takich poglądów w murach Polskiej Akademii Nauk legitymizuje i uwiarygadnia nienaukowe poglądy w oczach innych uczonych i obywateli. Nie chcemy, by stowarzyszenie, którego opinie stoją w sprzeczności z wiedzą naukową oraz otwarcie promujące łamanie praw mniejszości i praw człowieka, miało możliwość promocji swojego stanowiska w poważanej i szanowanej instytucji. Prawo do wolności słowa oznacza, że Ordo Iuris ma prawo do wyrażania swoich poglądów publicznie — nie zaś to, że ma prawo wyrażać poglądy sprzeczne ze stanowiskiem organizacji chroniących prawa człowieka i wiedzą medyczną w państwowej instytucji naukowej, finansowanej ze środków publicznych.

Uważamy, że, zgodnie z misją Polskiej Akademii Nauk jako instytucji służącej rozwojowi i upowszechnianiu nauki w kraju, władze Polskiej Akademii Nauk powinny unikać wspierania w jakikolwiek sposób organizacji, które godzą w prawa człowieka, w tym prawa kobiet i prawa mniejszości seksualnych, oraz negują wiedzę medyczną. Wierzymy, że Prezes PAN, realizując misję Akademii, odstąpi od wspierania organizacji Ordo Iuris w szerzeniu nienaukowych poglądów.

Sygnatariusze

Organizatorki i organizatorzy akcji STOP dla konferencji Ordo Iuris na WUM-ie:

Natalia Jakacka, lekarka, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Martyna Równiak, feministka, studentka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Krzysztof Wiertel, lekarz, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Tomasz Grzyb, student, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Partia Razem

Krzysztof Bogusz, student, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Partia Razem

Jakub Niewiadomski, student, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Partia Razem

Jakub Wielgo, socjolog, student Uniwersytetu Warszawskiego, członek Uniwersytetu Zaangażowanego

Jakub Woroncow, student, Uniwersytet Warszawski

 

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, badaczka, polityczka, Zarząd Krajowy Partii Razem

Barbara Nowacka, kanclerz PJATK, informatyczka, polityczka

Weronika Samolińska, Koalicja Antyfaszystowska, Zarząd Krajowy Partii Razem

Kazimiera Szczuka, krytyczka, nauczycielka, działaczka spoleczna

Maciej Konieczny, polityk, Zarząd Krajowy Partii Razem

Paulina Piechna-Więckiewicz, prawniczka, radna m. st. Warszawy

Katarzyna Paprota, polityczka, Partia Razem

Wanda Nowicka, działaczka społeczna, feministka, polityczka

Mateusz Mirys, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, polityk, Zarząd Krajowy Partii Razem

Marek Kossakowski, przewodniczący Partii Zieloni

Justyna Samolińska, dziennikarka, Partia Razem

Aleksandra Kołeczek, przewodnicząca Koła Warszawskiego Partii Zielonych

Anna Dryjańska, Kongres Kobiet

Anna Adamczyk, asystentka w Instytucie Geofizyki PAN, Partia Razem

Tomasz Piątek, pisarz, chrześcijanin, ewangelik

Julia Zimmermann, socjolożka, doktorantka Instytutu Slawistyki PAN, Partia Razem

Renata Kim, dziennikarka

Florentyna Gust, studentka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Partia Razem

Agata Czarnacka, filozofka polityki

Estera Nowak, studentka, Uniwersytet Rzeszowski, Partia Razem

Michalina Drejza, lekarka, International Youth Alliance For Family Planning

Katarzyna Peplinska, fotografka, Partia Razem

Marcin Rodzinka, działacz społeczny, pracownik naukowy

Patrycja Pawlak-Kamińska, przedsiębiorczyni, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Partia Razem

Nina Sankari, Rzeczniczka Stowarzyszenia Wolnej Myśli

Karolina Skowron, socjolożka, polityczka

Urszula Antoniuk, architektka, Partia Razem

Anna Uzdowska, ekonomistka, polityczka

Mateusz Trzeciak, Spółdzielnia Ogniwo, Zarząd Krajowy Partii Razem

Anna Karaszewska, Kongres Kobiet

Lidia Domańska, analityczka IT, Partia Razem

Inga Wójcik, doktorantka, Dublin City University

Beata Gniazdowska, koordynatorka działu sprzedaży T-mobile, Partia Razem

Marek Łukaszewicz, prezes Fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego

Krzysztof Karbowiak, student, Uniwersytet Łódzki, Partia Razem

Mateusz Urban, przewodniczący Koła Warszawskiego Partii Zielonych

Sara Prussak, anglistka, Partia Razem

Maciej Józefowicz, rzecznik prasowy Partii Zielonych

Katarzyna Sitarz, studentka, Uniwersytet Jagielloński

Krzysztof Markowski, student, Uniwersytet Jagielloński, Partia Razem

Michał Gosławski, doktorant, Uniwersytet Warszawski

Konrad Mostek, student, Partia Razem

Mateusz Szymański, student, Uniwersytet Warszawski

Martin Irzyk, programista, Partia Razem

Adam Garstka, programista, Partia Razem

Grzegorz Osik, informatyk, Partia Razem

Marcin Górski, handlowiec, Partia Razem

Jan Winkowski, doktorant, Uniwersytet Warszawski, Partia Razem

Maciej Jabłoński, informatyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Partia Razem

Agnieszka Spalwisz, psycholożka

Matthew La Fontaine, tłumacz, prawnik, Partia Razem

Filip Chudy, informatyk, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, Partia Razem

Jakub Ledwoń, student, Uniwersytet Wrocławski

Joanna Wicha, pielęgniarka, socjolog, Partia Razem

Michał Musielak, matematyk, asystent na UTP Bydgoszcz

Tymon Rzewuski, manager

Małgorzata Namiota, studentka, Politechnika Łódzka

Marta Kaużyńska, studentka, Politechnika Łódzka

Krystian Kuźniarek, student, Politechnika Łódzka

Joanna Rybska, studentka, Politechnika Łódzka

Olimpia Ryś, studentka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Melania Ryś, studentka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Jakub Malec, student, Uniwersytet Warszawski

Karolina Kwiatkowska, studentka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Jacek Wąsik, student, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Tomasz Gargała, student, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Jakub Biegański, student, University of Oxford

Krzysztof Kruk, student, University of Oxford

Ksenia Nowicka, London School of Economics and Political Science

Eryk Romek, student, Uniwersytet Gdański

Mateusz Miesiąc, student, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Maria Wojciechowska, studentka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Julia Zalasińska, studentka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wiktoria Olińska, studentka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Olga Kaczyńska, studentka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Barbara Malek, studentka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Krzysztof Lippki, student, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Sebastian Starzyński, ekonomista, Partia Razem

Krzysztof Jasiński, aktywista miejski, Partia Razem

Dr Aleksandra Mielewczyk-Gdyń, fizyczka

Agata Kulak, opiekunka medyczna

Dr Paweł Laskoś-Grabowski, fizyk, informatyk, researcher-developer

Michał Sorgowicki, lekarz weterynarii, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Igor Gębarowski, marketer

Mateusz Dobrowolski, dziennikarz, Partia Razem

Agnieszka Itner, handlowiec, Partia Razem

Michał Sznajder, informatyk, Partia Razem

Andrzej Chałupniak, biotechnolog, doktorant, Universitat Autonoma de Barcelona

Marianna Wartecka, menedżerka projektów

Joanna Falkowska, studentka, Politechnika Wrocławska

Natalia Domańska, studentka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Beata Błażejczak-Kleczewska, Główny Specjalista ds. BHP i OŚ, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Andrzej Badek, student, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nina Bartosiewicz, prawnik, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Szostak, pielęgniarka operacyjna, aktywistka

Jakub Stańczyk, student, Humboldt Universität

Anna Brodziak, lekarka, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Stowarzyszenie na rzecz kobiet "Victoria”

Stowarzyszenie im. Kazimiera Łyszczyńskiego

Medical Students For Choice, oddział w Warszawie


Organizatorki i Organizatorzy akcji STOP dla konferencji Ordo Iuris na WUM-ie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Organizatorki i Organizatorzy akcji STOP dla konferencji Ordo Iuris na WUM-ie do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...