Lokalizacja szkoly Odolany

Pan Krzysztof Strzałkowski

Burmistrz Dzielnicy Wola

m.st. Warszawy  

Rada Dzielnicy Wola

m.st. Warszawy

Al. Solidarności 90

01-003 Warszawa  

 

Dotyczy: wyboru lokalizacji szkoły w obszarze Odolany. 

Szanowni Państwo,

Z uwagi na fakt, że w chwili obecnej jest podejmowana decyzja dotycząca wyboru nowej lokalizacji szkoły podstawowej w bliskości ulicy Jana Kazimierza, jako mieszkańcy Odolan chcemy przedstawić Państwu argumenty, które mamy nadzieję pozwolą dokonać najlepszego wyboru lokalizacji.

Naszym zdaniem poniższe czynniki sprawiają, że lokalizacja w rejonie ul. Karlińskiego jest znacznie lepsza niż ta przy ul. Ordona:

1)      Równomierne rozłożenie placówek w rejonie

Lokalizacja nowej placówki w okolicy ul. Ordona spowoduje, że w bardzo bliskim sąsiedztwie (w promieniu 200 m) będą 2 szkoły podstawowe. Oznacza to, że dzieci z zachodniej części ul. Jana Kazimierza i kolejnych pojawiających się osiedli będą miały do pokonania dystans ok 2 km. Lokalizacja przy ul. Karlińskiego jest natomiast lokalizacją centralną dla obszaru z ulicą Jana Kazimierza i pozwoli na równomierne rozłożenie placówek oświatowych.

2)      Powierzchnia działek

Obecne szkoły wraz z kompleksem rekreacyjno –sportowym przy ul. Grabowskiej oraz ul. Redutowej zajmują obszar o powierzchni ok. 1,1 ha każda. Działka nr 7/1 oraz nr 8 należące do m.st. Warszawa zlokalizowane przy ul. Ordona zajmują powierzchnię 0,41 ha, czyli zaledwie 37% powierzchni przykładowych istniejących placówek. Zasadniczą kwestią wydaje się być pytanie, czy na takiej działce zmieści się 8 klasowa szkoła, sala gimnastyczna, boisko oraz bieżnia? Dla porównania, działki zlokalizowane przy ul. Karlińskiego nr 12/1, 12/6, 12/8 oraz 13/1, również należące do m.st. Warszawy, zajmują obszar ok 1,3 ha i jest to powierzchnia porównywalna do przykładowej szkoły przy ul. Grabowskiej/Redutowej. Co więcej poprzednia lokalizacja podana do wiadomości publicznej przeznaczona pod budowę szkoły, znajdowała się u zbiegu ulic Sowińskiego i Grodziskiej obejmująca działki nr 23, 24, 25/1 oraz 25/2 miała łączną powierzchnię 1,45 ha.

3)      Infrastruktura dodatkowa

W nawiązaniu do punktu 2) chcemy dodać, że istotny jest nie tylko kompleks sportowo-rekreacyjny, ale także parking dla pracowników i rodziców.

4)      Otoczenie

Z obecnych planów wynika, że docelowo ul. Ordona ma być ulicą dwujezdniową, dla której lokalizacja placówki wraz z zatrzymującymi się tam samochodami spowoduje „dociążenie” i tak już „zakorkowanej” rano drogi. Niewielka powierzchnia powoduje również ograniczoną możliwość wybudowania parkingu. Dodatkowo, wybudowana tu placówka  znajdowałaby się przy samym skrzyżowaniu ruchliwych ulic, co ma wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. Ul. Karlińskiego jest natomiast ulicą boczną o marginalnym znaczeniu dla ruchu lokalnego (cały ruch przejmowany jest przez ul. Sowińskiego i Jana Kazimierza. Wybór tej lokalizacji oznacza więc znacznie mniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci uczęszczających do szkoły, większy bufor powierzchni oraz większe możliwości organizacji ruchu i sposobu postoju samochodów. Co więcej „szkolny ruch” przy ul. Karlińskiego nie koliduje z wyjazdami z kolejnych inwestycji mieszkaniowych. Kolejnym argumentem przemawiającym za lokalizacją szkoły przy ul. Karlińskiego jest bliskość terenu zielonego u zbiegu ulic Sowińskiego i Jana Kazimierza, który może być wykorzystywany dla dzieci z oddziału zerowego i klas I – IV.  

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe kwestie zwracamy się z prośbą o ponowne przeanalizowanie potencjału działek, które mają być przeznaczone pod budowę nowej placówki. Chcielibyśmy aby, nowa szkoła spełniała wszystkie standardy oraz była placówką właściwie zaplanowaną i perspektywiczną.  

Panie Burmistrzu, Szanowni Radni Dzielnicy Wola – zależy nam zarówno na dobrej i przemyślanej lokalizacji jak i szybkim terminie oddania nowej szkoły. Dzieci w okolicy przybywa, a niestety infrastruktura oświatowa nie jest przygotowana dla takiej ilości dzieci. Dlatego też prosimy o potraktowanie tej inwestycji priorytetowo.  

 

Z poważaniem,

Mieszkańcy rejonu Odolany