Manifest Wolnej Kultury Łodzi

Manifest Wolnej Kultury Łodzi

 

Tylko ta władza, która rezygnuje ze swoich prerogatyw na rzecz samoorganizujących się obywateli, zbliża się do ideału demokracji. Tylko ta władza może nazywać się obywatelską, która tworzy jasne i sprawiedliwe procedury zarządzania środkami publicznymi i rozumie, że podstawą każdej zdrowej demokracji jest silne społeczeństwo obywatelskie. Jasne procedury służą powstawaniu trwałych i transparentnych sieci społecznych. Łódź posiada unikatowy, ale słabo wspierany kapitał społeczny oraz sieć osób pracujących na rzecz kultury przy minimalnym bądź zerowym wsparciu publicznym, bez wynagrodzenia, a wręcz przeznaczających na ten cel swoje prywatne środki. Otwarcie się władz miasta na ten oddolnie budowany kapitał społeczny, wsłuchanie się w jego głos i dofinansowanie jego działań, długofalowo wpłynie na rozwój miasta. Wiele imprez kulturalnych, które obecnie wegetuje lub znika, mogłoby w przeciągu kilku lat stać się rozpoznawalnymi i tworzyć mocny kulturalnie wizerunek Łodzi, a także być wspieranymi z projektów ministerialnych, unijnych i przez sponsorów. Wierzymy, że silną kulturę tworzy oddolna i organiczna praca twórcza oparta na najważniejszych ludzkich wartościach oraz nowatorskich interpretacjach dziedzictwa naszego miasta, a nie pusta liturgia reprodukcji wciąż tych samych “produktów kulturalnych”, blokująca oddolne działania. Nie chcemy importowanej festiwalozy, która poprzez organizację wątpliwej jakości eventów żywi się budżetem naszego miasta i zabiera pieniądze tym, którzy codziennie i ciężko dla Łodzi pracują. Takie praktyki to przeciwieństwo inwestowania we własny kapitał społeczny. Chcemy budować Łódź z silnym społeczeństwem obywatelskim. Dzięki temu powstanie wspólnota oparta na najważniejszych wartościach oraz duchowych i intelektualnych wyzwaniach, wymagających mądrości i dojrzałości. Tylko prawdziwie wolna kultura może być twórcza. My, niżej podpisani, w 30 rocznicę wolnych wyborów 4 czerwca, opierając się na długoletnim doświadczeniu pracy dla Łodzi, rozczarowani polityką kulturalną władz miasta i pijarową praktyką “opakowań”, bez rozwijających obywatelskie postawy treści, inspirując się słowami Marka Edelmana, iż: “demokracja i wolność nie są dane raz na zawsze, trzeba o nie codziennie walczyć”, postulujemy:


1. Znaczące zwiększenie środków na kulturę ze szczególnym uwzględnieniem sektora organizacji pozarządowych jako lokalnego kapitału społecznego;

2. Powołanie Obywatelskiej Rady Kultury przy Radzie Miasta, której rolą będzie wydawanie doradczych, a w kwestiach najistotniejszych, wiążących opinii dla Rady Miasta i Prezydenta Miasta Łodzi w kwestiach:

- formułowania dokumentów strategicznych, regulaminów, uchwał, zarządzeń dotyczących sektora kultury;

- powoływania kandydatów na dyrektora Wydziału Kultury UMŁ, dyrektorów miejskich instytucji kultury, pełnomocników Prezydent Miasta Łodzi mających działać w sektorze kultury;

- wydawania wiążących opinii na podstawie sprawozdań instytucji kultury, samooceny dyrektorów instytucji kultury, oceny ich pracy przez Wydział Kultury UMŁ pod kątem formułowania wniosków o nagrody dla dyrektorów miejskich instytucji kultury i nagród Prezydenta Miasta Łodzi dla łodzian zasłużonych dla łódzkiej kultury;

- rozwiązywania konfliktów na linii UMŁ-instytucje kultury-instytucje pozarządowe-środowiska twórcze;

3. Zmianę regulaminu miejskich konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych zgodnie z protokołem KDO ds. kultury z ostatniego posiedzenia w listopadzie 2018 r. w sprawie składu komisji konkursowych, a także:

- wyłonienie odrębnych obszarów finansowania dla zadań z obszaru kultury i sztuki oraz zadań realizowanych w ramach polityki społecznej;

- wybór ekspertów przypisanych do konkretnych dziedzin poprzez losowanie;

- powołanie składu komisji konkursowych złożonych z członków opiniujących aplikacje konkursowe na równoprawnych zasadach (eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych z opinią wiążącą, nie doradczą);

4. Stworzenie międzywydziałowych programów grantowych dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych przez wydziały: Kultury, Edukacji, Biura ds. Rewitalizacji, ŁCW przy doradczych opiniach Obywatelskiej Rady Kultury;

5. Stworzenie transparentnych programów i procedur udostępniania lokali miejskich dla organizacji pozarządowych;

6. Stosowanie zasady pierwszeństwa finansowania lokalnych działań kulturalnych, wzmacniających oddolne inicjatywy twórców i organizacji pozarządowych zgodnie z postindustrialną specyfiką, miasta jego wielokulturową tradycją i potrzebami kulturalnymi mieszkańców oraz we współpracy z instytucjami kultury, ponieważ na tym polega tworzenie silnych sieci społecznych;

7. Stworzenie mechanizmu oceny pracy Wydziału Kultury i ŁCW przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe, który umożliwi wprowadzanie zmian w pracy tych podmiotów UMŁ;

8. Zwiększenie środków na programy stypendialne w obszarze kultury i sztuki;

9. W związku z licznymi sygnałami naruszania autonomii instytucji kultury, stworzenie procedury zabezpieczającej jej poszanowanie w postaci kryteriów oceny relacji między wydziałami UMŁ, miejskimi instytucjami kultury i sektorem pozarządowym.

 


Łódź Wolnej Kultury    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Łódź Wolnej Kultury do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...