MORATORIUM NA WYCINKĘ DRZEW O WYMIARACH POMNIKOWYCH

APEL

O WPROWADZENIE MORATORIUM

NA WYCINKĘ DRZEW O WYMIARACH POMNIKOWYCH

W CAŁEJ POLSCE

Petycja_header_wspólny_las.png

Szanowna Pani  Paulina Hennig Kloska

Minister Klimatu i Środowiska

Szanowny Pan Witold Koss

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 

W imieniu niżej podpisanych osób zwracamy się do kierownictwa Lasów Państwowych oraz resortu środowiska z apelem bezterminowego zatrzymania wycinek drzew o wymiarach pomnikowych na terenach zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe we wszystkich regionalnych dyrekcjach i nadleśnictwach w całej Polsce.

Wprowadzenie moratorium jest kluczowe z uwagi na trwającą eksploatację i wycinkę starych drzew o wymiarach pomnikowych. Zachowanie najstarszych drzew może nastąpić poprzez wydanie polecenia / zarządzenia Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych w sprawie zakazu wycinek drzew o wymiarach pomnikowych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody na terenie całego kraju. Polecenie DGLP wchodziłoby w życie z dniem wydania a najpóźniej dzień następujący po tym dniu i należy je niezwłocznie przekazać do RDLP i nadleśnictw.

Drzewa o wymiarach pomnikowych są kręgosłupem, na którym wspiera się cały ekosystem, który chroni nas przed skutkami zmian klimatu. W starych drzewach zmagazynowana jest największa ilość węgla (zarówno w żywej biomasie drzew, martwym drewnie jak i w glebie), a wycinanie ich szczególnie przyczynia się do zmniejszenia ilości węgla związanego w ekosystemach leśnych. Ich ochrona jest spójna z celami Strategii Bioróżnorodności UE. Jest też działaniem niezbędnym w obliczu kryzysu ekologicznego, którego właśnie doświadczamy.

Ochrona lasów była jednym z najważniejszych tematów kampanii wyborczej. Teraz społeczeństwo oczekuje skutecznych działań i realizacji obietnic. Skala wycinek i brak dialogu powoduje narastający sprzeciw wobec dotychczasowej gospodarki leśnej, która skupia się głównie na pozyskaniu surowca a nie na ochronie bioróżnorodności i udostępnieniu lasów społeczeństwu.

Apelujemy o pilne podjęcie działań interwencyjnych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w celu zabezpieczenia przed wycinką najstarszych drzew w Polsce.

W imieniu inicjatywy Wspólny Las - Anna Treit

inicjatywa@wspolnylas

www.wspolnylas.pl

 430035002_1200587840907702_2622430728923596109_n1.png


Anna Treit, Wspólny Las    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Treit, Wspólny Las do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...